14 câu sóng ánh sáng từ đề các sở GD năm 2018 image marked image marked

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:05

Sóng ánh sang Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Đặc điểm tia tử ngoại A bị nước thủy tinh hấp thụ B không truyền chân khơng C có bước sóng lớn bước sóng tia tím D phát từ vật bị nung nóng tới 1000oC Đáp án A Đặc điểm tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Nhận định sau không tượng tán sắc ánh sáng ? A Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) B Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng Mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc có dài màu nối liền từ đỏ đến tím D Tốc độ ánh sáng đơn sắc lăng kính phụ thuộc vào màu Đáp án A Ánh sáng Mặt Trời dải vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến tím → A sai Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 4/3 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,60 µm ánh sáng truyền nước có bước sóng A 0,90 µm B 0,675 µm C 0,55 µm D 0,60 µm Đáp án B Với  bước sóng ánh sáng chân khơng → bước sóng ánh sáng mơi trường nước môi trường thủy tinh là: 0   n = n n 1,5  n →  n = tt  tt = 0, = 0, 68m  nn 1,33  =   tt n tt Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm , khoảng cách hai khe a = mm Khi khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến ảnh D quan sát thấy đoạn MN dài 12 mm mản ảnh có n vân sáng kể hai vân sáng M N Tịnh tiến ảnh theo hướng xa chắn chứa hai khe đoạn 50 cm đoạn MN bớt vân sáng (tại M N có vân sáng) Giá trị D A m B 1,5 m C 2,5 m D m Đáp án D Khi khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe D, có n vân, MN vân sáng → M vân sáng bậc 0,5 ( n −1) + Ta có x M = 0,5 ( n − 1) D D 20   6.10−3 = 0,5 ( n − 1) 0, 6.10−6 → n − = −3 a 1.10 D + Khi khoảng cách mặt phẳng hai khe so với D + 0,5 m có n − vân sáng, M, N vân sáng → M vân sáng bậc 0,5 ( n − 3) → x M = 0,5 ( n − 3) D + 0,5  a 20 n − D + 0,5 D + 0,5 =  D = → D = 2m + Lập tỉ số → 20 n −3 D D −2 D Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, quan sát vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng A lệch pha 0,25π B pha C ngược pha D vng pha Đáp án B Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, hình quan sát, vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng pha Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600 nm, a = 0,1 mm ; D = m Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm, dùng kính lúp vành kính có ghi 10X quan sát vân giao thoa trạng thái mắt khơng điều tiết Góc khoảng vân giao thoa qua kính A 2,400 B 0,240 C 2,40 rad D 0,24 rad Đáp án D + Khoảng vân giao thoa i = D 1.600.10−9 = = 0,6 mm a 0,1.10−3 Để mắt quan sát vân giao thoa người quan sát phải ngắm chừng vô cực tan G = = 10 tan → Góc trơng vân giao thoa qua kính lúp tan = 10tan = 10 i = 0, 24 OCC Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Vai trò lăng kính máy quang phổ dùng lăng kính A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Đáp án C Vai trò lăng kính máy quang phổ để tán sắc ánh sáng Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách hai khe 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm Tại điểm M vân sáng gần cách vân sáng trung tâm A 0,5 mm B mm C 0,25 m D 10 mm Đáp án B + Điểm M vân sáng gần vân trung tâm → vân sáng bậc D 1.500.10−9 xM = = = 5mm a 0,1.10−3 Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Với tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh B n 21 = n − n1 A n12 = n1 − n C n 21 = n1 n2 D n 21 = n2 n1 Đáp án D Chiết suất tỉ đối n 21 = n2 n1 Câu 10 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng bị lệch phương truyền qua lỗ tròn nhỏ B chùm sáng truyền qua mơi trường suốt khác bị lệch phương truyền C màu sắc vật thay đổi ta dùng ánh sáng đơn sắc khác chiếu vào vật D chùm sáng qua lăng kính bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Đáp án D + Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng qua lăng kính bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Câu 11 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A có bước sóng nhỏ so với ánh sáng thường B có màu tím sẫm C có tần số thấp so với ánh sáng thường D có bước sóng lớn so với bước sóng hồng ngoại Đáp án A + Bức xạ tử ngoại xạ điện từ có bước sóng nhỏ ánh sáng thường Câu 12 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Phát biểu sau đúng? A Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố B Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch D Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục Đáp án A + Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 13 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 0,9 m Người ta quan sát vân sáng, khoảng cách hai vân sáng xa 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,45μm.0,45μm Đáp án C B 0,60μm.0,60μm C 0,68μm.0,68μm D 0,58μm.0,58μm + Khoảng cách vân sáng liên tiếp 8i = 3,6 => i = 0,45 mm + Ta có: i = D a =  = ia = 0, 6(  m) D Câu 14 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, cố định ảnh, mặt phẳng chứa hai khe sáng tiến hành hai lần thí nghiệm sau: - Lần 1: Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp cách mm - Lần 2: Chiếu hai khe ánh sáng đa sắc gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2 người ta thấy M cách vân trung tâm 10,8 mm có vân sáng màu vân sáng trung tâm, khoảng M vân sáng trung tâm có vân sáng có màu giống vân trung tâm Bước sóng xạ λ2 A 0,65 μm B 0,76 μm C 0,38 μm D 0,4 μm Đáp án D + Khi dùng λ1 = 0,6 μm thì: 5i1 = mm => i1 = 1,8 mm + Khi dùng λ1 λ2 vị trí gần vân trung tâm có vân sáng màu với vân trung tâm x 10,8 = 3, 6(mm) là: xmin = M = 3 + Lại có: xmin = Ai1 = A = + Mặt khác: xmin 3, = =2 i1 1,8 k1 2 A  1, = =  = = 2 = k2 1 B 0, B B + Thay đáp án có D cho B nguyên ... tán sắc ánh sáng Câu (Sở GD& ĐT Bắc Giang năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách hai khe 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng. .. quan sát, vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng pha Câu (Sở GD& ĐT Bắc Giang năm 2018) : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600 nm, a = 0,1 mm ; D =... 10 i = 0, 24 OCC Câu (Sở GD& ĐT Bắc Giang năm 2018) : Vai trò lăng kính máy quang phổ dùng lăng kính A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Đáp án C Vai
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 câu sóng ánh sáng từ đề các sở GD năm 2018 image marked image marked , 14 câu sóng ánh sáng từ đề các sở GD năm 2018 image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn