Đề KSCL giữa HK1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT bùi thị xuân – TT huế

5 155 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 13:08

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN TỐN LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 001 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN I TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Câu 1: Gọi A, B hai điểm cực trị đồ thị hàm số f ( x) =x3 − x + m với m tham số thực khác Tìm tất giá trị thực tham số m để trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng x + y − = A m = B m = C m = D m = Câu 2: Tìm m để hàm số y = − x3 + 3mx − nghịch biến R A m = B m > C m ≠ D m < Câu 3: Tìm m để đồ thị hàm số y = x − mx + x − đạt cực tiểu x = ? A m = 13 B m = 15 C m = Câu 4: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B Câu 5: Trong khoảng ( 0; 2π ) hàm số y= A B 1+ x 1− x C D m = 15 D x + cos x có điểm cực trị C D Câu 6: Hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x + 1) A 13 B 2 ( x + ) Số cực trị hàm số C D Câu 7: Hàm số y =x + 2ax + 4bx − 2018 ( a, b ∈  ) đạt cực trị x = −1 Khi hiệu a − b A -1 B C Câu 8: Cho hàm số y  3x  3x  x   C Hàm số đồng biến ;   Câu 9: Hàm số = y Khẳng định D −    B Hàm số đồng biến  ;  A Phương trình y '  vơ nghiệm     D Hàm số nghịch biến R x ( x + ) có điểm cực trị ? A Câu 10: Cho hàm số y = B C D x+2 có đồ thị ( C ) Tìm m để đường thẳng d : y = − x + m cắt đồ thị ( C ) hai x +1 điểm nằm hai phía trục tung? A ≤ m ≤ B m > C < m < D m < Câu 11: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = − x3 + x − điểm phân biệt A m < −1 B m > C −1 < m < D m = −3 x 3x 3x y = tiếp xúc với điểm có hồnh độ + 2 x+2 B x  C x  D x  5 Câu 12: Đồ thị hai hàm số = y A x  Trang 1/2 - Mã đề thi 001 2x   x  x  Câu 13: Cho hàm số y  Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  5x  A x  3, x  B x  3 C x  D x  3, x  2 Câu 14: Gọi điểm M điểm cực đại đồ thị hàm số y = x − x − Tọa độ điểm M A M ( −1; −7 ) B M (1; −3) C M ( 2;2 ) D M ( 0; −2 ) 3  Câu 15: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = x − x + đoạn  −3;  2  A 10; -2 B 5; - 15 C 20; -2 D 4; -18 Câu 16: Tìm điểm M thuộc đồ thị (C ) : y =x − x − biết hệ số góc tiếp tuyến M B M 1; 6, M 3; 2 A M 1; 6, M 3; 2 C M 1; 6, M 3; 2 D M 1; 6, M 3; 2 x +1 điểm có hồnh độ x0 = có phương trình x−2 −3 x −3 x −3 x B.= C.= D.= −2 y y + y − 4 Câu 17: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A.= y −3 x −1 − x3 − x + 2mx + nghịch biến ( 0; +∞ ) Câu 18: Tìm m để hàm số y = A m ≤ B m > C ≤ m ≤ D ≤ m ≤ Câu 19: Gọi M ,N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = điểm I đoạn thẳng MN A B − C 2x + Khi hồnh độ trung x −1 D − x + x − điểm phân biệt Câu 20: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = A −2 < m < −1 B m ≤ −2 C −4 < m < −3 D m > −1 Câu 21: Hàm số y = x − x + nghịch biến khoảng nào? A ( −∞; −1) B ( 1; +∞) C (0;1) D (-1;1) Câu 22: Giá trị lớn hàm số f ( x= ) x3 − 3x đoạn [ −2; 4] A 16 Câu 23: Hàm số y  A B C D 20 1 x  đạt cực trị điểm x 1, x Khi tổng x  x x C -4 D ax + 2x +1 Câu 24: Cho hai hàm số f ( x) = g ( x) = với a ≠ Tìm tất giá trị thực dương a để x+2 x +1 tiệm cận hai đồ thị tạo thành hình chữ nhật có diện tích A a = B a = C a = D a = II TỰ LUẬN: (2,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị ( C ) hàm số y= x3 + 3x − B - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 001 KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm 45 phút SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm 02 trang) I.TRẮC NGHIỆM: ( đ) made 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan A C B A C A C D B B C B C D B D C A A A D D D B made 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 II.TỰ LUẬN: ( Đ) Đề 1: (Mã đề 001 003) Câu Ý cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan C C D C D D D C A A A B D B D C A B B B C B A A made 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nội dung cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan B C D B B A C A D A B A D B D D B C A C C A C D Cho hàm số: y= x + 3x − Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị ( C ) hàm số TXĐ: D =  = y' 3x + 6x x = y'= ⇔  x = −2 lim y = +∞ , lim y = −∞ x →+∞ x →−∞ made 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan A A D B A D C B D C A D D B C B C C B C A B D A Điểm 2.0 đ 0, 0,25 0.25 BBT: 0.5 Vậy: Hàm số đồng biến khoảng ( −∞,2− ) ( 0, +∞ ) 0.25 Hàm số nghịch biến (-2,0) Hàm số đạt CĐ x = -2, yCĐ = Hàm số đạt CT x = 0, yCT = –4 Đồ thị: ĐĐB: (-1,-2); (1,0); (-3;4) y 0.25 -3 -2 x -4 Đề 2: (Mã đề 002 004) Câu Ý Nội dung 2x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số : y = x−2 Tập xác định : D = R \ {2} Điểm 2.0 đ 0,25 Sự biến thiên : < 0, ∀x ≠ ( x − 2) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 2) (2; +∞) • Chiều biến thiên : y ' =− Cực trị : Hàm số khơng có cực trị • Tiệm cận : lim y = −∞; lim y = +∞ ⇒ x = tiệm cận đứng x → 2− x → 2+ lim y = 2; lim y = ⇒ y = tiệm cận ngang x →−∞ 0, 0.25 x →+∞ • Bảng biến thiên : Đồ thị : 0.25   1 Cắt trục tung điểm  0; −     Cắt trục hoành điểm  − ;0    y 0.25 11 O -1 -1 2 x Chú ý:Các cách giải khác đúng, cho điểm tối đa tương ứng với câu ... - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 001 KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2018- 2019 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm 45 phút SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án... yCĐ = Hàm số đạt CT x = 0, yCT = –4 Đồ thị: ĐĐB: (-1,-2); (1,0); (-3;4) y 0.25 -3 -2 x -4 Đề 2: (Mã đề 002 004) Câu Ý Nội dung 2x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số : y = x−2 Tập xác... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan A C B A C A C D B B C B C D B D C A A A D D D B made 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 II.TỰ LUẬN: ( Đ) Đề 1: (Mã đề 001 003) Câu Ý cauhoi 10 11 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL giữa HK1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT bùi thị xuân – TT huế , Đề KSCL giữa HK1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT bùi thị xuân – TT huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn