vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2).

18 213 0
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 17:10

Kiểm tra bài cũ HS 1 : a, Giữa hai đường tròn có các vị trí tương đối nào? Nêu định nghĩa? b, Phát biểu định lý về tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau? . Trả lời : - Hai đường tròn có hai điểm chung goi là hai đường tròn cắt nhau. - Hai đường tròn chỉ có một điểm chung là hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau. Định lí: a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đư ờng nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. Kiểm tra bài cũ O . . O’ O . . O’ O . O’ O . O’ . a/ Hai ®­êng trßn c¾t nhau: b/ Hai ®­êng trßn tiÕp xóc nhau: TiÕp xóc ngoµi TiÕp xóc trong c/ Hai ®­êng trßn kh«ng giao nhau: ë ngoµi nhau §ùng nhau O . . O’ O’ O . . KiÓm tra bµi cò HS2: Ch÷a bµi tËp 34 (SGK trang 119). . O B A I . O’ . O B A I . O’ Giải : Gọi I là giao điểm của AB với OO. Ta có AB OO và AI = IB = 12cm. áp dụng định lý Pitago cho các tam giác vuông AIO và AIO ta có: OI 2 = OA 2 AI 2 = 20 2 12 2 = 16 2 OI = 16(cm) OI 2 = OA 2 AI 2 = 15 2 12 2 = 81 OI = 9(cm). - Nếu O và O nằm khác phía đối với AB thì : OO = 16 + 9 = 25(cm). Nếu O và O nằm cùng phía đối với AB thì : OO = 16 9 = 7(cm). Kiểm tra bài cũ Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính. a. Hai đường tròn cắt nhau. b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. c. Hai đường tròn không giao nhau. 2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn. 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính: Hệ thức : R r < OO < R+r Tiết 31.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) A O . . O R r a/ Hai đường tròn cắt nhau: Xét hai đường tròn (O;R) và (O;r) trong đó R r. Em có nhận xét gì về độ dài đoạn nối tâm với các bán kính R, r? Tam giác OAO có : OAOA< OO< OA+OA (BĐT tam giác) Hay R r < OO< R+r. Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) b/ Hai đường tròn tiếp xúc nhau: Hệ thức : OO= R + r Hệ thức : OO= R- r O . . O A rR A O . . O R r Tiếp xúc ngoài Tiếp xúc trong Khi hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau tại A thì đoạn nối tâm OO có quan hệ với các bán kính như thế nào? Khi (O) và (O) tiếp xúc ngoài nhau tại A thì A nằm giữa O và O. Ta có OO = R + r. Khi (O) và (O) tiếp xúc trong nhau tại A thì O nằm giữa O và A. Ta có OO = R - r. c/ Hai đường tròn không giao nhau: Tiết 31.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) O . . O R r Hệ thức : OO > R+r Hệ thức: OO < R - r Hệ thức: OO = 0 ở ngoài nhau Đựng nhau Đồng tâm O . O . O . O Khi hai đường tròn ở ngoài nhau, hãy so sánh OO với R+r? Khi hai đường tròn đựng nhau, hãy so sánh OO với R - r? Khi O trùng O thì đoạn nối tâm OO bằng bao nhiêu? (O) vµ (O’) tiÕp xóc ngoµi nhau OO’= R +r ⇔ (O) vµ (O’) tiÕp xóc trong nhau OO’= R - r ⇔ (O) vµ (O’) ë ngoµi nhau OO’ > R +r ⇔ (O) vµ (O’) ®ùng nhau OO’ < R +r ⇔ (O) vµ (O’) ®ång t©m OO’ = 0 ⇔ (O) vµ (O’) c¾t nhau ⇔ R – r < OO’ < R + r TiÕt 31. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tiÕp) [...]... của hai đường tròn. Tiết 31.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) Trả lời : - Hai đường tròn có hai điểm chung goi là hai đường tròn cắt nhau.- Hai đường tròn chỉ có một điểm chung là hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau.Định lí: a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức... tròn cắt nhau.b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau.c. Hai đường tròn không giao nhau.2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Kiểm tra bài cũ HS 1 : a, Giữa hai đường tròn có các vị trí tương đối nào? Nêu định nghĩa? b, Phát biểu định lý về tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau? . O..OO..OO.OO.O.a/ Hai đường tròn cắt nhau:b/ Hai đường tròn tiếp... đối của hai đường trònSố điểm chungHệ thức giữa d, R, r(O; R) đựng (O;r)d > R + rTiếp xúc ngoàid = R - r 2Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)0 d < R - r ở ngoài nhauTiếp xúc trongCắt nhau011d = R+rR-r < d< R+rvị trí tương đối của hai đường tròn. Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.a. Hai đường... rO..O’ArRAO..O’RrTiÕp xúc ngoài Tiếp xúc trong Khi hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau tại A thì đoạn nối tâm OO có quan hệ với các bán kính như thế nào? Khi (O) và (O) tiếp xúc ngoài nhau tại A thì A nằm giữa O và O. Ta có OO = R + r. Khi (O) và (O) tiếp xúc trong nhau tại A thì O nằm giữa O và A. Ta cã OO’ = R - r. Bài 35 tr 122 SGK. Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và... đối của hai đường tròn (tiếp) Vị trí tương đối của hai đường tròn-Về nhà học kỹ lý thuyết : Nắm vững ba vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức, tính chất đường nối tâm. -BTVN số 37,38,40 tr 123 SGK; Số 68 SBT tr 138. -Đọc có thể em chưa biết Vẽ chắp nối trơn tr 124 SGK-.- Tìm trong thực tế những đồ vật có hình dạng, kết cấu liên quan đến những vị trí tương đối của hai đường... tâm là đường trung trực của dây chung.b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.Kiểm tra bài cũ O..Od1m1m2d2 Hai đường tròn phân biệt có thể có nhiều nhất mấy tiếp tuyến chung? Hai đường tròn phân biệt có thÓ cã nhiÒu nhÊt bèn tiÕp tuyÕn chung Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)b/ Hai đường tròn tiếp xúc nhau:Hệ thức : OO’=... về tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau? . O..OO..OO.OO.O.a/ Hai đường tròn cắt nhau:b/ Hai đường tròn tiếp xúc nhau:Tiếp xúc ngoài Tiếp xúc trongc/ Hai đường tròn không giao nhau: ở ngoài nhau Đựng nhau O..OOO.. . lời : - Hai đường tròn có hai điểm chung goi là hai đường tròn cắt nhau. - Hai đường tròn chỉ có một điểm chung là hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường. tương đối của hai đường tròn (tiếp) 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính. a. Hai đường tròn cắt nhau. b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. c. Hai đường
- Xem thêm -

Xem thêm: vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2)., vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2)., vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2).

Bình luận về tài liệu vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-t2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP