tuan 11 giao an soan theo huong phat trien nang luc lop 1

12 126 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2018, 00:29

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ KIỂM TRA – NHẬN XÉT ************************************************************ TuÇn 11 Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2017 Hoạt động tập thể CHÀO CỜ ********************************************** TIẾNG VIỆT Vần / uơ / (tiết 1, 2) Dạy theo thiết kế Tiếng Việt tập – CNGD trang 40 ****************************************************************** Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2017 TIẾNG VIỆT Luyện tập( tiết 3,4) Dạy theo thiết kế Tiếng Việt tập – CNGD trang 43 ********************************************** Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Làm phép trừ phạm vi học; Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp - BTPT: Bài 2, 3(cột 2), - GD HS u thích học tốn II CHUẨN BỊ: Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ - GV: bảng phụ - HS: bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY 1.Khởi động: - Ổn định trật tự lớp -HS nối tiếp đọc phép trừ phạm vi Hoạt động thực hành: a Giới thiệu bài: T nêu yêu cầu học b HD H thực tập + Bài 1: Tính - Tnêu yêu cầu tập - T nêu phép tính yêu cầu H thực bảng lớp, bảng - Nhận xét, chốt lại phép tính thực + Bài 2: Tính - Yêu cầu H thực cá nhân - Gọi H nối tiếp chữa bảng lớp Nêu cách thực - Nhận xét, chốt lại làm – – 1= 3–1– 1=1 5–1–2=2 5–2–2= + Bài 3: >, 3 5–30 + Bài 4: Viết phép tính thích hợp -Yêu cầu H nhắc lại yêu cầu - Quan sát hình vẽ nêu tốn - Cho H viết phép tính vào bảng - Nhận xét chốt lại phép tính a – = b – = * Bài tập phát triển + Bài 2, ( cột 2) -HD H thực cột 1, + Bài 5: Số -Gọi H nêu yêu cầu tập - HD H thực phép tính bên phải trước kết Sau tìm số cộng với để hai bên có kết HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS hát -Thực yêu cầu -Nghe - Nêu yêu cầu - Thực bảng lớp, bảng - Nghe yêu cầu - Thực cá nhân - Nối tiếp chữa bảng lớp.Nêu cách thực - Đọc yêu cầu - H thực theo cặp - Đại diện cặp trình bày làm trước lớp - H nhắc lại yêu cầu - Quan sát hình vẽ nêu tốn - Viết phép tính vào bảng - Thực theo HD - Nêu yêu cầu - Nghe HD Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ - Yêu cầu H thực cá nhân - Gọi H chữa bảng - Nhận xét, chốt lại làm Hoạt động ứng dụng ,dặn dò: - Gọi H đọc lại bảng cộng, trừ phạm vi - Nhận xét học - Nhắc H ôn lại bảng cộng trừ học - Chuẩn bị số phép trừ - Thực cá nhân, chữa bảng lớp -H đọc bảng cộng, trừ phạm vi -Nghe thực ***************************************** ***** Luyện Tiếng Việt VẦN /uơ/ I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh củng cố đọc, viết vần /uơ/ - Hoàn thành việc viết tả Viết vần, tiếng, từ, câu thực hành viết đúng, viết đẹp - GDKN: Chia sẻ, hợp tác, đánh giá II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, chữ mẫu - HS: Sách TV, BTTV III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY Khởi động - HS đọc lại vần uơ Giới thiệu nội dung luyện: - Đọc, viết vần, tiếng, từ , câu chứa vần uơ Hướng dẫn luyện: + Luyện đọc lại : Vần uơ (trang 16, 17 sách Tiếng Việt ) - Nhắc H đọc thầm, đọc nhóm đơi -Cho H đọc CN, ĐT - Lưu ý H đọc chậm * Luyện viết + Viết vần, tiếng từ -Gọi H đọc vần, tiếng, từ cần viết HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Thực yêu cầu - Nghe - Nghe yêu cầu - Đọc thầm CN, cặp đôi - Đọc CN, ĐT trước lớp - Thực theo HD - Đọc vần, tiếng từ cần viết - Nghe, quan sát - T viết mẫu, HD viết: uơ, quở, thuở nhỏ - Cho H viết bảng - Quan sát Sửa lỗi - Viết bảng Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ - Yêu cầu H thực viết cá nhân - T bao quát lớp + Viết câu: - T treo bảng phụ ghi câu: Thuở bé, bà bố chư sê Giờ nhà Huế - Gọi H đọc câu - Cho H viết bảng con: thuở bé - Quan sát, sửa lỗi cho H - T đọc cho H viết vào - Nhận xét, tuyên dương Củng cố: - Cho H đọc lại vần uơ - NhËn xÐt , tuyên dương Dặn dò: - Nhắc HS ôn lại - Nghe, sửa lỗi - Viết dòng: uơ dòng: quở dòng: thuở nhỏ -Đọc câu - Viết từ vào bảng - Nghe, viết - Nghe -Đọc - Nghe -Nghe thực *********************************************************** Chiều KĨ NĂNG SỐNG Tiết 1: Tiết 2: Dạy theo Giáo án poki ( tiết) ************************************************* Luyện Tiếng Việt LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh củng cố đọc, viết vần có âm đệm, âm - Thực hành viết vần, tiếng, từ, câu đúng, viết đẹp - GDKN: Chia sẻ, hợp tác, đánh giá II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, chữ mẫu - HS: Sách TV, BTTV III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY Khởi động - TBHT cho HS hát Giới thiệu nội dung luyện: - Đọc vần có âm đệm, âm HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ - Thực yêu cầu - Nghe Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Hướng dẫn luyện: + Luyện đọc: - Nêu cách làm tròn mơi nguyên âm - Luyện đọc vần: oa, oe, uê, uy, uơ Luyện đọc từ: hoa, huệ, khóa, thuê, qua, khoe, que, quơ, thỏa, quế - Nhắc H đọc thầm, đọc nhóm đơi -Cho H đọc CN, ĐT * Cho HS nhắc lại luật tả âm đệm * Luyện viết + Viết vần, tiếng từ -Gọi H đọc vần, tiếng, từ cần viết - Nghe yêu cầu - Đọc thầm CN, cặp đôi - Đọc CN, ĐT trước lớp - Thực theo HD - Đọc vần, tiếng từ cần viết - Nghe, quan sát - T viết mẫu, HD viết: oa, quả, thúy - Cho H viết bảng - Quan sát Sửa lỗi - Yêu cầu H thực viết cá nhân - T bao quát lớp + Viết câu: - T cho HS đọc câu: Quà quê có hoa - T đọc cho H viết vào - Nhận xét, tuyên dương Hoạt động ứng dụng ,dặn dò: - Viết bảng - Nghe, sửa lỗi - Viết -Đọc câu - Nghe, viết - Nghe - Cho H nhắc lại vần có âm đệm, âm - NhËn xÐt , tuyên dương - Nhắc HS ôn lại -Nghe thực ****************************************** Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2017 TIẾNG VIỆT Vần có âm âm cuối ( tiết 5,6) Dạy theo thiết kế Tiếng Việt tập – CNGD trang 45 ****************************************** Toán SỐ TRONG PHÉP TRỪ I MỤC TIÊU: Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ - Nhận biết vai trò số phép trừ: kết phép trừ hai số nhau, số trừ nó; biết thực phép trừ có số 0; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ - Rèn kĩ làm tính trừ số phạm vi học với số - BTPT: 2(cột 3), - HS thích học Tốn II CHUẨN BỊ: - GV: số chấm tròn, que tính, hình vng - HS: Sách tốn, đồ dùng, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Khởi động: - Ổn định trật tự lớp -HS hát -HS nối tiếp đọc phép trừ phạm vi -Thực yêu cầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: a Trải nghiệm: - GV yêu cầu Hs lấy đồ dùng số hình tròn hình tam giác để giỏ -Cho HS thảo luận nhóm đơi cách để làm cho số hình em vừa lấy giỏ lại -Nghe & thực hành là: + khơng hình + ngun số hình b.Phân tích khám phá rút kiến thức: *Giới thiệu phép trừ hai số + Giới thiệu phép trừ – = - T nêu toán kết hợp thao tác, yêu cầu thực -Nghe, quan sát, thực hành thao tác hình em vừa lấy Có chấm tròn, lấy chấm tròn Hỏi lại chấm tròn? HS thảo luận theo nhóm đơi để tạo phép trừ Sau ghi phép trừ vừa lập - T ghi bảng cho H đọc lại – = - Nêu phép tính + Giới thiệu phép trừ – = (thực tương - Nhắc lại phép tính tự với que tính) + T vào phép tính – = – = ? Số thứ số thứ hai phép tính có - Quan sát, trả lời câu hỏi giống khơng? Hai số giống trừ → KL: Một số trừ số - Nhắc lại KL: - Gọi H nhắc lại *Giới thiệu phép trừ “một số trừ 0” + Giới thiệu phép trừ – = - Quan sát, trả lời câu hỏi - T nêu toán thao tác, yêu cầu thực Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ thao tác hình em vừa lấy Có hình vng khơng bớt hình vng nào.Hỏi lại hình vng HS thảo luận theo nhóm đơi để tạo phép trừ Sau ghi phép trừ vừa lập - T ghi bảng cho H đọc lại 4–0=4 + Giới thiệu phép tính – = ( thực tương tự với chấm tròn) + Nhận xét: số trừ kết số * Thực hành + Bài 1:Tính - Yêu cầu H thực cá nhân - H nối tiếp ghi kết trước lớp - Nhận xét, chốt lại phép tính - Cho H đọc lại phép tính + Bài 2: (cột 1, 2) Tính - Yêu cầu H thực cá nhân - Tổ chức cho H thực theo HĐ nối tiếp - Nhận xét, chốt lại phép tính 4+1=4 2+0=2 4+0=4 – = + Bài 3: Viết phép tính thích hợp - u cầu H quan sát hình, nêu tốn - H viết phép tính vào bảng - Nhận xét, chốt lại phép tính a – = b – = * Bài tập phát triển + Bài 2(cột 3):Tính - Cho H thực cột 1, Hoạt động ứng dụng ,dặn dò: - Nhắc lại số phép cộng phép trừ - Nhận xét học - Nhắc HS ôn lại bài, chuẩn bị bài: Luyện tập - Nêu phép tính -Thực theo HD -Nghe - Nghe yêu cầu, thực cá nhân - Nối tiếp ghi kết trước lớp - Đọc lại phép tính - Nghe - Thực cá nhân - HĐ nối tiếp - Nghe yêu cầu - Quan sát hình vẽ, nêu tốn - Viết phép tính vào bảng -Thực theo HD - Nghe -Nghe thực *************************************** Chiều Luyện Tiếng Việt Vần /ăn/ Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ I MỤC TIÊU: - Hồn thành việc viết tả - HS viết vần, tiếng từ, câu vở: Thực hành viết đúng, viết đẹp - GDKN: Chia sẻ, hợp tác, đánh giá II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, chữ mẫu - HS: Sách TV, BTTV III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY Khởi động - HS đọc lại bài: Vần ăn Giới thiệu nội dung luyện: - Viết bài: vần uy Thực hành viết đúng, viết đẹp Hướng dẫn luyện: + Luyện đọc lại : Vần / ăn / (trang 22, 23 sách Tiếng Việt ) - Cho H đọc thầm, đọc nhóm đơi -Cho H thi đọc CN, ĐT - Lưu ý H đọc to, rõ ràng * Luyện viết + Viết vần, tiếng từ -Gọi H đọc vần, tiếng, từ cần viết HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Thực yêu cầu - Nghe - Thực theo HD - Đọc vần, tiếng từ cần viết - Nghe, quan sát - T viết mẫu, HD viết: ăn, lặn, ngăn chặn - Cho H viết bảng - Quan sát Sửa lỗi - Yêu cầu H thực viết cá nhân - T bao quát lớp + Viết câu: -T treo bảng phụ ghi nội dung câu: Khi quê, Đạt chăn bò cho bà bờ đê -Gọi H đọc - Cho H viết bảng con: đạt, chăn - Quan sát, sửa lỗi cho H - T đọc cho H viết vào - Nhận xét, tuyên dương - Viết bảng - Nghe, sửa lỗi - Viết 2dòng: ăn dòng: lặn dòng: ngăn chặn - Đọc câu - Viết từ vào bảng - Nghe, viết Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Hoạt động ứng dụng ,dặn dò: - Nghe -Đọc - Nghe -Nghe thực - Cho H đọc lại bài: Vần ăn - NhËn xÐt , tuyên dương - Nhắc HS ôn lại ******************************************************************* Thứ năm, ngày tháng 11 năm 2017 TIẾNG VIỆT Vần / at / ( tiết 7,8) Dạy theo thiết kế Tiếng Việt tập – CNGD trang 49 *************************************** Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Thực phép trừ hai số nhau, phép trừ số cho số 0; biết làm tính trừ phạm vi số học - Rèn kĩ thực tính trừ - BTPT: bài1(cột 2, 3), 3, 4(cột 3), phần b - Giáo dục HS hăng say học tập mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - GV: bảng nhóm - HS: bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY 1.Khởi động: - Ổn định trật tự lớp -HS nối tiếp nêu kết phép tính có số phép trừ - qua trò chơi: “ truyền điện” Hoạt động thực hành: a Giới thiệu bài: T nêu yêu cầu học b HD H thực tập + Bài 1: Tính - Yêu cầu H thực cá nhân - H nối tiếp chữa bảng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS hát -Thực yêu cầu -Nghe -Nghe - Thực cá nhân - Nối tiếp ghi kêt phép tính bảng lớp - Nhận xét, chốt lại làm Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ + Bài 2: Tính - Gọi H nêu yêu cầu - T nêu phép tính yêu cầu H thực bảng lớp, bảng - Nhận xét, chốt lại phép tính thực 5 1 + Bài 3(cột 1, 2): Tính -Cho H thực tính cá nhân - Gọi H chữa trước lớp, nêu cách tính - Nhận xét, chốt lại phép tính thực 2–1–1=0 3–1–2=0 4–2–2=0 4–0–2=0 + Bài 4: (cột 1, 2) >, 0 3+0=3 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 5–44 4+1=5 Hoạt động ứng dụng ,dặn dò: - Thực yêu cầu - Nghe -Nghe thực - Tổ chức cho H thi đọc thuộc bảng cộng trừ học - Nhận xét học - Nhắc HS ôn lại bài, chuẩn bị bài: Luyện tập chung (T 64) ************************************************************ Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 11 giao an soan theo huong phat trien nang luc lop 1, tuan 11 giao an soan theo huong phat trien nang luc lop 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn