Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

220 525 13
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/220 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 09:09

1. Tính trạng là những đặc điểm.........(g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái, sinh lí) giúp phân biệt cá thể này với (b: bố mẹ, l: các cá thể trong loài, k: các cá thể khác).A. g, l B. h, b C. c, l D. c, k2. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp?A. Aa Bb B. AABbC. AA bb D. aaBb3. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?A. AaBB B. AAbb .......(k: khác nhau, o: đồng nhất nhưng không ổn định, d: đồng nhất và ổn định) qua các thế hệ, các thế hệ con cháu không có hiện tượng...........(t: đồng tính, p: phân tính) và có kiểu hình luôn luôn ........(g: giống nhau, b: giống bố mẹ).A. o, p, g B. o, t, b C. d, p, b D. k, p, g 5. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở:A. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp.B. cơ thể mang kiểu gen dị hợp.C. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn.D. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp.6. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cá thể mang kiểu gen dị hợp trong đó:A. gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp.B. gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn.C. gen nằm trên nhiễm sắc thể X và không có alen trên Y.D. gen lặn át chế ngược trở lại gen trội.7. Phương pháp nghiên cứu của Men đen được gọi là:A. phương pháp lai phân tích.B. phương pháp phân tích di truyền giống lai.C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.D. phương pháp lai thuận nghịch. Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập Phần I. DI TRUYỀN HỌC Chương 1: C¸c quy luËt di truyÒn 1. Tính trạng là những đặc điểm .(g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái, sinh lí) giúp phân biệt cá thể này với (b: bố mẹ, l: các cá thể trong loài, k: các cá thể khác). A. g, l B. h, b C. c, l D. c, k 2. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp? A. Aa Bb B. AABb C. AA bb D. aaBb 3. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp? A. AaBB B. AAbb .(k: khác nhau, o: đồng nhất nhưng không ổn định, d: đồng nhất và ổn định) qua các thế hệ, các thế hệ con cháu không có hiện tượng . (t: đồng tính, p: phân tính) và có kiểu hình luôn luôn (g: giống nhau, b: giống bố mẹ). A. o, p, g B. o, t, b C. d, p, b D. k, p, g 5. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở: A. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp. B. cơ thể mang kiểu gen dị hợp. C. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn. D. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp. 6. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cá thể mang kiểu gen dị hợp trong đó: A. gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp. B. gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn. C. gen nằm trên nhiễm sắc thể X và không có alen trên Y. D. gen lặn át chế ngược trở lại gen trội. 7. Phương pháp nghiên cứu của Men đen được gọi là: A. phương pháp lai phân tích. B. phương pháp phân tích di truyền giống lai. C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan. D. phương pháp lai thuận nghịch. 8. Trong nghiên cứu của mình, Men đen đã theo dõi (I: một cặp tính trạng, II: 2 cặp tính trạng , III: từ 1 đến nhiều cặp tính trạng) qua .(a: một thế hệ, b: nhiều thế hệ) để đánh giá sự di truyền của các tính trạng. A. I, a B. III, a C. III, b D. I, b 9. Phương pháp nghiên cứu của Men đen có đặc điểm: A. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản. B. sử dụng thống kê toán học trong việc phân tích kết quả nghiên cứu. C. làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định tính chính xác của kết quả nghiên cứu. Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập D. tất cả đều đúng. 10. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích? I. Aa x aa. II. Aa x Aa. III. AA x aa. IV. AA x Aa. V. aa x aa. Câu trả lời đúng là: A. I,III, V B. I, III C. II, III D. I, V 11. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là A. lai thuận nghịch. B. lai phân tích. C. tạp giao. D. tự thụ phấn. 12. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch? A. ♂AA x ♀aa và ♀Aa x ♂Aa B. ♂Aa x ♀Aa và ♀aa x ♂AA C. ♂AA x ♀AA và ♀ aa x ♂aa D. ♂AA x ♀aa và ♀ AA x ♂aa. 13. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng với đậu Hà Lan? A. Tự thụ phấn chặt chẽ. B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau. C. Thời gian sinh trưởng khá dài. D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản. 14. Với 2 alen B và b của một gen, trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau: A. BB, bb. B. BBbb, BBBB, bbbb. C. Bb. D. BB, Bb, bb. 15. Phép lai Bb x bb cho kết quả A. 3 Bb : 1bb. B. 1Bb : 1bb. C. 1BB : 1Bb. D. 1 BB : 2 Bb : 1bb. 16. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng (G: giống nhau, K: khác nhau) về (1: một cặp tính trạng tương phản, 2: hai cặp tính trạng đối lập) thì .(F 1 , F 2 ) đồng loạt có kiểu hình giống bố hoặc mẹ, tính trạng biểu hiện ở F 1 được gọi là tính trạng trội. A. K, 1, F 2 B. G, 1, F 1 C. K, 1, F 1 D. K, 2, F 1 17. Điều kiện cho định luật phân tính của Men đen nghiệm đúng là A. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản. B. tính trạng chỉ do một cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn. C. sự biểu hiện của tính trạng không phụ thuộc vào tác động của ngoại cảnh. D. A và B đúng. 18. Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1 : 1về kiểu hình ở F 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai A. Aa x Aa. B. Aa x aa. C. AA x Aa. D. AA x aa. 19. Menđen đã giải thích định luật phân tính bằng: A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng trong giảm phân. B. giả thuyết giao tử thuần khiết. C. hiện tượng phân li của các cặp NST trong nguyên phân. D. hiện tượng tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen. 20. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh. B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng. Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập C. sự phân li của cặp NST tương đồng trong nguyên phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh. D. cơ chế tự nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh. 21. Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là thể đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp: A. lai xa. B. lai trở lại. C. lai phân tích. D. lai thuận nghịch. 22. Tính trạng trội không hoàn toàn được xác định khi: A. tính trạng đó gồm 3 tính trạng tương ứng. B. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng, F 1 đồng loạt có kiểu hình khác với bố mẹ. C. phép lai giữa 2 cá thể được xác định là mang cặp gen dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1: 2 : 1. D. lai phân tích cá thể dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1. 23. Việc sử dụng cá thể F 1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả: A. duy trì được sự ổn định của tính trạng qua các thế hệ. B. tạo ra hiện tượng ưu thế lai. C. cá thể F 2 bị bất thụ. D. có hiện tượng phân tính làm giảm phẩm chất của giống. (24-26). Ở cà chua quả đỏ (D) là trội đối với quả vàng (d), khi lai giữa hai thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F 1, cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 . 24. Khi lai giữa F 1 với 1 cây quả đỏ ở F 2 sẽ thu được ở thế hệ sau có tỉ lệ kiểu gen là: A. dd B. 1DD : 1Dd C. 1 DD : 2 Dd : 1dd D. B và C đúng 25. Khi lai giữa F 1 với một cây quả đỏ ở F 2, thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính là: A. toàn quả đỏ. B. toàn quả vàng. C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. D. A và D đúng. 26. Khi cho lai giữa các cây quả vàng ở F 2 sẽ thu được kết quả: A. toàn quả đỏ. B. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. C. 3 quả đỏ : 1 quả đỏ. D. toàn vàng. 27. Trong trường hợp gen trội gây chết không hoàn toàn, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp sẽ làm xuất hiện tỉ lệ phân tính: A. 3 : 1. B. 1 : 1. C. 1 : 2 : 1. D. 2 : 1. (28- 30) Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). 28. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là: A. đều có kiểu gen NN. B. đều có kiểu gen Nn. C. bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. D. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại. 29. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu sinh con trai mắt nâu, có thể kết luận: A. bố, mẹ đều có kiểu gen NN. B. bố, mẹ đều có kiểu gen Nn. C. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. D. Không thể kết luận vì chưa đủ thông tin. 30. Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh, sinh con mắt xanh, bố mẹ có kiểu gen: A. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn B. bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nn Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập C. bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen NN D. bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen Nn (31-33) Ở hoa phấn, kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. 31. Lai phân tích cây có hoa màu đỏ, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: A. toàn hoa màu đỏ. B. toàn hoa màu hồng. C. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu hồng. D. 1 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. 32. Tíến hành lai giữa 2 cây hoa màu hồng, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỷ lệ phân tính: A. toàn hoa màu hồng. B. toàn hoa màu đỏ. C. 3 hoa màu đỏ : 1 hoa màu trắng. D. 1 hoa màu đỏ : 2 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng 33. Phép lai giữa cây hoa màu hồng với hoa màu trắng sẽ xuất hiện tỷ lệ kiểu hình: A. 1 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. B. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu trắng. C. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu hồng. D. 1 hoa màu đỏ : 2 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. (34 – 38) Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I A , I B , i quy định: - Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I A I A , I A i. - Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I B I B , I B i. - Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen ii. - Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen I A I B . 34. Hôn nhân giữa những người có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có thể có đủ 4 loại nhóm máu? A. I A i x I A I B . B. I B i x I A I B . C. I A I B x I A I B . D. I A i x I B i. 35. Người con có nhóm máu A, bố mẹ người này sẽ có: A. bố: nhóm máu A, mẹ: nhóm máu B. B. bố: nhóm máu B, mẹ: nhóm máu AB. C. bố: nhóm máu AB, mẹ: nhóm máu O. D. Tất cả các trường hợp trên đều có khả năng cho người con có nhóm máu A. 36. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải là nhóm máu của người bố? A. Nhóm máu AB B. Nhóm máu O C. Nhóm máu B D. Nhóm máu A 37. Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, nhóm máu của bố là: A. nhóm máu A B. nhóm máu O C. nhóm máu B D. Các trường hợp A, B, C đều có thể. 38. Mẹ có nhóm B, con có nhóm máu O, người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé? A. Nhóm máu A. B. Nhóm máu B. C. Nhóm máu AB. D. Nhóm máu O. 39. Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về (H: hai, N: hai hay nhiều) cặp tính trạng (T: trội, L: lặn, P: tương phản) thì sự di truyền của cặp tính trạng này (F: phụ thuộc, K: không phụ thuộc) vào sự di truyền của cặp tính trạng khác, do đó ở F 2 xuất hiện những tổ hợp tính trạng (X: khác bố mẹ, Y: giống bố mẹ). A. H, T, F, Y. B. H, L, F, X. C. N, P, K, X. D. N, P, F, X. Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập 40. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân li độc lập là .(P: sự phân li của cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng, L: tiếp hợp và trao đổi chéo trong cặp NST tương đồng, N: sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng) trong giảm phân tạo ra các giao tử. Các giao tử kết hợp tự do trong quá trình .(F: gián phân, M: giảm phân, T: thụ tinh) tạo hợp tử. A. N, T. B. L, T. C. P, F. D. N, M. (41- 46). Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi (n) cặp tính trạng tương phản thì: 41. Tỉ lệ kiểu gen ở F 2 : A. (3 : 1) n B. (1 : 2: 1) 2 C. (1 : 2: 1) n D. 9 : 3 : 3 : 1 42. Tỉ lệ kiểu hình ở F 2 là: A. (3 : 1) 2 B. 9 : 3 : 3 : 1 C. (1 : 2 : 1) n D. (3 : 1) n 43. Số loại kiểu gen ở F 2 là: A. 3 n B. 2 n C. 4 n D. 16 44. Số loại kiểu hình ở F 2 là: A. 4 B. 2 n C. 3 n D. (3:1) n 45. Số loại kiểu gen đồng hợp ở F 2 là: A. 4 B. 3 n C. 2 n D. 4 n 46. Số loại kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là: A. 4 B. 2 C. 3 n D. 1 E. 2 n 47. Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là: A. 7 B. 8C. 9 D. 12 E. 16 48. Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối. B. hoán vị gen. C. liên kết gen hoàn toàn . D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh. 49. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ra: A. 4 loại kiểu hình ; 8 loại kiểu gen B. 8 loại kiểu hình ; 27 loại kiểu gen C. 8 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen D. 6 loại kiểu hình ; 4 loại kiểu gen E. 4 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen (50 – 56). ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. 50. Cây mọc từ hạt vàng, nhăn giao phấn với cây mọc từ hạt xanh, trơn đời con thu được 2 loại kiểu hình là hạt vàng, trơn và hạt xanh, trơn với tỉ lệ 1 : 1, kiểu gen của hai cây bố mẹ sẽ là: A. Aabb x aabb B. AAbb x aaBB C. Aabb x aaBb D. Aabb x aaBB E. AAbb x aaBb 51. Để thu được toàn hạt vàng trơn, phải thực hiện việc giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gen: Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập A. AABB x aabb B. aaBB x AAbb C. AaBb x AABB D. A và B đúng E. A, B và C đúng 52. Phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế hệ sau? A. AaBb x AaBb B. Aabb x aaBb C. aabb x AaBB D. AaBb x Aabb E. aaBb x aaBb 53. Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu hình nhiều nhất? A. aabb x aabb B. AaBb x AABb C. Aabb x aaBB D. aaBb x Aabb E. AABB x AABB 54. Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu gen và số loại kiểu hình ít nhất? A. AABB x AaBb B. AABb x Aabb C. AAbb x aaBB D. AABB x AABb E. AaBb x AABB 55. Lai phân tích một cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vàng trơn: 50% xanh trơn, cây đậu Hà Lan đó có kiểu gen A. aabb B. AaBB C. AABb D. AABB E. Aabb 56. Tiến hành lai giữa hai cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và xanh, trơn được F 1 , cho F 1 tự thụ phấn ở F 2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính A. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn B. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn C. 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn D. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn E. 1 vàng, trơn : 1 xanh, trơn (57 – 60). Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng; liên quan đến nhóm máu ABO có 4 kiểu hình: - Nhóm máu A do gen I A quy định. - Nhóm máu B do gen I B quy định. - Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen I A I B . - Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen ii. Biết rằng I A và I B là trội hoàn toàn so với i, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau. 57. Với các cặp tính trạng trên, số loại kiểu hình khác nhau ở người là: A. 8 B. 16 C. 4 D. 32 E. 24 58. Số loại kiểu gen khác nhau có thể có (về các tính trạng nói trên): A. 32 B. 54 C. 16 Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập D. 24 E. 27 59. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B, mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A, có con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O. Kiểu gen có thể có của bố mẹ là: A. Bố: Aabb I B i; mẹ: aaBB I A i. B. Bố: Aabb I B i; mẹ: aaBb I A i. C. Bố: AAbb I B i; mẹ: aaBB I A i. D. B và C đúng. E. A, B và C đều đúng. 60. Con của cặp bố mẹ nào dưới đây sẽ không có kiểu hình mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O? A. Bố: Aabb I A i; mẹ: Aabb I A i. B. Bố: AaBb I A I B ; mẹ: aabb I B i. C. Bố aaBb I A i; mẹ AaBb I B i. D. Bố: AaBb ii; mẹ: AaBb ii. E. Bố: Aabb I A i; mẹ: aaBb I B i. 61. Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản. B. các gen chi phối các tính trạng phải trội hoàn toàn. C. không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính. D. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. E. các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. 62. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm? A. Bộ nhiễm sắc thể có ít nhiễm sắc thể. B. Dễ nuôi và dễ tiến hành thí nghiệm. C. Ít biến dị và các biến dị khó quan sát. D. Thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhiều. E. Ruồi đực có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn. 63. Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện: A. Cho F 1 của cặp bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn tạp giao. B. Lai phân tích ruồi cái F 1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn. C. Lai phân tích ruồi đực F 1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn. D. Lai phân tích ruồi đực F 1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình đen, cánh ngắn và mình xám, cánh ngắn. Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập E. Kiểm tra bằng lai phân tích kiểu gen của các cá thể ruồi xám - dài, xám - ngắn và đen - dài ở F 2 của bố mẹ ruồi thuần chủng xám - dài và đen - ngắn. (64 – 66). Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh ngắn ở F 1 thu được toàn mình xám cánh dài. 64. Khi tiến hành lai phân tích ruồi cái F 1 , Moocgan thu được kết quả: A. 100% xám - dài. B. 41% xám - dài : 41% đen - ngắn : 9 % xám - ngắn : 9% đen – dài. C. 25% xám - dài : 25% đen - ngắn : 25 % xám - ngắn : 25% đen - ngắn. D. 50% xám - dài : 50% đen - ngắn. E. 75% xám - dài : 25% đen - ngắn. 65. Moocgan phân tích kết quả lai phân tích F 1 như sau: ruồi đen - ngắn dùng lai phân tích . (L: đồng hợp về 2 cặp gen lặn, T: đồng hợp về tính trạng trội, D: dị hợp về 2 cặp gen) nên cho .(M: một loại giao tử, H: 2 loại gao tử). F 1 mang kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen nhưng đã cho (X: hai loại giao tử với tỉ lệ xấp xỉ bằng nhau, Y: 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau) dẫn đến sự hình thành ở F B 2 loại kiểu hình xám - dài, đen - ngắn với tỉ lệ xấp xỉ bằng nhau, chứng tỏ có sự di truyền liên kết giữa hai tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh. A. T, M, X B. D, H, X C. D, H, Y D. L, M, X E. L, M, Y 66. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết là các .(T: gen trội quy định màu thân và chiều dài cánh, L: gen trội quy định màu thân và gen lặn quy định chiều dài cánh) nằm . (M: trên một nhiễm sắc thể (NST), N: trên các NST thuộc các cặp tương đồng khác nhau), cùng phân li với nhau trong (G: nguyên phân, Gi: giảm phân) sau đó tổ hợp trong quá trình thụ tinh. A. T, M, Gi B. L, N, Gi C. T, N, G D. L, M. Gi E. T, M, G 67. Kiểu gen nào được viết dưới đây là không đúng? A. AB ab B. Ab aB C. Aa bb D. Ab ab E. ab ab Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập 68. Các .(G: gen, T: tính trạng ) nằm trên .(M: một nhiễm sắc thể, C: các cặp NST tương đồng khác nhau) phân li cùng với nhau và làm thành .(L: nhóm gen liên kết, A: nhóm gen alen). Số nhóm này tương ứng với số NST trong (Gi: giao tử, B: tế bào 2n) của loài đó. A. T, C, A, Gi. B. T, C, A, Gi. C. G, C, L, Gi. D. G, M, L, Gi. E. G, M, L, B. 69. Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa: A. cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống. B. làm tăng khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới. C. hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý trên 2 nhiễm sắc thể tương đồng có điều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau. D. đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp. E. cho phép lập bản đồ gen, giúp rút ngắn thời gian chọn giống. (70 – 78) Ở cà chua: gen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: quả tròn, b: bầu dục; các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng (giả thiết không xảy ra hoán vị gen). 70. Số kiểu gen khác nhau có thể được tạo ra từ 2 cặp gen trên: A. 4 B. 9 C. 8 D. 10 E. 6 71. Số kiểu gen đồng hợp tử về 2 cặp gen trên là: A. 4 B. 8 C. 2 D. 6 72. Số kiểu gen dị hợp tử về 1 cặp gen: A. 8 B. 6 C. 4 D. 2 E. 1 73. Số kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen: A. 4 B. 2 Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập C. 1 D. 6 E. 8 74. Phép lai giữa 2 thứ cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về 2 cặp gen ở thế hệ sau sẽ thu được tỉ lệ phân tính: A. 3 : 1. B. 1: 2 : 1. C. 3 : 3 : 1 : 1. D. 9 : 3 : 3 : 1. E. A và B đúng. 75. Phép lai nào dưới đây sẽ cho kết quả giống phép lai phân tích cá thể dị hợp về 2 cặp gen di truyền phân li độc lập? A. AB Ab x aB ab B. Ab aB x ab ab C. AB ab x ab ab D. Ab ab x aB ab E. Ab aB x AB ab 76. Những phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ kiểu gen là 1 : 2: 1? A. AB ab x Ab aB B. Ab aB x Ab aB C. Ab aB x Ab ab D. AB Ab x aB ab . E. A và B đúng 77. Phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 3 : 1? A. AB ab x Ab aB . B. Ab aB x Ab aB . C. AB ab x AB ab . D. A và B đúng. E. Tất cả đều đúng. 78. Phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1: 1? A. AB Ab x Ab aB B. Ab aB x Ab Ab C. AB aB x aB ab D. Chỉ có B và C đúng E. Cả A, B, C đều đúng (79 – 83). Ở lúa gen H quy định thân cao, h: thân thấp, E: chín sớm, e: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn. 79. Phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1 : 1? Tài liệu lưu hành nội bộ [...]... THPT Hà Huy Tập C. Chỉ được truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng.D. Sẽ phát triển thành thể khảm. 51. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen trội phát sinh trong giảm phân?a/ Có khả năng truyền lại được cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính.b/ Được nhân lên thông qua quá trình tự nhân đôi của ADN.c/ Có khả năng truyền lại được cho thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng.d/... liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập B. tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh.C. các thể đa bội không có khả năng sinh giao tử bình thường.D. thể đa bội chỉ được nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng.38. Trong mối quan hệ giữa giống- kỹ thuật canh tác- năng suất cây trồng: A. năng suất phụ thuộc nhiều vào chất... polypetit.132. Cơ thể sinh vật có số lượng NST trong nhân của tế bào sinh dưỡng tăng lên một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài (3n, 4n, 5n…), đó là A. thể lưỡng bội. B. thể đơn bội. C. thể đa bội. D. thể lệch bội. 133. Sự không phân li của một căp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ dẫn tới A. tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến. B. chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào... (3: sinh dưỡng, 4: hợp tử, 5: sinh dục), đột biến này được gọi là đột biến giao tử.Đáp án đúng là:A. 1, 3. B. 1, 4. Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập 88. Sự trao đổi chéo xảy ra ở:I. giữa 2 crômatít của cặp NST kép tương đồng.II. giữa 2 NST kép khác cặp tương đồng.III. kì đầu của nguyên phân. IV. kì đầu của giảm phân.V. kì đầu của lần phân bào giảm phân I.Tổ hợp câu. .. 40%.D. 16% . (122 -123 ). Ở lúa, A thân cao trội so với a thân thấp, B hạt dài trội so với b hạt tròn. 122 . Cho lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F2 gồm 400 cây với 4 loại kiểu hình khác trong đó có 64 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau. Tần số hoán vị gen là:A. 10%.B. 16%.C. 20%.D. 40%. 123 . Ở một... Huy Tập A. động vật và thực vật bậc thấp. B. động vật. C. cơ thể đơn bào. D. thực vật. 135. Trường hợp bộ NST 2n bị thừa hoặc thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là A. thể đa bội. B. thể dị bội. C. thể một nhiễm. D. thể đa nhiễm. E. thể khuyết nhiễm. 136. Tác nhân gây ra đột biến là:A. tác nhân vật lý như tia X, tia cực tím…B. các tác nhân hoá học như cônsixin, 5BU…C. các rối loạn sinh lý, sinh. .. gen Nn hoặc ngược lại.D. Không thể kết luận vì chưa đủ thông tin.30. Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh, sinh con mắt xanh, bố mẹ có kiểu gen:A. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn B. bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nnTài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập B. 2, 6. C. 3, 7. D. 2, 4. 129 . Quan sát 2 đoạn mạch gốc của một gen trước và sau đột biến:Trước đột biến: ……….A T G X T... lông thẳng, đuôi ngắn ở đời con:A. 4,84%.B. 7,84%.C. 9%.D. 16%. 126 . Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?A. 5,25%.B. 7,29%.C .12, 25%.D.16%. 127 . Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen Ab/Bb x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra... đều mang đột biến. B. chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến. C. tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến.D. trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào sinh dưỡng: dòng bình thường và dòng mang đột biến. 134. Thể đa bội trên thực tế được gặp chủ yếu ở Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập 15. Tác động của cônsixin gây ra đột biến thể đa bội là doA. cônsixin ngăn cản không... trong chuỗi polypeptit→ Biến đổi tình trạng. 121 . Đột biến gen có thể gây sai lệch trong……………(1: quá trình nhân đôi của ADN, 2: quá trình sinh tổng hợp protêin, 3: quá trình phân ly của nhiễm sắc thể trong phân bào) nên đa số đột biến gen thường………(4: có lợi, 5: trung bình, 6: có hại) cho cơ thể.Đáp án đúng là: A. 1, 6. B. 2, 5. C. 2, 6. D: 3, 4. 122 . Nếu đột biến gen xảy ra trong……… (1: nguyên . Tập Phần I. DI TRUYỀN HỌC Chương 1: C¸c quy luËt di truyÒn 1. Tính trạng là những đặc điểm.........(g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái, sinh. A. 36%. B. 32%. C. 40%. D. 16% . (122 -123 ). Ở lúa, A thân cao trội so với a thân thấp, B hạt dài trội so với b hạt tròn. 122 . Cho lúa F 1 thân cao, hạt dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 , Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 , Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

Bình luận về tài liệu tuyen-tap-cau-hoi-trac-nghiem-sinh-hoc-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP