Đề thi chính thức môn sinh học THPT quốc gia năm 2018 4 mã đề file word có lời giải (miễn phí)

35 63 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 12:42

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SINH HỌC ĐỀ GỐC Câu 81 Trao đổi nước Câu quan sau bàng thực chức hút nước từ đất? A Thân B Hoa C Rễ D Lá Rễ quan hút nước → Đáp án C Câu Ở thực vật sống cạn, loại tế bào sau điều tiết q trình nước lá? A Tế bào mô giậu B Tế bào mạch gỗ C Tế bào mạch rây D Tế bào khí khổng Tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) làm nhiệm vụ điều tiết đóng mở khí khổng nên điều tiết q trình nước → Đáp án D Câu Lông hút rễ phát triển từ loại tế bào sau đây? A Tế bào mạch rễ B Tế bào biểu bì rễ C Tế bào nội bì rễ D Tế bào mạch gỗ rễ Lơng hút tế bào biểu bì, phát triển từ biểu bì rễ → Đáp án B Câu Ở thực vật sống cạn, nước ion khoáng hập thụ chủ yếu quan sau đây? A Thân B Rễ C Lá D Hoa Rễ quan hút nước, ion khoáng → Đáp án B Câu 82 Trao đổi khoáng Câu Ở thực vật, thành phần phôtpholipit thiếu nguyên tố sau đây? A Magiê B Đồng C Clo D Phôtpho → Đáp án D Câu Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Cacbon B Môlipđen C Sắt D Bo → Đáp án A Câu Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố vi lượng? A Sắt B Phôtpho C hiđrô D Nitơ → Đáp án A Câu Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Nitơ B Mangan C Bo D Sắt → Đáp án A Câu 83 Chuyển hóa vật chất lượng động vật Câu Động vật sau q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn mang? A Cá chép B Thỏ C Giun tròn D Chim bồ câu → Đáp án A Câu Động vật sau q trình trao đổi khí thể với mơi trường thực qua da? A Cá chép B Châu chấu C Giun đất D Chim bồ câu → Đáp án C Câu Động vật sau q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi? Trang A Châu chấu B Cá chép C Giun tròn D Chim bồ câu → Đáp án D Câu Động vật sau trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn mang? A Ếch đồng B Tôm sông C Mèo rừng D Chim sâu C Cá chép D Chim bồ câu → Đáp án B Câu 84 Tuần hồn máu Câu Động vật sau hệ tuần hồn kép? A Châu chấu B Ơc sên → Đáp án D Tất loài ếch nhái, bò sát, chim, thú hệ tuần hồn kép Câu Động vật sau hệ tuần hoàn hở? A Chim bồ câu B Cá chép C Rắn hổ mang D Châu chấu → Các lồi trùng hệ tuần hồn hở Đáp án D Câu Trong hệ tuần hoàn người, cấu trúc sau thuộc hệ dẫn truyền tim? A Bó His B Tĩnh mạch C Động mạch D Mao mạch C Trai sông D Chim bồ câu → Đáp án A Câu Động vật sau hệ tuần hồn kín? A Ốc sên B Châu chấu → Đáp án D Câu 85 chế di truyền cấp phân tử Câu Ở sinh vật nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Tổng hợp chuỗi pôlipeptit B Tổng hợp phân tử ARN C Nhân đôi ADN D Nhân đôi nhiễm sắc thể → Sinh tổng hợp protein diễn tế bào chất Đáp án A Câu Côđon sau mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'AXX3' B 5'UGA3' C 5'AGG3' D 5'AGX3' → Đáp án B Câu Ở sinh vật nhân thực, cơđon sau quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5'AUA3' B 5'AUG3' C 5UAA3' D 5'AAG3' → Đáp án C Câu Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo ribôxôm? A tARN B rARN C ADN D mARN → Đáp án B Câu 86 Quy luật di truyền Câu Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A aa x aa B Aa x Aa C Aa x aa D AA x AA → Đáp án C Câu Cho biết alen A trội hồn tồn so với alen a Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời gồm toàn cá thể kiểu hình lặn? A aa x aa B Aa x aa C Aa x Aa D AA x aa → Đáp án A Trang Câu Theo lí thuyết, thể kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab chiếm tỉ lệ A 25% B 12,5% C 50% D 75% → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen đồng hợp tử trội? A AA x Aa B AA x AA C Aa x Aa D Aa x aa → Đáp án B Câu 87 Di truyền quần thể Câu Một quần thể thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,6 C 0,3 D 0,4 → Vì 0,36aa nên suy a = 0,6 Đáp án B Câu Một quần thể trạng thái cân di truyền tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA quần thể A 0,48 B 0,40 C 0,60 D 0,16 → Tần số AA = (0,4) = 0,16 Đáp án D Câu Một quần thể trạng thái cân di truyền tần số alen a 0,7 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa quần thể A 0,09 B 0,49 C 0,42 D 0,60 → Kiểu gen aa = (0,7)2 = 0,49 Đáp án B Câu Một quần thể thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen A quần thể A 0,3 B 0,7 C 0,5 D 0,4 → T=Vì kiểu gen AA = 0,16 tần số A = 0,4 Câu 88 Ứng dụng di truyền vào chọn giống Câu Từ phơi cừu kiểu gen AaBb, phương pháp cấy truyền phơi tạo cừu non kiểu gen A aabb B aaBB C AAbb D AaBb → Cấy truyền phôi tạo cá thể kiểu gen giống giống kiểu gen phôi ban đầu Đáp án D Câu Từ phơi cừu kiểu gen DdEe, phương pháp cấy truyền phơi tạo cừu kiểu gen A DdEe B DDEE C ddee D DDee → Đáp án A Câu Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sau sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền? A ADN pôlimeraza B Ligaza C Restrictaza D ARN pôlimeraza → Đáp án B Câu Phương pháp sau ứng dụng để tạo sinh vật mang đặc điểm hai lồi? A Ni cấy hạt phấn B Gây đột biến gen C Nhân vơ tính D Dung hợp tế bào trần → Dung hợp tế bào trần tạo dạng song nhị bội mang đặc điểm di truyền hai loài Đáp án D Câu 89 Bằng chứng chế tiến hóa Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nguồn ngun liệu thứ cấp q trình tiến hóa Trang A đột biến gen B đột biến số lượng nhiễm sắc thể C biến dị tổ hợp D đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể → Đột biến nguyên liệu sơ cấp; Biến dị tổ hợp nguyên liệu thứ cấp Đáp án C Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm cho alen dù lợi bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến C Các yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên → Đáp án C Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Di - nhập gen D Giao phối không ngẫu nhiên → Đáp án C Câu Theo thuyết tiến hóa đại, tượng trao đổi cá thể giao tử quần thể lồi gọi A giao phối khơng ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên C di - nhập gen D đột biến → Đáp án C Câu 90 Phát sinh phát triển sinh vật Câu Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất đại sau đây? A Đại Tân sinh B Đại Trung sinh C Đại Cổ sinh D Đại Nguyên sinh → Loài người xuất kỉ thứ Tư đại Tân sinh Đáp án A Câu Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại sau phát sinh loài người? A Đại Trung sinh B Đại Tân Sinh C Đại Cổ sinh D Đại Nguyên sinh → Loài người xuất kỉ thứ Tư đại Tân sinh Đáp án B Câu Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát triển đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Cổ sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh → Nhóm linh trưởng xuất kỉ thứ Ba đại Tân sinh Đáp án D Câu 4.Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại sau phát sinh nhóm linh trưởng? A Đại Trung sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Tân sinh D Đại Cổ sinh → Nhóm linh trưởng xuất kỉ thứ Ba đại Tân sinh Đáp án C Câu 91 Sinh thái học cá thể quần thể Câu Các thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh khả chịu hạn tốt sống riêng rẽ Đây ví dụ mối quan hệ A ức chế - cảm nhiễm B hỗ trợ loài C cộng sinh D cạnh tranh loài → Quan hệ làm lợi cho cá thể lồi hỗ trợ lồi Đáp án B Câu Chó rừng kiếm ăn theo đàn, nhờ bắt trâu rừng kích thước lớn Đây ví dụ mối quan hệ Trang A hỗ trợ khác loài B cạnh tranh khác loài C cạnh tranh loài D hỗ trợ loài → Quan hệ làm lợi cho cá thể lồi hỗ trợ loài Đáp án D Câu Do thiếu thức ăn nơi ở, cá thể quần thể loài thú đánh lẫn để bảo vệ nơi sống Đây ví dụ mối quan hệ A hỗ trợ loài B hỗ trợ khác loài C cạnh tranh loài D ức chế - cảm nhiễm → Quan hệ hại cho cá thể lồi cạnh tranh lồi Đáp án C Câu Vào mùa sinh sản, cá thể quần thể tranh giành nơi thuận lợi để làm tổ Đây ví dụ mối quan hệ A hội sinh B hợp tác C cạnh tranh loài D hỗ trợ loài → Quan hệ hại cho cá thể lồi cạnh tranh loài Đáp án C Câu 92 Quần xã sinh vật HST Câu Tài nguyên sau tài nguyên tái sinh? A Dầu mỏ B Khoáng sản C Than đá D Rừng → Đáp án D Câu Trùng roi (Trichomonas) sống ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ thức ăn mối thành đường để nuôi sống hai Đây ví dụ mối quan hệ A hội sinh B cộng sinh C kí sinh D hợp tác → Đáp án B Câu Tài nguyên sau tài nguyên không tái sinh? A Dầu mỏ B Nước C Đất D Rừng → Đáp án A Câu Khu sinh học sau độ đa dạng sinh học cao nhất? A Hoang mạc B Rừng rụng ôn đới C Thảo nguyên D Rừng mưa nhiệt đới → Đáp án D Câu 93 Quang hợp hô hấp Câu Để phát hơ hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, 3, Cả bình đựng hạt giống lúa: bình chứa 1kg hạt nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khơ, bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ CO2 bình bình tăng IV Nồng độ CO2 bình giảm A B C D → phát biểu đúng, II III Đáp án B Trang Q trình hơ hấp tạo nhiệt, thải CO thu lấy O2 Hạt luộc chín khơng xảy hơ hấp; Hạt khơ cường độ hơ hấp yếu; Hạt nhú mầm cường độ hô hấp mạnh; Số lượng hạt nảy mầm nhiều cường độ hơ hấp tăng Ở bình chứa hạt luộc chín nên khơng xảy hơ hấp Do đó, bình khơng thay đổi lượng khí CO2 → I IV sai Bình chứa lượng hạt nhú mầm nhiều (1kg) cường độ hô hấp mạnh Bình bình hạt nhú mầm làm cho lượng khí CO2 bình tăng lên Câu Theo lí thuyết, dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nồng độ O2 bình giảm mạnh II Nhiệt độ bình cao so với bình III Nồng độ CO2 bình bình tăng IV Nồng độ CO2 bình khơng thay đổi A B C D → Cả phát biểu Đáp án C Câu Theo lí thuyết, dự đoán sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ CO2 bình giảm IV Nồng độ CO2 bình khơng thay đổi A B C D → phát biểu đúng, II IV Đáp án B Câu Theo lí thuyết, dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ O2 bình bình giảm IV Nồng độ O2 bình tăng A B C D → phát biểu đúng, II III Đáp án C Câu 94 Tiêu hóa hơ hấp động vật Câu Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A Ở người, q trình tiêu hóa prơtêin diễn ruột non B Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa nội bào C Ở thỏ, phần thức ăn tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh D Ở động vật nhai lại, cỏ tiết pepsin HCl tiêu hóa prơtêin → Đáp án C Câu Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A Ở thỏ, q trình tiêu hóa hóa học diễn manh tràng B Ở người, q trình tiêu hóa hóa học diễn ruột non C Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa nội bào D Ở động vật nhai lại, múi khế khả tiết enzim pepsin HCl → Đáp án D Câu Khi nói q trình tiêu hóa thức ăn động vật túi tiêu hóa, phát biểu sau đúng? A Trong túi tiêu hóa, thức ăn biến đổi mặt học B Trong ngành Ruột khoang, thủy tức quan tiêu hóa dạng túi C Thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào D Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim lizơxơm Trang → Đáp án C Câu Khi nói hơ hấp động vật, phát biểu sau đúng? A Ở tất động vật không xương sống, trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn ống khí B Ở tất động vật sống nước, q trình trao đổi khí thể với môi trường diễn mang C Ở tất động vật sống cạn, q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi D Ở tất lồi thú, q trình trao đổi khí thể với môi trường diễn phổi → Đáp án D Câu 95 chế di truyền biến dị cấp phân tử Câu Một phần tử ADN vi khuẩn tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 30% B 10% C 40% D 20% A/G = 2/3 → A = 20% G = 30% → Đáp án D Câu Một phân tử ADN vi khuẩn tỉ lệ (A + T)(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử A 60% B 20% C 30% D 15% A/G = 2/3 → A = 20% G = 30% → Đáp án C Câu Một phân tử ADN vi khuẩn tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại G phân tử A 10% B 25% C 20% D 40% A/G = 1/4 → A = 10% G = 40% → Đáp án D Câu Một phân tử ADN vi khuẩn tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 10% B 25% C 40% D 20% A/G = 2/3 → A = 20% G = 30% → Đáp án A Câu 96 chế di truyền cấp tế bào Câu Dùng cônsixin xử lý hợp tử kiểu gen BbDd, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội kiểu gen A BBbbDDdd B BBbbDDDd C BBbbDddd D BBBbDDdd Cơnsixin gây tứ bội hóa Do đó, từ hợp tử BbDd gây tứ bội hóa, thu thể tứ bội BBbbDDdd → Đáp án A Câu Dùng cơnsixin xử lý hợp tử kiểu gen AaBb, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội kiểu gen A AaaaBBbb B AAAaBBbb C AAaaBBbb D AAaaBbbb Cơnsixin gây tứ bội hóa Do đó, từ hợp tử AaBb gây tứ bội hóa, thu thể tứ bội AAaaBBbb → Đáp án C Câu Thể đột biến sau hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử lưỡng bội? A Thể B.Thể tam bội C Thể tứ bội D.Thể ba → Đáp án C Trang Câu Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể tứ bội → Đáp án C Câu 97 Quy luật di truyền Câu Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : 1? A aB ab × ab ab B AB Ab × ab ab C Ab aB × ab aB D Ab aB × ab ab Để đời tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 P phải dị hợp cặp gen × dị hợp cặp gen → Đáp án D Câu Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A Ab AB × ab aB B AB Ab × ab ab C aB ab × ab ab D Ab aB × ab ab → Đáp án A Câu Quá trình giảm phân bình thường thể dị hợp tử cặp gen (A, a B, b) tạo loại giao tử, loại giao tử AB chiếm 20% Theo lí thuyết, kiểu gen thể khoảng cách gen xét A AB/ab 40 cM B Ab/aB 40 cM C AB/ab 20 cM D Ab/aB 20 cM Giao tử AB chiếm tỉ lệ 20% → Đây giao tử hốn vị Do đó, kiểu gen P Ab/aB; Tần số hoán vị 40% → Đáp án B Câu Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A aB ab × ab ab B AB Ab × ab ab C Ab aB × ab ab D Ab AB × ab aB Câu 98 Nhân tố tiến hóa Câu Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể kích thước nhỏ B Các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen lợi khỏi quần thể C Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định → Đáp án B Câu Khi nói vai trò đột biến q trình tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Đột biến đa bội dẫn đến hình thành lồi B Đội biết cấu trúc nhiễm sắc thể ý nghĩa q trình tiến hóa C Đột biến gen tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen quần thể D Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa → Đáp án A Câu Khi nói tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu say đúng? Trang A Tiến hóa nhỏ trình hình thành đơn vị phân loại lồi B Tiến hóa nhỏ khơng thể diễn khơng tác động yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ D Tiến hóa nhỏ q trình làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể → Đáp án A Câu Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo hướng xác định B Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể kích thước nhỏ C Giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến trạng thái cân di truyền quần thể D Đột biến gen cung cấp ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa → Đáp án A Câu 99 Cá thể quần thể Câu Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường B Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm C Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn D Sự phân bố cá thể ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống môi trường → Đáp án D Câu Khi nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Khi nguồn thức ăn quần thể dồi cạnh tranh dinh dưỡng gay gắt B Số lượng cá thể quần thể tăng cạnh tranh lồi giảm C Ăn thịt lẫn tượng xảy phổ biến quần thể động vật D Ở thực vật, cạnh tranh lồi dẫn đến tượng tự tỉa thưa → Đáp án D Câu Khi nói nhóm tuổi cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Cấu trúc tuổi quần thể ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường B Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể C Nghiên cứu nhóm tuổi quần thể giúp bảo vệ khai thác tài nguyên sinh vật hiệu D Những quần thể tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn 50% ln xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian → Đáp án D Câu Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể ln ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường B Kích thước quần thể ảnh hưởng đến mức sinh sản mức tử vong quần thể C Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa cá thể quần thể thường tăng cường hỗ trợ D Kích thước quần thể khoảng không gian cá thể quần thể sinh sống → Đáp án B Câu 100 Quần xã, hệ sinh thái Trang Câu Khi nói bậc dinh dưỡng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Trong lưới thức ăn, lồi mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng B Bậc dinh dưỡng cấp gồm loài động vật ăn thực vật C Sinh vật bậc dinh dưỡng cao mắt xích khởi đầu chuỗi thức ăn D Trong chuỗi thức ăn, lồi thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác → Đáp án A Câu Khi nói điểm khác hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Hệ sinh thái nhân tạo thường độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường khả tự điều chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên → Đáp án D Câu Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng B Nhóm sinh vật sản xuất bao gồm lồi thực vật C Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải D Các loài động vật ăn thực vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ → Đáp án D Câu Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Lưới thức ăn rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản lưới thức ăn thảo nguyên B Trong diễn sinh thái, lưới thức ăn quần xã đỉnh cực phức tạp so với quần xã suy thoái C Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản D Lưới thức ăn quần xã vùng ôn đới phức tạp so với quần xã vùng nhiệt đới → Đáp án B Câu 101 Quang hợp, hơ hấp thực vật Câu Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? I Quang hợp định 90% đến 95% suất trồng II Diệp lục b sắc tố trực tiếp chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP III Quang hợp diễn bào quan lục lạp IV Quang hợp góp phần điều hòa lượng O2 CO2 khí A B C D phát biểu đúng, I, III IV → Đáp án A II sai Vì diệp lục a trung tâm phản ứng sắc tố trực tiếp chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP Câu Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? I Quang phân li nước diễn xoang tilacôit II Sản phẩm pha sáng cung cấp cho pha tối NADPH ATP III Ơxi giải phóng từ q trình quang phân li nước IV Pha sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH Trang 10 - Kiểu gen quy định kiểu hình đột biến nhiều loại, cần phải bám sát vào đề để làm + Nếu alen A, B, D, E, alen đột biến (đột biến trội) kiểu hình bình thường kiểu gen (aabbddee) nên số kiểu gen thể đột biến = 34 - = 80 + Nếu a, b, d, e alen đột biến (có alen đột biến alen trội) kiểu hình bình thường 16 kiểu gen (A-B-D-E-) nên thể đột biến số kiểu gen = 81 - 16 = 65 + Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen (A-B-D-ee) số kiểu gen = + Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen (A-B-ddee) số kiểu gen = Đối chiếu với yêu cầu câu hỏi, dễ dàng suy đâu phát biểu → phát biểu đúng, II IV → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến tối đa 65 loại kiểu gen A B C D → Cả phát biểu → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Nếu A,B,D,E alen đột biến thể đột biến tối đa 77 loại kiểu gen II Nếu A,B,D,e alen đột biến thể đột biến gen tối đa loại kiểu gen III Nếu A,B,d,e alen đột biến thể đột biến gen tối đa loại kiểu gen IV Nếu a,b,d,e alen đột biến thể đột biến tối đa 65 loại kiểu gen A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen tối đa 10 loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến tối đa 65 loại kiểu gen A B.3 C D → phát biểu đúng, làI, III IV → Đáp án B Câu 111 chế di truyền cấp tế bào Câu Một loài thực vật, xét gen hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phần tử mARN phiên từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P ln hại cho thể đột biến IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen Trang 21 A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án D Hướng dẫn chung: - Đột biến đảo đoạn khơng làm thay đổi nhóm gen liên kết; khơng sử dụng để chuyển gen Đảo đoạn làm thay đổi mức độ hoạt động gen bị thay đổi vị trí - Đột biến chuyển đoạn NST làm thay đổi cụm gen nhóm gen liên kết; Đột biến chuyển đoạn sử dụng để chuyển gen - Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc mARN, cấu trúc chuỗi polipeptit gen đột biến không làm thay đổi mARN gen khác - Tất đột biến đề lợi, hại, trung tính (vì vậy, đề nói LN lợi ln hại phát biểu sai) Đột biến đoạn thường gây hậu nghiêm trọng đột biến lặp đoạn - Tất đột biến nguyên liệu tiến hóa, chọn giống (Nếu đề bảo đột biến hại nên khơng phải nguyên liệu SAI) - Đột biến gen khơng làm thay đổi thành phần, số lượng nucleotit gen Ví dụ, đột biến thay cặp A-T cặp T-A đột biến thay cặp G-X cặp X-G - Đột biến lặp đoạn làm cho alen gen nằm NST đột biến lặp đoạn tạo điều kiện để hình thành gen Vận dung gợi ý trên, dễ dàng suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nucleotit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nucleotit gen A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêơtit gen M khơng làm thay đổi trình tự côđon phân tử mARN phiên từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án B Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự đon phân tử mARN phiên từ gen N, P, Q, S T Trang 22 II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến gen S ln làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B.3 C D → phát biểu đúng, II III → Đáp án D Câu 112 chế di truyền cấp tế bào Câu Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất trạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi tối đa 45 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội ba tính trạng tối đa 25 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba tối đa 36 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng tối đa 18 loại kiểu gen A B C D → phát biểu đúng, IV → Đáp án B Hướng dẫn chung: Bài toán cho biết lồi 2n = lồi thêm đột biến thể ba tất cặp NST thực tính tốn, phải tính thể lưỡng bội (2n) thể ba (2n+1) - Số loại kiểu gen loài = 9+12+12+9 = 42 + Vì số kiểu gen thể lưỡng bội (2n) = 3x3x1 = kiểu gen; + Số kiểu gen thể ba (2n+1) gồm trường hợp: + Thể ba gen A số kiểu gen = 4x3 x1 = 12 kiểu gen + Thể ba gen B số kiểu gen = 3x4x1 = 12 kiểu gen + Thể ba gen D số kiểu gen = 3x3x1 = kiểu gen → Tổng số kiểu gen = 9+12+12+9 = 42 kiểu gen - Số loại kiểu gen thể ba (2n+1) = 12+12+9 = 33 kiểu gen - Cây mang kiểu hình trội tính trạng (A-B-DD) 20 kiểu gen + Số kiểu gen quy định kiểu hình A-B-DD thể 2n = 2x2x1 = kiểu gen; - Số kiểu gen quy định kiểu hình A-B-DD thể 2n+1 gồm trường hợp: + Thể ba gen A số kiểu gen = 3x2x1 = kiểu gen + Thể ba gen B số kiểu gen = 2x3x1 = kiểu gen + Thể ba gen D số kiểu gen = 2x2x1 = kiểu gen → Tổng số kiểu gen = 4+6+6+4 = 20 kiểu gen - Các mang kiểu hình lặn tính trạng tối đa 18 loại kiểu gen + Ở thể 2n trường hợp A-bbDD aaB-DD nên số kiểu gen = 2x1x1 + x2x = kiểu gen; + Ở thể 2n+1 gồm trường hợp: + Thể ba gen A số kiểu gen = 3x1x1 + 1x2x1 = kiểu gen Trang 23 + Thể ba gen B số kiểu gen = 2x1x1 + 1x3x1 = kiểu gen + Thể ba gen D số kiểu gen = 2x1x1 + x2x = kiểu gen ^ Tổng số kiểu gen = 4+5+5+4 = 18 kiểu gen Đối chiếu, suy đáp án Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi tối đa 42 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội ba tính trạng tối đa 20 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba tối đa 21 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng tối đa 10 loại kiểu gen A B C D → phát biểu đúng, I II → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi tối đa 42 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng tối đa 20 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng tối đa 18 loại kiểu gen A B C D → phát biểu → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi tối đa 42 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng tối đa 20 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng tối đa 10 loại kiểu gen A B.3 C D → phát biểu đúng, I, II III → Đáp án B Câu 113 Quy luật di truyền Menden Câu Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 1: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt nâu quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể kiểu hình khác, tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Trang 24 → phát biểu → Đáp án B Hướng dẫn chung: Ở dạng toán này, dựa vào kết phép lai để xác định thứ tự trội lặn, sau tiến hành làm phát biểu - Từ kết phép lai suy nâu trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng - Từ kết phép lai suy vàng trội so với trắng Quy ước: A1 nâu; A2 đỏ; A3 vàng; A4 trắng (A1 > A2 > A3 > A4) - Vì mắt nâu trội kiểu hình mắt nâu nhiều loại kiểu gen quy định (có kiểu gen) - Các kiểu hình mắt đỏ kiểu gen (A 2A2; A2A3; A2A4); mắt vàng kiểu gen (A3A3; A2A4); mắt trắng kiểu gen (A4A4) - Cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể kiểu hình khác, thu đời gồm tồn cá thể mắt nâu chứng tỏ cá thể đực mắt nâu phải kiểu gen A 1A1; Các kiểu hình khác gồm đỏ, vàng, trắng số kiểu gen = 3+2+1 = Số phép lai = 6x1 = - Phép lai sơ đồ lai P: A1A3 × A2A3 nên đời F1 kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : - Đực mắt đỏ P phép lai (có kiểu gen A 2A3 A2A4) giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai (có kiểu gen A3A4), thu đời kiểu gen 1A 2A3; 1A2A4; 1A3A3; 1A3A4 nên kiểu hình phân li theo tỉ lệ đỏ : vàng Hoặc thu đời tỉ lệ kiểu gen 1A 2A3; 1A2A4; 1A3A4; 1A4A4 nên kiểu hình phân li theo tỉ lệ đỏ : vàng : trắng → Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1 1:2:1 Từ kết phân tích này, suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng: I Ở lồi này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể kiểu hình khác, tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai I kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt nâu quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể kiểu hình khác, tối đa phép lai cho đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời 75% số cá thể mắt đỏ A B C D → phát biểu đúng, I, II III → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen Trang 25 II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể hiểu hình khác, tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án D Câu 114 Quy luật di truyền tương tác gen Câu Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất: K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời tối đa kiểu gen III Cho hai hoa đỏ kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời 50% số hoa đỏ A B C D → phát biểu → Đáp án B Hướng dẫn chung: Theo ra, ta có: A-B- quy định hoa vàng; A-bb quy định hoa đỏ; aaB- quy định hoa xanh; Aabb quy định hoa trắng - Cây dị hợp cặp gen (AaBb) tự thụ phấn đời loại kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1 Cây dị hợp cặp gen (AaBb) lai với hoa trắng (lai phân tích) đời loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 - Cây hoa đỏ (AAbb Aabb) giao phấn với hoa xanh (aaBB aaBb) thu đời loại kiểu gen, loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 - Hai hoa đỏ kiểu gen khác lai với sơ đồ lai AAbb X Aabb Do vậy, đời ln 100% cá thể hoa đỏ - Cây hoa vàng (có kiểu gen A-B-) lai với hoa trắng (aabb) đời trường hợp: + AABB X aabb, thu đời 100% hoa vàng; + AABb X aabb, thu đời 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng; + AaBB X aabb, thu đời 50% hoa xanh : 50% hoa vàng; + AaBb X aabb, thu đời 25% hoa vàng : 25% hoa đỏ : 25% hoa xanh : 25% hoa trắng Đối chiếu với phát biểu để suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời loại kiểu gen Trang 26 III Cho hai hoa đỏ kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời loại kiểu hình IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời 50% số hoa đỏ A B C D → phát biểu đúng, I, II IV → Đáp án B Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời số loại kiểu hình khác II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời loại kiểu hình IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời 50% số hoa đỏ A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời 75% số hoa đỏ A B C D → phát biểu đúng, I, II III → Đáp án B Câu 115 Quy luật di truyền hoán vị gen Câu Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi tối đa 90 phép lai II Lồi tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặp tính trạng, thu đời loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang theo kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D → phát biểu → Đáp án D Hướng dẫn chung: Vì gen nằm NST thường cho nên: - Số kiểu gen đồng hợp tử cặp gen = 23 = kiểu gen - Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = 14 kiểu gen - Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = C3 × = 15 kiểu gen - Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = C3 × = kiểu gen Trang 27 → Số phép lai cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng = 15 × = 90 - Đực ABD AbD ABD ABD AbD aBd × ; ; ; khơng hốn vị gen sinh đời kiểu gen abc aBd AbD aBd abd abd → Chỉ kiểu gen AbD quy định kiểu hình trội tính trạng abd - Cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen (có thể kiểu gen cá thể mang kiểu hình lặp tính trạng (Có thể kiểu gen loại kiểu gen ABD ) lai với Abd aBD ), thu đời aBD ABD Abd ; → Chỉ kiểu hình aBD aBD Cá thể đực mang theo kiểu hình trội tính trạng (có thể kiểu gen kiểu hình trội tính trạng (có thể kiểu gen abD ) lai với cá thể mang abd aBd ), thu đời kiểu hình phân li abd theo tỉ lệ : : : Đối chiếu với phát biểu, suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đây? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi tối đa 90 phép lai II Lồi tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2:2:2:1 A B C D → phát biểu đúng, I III → Đáp án B Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặng tính trạng lồi tối đa 90 phép lai II Lồi tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D → phát biểu đúng, I III → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi tối đa 60 phép lai II Lồi tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen Trang 28 III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án B Câu 116 Quy luật di hốn vị gen Câu Một lồi động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường, gen quy định tính trạng, gen alen alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, dự đốn sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm toàn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 20% IV Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D → phát biểu đúng, I IV → Đáp án D Hướng dẫn chung: Bài toán cho biết cặp gen nằm cặp NST thường Vì vậy, toán mở - Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp tử cặp gen Bởi bố mẹ đem lai kiểu gen AB aB AB × đời 100% cá thể dị hợp cặp gen ( ) AB aB aB - Lai hai cá thể với thu đời 10 loại kiểu gen (nếu P dị hợp cặp gen hốn vị gen giới); kiểu gen (nếu P dị hợp cặp gen hoán vị gen giới P dị hợp cặp gen với dị hợp cặp gen); kiểu gen (nếu P dị hợp kiểu gen khác khơng hốn vị); kiểu gen (Nếu P dị hợp cặp gen kiểu gen giống nhau); kiểu gen; kiểu gen → đề nói kiểu gen kiểu gen sai - Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, LN thu đời tỉ lệ cá thể đồng hợp tử cặp gen = tỉ lệ cá thể dị hợp tử cặp gen = 25% ( Nội dung thầy dạy khóa nâng cao Sinh học) - Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu hình với tỉ lệ thu đời loại kiểu hình với tỉ lệ thu đời tỉ lệ kiểu hình 3:1 + Vì P kiểu gen AB aB × đời loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 aB ab + Vì P kiểu gen Ab aB × đời loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 ab ab + Vì P kiểu gen Ab Ab × đời loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 ab ab Đối chiếu với phát biểu, suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, dự đoán sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu gen Trang 29 III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với dị hợp tử cặp gen, thu đời số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 30% IV Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D → phát biểu đúng, I IV → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, dự đoán sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu gen III Cho cá thể dị hợp tử cặp gen lai với cá thể dị hợp tử cặp gen, thu đời số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 25% IV Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D → Cả phát biểu → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, dự đốn sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm toàn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời số cá thể dị hợp tử cặp gen chiếm 25% IV Lai hai cá thể với thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : A B C D → phát biểu đúng, I, III IV → Đáp án B Câu 117 Di truyền hốn vị gen Câu Một lồi thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định cặp tính trạng, gen alen alen trội trội hồn tồn Cho kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen nhỏ tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P kiểu gen khác xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, 10,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D → phát biểu đúng, II → Đáp án B Hướng dẫn chung: cặp gen nằm cặp NST quy ước hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST; Cặp gen Dd nằm cặp NST khác → 1% cá thể kiểu hình lặn tính trạng suy 0, 04 ab ab dd = 0, 01 → kiểu gen = 0, 04 ab ab ab ab = 0, 2ab × 0, 2ab 0, 04 = 0, 4ab × 0,1ab ab ab - P dị hợp cặp gen đời con, đồng hợp cặp gen ln tỉ lệ = dị hợp cặp gen Trang 30 - Nếu P kiểu gen khác suy 0, 04 ab = 0, 4ab × 0,1ab Khi đó, tần số hốn vị = 2×0,1 = 0,2 = ab 20% - Nếu P kiểu gen giống suy 0, 04 ab = 0, 2ab × 0, 2ab Khi đó, tần số hốn vị = 2×0,2 = 0,4 = ab 40% - Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng (A-B-D-) = 5×2 = 10 kiểu gen - Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng (A-B-dd; A-bbD-; aaB-D-) = + 4+4 = 13 kiểu gen - Số mang kiểu hình trội tính trạng (A-bbdd + aaB-dd + aabbD-) chiếm tỉ lệ = 0,21×0,25 + 0,21×0,25 + 0,04×0,75 = 0,135 = 13,5% Đối chiếu với phát biểu, suy đáp án Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen lớn tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P kiểu gen khác xảy hốn vị gen với tần số 20% IV Ở F1, 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B.4 C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P kiểu gen giống xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D → phát biểu → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P kiểu gen khác xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, 18,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B.3 C D → phát biểu đúng, I II → Đáp án D Câu 118 Quy luật di truyền tổng hợp Câu Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D,d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Kiểu gen II F2 số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 16% Trang 31 III F2 tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D → phát biểu đúng, III → Đáp án B Hướng dẫn chung: Cây hoa đỏ, cánh hoa kép F kí hiệu kiểu gen A-B-D- nên suy 49,5% hoa đỏ, cánh hoa kép = 0,495A-B-D- Vì tốn cho biết hốn vị ta suy Bb phân li độc lập với cặp gen Aa Dd (Vì Aa Bb quy định tính trạng màu hoa theo quy luật 9:7 nên khơng liên kết với - Vì Aa phân li độc lập nên ta khử A- → B-D- tỉ lệ = 0,45 : 0,75 = 0,66 → bd BD = 0,16 = 0, 4bd × 0, 4bd → bd giao tử liên kết nên kiểu gen F Aa → Kiểu gen P bd bd thể AA BD bd × aa BD bd - F2 số hoa đỏ, cánh kép (A-B-D-) dị hợp tử cặp gen ( Aa BD BD BD ; AA ; AA ) chiếm tỉ BD Bd bD lệ = 0,5×0,16 + 0,25×0,08 + 0,25×0,08) = 0,12 = 12% - F2 số loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép (A-bbD- + aaB-D- + aabbD-) = + + = 11 kiểu gen - F2 số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm ( AA bd Bd bd ;aa ;aa ) chiếm tỉ lệ = 0,25×0,16 + bd Bd bd 0,25×0,01 + 0,25×0,16) = 0,0825 = 8,25% Đối chiếu với phát biểu tốn, suy phát biểu Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P AA Bd bD × aa Bd bD II F2 số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án B Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P AA bd BD × aa bd BD II F2 số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C → phát biểu → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P AA Bd bD × aa Bd bD Trang 32 II F2 số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án B Câu 119 Di truyền quần thể Câu Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F2 tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, 8/65 số kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32 A B C D → phát biểu đúng, II IV → Đáp án A Hướng dẫn chung: - cặp gen phân li độc lập từ F1 trở kiểu gen - Q trình tự thụ phấn làm cho tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần - Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, số dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ = = 0, × ( 1/ ) AaBb A−B− 0, × / + 0, × ( / ) = / 65 - Ở F3, số kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ = 0,2×1/8 + 0,2×(1/8×7/8)×2 + 0,2×1/8 = 3/32 Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F2 tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao hoa đỏ F2, 4/65 số kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D → phát biểu đúng, I, II III → Đáp án C Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F2 tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2 4/65 số kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32 A B C D → phát biểu → Đáp án A Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? Trang 33 I F2 tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, 8/65 số kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D → phát biểu đúng, I II → Đáp án D Câu 120 Di truyền người Câu Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen I AIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen I AIB quy định nhóm máu AB kiểu gen I OIO quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc hai alen, alen trội trội hoàn toàn, người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 kiểu gen giống III Xác suất sinh nhóm máu A tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 ½ A B C D → phát biểu đúng, II → Đáp án B Hướng dẫn chung: - Xác định kiểu gen người phả hệ bệnh: + Về nhóm máu: xác định kiểu gen người số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 + Về dạng tóc: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 → người biết kiểu gen tính trạng, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 → Những người chưa biết kiểu gen là: 4, 6, 8, - Những người kiểu hình giống chưa xác định kiểu gen người kiểu gen giống kiểu gen khác người số 4, số số 10 kiểu gen giống khác nhau; Người số số kiểu gen giống nhau; - Người số 10 kiểu gen I AIO; người số 11 kiểu gen I OIO nên cặp 10-11 sinh máu O với xác suất 1/2; Người số 10 dị hợp dạng tóc, người 11 tóc thẳng Do đó, xác suất cặp 10-11 sinh tóc thẳng = 1/2; sinh tóc xoăn = 1/2 → Cặp 10-11 sinh máu O tóc thẳng 1/4; sinh máu O tóc xoăn 1/4 - Người số xác suất kiểu gen nhóm máu 1/3I BIO 2/3IBIB nên cho giao tử IB với tỉ lệ 5/6 giao tử IO với tỉ lệ 1/6; Người số xác suất kiểu gen 1/2I AIO; 1/2IAIA nên cho giao tử IA với tỉ lệ 3/4; Trang 34 Giao tử IO với tỉ lệ 1/4 → Sinh máu AB với xác suất = 5/6×3/4 = 5/8 Sinh máu A với xác suất = 1/6 ×3/4 = 1/8; Sinh máu B với xác suất = 5/6 ×1/4 = 5/24 - Người số xác suất kiểu gen dạng tóc 3/5Aa : 2/5AA → Cho giao tử a = 3/10 Người số kiểu gen Aa → Xác suất sinh tóc xoăn cặp 8-9 = - 3/10 × 1/2 = 17/20 → Xác suất sinh máu AB tóc xoăn cặp 8-9 = 5/8 × 17/20 = 17/32 ^ Xác suất sinh máu A tóc xoăn cặp 8-9 = 1/8 × 17/20 = 17/160 → Xác suất sinh máu B tóc xoăn cặp 8-9 = 5/24 × 17/20 = 17/96 Từ kết giải này, em đối chiếu với phát biểu đề để suy đáp án Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 kiểu gen khác III Xác suất sinh nhóm máu B tóc xoăn cặp - 17/96 IV Xác suất sinh nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D → phát biểu đúng, II III → Đáp án B Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số kiểu gen khác III Xác suất sinh nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D → phát biểu → Đáp án D Câu Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 kiểu gen giống III Xác suất sinh nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác xuất sinh nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D → phát biểu đúng, II, III IV → Đáp án B Trang 35 ... Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường có khả tự điều chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới... chua F1, có 4/ 7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen → Đáp án A F1 gồm loại kiểu hình P dị hợp cặp gen F1 có 54% số thân cao, (A-B-) → ab/ab có tỉ lệ = 0, 54 - 0,5 = 0, 04 Vì ab/ab = 0, 04 nên giao tử... P phép lai (có kiểu gen A3A4), thu đời có kiểu gen 1A 2A3; 1A2A4; 1A3A3; 1A3A4 nên kiểu hình phân li theo tỉ lệ đỏ : vàng Hoặc thu đời có tỉ lệ kiểu gen 1A 2A3; 1A2A4; 1A3A4; 1A4A4 nên kiểu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chính thức môn sinh học THPT quốc gia năm 2018 4 mã đề file word có lời giải (miễn phí) , Đề thi chính thức môn sinh học THPT quốc gia năm 2018 4 mã đề file word có lời giải (miễn phí)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn