22 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:06

Câu (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Một đèn nhỏ S đặt đáy bể   4 nước  n =  , độ cao mực nước h = 60 cm Bán kính r bé gỗ mặt nước  cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí là: A 49 cm B 68 cm C 53 cm D 55 cm + Để không tia sáng lọt khỏi khơng khí tia sáng truyền từ nguồn S đến rìa gỗ phải bị phản xạ toàn phần + Điều kiện xảy phản xạ tồn phần sin igh = Từ hình vẽ ta có tanigh = n2 = n1 r  r = h tanigh = 68 cm h ✓ Đáp án B Câu 2(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Một người nhìn xuống đáy chậu   4 nước  n =  , chiều cao lớp nước chậu 20 cm Người ta thấy đáy chậu dường  cách mặt nước khoảng bằng: A 20 cm B 25 cm C 10 cm D 15 cm + Do tượng khúc xạ ánh sáng làm cho ảnh vật bị nâng lên + Từ hình vẽ ta thấy h = h = 15 cm n Câu 3(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Trong tượng khúc xạ: A Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới B Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới C Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng D Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới + Trong tượng khúc xạ, ánh sáng truyền từ môi trường quan sang mơi trường quang góc khúc xạ ln nhỏ góc tới ✓ Đáp án A Câu 4(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Tia sáng từ thủy tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3) Điều kiện góc tới i để khơng có tia khúc xạ nước là: A i  620 44' B i  620 44' + Để khơng có tia khúc xạ i ≥ igh → i  ar sin C i  48035' D i  410 48' n2 = 620 44 n1 ✓ Đáp án A Câu 5(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc khúc xạ ln lớn góc tới tăng C góc khúc xạ ln bé góc tới B góc tới tăng góc khúc xạ D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, tăng góc tới góc khúc xạ tăng ✓ Đáp án B Câu 6(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối thủy tinh nước A n 21 = n 21 = n2 n1 B n21 = n2 – n1 C n21 = n1 – n2 D n1 n2 Chiếc suất tỉ đối môi trường n2 so với môi trường n1 n 21 = n2 n1 ✓ Đáp án A Câu 7(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018): Chiếu chùm tia sáng hẹp từ môi trường chiết suất n1 sang mơi trường chiết suất n2 A có tượng khúc xạ n1 < n2 B có tượng phản xạ tượng khúc xạ n1 < n2 C ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ n1 > n2 D có tượng phản xạ n1 > n2 Đáp án B + Khi chiếu tia sáng xiên góc từ mơi trường chiết quang sáng mơi trường chiết quang ( n1  n ) ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ Câu 8(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Đáp án A + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng tia sáng bị gãy khúc truyền xuyên góc qua mặt phân cách hai môi trường Câu 9(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Một tia sáng tới vng góc với mặt bên lăng kính có chiết suất n = góc chiết quang A = 300 Góc lệch tia sáng qua lăng kính là: A D = 130 B D = 220 C D = 50 D D = 150 Đáp án D + Tia sang truyền vng góc với mặt bên lăng kính, truyền thẳng vào bên + Tại mặt bên thứ hai, ta có n sin i = sin r  sin 30 = sin r  r = 45 → Góc lệch D = 45 − 30 = 15 Câu 10(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Cho tia sáng từ 4  nước  n =  khơng khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới: 3  A i < 490 B i > 490 C i > 430 D i > 420 Đáp án D + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần i  i gh Với sin igh = n2 = → igh = 49 n1 Câu 11(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thủy tinh ngồi khơng khí Cho biết suất thủy tinh n = Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác Đáp án C + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin r = nsini → sin r = sin30 → r = 45 Câu 12(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Không đổi B Tăng dần nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Đáp án B + Khi chiếu nghiêng góc tia sáng đơn sắc vào nước, tăng góc tới góc khúc xạ tăng dần ln nhỏ góc tới Câu 13(THPT CHUN THÁI BÌNH LẦN 2018): Khi ánh sáng từ nước (n = 1,33) sang khơng khí, góc giới hạn để xảy phản xạ tồn phần có giá trị A igh = 48045’ B igh = 41048’ C igh = 62044’ D igh = 38026’ : Đáp án A + Góc giới hạn để xảy phản xạ tồn phần sin igh = n2 = → igh = 4845' n1 1,33 Câu 14(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Có ba mơi trường suốt (1), (2) (3) Với góc tới, ánh sáng từ (1) vào (2) góc khúc xạ 30o, ánh sáng từ (1) vào (3) góc khúc xạ 45o Góc giới hạn phản xạ toàn phần (2) (3) A 30o B 45o C 60o D 75o Đáp án B + Theo giả thuyết tốn, ta có: n1 sin i = n sin r2 n sin r2 sin 300 → sin igh = = = = → igh = 450  n sin i = n sin r n sin r sin 45 3  Câu 15(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Tia sáng đơn sắ c chiế u từ không khí vào chấ t lỏng suố t với góc tới bằ ng 600 thì góc khúc xạ bằ ng 300 Để xảy phản xạ toàn phầ n tia sáng chiế u từ chấ t lỏng không khí thì góc tới i có giá tri ̣ thoả mãn A i < 35,50 B i > 35,50 C i < 54,70 D i > 54,70 Đáp án B Phương pháp: Áp dụng điều kiện để có phản xạ tồn phần i ≥ igh Cách giải: Tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 sin i sin 60 = = góc khúc xạ 300 ta có sin i = nsinr = n = sinr sin 30 Để có phản xạ tồn phần chiếu chât lỏng khơng khí 1 sin igh = = = igh = 35,30 n Áp dụng điều kiện để có phản xạ tồn phần i ≥ igh ≥ 35,30 Câu 16(THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT LẦN 2018): Từ khơng khí, tia sáng đơn sắc chiếu xiên góc đến gặp mặt nước bới góc tới I cho tia sáng khúc xạ vào nước với góc khúc xạ r Kết luận sau ? A i = r B i < r C i > r D i ≤ r Đáp án C Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i n2 = sinr n1 Khi truyền từ khơng khí vào nước ta có n1 = nên ta có sin i = n2 ta thấy i > r sinr Câu 17(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt có chiết suất 1,5 vào mơi trường suốt khác có chiết suất 4/3 bước sóng: A Giảm 1,125 lần B tăng lên 1,125 lần D không thay đổi C tăng lên 1,5 lần Đáp án B Phương pháp: Sử dụng cơng thức tính chiết suất mơi trường cơng thức tính bước sóng Cách giải: Áp dụng cơng thức tính chiết suất n = c/v cơng thức tính bước sóng: λ = vT Ta có: 2 v2 n1 1,5 = = = = 1,125 1 v1 n2 Câu 18(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Tia sáng truyề n không khí tới gặp mặt thoáng của một chấ t lỏng, chiế t suấ t n = Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với Góc tới i có giá tri ̣ là A 600 B 300 C 450 D 370 Đáp án A Phương pháp: Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n1 sin i = n2 s inr Cách giải : Vì tia tới tia khúc xạ hợp với góc 90 độ ta có 90 − i + 90 − r = 90 = i + r = 90 = r = 90 − i Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có sin i = n sin r = sin i = n sin(90 − i ) = sin i = ncosi = tani = n = tani = = i = 600 Câu 19(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Trong ứng dụng sau đây, ứng dụng tượng phản xạ toàn phần là: A gương phẳng B gương cầu C cáp dẫn sáng nội soi D thấu kính Đáp án C Câu 20(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Hiện tượ ng phản xạ toàn phầ n có thể xảy ánh sáng truyề n theo chiề u từ A không khí vào nước nước đá B không khí vào C nước vào không khí thuỷ tinh D không khí vào Đáp án C Hiện tượ ng phản xạ toàn phầ n có thể xảy ánh sáng truyề n theo chiề u từ nước vào Câu 21(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018): Cho chiết suất nước 4/3 Một người nhìn sỏi nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vng góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước khoảng A 1,5 m B 80 cm C 90 cm D m Đáp án C Ta có hình vẽ Từ hình vẽ ta thấy IJ = JS’.tani; IJ = JS.tanr Do JS  tan r sin r JS 1, =  =  JS  = = = 0,9m = 90cm JS tan i sin i n n Câu 22(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Một tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí tới khối thủy tinh có chiết xuất tuyệt đối 1,5 góc tới i mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ ánh sáng Tia phản xạ tia phản xạ hợp với góc 1200 Góc tới i A 56,30 B 36,60 C 23,40 D 24,30 Đáp án B Khi tia khúc xạ tia phản xạ hợp với goc 1200 i + r = 1800 − 1200 = 600 Áp dụng định luật khúc xạ ta có:   sini = n = 1,5 sinr sin(60 − r ) sin 600.cosr − cos 600.sinr = 1,5  = 1,5 sinr sinr cot r − = 1,5  r = 23, 40 2 ... tăng C góc khúc xạ ln bé góc tới B góc tới tăng góc khúc xạ D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, tăng góc tới góc khúc xạ tăng ✓ Đáp án B Câu 6 (THPT CHUYÊN VINH... xạ tượng khúc xạ n1 > n2 D có tượng phản xạ n1 > n2 Đáp án B + Khi chiếu tia sáng xiên góc từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang ( n1  n ) ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ Câu. .. 8 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 22 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn