Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh

63 16,769 148
Huynh Long Dai

Huynh Long Dai Gửi tin nhắn

Tải lên: 149 tài liệu

  • Loading...
1/63 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 16:53

Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh Giáo dục quốc phòng . (Tổng số : 314 câu) Câu 1 Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì ? *1, Là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực 1, Là thủ đoạn của kinh tế 1, Là thể hiện qui luật sinh học 1, Là bản chất của xã hội loài người Câu 2= Hãy tìm câu đúng. Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào? 2, Sự bùng nổ dân số *2, Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giai cấp 2, Bản năng sinh vật của con người 2, Do định mệnh của loài người Câu 3 Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh ? 3, Chính nghĩa và phi nghĩa *3, Hạt nhân và thông thường 3, Cách mạng và phản cách mạng 3, Tiến bộ và phản tiến bộ Câu 4 Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội ? 4, Lực lượng chung của cả xã hội 4, Là lực lượng siêu giai cấp *4, Là bản chất của giai cấp sản sinh và nuôi dưỡng nó 4, Là lực lượng trung lập Câu 5) Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực? 5, Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới 5, Chiến lược quốc phòng an ninh 5, Loại hình tác chiến 5, Cách thức chỉ huy Câu 6) Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I.Lênin? 6, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng quân đội 6, Xây dựng quân đội chính quy 6, Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản *6, Xây dựng quân đội để phục vụ toàn cầu hóa Câu 7) Tìm câu trả lời sai. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh? 7, Phân biệt mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược *7, Chiến tranh là bạn đường thường xuyên của xã hội loài người 7, Kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính 7, Tiến hành chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Câu 8) Tìm câu trả lời sai nhất. Chức năng của quân đội ? 8, Là công cụ bạo lực chủ yếu của giai cấp thống trị và Nhà nước 8, Là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội *8, Là lao động sản xuất 8, Là phượng tiện quân sự để đạt mục tiêu chính trị đối ngoại Câu 9) Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN ? 9, Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan 9, Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân 9, Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN *9, Là công việc riêng của lực lượng vũ trang Câu 10) Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN? 10, Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu khách quan 10, Mục tiêu là bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH *10, Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của quân đội và công an 10, Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại Câu 11 Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng ? 11, Chiến đấu *11, Đối ngoại 11, Công tác 11, Sản xuất Câu 12 Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực ? *12, Trình độ, năng lực của con người 12, Vũ khí, khí tài 12, Trang thiết bị kĩ thuật 12, Hình thức chiến thuật Câu 13 Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh ? *13, Mục đích của cuộc chiến tranh 13, Chủng loại vũ khí dùng trong chiến tranh 13, Hoàn cảnh tiến hành chiến tranh 13, Giai cấp tiến hành chiến tranh Câu 14 =Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là 14, Là cuộc chiến tranh phòng ngự *14, Là cuộc chiến tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc 14, Là cuộc chiến tranh do nhân dân tiến hành trên tất cả các lĩnh vực 14, Là chiến tranh lạnh Câu 15) Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là ? 15, Là cuộc chiến tranh tiến công 15, Là chiến tranh lạnh 15, Là cuộc chiến tranh công nghệ cao *15, Là cuộc chiến tranh chiếm đoạt quyền lợi của nước khác Câu 16) Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của: 16, Nền quốc phòng toàn dân 16, Chiến tranh nhân dân *16, Lực lượng sản xuất 16, Nền an ninh nhân dân Câu 17) Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay ? 17, Là yêu cầu để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược *17, Vì sự phát triển của nền văn hóa 17, Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 17, Đổi mới thực trạng của lực lượng vũ trang Câu 18) Chọn câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay? 18, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang 18, Đảm bảo lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu 18, Lấy xây dựng chất lượng là chính, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở *18, Xây dựng lực lượng vũ trang chuyên nghiệp Câu 19) Tìm câu trả lời sai. phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hiện nay ? 19, Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. *19, Phát triển mạnh mặt trận Tổ quốc Việt Nam 19, Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu được huấn luyện và quản lý tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể động viên nhanh chóng theo kế hoạch. 19, Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính Câu 20) Tìm câu trả lời sai nhất. Những biện pháp chủ yếu trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 20, = Nâng cao chất lượng huấn luyện – giáo dục, xây dựng phát triển khoa học quân sự Việt Nam. 20, Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống. *20, Xây dựng môi trường văn hóa tại cơ sở 20, Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật. Câu 21 Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân ? 21, Tuyệt đối 21, Tuyệt đối và trực tiếp *21, Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 21, Trực tiếp về mọi mặt Câu 22 Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam? 22, Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 22, Tuyệt đối và trực tiếp 22, Tuyệt đối 22, Trực tiếp về mọi mặt Câu 23 Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xác định: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. *23, Đúng 23, Sai 23, Thiếu 23, Đủ Câu 24= Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương ? 24, Công tác giáo dục quốc phòng. *24, Xây dựng làng văn hóa. 24, Kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng 24,= Xây dựng khu vực phòng thủ, bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Câu 25) Tìm câu trả lời sai. Những nội dung liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương ? 25, Tình hình thế giới, khu vực. *25, Công tác tuyển sinh quân sự. 25, Tình hình đất nước. 25, Thực trạng công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương. Câu 26) Tìm câu trả lời sai nhất. Vai trò của bộ, ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng ? 26, Là nơi trực tiếp tổ chức, xây dựng thế trận quốc phòng kết hợp với thế trận an ninh. 26, Là nơi chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương. *26, Là nơi triển khai các kế hoạch sản xuất. 26,= Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên, tổ chức toàn dân làm công tác quốc phòng Câu 27) Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương? 27, Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng. 27, = Phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng của bộ, ngành, địa phương. *27, Đẩy mạnh tuyển sinh quân sự 27, Chấp hành tốt công tác bảo đảm, chế độ chính sách thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương. Câu 28) Tìm câu trả lời sai. Các chế độ, chính sách đối với công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương ? 28, Chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần đối với người thực hiện công tác quốc phòng *28, Tăng cường công tác đối ngoại trong điều kiện mở cửa. 28, Chế độ ưu đãi về thưông tật, ốm đau, tử vong… theo quy định của pháp luật. 28, Tổ chức, động viên ý thức trách nhiệm của mọi công dân. Câu 29) Tìm câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của Bộ, ngành về công tác quốc phòng ? *29, Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác quốc phòng toàn dân. 29, Chủ trì trong việc đấu thầu các công trình xây dựng. 29, Ra sức phát triển khoa học và công nghệ. 29, Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Câu 30) Chọn câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của địa phương về công tác quốc phòng ? 30, Đẩy mạnh phong trào thủy lợi. *30, Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện tuyển quân và động viên 30, Xây dựng hệ thống đường giao thông liên huyện 30, Tập trung chỉ đạo trồng cây vụ Đông. Câu 31 Tìm câu trả lời đúng nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên là: phải phát huy sức mạnh tổng hợp của ? 31, Mặt trận dân tộc thống nhất. 31, Khối liên minh công nông và trí thức. 31, Hệ thống chính trị. *31, Khối đại đoàn kết toàn dân. Câu 32 Tìm câu trả lời sai. Lực lượng quân nhân dự bị gồm? 32, Sĩ quan dự bị *32, Dân quân tự vệ 32, Quân nhân chuyên nghiệp dự bị 32, Hạ sĩ quan Câu 33 Chọn câu trả lời sai. Vị trí của việc xây dựng lực lượng dự bị động viên ? 33, Là nhiệm vụ cơ bản nhất, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. 33, Là xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 33, Là quán triệt quan điểm kết hợp hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. *33, Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ. Câu 34 Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên ? 34, Bảo đảm số lượng đông, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm. *34, Là công việc của cơ sở 34, Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị. 34, Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 35) Tìm câu trả lời đúng. Dân quân, tự vệ là gì? *35, Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác. 35, Là lực lượng phòng thủ dân sự. 35, Là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. 35, Là một bộ phận của lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, công tác. Câu 36) Tìm câu trả lời sai. Vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay ? 36, Làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc tại địa bàn. *36, Là lực lượng chỉ huy đánh giặc tại cơ sở. 36, Là bộ phận cơ động nhanh nhất của lực lượng vũ trang 36, Là bộ phận hùng hậu nhất của lực lượng vũ trang. Câu 37) Hãy tìm câu trả lời đúng. Những người nào có thể và phải tham gia dân quân, tự vệ? *37, Nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. 37, Nam đủ 18 đến hết 45 tuổi, nữ đủ 18 đến hết 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. 37, Nam đủ 18 đến 45 tuổi, nữ đủ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. 37, Mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu 38) Tìm câu trả lời đúng nhất. Việc đăng ký dân quân, tự vệ được tiến hành như thế nào? *38,= Ngày 01 tháng 01 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. 38, Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại Ban chỉ huy quân sự xã (phường). 38,= Ngày 01 tháng 12 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. 38,= Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. Câu 39) Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là gì? 39, Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu hao, tiêu diệt địch. *39, Là lực lượng duy nhất đánh giặc tại địa bàn. 39, Bảo vệ nhân dân trước các tác nhân gây hại. 39, Phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ Tổ quốc tại cơ sở. Câu 40) Chọn câu trả lời đúng. Dân quân ở nông thôn mang bản chất giai cấp nào ? 40, Mang bản chất giai cấp công nông. 40, Mang bản chất giai cấp nông dân. *40, Mang bản chất giai cấp công nhân. 40, Mang bản chất cách mạng Câu 41 Tìm câu trả lời đúng nhất. Điều kiện để doanh nghiệp thành lập lực lượng tự vệ khi nào? 41, Khi doanh nghiệp thấy cần thiết phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ. 41, Khi doanh nghiệp có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam 41, Mọi doanh nghiệp đều phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ. *41, Khi doanh nghiệp đề nghị và được cơ quan quân sự cấp trên chuẩn y. Câu 42 Tìm câu trả lời đúng. Ai lãnh đạo lực lượng dân quân, tự vệ ? *42, Đảng bộ các cấp. 42, Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan. 42, Chỉ huy quân sự các cấp. 42, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp. Câu 43 Hãy tìm câu đúng. Trong chống chiến tranh công nghệ cao dân quân, tự vệ có vai trò gì không? 43, Không còn tác dụng gì. *43, Càng quan trọng hơn. 43, Để răn đe địch. 43, Vẫn như trước. Câu 44 Chọn câu trả lời đúng. Thời hạn phục vụ dân quân, tự vệ là mấy năm ? 44, Hai năm. 44, Ba năm. *44, Bốn năm. 44, Năm năm. Câu 45) Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch xâm lược bằng vũ trang, dân quân, tự vệ trong lĩnh vực kinh tế do ai chỉ huy ? *45, Cơ quan quân sự các cấp. 45, Thủ trưởng các ngành kinh tế. 45, Uỷ ban nhân dân các cấp. 45, Giám đốc doanh nghiệp. Câu 46) Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch trên mặt trận kinh tế, dân quân, tự vệ do ai chỉ huy? *46, Thủ trưởng các ngành kinh tế. 46, Giám đốc doanh nghiệp. 46, Uỷ ban nhân dân các cấp. 46, Cơ quan quân sự các cấp. Câu 47) Hãy tìm câu trả lời đúng. Khi doanh nghiệp không đủ điều kiện xây dựng dân quân, tự vệ, giám đốc phải ? 47, Cho nhân viên chờ đợi. *47,= Bảo đảm thời gian và kinh phí để nhân viên tham gia dân quân tại địa phương. 47, Cho tự lo liệu việc tham gia dân quân tại địa phương. 47, Không cho phép tham gia dân quân tại địa phương. [...]... hội với quốc phòng – an ninh ?38, Là động lực thúc đẩy xã hội phát triển38, Là điều kiện để chiến thắng trong chiến tranh38, Yêu cầu nội sinh của phát triển kinh tế – xã hội*38, Là yêu cầu của an ninh quốc giaCâu 39) Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm cơ bản của Đảng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay?39, Phát huy mọi sức mạnh để vừa sản xuất vừa bảo vệ Tổ quốc. *39,... lời đúng. Quan hệ giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ?*42, Tất yếu, biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau42, Một chiều: kinh tế quyết định quốc phòng.42, Không đồng đẳng giữa xây dựng và bảo vệ.42, Quốc phòng – an ninh tạo mơi trường cho phát triển kinh tế – xã hộiCâu 4 Hãy tìm câu trả lời đúng. Hình thái kinh tế xã hội nào không có kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ? 43,... kết hợp với thế trận an ninh. 26, Là nơi chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương.*26, Là nơi triển khai các kế hoạch sản xuất.26,= Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên, tổ chức toàn dân làm công tác quốc phòngCâu 27) Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương?27, Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng.27, = Phát... đội.72, Bộ đội địa phương.72, Công an. Câu 79) Tìm câu đúng. Yêu cầu mới của kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay ?79, Phải đưa việc kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh vàotrong từng chương trình, từng nội dung của các môn học*79, Tăng cường dạy giáo dục quốc phòng cho sinh viên79, Cho sinh... tế – xã hội với quốc phòng – an ninh: 36, Là cách phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ36, Là yêu cầu khách quan của xã hội có giai cấp và Nhà nước36, Quốc phòng có vai trò bảo vệ, kinh tế giữ vị trí quyết định.*36,= Sự gắn kết giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong một thể Câu 6) Tìm câu trả lời sai. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn... Từ khi nào loài người phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ?44, Từ xã hội nô lệ44, Từ xã hội phong kiến*44, Từ xã hội tư sản44, Từ khi xuất hiện xã hội loài ngườiCâu 45) Hãy tìm câu đúng nhất. Mục đích của giáo dục quốc phòng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở các trường học ?*45, Biết bảo vệ Tổ quốc bằng chuyên môn được đào tạo, tại nơi làm việc, trong... tranh kết thúcCâu 58) Tìm câu trả lời đúng. Ai chỉ huy kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ ?*58, Chủ tịch tỉnh58, Giám đốc công an tỉnh58, Bí thư tỉnh ủy58, Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh, thành phốCâu 59) Tìm câu trả lời đúng. Vì sao khi nói kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh là đổi mới tư duy so với cách nói kết hợp kinh tế với quốc. .. lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xácđịnh: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặcbảo vệ Tổ quốc. *23, Đúng23, Sai23, Thiếu23, ĐủCâu 24= Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương ?24, Công tác giáo dục quốc phòng.*24, Xây dựng làng văn hóa.24, Kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng24,=... 3 Tìm câu trả lời sai. Quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?3, Giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.3, Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.*3, Nhanh chóng hiện đại hoá toàn bộ nền quốc phòng.3, Kết hợp sức mạnh quốc phòng an ninh với các lĩnh vực khác.Câu 4 Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân ?*4, Là quy luật khách quan.4, Vì địch xâm lược.4,... quyết định của kinh tế đối với quốc phòng ?*41, Quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng.41, Quyết định trình độ của nền quốc phòng41, Quyết định nguồn gốc của nền quốc phòng41, Quyết định bản chất của nền quốc phòng. 38,= Ngày 01 tháng 12 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.38,= Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.Câu 39) Tìm câu trả . Tổ quốc. *23, Đúng 23, Sai 23, Thiếu 23, Đủ Câu 24= Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương ? 24, Công tác giáo dục quốc. tiếp giáo dục, động viên, tổ chức toàn dân làm công tác quốc phòng Câu 27) Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh, Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh, Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh

Bình luận về tài liệu trac-nghiem-giao-duc-quoc-phong-an-ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP