Đề kiểm tra KSCL toán 12 năm 2018 – 2019 trường thanh thủy – phú thọ lần 1

6 443 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 16:45

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT THANH THỦY ĐỀ KIỂM TRA KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 2019 MƠN: TỐN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 145 Câu 1.Tập xác định D hàm số y 2017 sin x A D B D \ k ,k C D \ D D \ k ,k Câu Số đỉnh hình đa diện A B Câu D·y sè nµo sau có giới hạn 0? A un n2  5n  3n B un  C 10 n  2n 5n  3n C Câu Hàm số y   x3  3x2  x  20 đồng biến khoảng A  3;1 B 1;  C un  D 11  2n 5n  3n  3;    2n 5n  3n D un  D  ;1 Câu Hàm số y  cos x.sin x có đạo hàm biểu thức sau đây? A C sin x  3cos2 x  1 B sin x  cos2 x  1 D sin x  cos2 x  1 sin x  3cos2 x  1 Câu Cho cấp số cộng un có số hạng đầu 5; 9; 13; 17; Tìm số hạng tổng quát un cấp số cộng? A un 4n B un 5n C un 5n D un 4n Câu Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào ghế dài có chỗ ngồi Số cách xếp cho bạn Chi ln ngồi A 24 B 120 C 16 D 60 Câu Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam 15 nữ Chọn học sinh để tham gia vệ sinh cơng cộng tồn trường, hỏi có cách chọn trên? A 2300 B 59280 C 455 D 9880 Câu Đồ thị hàm số y   x  3x có điểm cực tiểu A  1;0  B 1;0  C 1; 2  D  1; 2  Câu 10 Khối bát diện thuộc loại khối đa diện sau A 3;5 B 4;3 C 3; 4 D 5;3 Câu 11 Một hộp có viên bi xanh, viên bi đỏ viên bi vàng Chọn ngẫu nhiên viên bi cho có đủ ba màu Số cách chọn A 840 B 3843 C 2170 D 3003 Câu 12 Tìm tất giá trị x để ba số x 1; x ; x theo thứ tự lập thành cấp số nhân? A x Câu 13 Cho L  lim x 1 B 2x  3x  1 x2 x C x D x Khi ®ã Trang 1/6 đề 145 A L B L C L Câu 14 Thể tích khối chóp tứ giác có tất cạnh a a3 a3 a3 A B C 3 Câu 15 Tổng nghiệm âm lớn nghiệm dương nhỏ phương trình sin x A B C D L D a3 D Câu 16 Đồ thị hàm số sau tiệm cận ngang? x  3x  A y  B y  x 1 2x 1 2x  3  C y  D y  x 1 x2 Câu 17 Cho f  x   x5  x3  x  Tính f  1  f   1  f    ? A B Câu 18 Cho phương trình cos x x cos C Nếu đặt t D x cos , ta phương trình sau đây? 2t t C D 2t t 2t t 0 A 2t t B Câu 19 Mệnh đề sau đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba song song với B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng vng góc với C Hai mặt phẳng vng góc với đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng D Một đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng song song vng góc với mặt phẳng Câu 20 Khối hộp chữ nhật ABCD ABCD có cạnh AB  a, BC  2a, AC  a 21 tích A 4a B 8a Câu 21 Tìm số hạng chứa x khai triển x 31 C x2 8a D 4a 40 ? 37 31 C40 x A C404 x 31 B C C4037 x 31 D C402 x 31 Câu 22 Đạo hàm hàm số y   x3  3mx2  3(1  m2 ) x  m3  m2 (với m tham số) A 3x2  6mx   3m2 B  x2  3mx   3m C 3x2  6mx   m2 D 3x2  6mx   3m2  x  3x  ax  bx Câu 23 Đạo hàm hàm số y  biểu thức có dạng Khi a.b 2( x  1) 2( x  1) A 1 B C D 2 Câu 24 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O, SA  SC, SB  SD Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A SA   ABCD  B SO   ABCD  C SC   ABCD  D SB   ABCD  Câu 25.Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M , N , K trung điểm CD, CB, SA H giao điểm AC MN Giao điểm SO với  MNK  điểm E Hãy chọn cách xác định điểm E bốn phương án sau: Trang 2/6 đề 145 S K A B N O D M C E giao MN với SO B E giao KN với SO D E giao KM với SO E giao KH với SO ax  b Câu 26 Cho hàm số y  có đồ thị hình vẽ Khẳng định đúng? x 1 A C A b   a B a   b Câu 27.Chọn mệnh đề mệnh đề sau A Nếu a   b  a b   C  b  a B Nếu a b  a  D   b  a b      b a b   C Nếu a   b    a  b D Nếu a Câu 28 Cho hai đường thẳng a b Điều kiện sau đủ để kết luận a b chéo nhau? A a b không nằm mặt phẳng B a v b khụng cú điểm chung C a b hai cạnh mt t din D a b nằm hai mặt phẳng phân biệt Cõu 29 Cho hp A 2; 3; 4; 5; 6; 7; Gọi S tập hợp số tự nhiên có chữ số đôi khác lập thành từ chữ số tập A Chọn ngẫu nhiên số từ S Xác suất để số chọn mà số ln ln có mặt hai chữ số chẵn hai chữ số lẻ A B 18 35 C 17 35 Câu 30 Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   3 D   ; 1  1;  Khi T  m.M  2 A B C 35 D x2 1 tập hợp x2  D   Câu 31 Tập hợp S tất giá trị tham số thực m để hàm số: y  x3   m  1 x  m2  2m x  3 nghịch biến khoảng  1;1 A S   B S  0;1 Câu 32 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục C S   1;0 D S  1 \ 1 có bảng biến thiên Trang 3/6 đề 145 Tất giá trị m để phương trình f  x   m có ba nghiệm phân biệt 27 27 B m  C  m  D m  4 Câu 33 Cho hàm số y   m  1 x3   m   x   m   x  Tập giá trị m để y  x  A m 3;     2;  D 1;    Câu 34 Một chất điểm chuyển động thẳng xác định phương trình : s  t  3t  5t  , t tính giây s tính mét Gia tốc chuyển động t  A 12m / s B 17m / s C 24m / s D 14m / s Câu 35 Cho hình chóp S ABC có SA  SB  SC  AB  AC  a, BC  a Số đo góc hai đường thẳng AB SC A 900 B 600 C 450 D 300 Câu 36 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc OB  OC  a 6, OA  a Khi góc hai mặt phẳng  ABC   OBC  A B  C A 300 B 900 C 450 D 600 Câu 37 Cho hình tứ diện ABCD có tất cạnh 6a Gọi M , N trung điểm CA, CB P điểm cạnh BD cho BP  2PD Diện tích S thiết diện tứ diện ABCD bị cắt  MNP  5a 147 5a 147 5a 51 5a 51 C S  B S  D S  4 Câu 38 Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , hình chiếu vng góc S mặt phẳng  ABCD  trùng với trung điểm AD, M trung điểm CD; cạnh bên SB hợp với đáy góc A S 600 Thể tích khối chóp S ABM a 15 a 15 a 15 a 15 A B C D 12 Câu 39 Người ta thiết kế tháp gồm 11 tầng Diện tích bề mặt tầng diện tích mặt tầng bên diện tích mặt tầng nửa diện tích đế tháp (có diện tích 12 288 m2 ) Tính diện tích mặt cùng? A m2 B m2 C 10 m2 D 12 m2 Câu 40 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình cos x 2m cos x m có nghiệm khoảng A ? 2 ; m B m C m D m Câu 41 Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có AA  2a, tam giác ABC vng B có AB  a, BC  2a Thể tích khối lăng trụ ABC ABC 2a 4a 3 A 2a B C D 4a3 3 Câu 42 Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx2  2m2  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông cân? A Vơ số B Khơng có C D Trang 4/6 đề 145 Câu 43 Có hành khách bước lên đoàn tàu gồm toa Mỗi hành khách độc lập với chọn ngẫu nhiên toa Tính xác suất để toa có người, toa có người, toa lại khơng có A B C 13 16 D 16 Câu 44 Cho hình chóp S ABCD có đường cao SA  2a, đáy ABCD hình thang vng A D, AB  2a, AD  CD  a Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  2a 2a 2a B C 3 Câu 45 Cho hàm số y  f  x  Đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ A D a D 1;   Hàm số g  x   f 1  x  đồng biến khoảng khoảng sau? A  1;0 B  ;0 C  0;1 Câu 46 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có khoảng cách từ tâm O đáy đến  SCD  2a, a số dương Đặt AB  x Giá trị x để thể tích khối chóp S ABCD đạt giá trị nhỏ A a B 2a C a D a Câu 47 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Các điểm A, C  thảo mãn 1 SA  SA, SC   SC Mặt phẳng  P  chứa đường thẳng AC  cắt cạnh SB, SD B, D đặt V k  S ABCD Giá trị nhỏ k VS ABCD 1 15 B C D 15 30 60 16 Câu 48 Năm đoạn thẳng có độ dài 1cm; 3cm; 5cm; 7cm; 9cm Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng năm đoạn thẳng Xác suất để ba đoạn thẳng lấy tạo thành tam giác A B C D 10 10 Câu 49 Một đường xây dựng hai thành phố A, B Hai thành phó bị ngăn cách sơng có chiều rộng r  m  Người ta cần xây cầu bắc qua sông biết A cách sông khoảng A m, B cách sông khoảng Để tổng khoảng cách thành phố nhỏ giá trị x  m  B F r Bridge C x 6-x D River E A A x  m B x  m C x  m D x  m a 17 , hình chiếu vng góc H S mặt phẳng  ABCD  trung điểm đoạn AB Gọi K trung điểm đoạn AD (tham khảo Câu 50.Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SD  Trang 5/6 đề 145 hình vẽ) S B C H A K Khoảng cách hai đường thẳng HK SD theo a a a A B 45 D C a 15 D a 25 - Hết - Trang 6/6 đề 145 ... m  1 x  m2  2m x  3 nghịch biến khoảng  1; 1 A S   B S  0 ;1 Câu 32 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục C S   1; 0 D S   1 1 có bảng biến thiên Trang 3/6 – Mã đề 14 5... S ABM a 15 a 15 a 15 a 15 A B C D 12 Câu 39 Người ta thiết kế tháp gồm 11 tầng Diện tích bề mặt tầng diện tích mặt tầng bên diện tích mặt tầng nửa diện tích đế tháp (có diện tích 12 288 m2... AC  a 21 tích A 4a B 8a Câu 21 Tìm số hạng chứa x khai triển x 31 C x2 8a D 4a 40 ? 37 31 C40 x A C404 x 31 B C C4037 x 31 D C402 x 31 Câu 22 Đạo hàm hàm số y   x3  3mx2  3 (1  m2 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra KSCL toán 12 năm 2018 – 2019 trường thanh thủy – phú thọ lần 1 , Đề kiểm tra KSCL toán 12 năm 2018 – 2019 trường thanh thủy – phú thọ lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn