Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình_2

97 35 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 08:16

... chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH... thực tiễn công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng. .. từ ngân sách Nhà nước .5 h 1.1.2 Đặc điểm chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước tê 1.1.3 Vai trò chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H 1.2 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình_2, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn