Bài thi hung biện HIV

3 423 4 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 16:10

BAèI HUèNG BIN Dặ THI PHOèNG CHNG HIV Kờnh thổa quyù vở õaỷi bióứu Kờnh thổa quyù thỏửy cọ giaùo ! Thổa toaỡn thóứ caùc baỷn thỏn móỳn! aỷi dởch HIV/óỳt laỡm cho thóỳ giồùi mọựi ngaỡy hióỷn nay coù thóm khoaớng 14 ngaỡn ngổồỡi lỏy nhióựm mồùi, tọứng sọỳ ngổồỡi thọỳng kó õổồỹc laỡ khọng dổồùi 40 trióỷu ngổồỡi. Nhổ chuùng ta õaợ bióỳt, cn bóỷnh quaùi aùc naỡy noù õaợ hoaỡnh haỡnh trón khừp caùc chỏu luỷc thóỳ giồù, noù khọng chổỡa mọỹt quọỳc gia naỡo, mọỹt õọỳi tổồỹng naỡo; Tổỡ ngổồỡi giaỡ õóỳn em nhoớ, tổỡ phuỷ nổợ õóỳn nam giồùi tỏỳt caớ õóửu coù thóứ bở lỏy nhióựm nóỳu nhổ chuùng ta khọng coù õỏửy õuớ nhổợng nhióứu bióỳt vaỡ nhổợng kyớ nng phoỡng chọỳng õóứ tổỷ baớo vóỷ mỗnh. Theo sọỳ lióỷu thọỳng kóỳ cuớa tọứ chổùc Y tóỳ Thóỳ giồùi thỗ hióỷn nay trong tọứng sọỳ 40 trióỷu ngổồỡi bở nhióựm HIV/óỳt coù khoaớng 2 ngaỡn treớ em dổồùi 15 tuọứi, 12 ngaỡn ngổồỡi tổỡ 15 õóỳn 19 tuọứi, trong õoù 50% laỡ phuỷ nổợ, 50% laỡ thanh thióỳu nión coù õọỹ tuọứi tổỡ 15 - 24. Vióỷt Nam tỗnh hỗnh lỏy nhióựm HIV/óỳt õaợ coù mỷt 64/64 tốnh thaỡnh, baùo caùo õóỳn nm 2005 coù khoaớng 17289 ngổồỡi bở lỏy nhióựm vaỡ sọỳ ngổồỡi tổớ vong laỡ 1071. Quaớng Trở, cn bóỷnh HIV õaợ len loới õóỳn 9 huyóỷn thở, tờnh õóỳn thaùng 9 nm 2006 coù 88 ngổồỡi mừc bóỷnh, 17 ngổồỡi õaợ tổớ vong. Gio Linh chuùng ta õóỳn thồỡi õióứm naỡy cuợng õaợ coù 7 ngổồỡi mừc cn bóỷnh thóỳ kyớ naỡy. Kờnh thổa quyù vở õaỷi bióứu ! Kờnh thổa quyù thỏửy cọ giaùo ! Thổa toaỡn thóứ caùc baỷn thỏn móỳn ! Tỏỳt caớ nhổợng sọỳ lióỷu kóứ trón laỡ tióỳng chuọng caớnh baùo cho moỹi quọỳc gia, cho mọựi cọỹng õọửng vaỡ cho chờnh mọựi mọỹt chuùng ta. Cn bóỷnh HIV khi mừc phaới tổùc laỡ laợnh cho mỗnh baớn aùn tổớ hỗnh. Khọng chố coù thóỳ maỡ noù coỡn gỏy ra nhổợng thióỷt haỷi to lồùn vóử kinh tóỳ, sổỷ khuớng hoaớng vóử tinh thỏửn, sổỷ bỏỳt haỷnh khọứ õau cho ngổồỡi thỏn, gia õỗnh, doỡng hoỹ vaỡ nhổợng nọựi lo cuớa cọỹng õọửng xaợ họỹi . Nhỉng cọ phi vç thãú m pháưn låïn ngỉåìi nhiãùm HIV/ãút bë k thë, xa lạnh, bë phán biãût âäúi xỉí ? Phi chàng ngỉåìi ta såü bë láy nhiãùm HIV/ãút do thiãúu hiãøu biãút vãư nọ ? Phi chàng ngỉåìi ta nhçn nháûn h nhỉ nhỉỵng ngỉåìi cọ hnh vi xáúu xa, âäưi bải vç tham gia cạc tãû nản x häüi ? V phi chàng khäng ai nghé ràòng bn thán mçnh cng cọ thãø láy nhiãùm HIV/ãút ? Váng, â cọ nhiãưu ngỉåìi trong cäüng âäưng chụng ta cọ nhỉỵng suy nghé v nhỉỵng hnh vi nhỉ váûy âáúy cạc bản ả ! Gi sỉí mäüt ai âọ khäng may bë nhiãùm HIV v lải säúng trong sỉû k thë xa lạnh, phán biãût âäúi xỉí, liãûu ngỉåìi bãûnh âọ s säúng nhỉ thãú no trong pháưn âåìi cn lải? Ngỉåìi bãûnh s phn ỉïng ra sao trỉåïc nhỉỵng sỉû k thë, phán biãût âọ? V tạc hải s ra sao âäúi våïi gia âçnh cäüng âäüng, x häüi? Kênh thỉa qu vë âải biãøu ! Kênh thỉa qu tháưy cä giạo ! Thỉa ton thãø cạc bản thán mãún! Thại âäü xa lạnh ngỉåìi nhiãùm HIV s chè cng lm khọ cho viãûc tiãúp cáûn, qun l v dỉû bạo säú ngỉåìi láy nhiãùm. H s giáúu giãúm tçnh trảng sỉïc khe ca mçnh v cäú tçnh truưn bãûnh cho ngỉåìi khạc. Sỉû màûc cm ca ngỉåìi nhiãùm HIV h s khäng nháûn âỉåüc âáưy â cạc thäng tin vãư cạc biãûn phạp phng bãûnh khi quan hãû tçnh dủc hồûc tiãm chêch ma tu, gáy khọ khàn cho viãûc phng chäúng HIV/ãút. Chênh vç thãú m nguy cå truưn HIV cho våü, chäưng, bản tçnh v con cại ca ngỉåìi nhiãùm HIV s tàng lãn cao. Thại âäü phán biãût âäúi xỉí s tảo ra nhỉỵng nh hỉåíng låïn âãún gia âçnh v bản b ca ngỉåìi nhiãùm HIV/ãút, lm gim vai tr ca gia âçnh v cäüng âäưng trong viãûc chàm sọc ngỉåìi nhiãùm HIV/ãút. Âiãưu âạng nguy hiãøm hån nỉỵa chênh sỉû k thë, phán biãût âäúi xỉí ca chụng ta våïi nhỉỵng säú pháûn báút hảnh, våïi ngỉåìi nhiãùm HIV/ãút måïi l âiãưu âạng såü nháút vç nọ s cỉåïp âi mảng säúng ca h ngay khi h âang täưn tải. Váûy ngay tỉì báy giåì, täi - bản v táút c mi ngỉåìi, táút c cäüng âäưng chụng ta hy nåïi räüng vng tay nhán ại âãø cng s chia, cng cm thäng v cng häù tråü giụp âåỵ h vóử vỏỷt chỏỳt cuợng nhổ sổỷ chm soùc laỡm cho cuọỹc sọỳng cuớa hoỹ õổồỹc gỏửn guới hồn, õổồỹc thỏn thióỷn hồn, õổồỹc hoaỡ nhỏỷp hồn vaỡo trong cuọỹc sọỳng cuớa cọỹng õọửng õóứ giuùp cho cuọỹc sọỳng cuớa hoỹ õổồỹc keùo daỡi hồn, coù õióửu kióỷn õóứ õoùng goùp cho xaợ họỹi, õỷc bióỷt laỡ õoùng goùp cho vióỷc phoỡng chọỳng HIV vaỡ chm soùc ngổồỡi nhióựm HIV/óỳt. où laỡ bổùc thọng õiẹep maỡ chuùng tọi muọỳn gổới õóỳn tỏỳt caớ moỹi ngổồỡi trón khừp haỡnh tinh naỡy. Vaỡ chuùng ta coù quyóửn hy voỹng, coù quyóửn tin tổồớng nhổợng õióửu tọỳt õeỷp nhỏỳt cuớa cuọỹc sọỳng õem õóỳn cho nhổợng ngổồỡi nhióựm HIV. Xin caớm ồn ! . HUèNG BIN Dặ THI PHOèNG CHNG HIV Kờnh thổa quyù vở õaỷi bióứu Kờnh thổa quyù thỏửy cọ giaùo ! Thổa toaỡn thóứ caùc baỷn thỏn móỳn! aỷi dởch HIV/ óỳt laỡm. pháưn låïn ngỉåìi nhiãùm HIV/ ãút bë k thë, xa lạnh, bë phán biãût âäúi xỉí ? Phi chàng ngỉåìi ta såü bë láy nhiãùm HIV/ ãút do thi úu hiãøu biãút vãư nọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi hung biện HIV, Bài thi hung biện HIV, Bài thi hung biện HIV

Bình luận về tài liệu bai-thi-hung-bien-hiv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP