Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng sư phạm quảng ninh)

99 33 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 13:33

... khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 2.1.1 Hoạt động học tập sinh viên 18 2.1.2 Động 19 2.1.3 Động học tập sinh viên 20 2.1.4 Kết học tập ... VIẾT TẮT CĐSP Cao đẳng Sư Phạm ĐCHT Động học tập KQHT Kết qu học tập HĐHT Hoạt động học tập NXB Nhà xuất b n THCS Trung học sở SV Sinh viên DANH MỤC CÁC H NH V , ĐỒ THỊ Hình 2.1 Hệ thống thứ bậc... công trình nghiên cứu giới mối quan hệ ĐCHT KQHT 12 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu Việt Nam mối quan hệ ĐCHT KQHT 15 Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng sư phạm quảng ninh) , Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng sư phạm quảng ninh) , Phương pháp nghiên cứu, Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 3. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KH YẾN NGHỊ, Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát, Phụ lục 2 PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA TOÀN BẢNG HỎI, Phụ lục 3. PHÂN TÍCH PHIẾU KHẢO SÁT BẰNG MÔ H NH RASCH, Phụ lục 4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁ PHÁ EFA, Phụ lục 5. PHÂN TÍCH CRON ACH’S ALPHA CÁC NHÂN TỐ, Phụ lục 6. Thống kê mô tả tần số, tần suất các biến quan sát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn