40 câu từ TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:10

TỪ TRƯỜNG Câu 1(THPT CHUYÊN ĐH LẦN 2018): Định luật Lenxơ dùng để xác định A chiều dòng điện cảm ứng B độ lớn suất điện động cảm ứng C chiều từ trường dòng điện cảm ứng điện cảm ứng D cường độ dòng Đáp án A Phương pháp: Định luật Lenxo : Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chớng lại ngun nhân đã sinh nó Cách giải: Định luật Lenxo dù ng để xác định chiều củ a dò ng điện cảm ứng Câu 2(THPT CHUYÊN ĐH LẦN 2018): Một êlectron bay vào từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-2 T, với vận tốc v = 108 m/s theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo êlectron từ trường A 1,1375 cm B 11,375 cm C 4,55 cm D 45,5 cm Đáp án A Phương pháp:Lực Lorenxo đóng vai trò là lực hướ ng tâm ( ( ))  f = q Bv sin  ;  = B, v  Độ lớn lực Lorenxo lực hướ ng tâm:  mv  Fht =  R Cách giải: mv mv 9,1.10−31.108 R= = = 1,1375 m Ta có: e Bv sin  = R e B sin  1,9.10−19.5.10−2.sin 90 Câu 3(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Muốn làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fuco gây khối kim loại, người ta thường: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện C đúc khối kim loại khơng có phần rỗng bên D tăng độ dẫn điện cho khối kim loại Câu 4(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn dây B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với góc hợp đoạn dây dẫn đường sức từ C Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện đoạn dây D Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây Câu 5(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một dòng điện có cường độ I = A chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T Điểm M cách dây khoảng: A cm B 25 cm C 2,5 cm D 10 cm I r + Ta có B = 2.10−7  r = 2,5 cm ✓ Đáp án C Câu 6(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một electron bay vào khơng gian có từ trường B với vận tốc ban đầu v0 vng góc cảm ứng từ Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đơi thì: A bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm nửa B bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên lần C bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên gấp đơi D bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm lần + Bán kính quỹ đạo e từ trường R = mv  B tăng gấp đơi R giảm nửa eB ✓ Đáp án A Câu 7(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Tính chất từ trường là: A tác dụng lực từ lên vật kim loại đặt B gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt C gây biến đổi tính chất điện môi trường xung quanh D gây lực hấp dẫn lên vật đặt + Tính chất từ trường gây lực từ tác dụng lên nam châm dòng điện đặt ✓ Đáp án B Câu 8(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018): Phát biểu sau chưa xác? A Lực từ đạt giá trị cực đại điện tích chuyển động vng góc với từ trường B Quỹ đạo chuyển động electron từ trường đường tròn C Từ trường khơng tác dụng lực lên điện tích chuyển động song song với đường sức từ D Độ lớn lực Lorenxo tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q vận tốc v hạt mang điện Đáp án B + Tùy theo góc hợp vận tốc từ trường mà quỹ đạo chuyển động electron đường xoắn ốc → B chưa xác Câu 9(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Biết diện tích hạt proton +1,6.10‒19 C Lực Lozent tác dụng lên hạt có độ lớn A 3,2.10‒14 N B 6,4.10‒14 N C 3,2.10‒15 N D 6,4.10‒15 N Đáp án C + Độ lớn lực Lorenxo f = qvBsin  = 3, 2.10−15 N Câu 10(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Dùng sợi dây động có đường kính tiết diện d = 1,2 mm để quấn thành ống dây dài Dây có phủ lớn sơn cách điện mỏng Các vòng dây sát Khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo cảm ứng từ ống dây B = 0,004 T Cho biết dây l = 60 m, điện trở suất đồng 1,76.10‒8 Ωm Hiệu điện U đặt vào hai đầu ống dây A 3,5 V B 4,5 V C 6,3 V D 12 V Đáp án A + Dòng điện chạy qua ống dây từ trường B tương ứng B = 4.10−7 Giả sử N L số vòng dây quấn vào chiều dài ống dây → L = Nd → B = 4.10−7 I  I = 3,8 d NI L + Điện trở cuộn dây R =  = 0,93 → U = IR = 3,5 V S Câu 11(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện, ngồi khoảng hai dòng điện cách dòng điện I1 cm Cảm ứng từ M có độ lớn : A 1,2.10-5 T B 1,3.10-5 T C 1,1.10-5 T D 1,0.10-5 T Đáp án A + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có độ lớn là:  −7 I1 −7 −5 B1 = 2.10 r = 2.10 0, 08 = 1, 25.10  T  B = 2.10−7 I = 2.10−7 = 5.10−7  r2 0, + Chiều vecto cảm ứng từ xác định theo nắm tay phải quy tắc → B1 phương, ngược chiều với B2 → BM = B1 − B2 = 1, 25.10−5 − 5.10−7 = 1, 2.10−5 T Câu 12(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây.Kết luận sau khôngđúng? A Cảm ứng từ M N có chiều ngược B Véctơ cảm ứng từ M N C M N nằm đường sức từ D Cảm ứng từ M N có độ lớn Đáp án B + Vecto cảm ứng từ hgai điểm M N khác nhau, chúng có độ lớn chiều ngược → B sai Câu 13(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 5,0.10-6 T B 7,5.10-6 T C 5,0.10-7 T D 7,5.10-7 T Đáp án B + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có chiều tn theo quy tắc nắm tay phải, có độ lớn:   −7 I1 B1 = 2.10−7 = 6, 25.10−6 B1 = 2.10 r  0,16   → T  B = 2.10−7 I B = 2.10−7 = 1, 25.10−6   0,16 r2 + Áp dụng quy tắc nắm tay phải, ta thấy M cảm ứng từ hai dòng điện phương, chiều nhau: → BM = B1 + B2 = 7,5.10−6 T Câu 14(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Tại tâm dòng điện tròn cường độ A cảm ứng từ đo 31,4.10-6 T Đường kính dòng điện là: A 10 cm B 20 cm C 22 cm D 26 cm Đáp án B + Cảm ứng từ tâm dòng điện tròn B = 2.10−7 I → r = 10 cm (Dethithpt.com) r → d = 2r = 20 cm Câu 15(THPT CHUYÊN QUỐC HỌC LẦN 2018): Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A nhiệt B C hóa D quang Đáp án B + Điện mạch điện chuyển hóa từ Câu 16(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Một êlectron bay với vận tốc 2,5.109 cm/s theo phương vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ 2,0.10-4 T Điện tích êlectron −1,6.10-19 C Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron có độ lớn A 8,0.10-14 N B 2,0.10-8 N C 8,0.10-16 N D 2,0.10-6 N : Đáp án C + Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích: F = qvB = 1,6.10−19 2,5.107.2.10−4 = 8.10−16 N Câu 17(THPT CHUN ĐHSP LẦN 2018): Trong khơng khí, để tính cảm ứng từ B từ trường dòng điện I chạy dây dẫn thẳng dài gây điểm cách dây dẫn khoảng r, ta dùng công thức sau A B = 4 10 −7 I r B B = 2 10 −7 I r C B = 2.10−7 I r2 D B = 2.10−7 I r Đáp án D Cảm ứng từ B dòn điện I chạy dẫy dẫn thẳng dài gây điểm cách dây dẫn I khoảng r B = 2.10−7 r Câu 18(THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT LẦN 2018): Khi cho cường độ dòng điện qua ống dây tăng lên lần độ tự cảm ống dây A Không đổi B tăng lên lần C giảm lần D tăng lần Đáp án C Áp dụng công thức tính độ tự cảm ta có L = Φ cường độ dòng điện chạy qua ống dây tăng i lên lần độ tự cảm giảm lần Câu 19(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30o Độ lớn từ thơng qua khung 3.10-5 Wb Cảm ứng từ có giá trị là: A 6.10-2 T B 3.10-2 T C 4.10-2 T D 5.10-2 T Đáp án A Phương pháp: Sử dụng cơng thức tính từ thơng Cách giải: Chú ý góc α góc hợp pháp tuyến vecto cảm ứng từ, đề bài, góc tạo vecto cảm ứng từ với mặt phẳng khung dây 300 Nên ta chọn pháp tuyến cho α = 600 Φ = B.S cos   B = Φ 3.10−5 = = 0, 06T = 6.10−2 T S cos  10.10−4.cos 600 Câu 20(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Một cuộn dây dẹt gồm 10 vòng dây, bán kính vòng dây 30 cm có dòng điện cường độ 0,3A chạy qua Cảm ứng từ tâm cuộn dây có giá trị A 6,28.10-6T B 2.10-6T C 3,14.10-6T D 1,26.10-6T Đáp án A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính cảm ứng từ B tâm vòng dây B = 2π.10−7.N I r Cách giải Cảm ứng từ B sinh tâm vòng dây B = 2π.10−7.N I 0.3 = 2.π.10−7.10 = 6, 28.10−6 T r 0.3 Câu 21(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Một dò ng điện có cườ ng độ I = 5A chạy ̉ g dài Cảm ứ ng từ dò ng điện nà y gây tại điểm M có độ lớ n B = một dây dẫn thăn -5 4.10 T Điểm M cách dây mộ t khoảng A 5cm B 25cm C 2,5cm D 10cm Đáp án C Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính cảm ứng từ gây dây dẫn thẳng dài B = 2.10−7 I r Cách giải : Áp dụng cơng thức tính cảm ứng từ gây dây dẫn thẳng dài I I B = 2.10−7 = r = 2.10−7 = 2.10−7 = 0, 025m = 2,5cm r B 4.10−5 Câu 22(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Cho dòng điện thẳng dài vơ hạn, có cường độ I chạy qua Độ lớn cảm ứng từ gây điểm cách khoảng R có biểu thức: A B = 2 10 −7 R I B B = 2.10−7 I R C B = 2 10 −7 I R D B = 2.10−7 R I Câu 23(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Đặt vòng dây kim loại tròn có bán kính 10 cm điện trở 2Ω từ trường Biết véc tơ cảm ứng từ vng góc với bề mặt vòng dây thời gian 10 giây tăng độ lớn từ đến 2T Cường độ dòng điện cảm ứng thời gian từ trường thay đổi bằng: A π mA B 2π mA C mA Đáp án A Phương pháp: Sử dụng cơng thức tính cảm ứng từ định luật Ôm Cách giải: D mA ΔΦ e Δ t Δ B.S cos  = Ta có: i = = r r r Δt Chọn vecto pháp tuyến cho góc tạo vecto pháp tuyến với vec to cảm ứng từ Thay số ta : i = 2.( 0,12 ) =  10−3 A =  mA 10.2 Câu 24(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Một electron chuyển động tròn từ trường có cảm ứng từ 10-3T Biết bán kính quỹ đạo chuyển động 5,69 mm Vận tốc electron là: A 106 m/s B 2.107 m/s C 109 m/s D 2.106 m/s Đáp án A Phương pháp: Sử dụng cơng thức tính lực lorenxo lực hướng tâm lực lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm Cách giải: Lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm nên ta có: q.v.B = mv q.R.B 1,6.10−19.5,69.10−3.10−3 v= = = 1.106 m / s R m 9,1.10−31 Câu 25(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Hai ống dây dài có số vòng dây, đường kính ống gấp đơi đường kính ống hai Khi ống dây có dòng điện 10A độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,2T Nếu dòng điện ống hai 5A độ lớn cảm ứng từ lòng ống hai A 0,1T B 0,4T C 0,05T D 0,2T Đáp án A Phương pháp: Biểu thức xác định độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây là: N B = 4 10−7 n.I = 4 10−7 I CÁCH GIẢI: Ta có: B = 4 10−7 n.I = 4 10−7 N I => B không phụ thuộc đường kính ống dây => Hai ống dây dài có số vòng dây B I 0, 10 = → B2 = 0,1T tỉ số cảm ứng từ hai ống dây là: = → B2 I B2 Câu 26(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Lực sau lực từ? A Lực Trái Đất tác dụng lên kim nam châm trạng thái tự làm định hướng theo phương Bắc Nam B Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn nhơm mang dòng điện C Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng D Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên Đáp án C Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.không phải lực từ Câu 27(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Khi bỏ qua trọ ng lự c thì mộ t hạt mang điện có thể chuyển động thẳng đều miền từ trườ ng đều đượ c không? A Có thể, nếu hạt chuyển độ ng vuông gó c vớ i đườ ng sứ c từ của từ trườ ng B Không thể, vì chuyển động thì hạt chi ̣u tác dụ ng của lự c Lorenxo C Có thể, nếu hạt chuyển độ ng theo phương cắt các đườ ng sứ c từ D Có thể, nếu hạt chuyển độ ng dọ c theo đườ ng sứ c từ củ a từ trườ ng Đáp án D ( ) Khi hạt chuyển độ ng dọ c theo đườ ng sứ c từ của từ trườ ng   = v , B =  f = q vB sin  = Câu 28(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Mộ t đoạn dây dẫn thẳng dà i 10cm mang dò ng điện cườ ng độ 0,75A, đặt từ trườ ng đều có đườ ng sứ c từ vuông gó c vớ i dây dẫn Biêt́ lự c từ tác dụng lên đoạn dây là 0,03N thì cảm ứ ng từ có độ lớ n bằng: A 0,8T B 1,0T C 0,4T D 0,6T Đáp án C ̃ => α = 900 Dò ng điện đặt từ trườ ng có đườ ng sứ c từ vuông gó c vớ i dây dân => Lự c từ tác dụ ng lên đoạn dây: F = BIl sin   B = F 0, 03 = = 0, 4T Il sin  0, 75.10.10−2.sin 90 Câu 29(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Người ta thường xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện thẳng quy tắc sau đây: A Quy tắc đinh ốc B Quy tắc nắm tay phải C Quy tắc bàn tay trái D Quy tắc bàn tay phải Đáp án B Câu 30(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Một ống dây hình trụ dài 0,5 m, đường kính 16 cm Một dây dẫn dài 10 m, quấn quanh ống dây với vòng khít cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua vòng 100 A Tìm độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây: A 5.10-3T B 2.10-3T C 2,5.10-3T D 7,5.10-3T Đáp án A Tìm số vòng dây: N = l l =  20 vòng C 2πR Áp dụng cơng thức tính cảm ứng từ B = 4π.10−7.n.I = 4π.10−7 N 20 I = 4π.10−7 .100 = 5.10−3 T l 0,5 Câu 31(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Chọn đáp án sai: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện qua đặt vng góc với đường sức từ trường thay đổi A từ trường đổi chiều giữ nguyên độ lớn cảm ứng từ B dòng điện đổi chiều, giữ nguyên cường độ C cường độ dòng điện thay đổi độ lớn chiều giữ ngun D dòng điện từ trường đơng thời đổi chiều, độ lớn giữ nguyên Đáp án D Câu 32(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018): Nếu cường độ dòng điện chạy dây tròn tang lên lần đường kính vòng dây giảm lần độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây A tăng lên lần B tăng lên lần C không thay đổi D giảm lần Đáp án A Cảm ứng từ tâm vòng dây tròn tính theo cơng thức B = 2π.10−7 NI với R bán kính R vòng dây + Khi cường độ dòng điện tăng B tăng lần + Khi đường kính giảm lần, nghĩa R giảm lần B tăng lên lần Do đó, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên lần giảm đường kính lần cảm ứng từ tâm vòng dây tròn tăng lên lần Câu 33(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018): Một hạt mang điện tích có độ lớn q, chuyển động với vận tốc v vng góc với từ trường B Độ lớn lực Loren xơ tác dụng lên điện tích A f = qvB B f = (Bv)/q C f = (qB)/v D f = (qv)/B Đáp án A Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích có độ lớn q xác định theo cơng thức f = qvBsinα với α góc hợp véc tơ cảm ứng từ véc tơ vận tốc Theo đề α = 900 => f = qvB Câu 34(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018)): Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt chân không mang dòng điện cường độ I(A) Độ lớn cảm ứng từ từ trường dòng điện gây điểm M cách dây đoạn R( m) tính theo công thức A B = 2.10−7 I R B B = 4π.10−7 I R C B = 2π.10−7 I R D B = 4π.10−7 I R Câu 35(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ dòng điện B Vng góc với vectơ cảm ứng từ C Song song với đường sức từ D Vng góc với dây dẫn mang dòng điện Đáp án C Câu C sai lực từ có phương vng góc với B không song song với đường sức từ Câu 36(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 điện trở R = 0,314Ω đặt từ trường cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T Cho vòng dây quay với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh trục nằm mặt phẳng vòng dây vng góc với đường sức từ Nhiệt lượng tỏa vòng dây quay 1000 vòng A 0,10 J B 1,00 J C 0,51 J D 3,14 J Đáp án B Vận tốc góc: ω = 100 rad/s Khi vò ng dây quay 1000 vò ng thì góc quay đượ c: ∆α = 1000.2π = 2000π (rad/s) Δ α 2000π = = 20π ( s ) => Thờ i gian quay hết 1000 vò ng là: t = ω 100 => Nhiệt lượ ng toả vò ng dây nó quay đượ c 1000 vò ng là :  ωBS  2   100.0,1.100.10−4 ) ( ( ωBS ) U   Q= t= t= t = 20π = 1J R R 2R 2.0,314 Câu 37(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 10cm, đặt chân không Cảm ứng từ tâm khung dây A 4,00.10-6T B 1,26.10-5T C 3,14.10-7T D 6,28.10-7 T Đáp án B Ta có: B = 2 10−7 N I 20.0,1 = 2 10−7  1, 26.10−5 T R 0,1 Câu 38(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Một electrôn sau tăng tốc hiệu điện U = 40V, bay vào vùng từ trường theo phương vng góc với đường sức từ Biết cảm ứng từ B = 2,1.10-4T, tỉ số độ lớn điện tích khối lượng electrơn γ =1,76.1011C/kg Bán kính quỹ đạo electron chuyển động từ trường A 10cm B 20cm C 1cm D 2cm Đáp án A Áp dụng cơng thức tính lực lorenxo : f = q.v.B Hạt electron chuyển động quỹ đạo tròn mà lực lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm Khi : f = q.v.B = m.v m.v = R = R q.v.B Áp dụng định luật bảo toàn lượng, electron gia tốc nhờ điện trường nên: 2eU eU = m.v = v = = 3750457m / s m Thay số vào tìm R = 0,1m=10cm Câu 39(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Một điện tích điểm q chuyển động với vận tốc v từ trường có cảm ứng từ B Góc vecto cảm ứng từ B vận tốc v α Lực Lo – ren – xơ từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn xác định công thức A f = q vB sin  Đáp án A B f = q vB cos  C f = q vB tan  D f = q v2 B sin  Lực từ Lo – ren xơ từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn : F = q vB sin  Câu 40(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Trong động không đồng , khung dây dẫn đặt từ trường quay A Quay ngược từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường B Quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường C Quay ngược từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường D Quay theo từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường Đáp án B Trong động không đồng khung dây đặt từ trường quay theo chiều từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường ... từ trường B Quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường C Quay ngược từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường D Quay theo từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường. .. cảm ứng từ véc tơ vận tốc Theo đề α = 900 => f = qvB Câu 34(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018)): Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt chân không mang dòng điện cường độ I(A) Độ lớn cảm ứng từ từ trường. .. Lo – ren xơ từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn : F = q vB sin  Câu 40( THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Trong động không đồng , khung dây dẫn đặt từ trường quay A Quay ngược từ trường với tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu từ TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 40 câu từ TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn