34 câu cảm ỨNG điện từ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:08

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Câu (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm/s2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vector cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thơng cực đại qua khung dây là: A 1,08 Wb B 0,54 Wb C 0,27 Wb D 0,91 Wb + Từ thông cực đại qua khung dây  = NBS = 0,54 Wb ✓ Đáp án B Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Muốn làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fuco gây khối kim loại, người ta thường: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện C đúc khối kim loại khơng có phần rỗng bên D tăng độ dẫn điện cho khối kim loại + Muốn giảm hao phí dòng Fuco gây ra, người ta chia khối kim loại thành nhiều ghép cách điện với ✓ Đáp án A Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Dòng điện qua cuộn dây giảm từ 1A xuống đến khơng thời gian 0,05 s Cuộn dây có độ tự cảm 0,2 H Suất điện động tự cảm trung bình xuất cuộn dây thời gian là: A V B – V + Suất điện động tự cảm etc = −L C V D V i = V t ✓ Đáp án D Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo cơng thức: A ec = t  B ec =  t C ec = t D ec = −  t + Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch kín xác định biểu thức ec =  t ✓ Đáp án B Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một hình chữ nhật có kích thước cm x cm đặt từ trườngcảm ứng từ B = 5.10-4 T Vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thơng qua hình chữ nhật là: A 5,2.10-7 Wb B 3.10-7 Wb C 6.10-7 Wb D 3.10-3 Wb ( ) + Từ thơng qua hình chữ nhật  = BScos nB = 5.10−4.12.10−4.cos ( 600 ) = 3.10−7 Wb ✓ Đáp án B Câu (THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 2018): Chọn câu trả lời Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/phút từ trường B vng góc với trục quay có độ lớn B = 0,02 T Từ thơng cực đại gửi qua khung là: A 0,025 Wb B 0,15 Wb C 1,5 Wb D 15 Wb Đáp án A + Từ thông cực đại qua khung  = NBS = 0, 025 Wb Câu (THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 2018): Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100√2 V.Từ thông cực đại qua vòng phần ứng 5/π mWB Số vòng dây cuộn dây là: A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 400 vòng Đáp án D + Ta có E = N2f  n = E = 400 vòng 2f Câu (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Hai khung dây có mặt phẳng song song với đặt từ trường Khung dây có đường kính 20 cm từ thơng qua 30 Wb Khung dây hai có đường kính 40 cm từ thơng qua A 60 Wb B 120 Wb C 15 mWb Đáp án B + Ta có  − S − d → với d = 2d1 → 2 = 41 = 120 Wb D 7,5 mWb Câu (THPT CHUYÊN ĐH VINH 2018): Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức e = 220 cos (100t + 0, 25 ) V Giá trị cực đại suất điện động là: A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V Đáp án D + Từ phương trình suất điện động, ta có E0 = 220 V Câu 10 (THPT CHUYÊN ĐH VINH 2018): Từ thơng qua vòng dây dẫn 2.10−3    = cos 100t +  Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất vòng  4  dây là:   A e = −2sin 100t +  V 4    B e = 2sin 100t +  V 4  C e = −2sin100tV D e = 2 sin100tV Đáp án B + Ta có e = − d   = 2sin 100t +  B dt 4  Câu 11 (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Từ thông Φ qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb Suất điện động cảm ứng trung bình xuất khung có độ lớn bằng: A 16 V B V C 10 V D 22 V Đáp án C + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây e =  0, − 1, = = 10 V t 0,1 Câu 12 (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Đơn vị từ thông A Tesla(T) B Ampe(A) C Vêbe(Wb) D Vôn(V) Đáp án C + Đơn vị từ thông Wb Câu 13 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2018): Biểu thức suất điện động cảm ứng là: A e c = −  v B e c =   C e c = −  t D e c = −   Đáp án C + Biểu thức tính suất điện động cảm ứng ec = −  t Câu 14 (THPT CHUYÊN LÊ Q ĐƠN 2018): Đơn vị từ thơng là: A Vôn (V) B Ampe (A) C Tesla (T) D Vêbe (Wb) Đáp án D + Đơn vị từ thông Wb Câu 15 (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN 2018): Suất điện động cảm ứng khung dây phẳng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ) Khung dây gồm N vòng dây Từ thơng cực đại qua vòng dây khung A N E0 B NE C NE  D E0 N Đáp án D + Từ thông cực đại qua vòng dây  = E0 N Câu 16 (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật  = 0 cos ( t + 1 ) làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2 − 1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Đáp án B + Hiệu số 2 − 1 = −0,5 Câu 17 (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay   chiều pha tạo có biểu thức e = 220 cos 100t +  V Giá trị cực đại suất điện 4  động là: A 220 V Đáp án A B 110 V C 110 V D 220 V + Giá trị cực đại suất điện động E0 = 220 V Câu 18 (THPT QUỐC HỌC LẦN 2018): Một khung dây phẳng đặt từ trường B=5.10-2 T Mặt phẳng khung dây hợp với B góc α = 300 Khung dây giới hạn diện tích 12 cm2 Độ lớn từ thơng qua diện tích S là: A 0,3.10−5 Wb B 3.10−5 Wb C 0,3 3.10−5 Wb D 3.10−5 Wb : Đáp án B + Từ thơng qua diện tích S xác định  = B.Scos  = 5.10−2.12.10−4.cos 60 = 3.10−5 Wb Câu 19 (THPT QUỐC HỌC LẦN 2018): Một lắc đơn có dây treo vật sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad từ trườngcảm ứng từ có hướng vng góc với mặt phẳng dao động lắc có độ lớn 1T Lấy g = 10 m/s2 Suất điện động cực đại xuất dây treo lắc có giá trị là: A 0,63 V B 0,22 V C 0,32 V D 0,45 V Đáp án C + Giả sử vật dao động với phương trình li độ góc  = 0 cos t → Diện tích tương ứng mà quét khoảng thời gian t S=  cos t  cos t l →  = l B (Dethithpt.com) 2 2 → Suất điện động cảm ứng xuất e = − → emax =  0I B = 2 0, d   sin t = l B dt 2 10 1 = 0,32 V Câu 20 (THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 H hiệu điện xoay chiều biểu thức từ thông riêng cuộn cảm Φ = 2cos100t Wb, t tính s Giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 100 B 50 C 100 V D 200 V Đáp án A + Từ thông riêng mạch  = Li → I0 = 0 = = 4A L 0,5 → Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U=IZL = 2 ( 0,5.100 ) = 100 2V Câu 21 (THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Từ thông qua mộ t khung dây giảm đều từ 1,2Wb xuống cò n 0,6Wb khoảng thờ i gian phút Suất điện độ ng cảm ứ ng xuất hiện khung có độ lớ n là A 0,01V B 0,6V C 0,02V D 1,2V Đáp án A Áp dụng công thức tính suất điện động cảm ứng ta có eC = − Φ2 − Φ1 0, − 1, = = 0, 01V Δt 60 Câu 22 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN-QUẢNG TRỊ LẦN 2018): Đơn vị hệ số tự cảm A Henri (H) B Tesla (T) C vôn(V) D Vêbe (Wb) Đáp án A Câu 23 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN-QUẢNG TRỊ LẦN 2018): Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30o Độ lớn từ thơng qua khung 3.10-5 Wb Cảm ứng từ có giá trị là: A 6.10-2 T B 3.10-2 T C 4.10-2 T D 5.10-2 T Đáp án A Phương pháp: Sử dụng cơng thức tính từ thơng Cách giải: Chú ý góc α góc hợp pháp tuyến vecto cảm ứng từ, đề bài, góc tạo vecto cảm ứng từ với mặt phẳng khung dây 300 Nên ta chọn pháp tuyến cho α = 600 Φ = B.S cos   B = Φ 3.10−5 = = 0, 06T = 6.10−2 T −4 S cos  10.10 cos 60 Câu 24 (THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Khung dây gồm N = 250 vò ng quay đều từ trườ ng đều có cảm ứ ng từ B = 2.10-2T Vecto cảm ứ ng từ B vuông gó c vớ i trụ c quay của khung Diện ti ́ch mỗi vò ng dây là S = 400cm2 Biên độ của suât́ điện độ ng cảm ứ ng khung E0 = 4π (V) = 12,56 (V) Chọ n gốc thờ i gian t = lúc pháp tuyến củ a khung song song và cù ng chiều vớ i B Độ lớ n củ a suât́ điện độ ng cảm ứ ng ở thờ i điểm t = 1/40s là A 12,96V B 12,26V C 6,48V Đáp án D Phương pháp: Phương trình từ thơng suất điện động cảm ứng:  =  cos ( 20 t +  )     ec = E0 cos  20 t +  −  ; E0 =  NBS    D 12,56V Cách giải: Biên độ suất điện động cảm ứng khung: E0 =  NBS   = 4 = 20 ( rad / s ) 250.2.10−2.400.10−4 + Gốc thời gian t = lúc pháp tuyến khung song song chiều với B   = + Do eC trễ pha ϕ góc    => Phương trình suất điện động cảm ứng: ec = 4 cos  20 t −  (V ) 2    Tại t = 40s: ec = 4 cos  20 −  = 4 = 12,56V 40   Câu 25 (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Vòng dây kim loại diện tích S đặt vng góc với đường sức từ từ trường có độ lớn cảm ứng từ biến đổi theo thời gian đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh có giá trị: A 0(V) B S (V) C S (V) D S (V) Đáp án D Từ đồ thị dễ dàng suy hàm số biểu diễn phụ thuộc cảm ứng từ B theo thời gian: B = t Suất điện động cảm ứng sinh có giá trị: ec = ΔΦ Δ B = S cos  = 1.S cos = S Δt Δt Câu 26 (THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Đơn vi ̣ của từ thông là A Ampe (A) B Vebe (Wb) Đáp án B Đơn vi ̣ của từ thông là Vebe (Wb) C Tesla (T) D Vôn (V) ̃ ki ́n có biểu Câu 27 (THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Từ thông qua mộ t khung dây dân thứ c Φ = cos(100 t ) (ϕ ti ́nh bằng Wb; thờ i gian t ti ́nh bằng giây) Suất điện độ ng cảm ứ ng  xuât́ hiện khung dây có giá tri ̣ hiệu dụ ng bằng A 200V B 200 2V C 100 2V D 100V Đáp án C Suât́ điện độ ng cảm ứ ng hiệu dụ ng xuất hiện khung dây: E=  Φ0 = 100 2  = 100 2V Câu 28 (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Đơn vị độ tự cảm là: A Tesla (T) B Henri (H) C Vê-be (Wb) D Vôn (V) Đáp án B Câu 29 (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Một vòng dây điện tích S đặt từ trườngcảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α Góc α BS từ thơng qua vòng dây có giá trị Φ = A 900 B 450 C 1800 D 600 Đáp án B Từ thông xác định: Φ = B.S cos β = BS  cos β =  β = 450  α = 450 2 Câu 30 (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Một khung dây dẫn quay quanh từ trườngcảm ứng từ vng góc với trục quay khung với vận tốc 150 vòng/phút Từ thơng cực đại gửi qua khung 10/π(Wb) Suất điện động hiệu dụng khung A 25V B 50 Đáp án D Ta có: e = dΦ = NBSω cos ( ωt + φ ) dt E0 = NBSω = Φ0 ω = E = E0 Φ0 ω 10 150.2π = = = 25 2V 2 π 60 C 50 V D 25 Câu 31 (CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018): Đơn vị từ thông A Tesla (T) B Ampe (A) C Vê be (Wb) D Vôn (V) Đáp án C Đơn vị từ thông Vê be (Wb) Câu 32 (THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Một ống dây có độ tự cảm L = 0,1H Nếu dòng điện chạy qua ống dây biến thiên với tốc độ 200A/s suất điện động tự cảm ống dây sinh có độ lớn A 10V B 100V C 20V D 200V Đáp án C Áp dụng cơng thức tính suất điện động tự cảm: etc = L Δi = 0,1.200 = 20V Δt Câu 33 (THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Một khung dây hình vng cạnh 10 cm đặt từ trườngcảm ứng từ B = 0,2T Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B góc 300 Từ thông qua khung dây A −3 10 ( Wb) B 10-3 ( Wb) C 10 3( Wb) D 3.10 −3 ( Wb) Đáp án B Diện tích khung dây S = a = 0,12 = 0, 01m2 Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B góc 300 nên ta có α = 600 Từ thơng qua khung dây có giá trị: Φ = BS cos  = 0, 2.0, 01.cos60 = 10−3 ( Wb) Câu 34 (THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018) Khi từ thông qua khung dây dẫn có biểu thức Φ = Φ0.cos(ωt + π/6) khung dây xuất suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0.cos(ωt + φ) Biết Φ0, E0 ω số dương Giá trị φ A – π/6 rad B π/6 rad Đáp án C Ta có  =  −  =−  rad C – π/3 rad D 2π/3 rad ...✓ Đáp án B Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một hình chữ nhật có kích thước cm x cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 T Vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thơng qua hình... vng góc với đường sức từ từ trường có độ lớn cảm ứng từ biến đổi theo thời gian đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh có giá trị: A 0(V) B S (V) C S (V) D S (V) Đáp án D Từ đồ thị dễ dàng suy hàm... 100t +  B dt 4  Câu 11 (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Từ thông Φ qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb Suất điện động cảm ứng trung bình xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 câu cảm ỨNG điện từ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 34 câu cảm ỨNG điện từ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn