Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Học Viện Tài Chính

24 250 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2018, 18:14

English finance Unit 1: ECONOMICS SUMMARY Resources, important choices and how people use resources to improve their well-being Definition of economics (Economics is the study of the production and consumption of goods and the transfer of wealth to produce and obtain those goods.) There are types of economics: microeconomic and macroeconomic (Microeconomic focuses on the actions of individuals and industries Macroeconomic take a much a broader view by analyzing the economy activity of an entire country or the international marketplace.) Tài nguyên, lựa chọn quan trọng cách người sử dụng tài nguyên để cải thiện tình trạng họ Định nghĩa kinh tế (Kinh tế nghiên cứu sản xuất tiêu thụ hàng hóa chuyển giao cải để sản xuất có hàng hóa đó.) Có loại hình kinh tế: kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô (Microeconomic tập trung vào hành động cá nhân ngành công nghiệp Kinh tế vĩ mơ có nhìn rộng nhiều cách phân tích hoạt động kinh tế toàn quốc gia khu vực quốc tế.) Economic theories of three famous economists (Adam Smith, Karl Marx, Keynesian) QUESTIONS What does the term “well-being” mean? - Well-being mean the satisfaction people gain from the products and services they choose to consume, from their time spent in leisure and with family and community as well as in jobs, and security and services provides by effective governments Why does economic reveal the ways people and government behave? - Economic reveals the ways people and government behave because economics is a driving force of human interaction 3.What are two types of economics? - Two types of economics are macroeconomic and microeconomic What does microeconomics study? - Microeconomic focuses on the actions of individual and industries What does macroeconomics study? - Macroeconomic take a much a broader view by analyzing the economy activity of an entire country or Lý thuyết kinh tế ba nhà kinh tế học tiếng (Adam Smith, Karl Marx, Keynesian) CÂU HỎI Thuật ngữ “hạnh phúc” có nghĩa gì? - Hạnh phúc có nghĩa hài lòng mà người thu từ sản phẩm dịch vụ họ chọn để tiêu thụ, từ thời gian dành cho giải trí gia đình cộng đồng công việc, an ninh dịch vụ phủ cung cấp Tại kinh tế lại tiết lộ cách hành xử người phủ ? - Kinh tế cho thấy cách người phủ hành xử kinh tế động lực thúc đẩy tương tác người Hai loại kinh tế gì? - Hai loại hình kinh tế vĩ mơ kinh tế vi mô Nghiên cứu kinh tế vi mô gì? - Kinh tế vi mơ tập trung vào hành động cá nhân ngành công nghiệp Nghiên cứu kinh tế học vĩ mơ gì? - Kinh tế vĩ mơ có nhìn rộng nhiều cách phân English finance the international marketplace What can you learn from the economic theory of Adam Smith? - Smith believed that people who acted in their own selfinterest produced goods and wealth that benefited all of society He believed that governments should not restrict or interfere in markets because they could regulated themselves and, thereby, produce wealth at maximum efficiency What can you learn from the economic theory of Karl Marx? -Marxism states that capitalism will eventually fail because factory owners and CEOs exploit labor to generate wealth for themselves Karl Marx believed that such exploitation leads to social unrest and class conflict To ensure social and economic stability, he theorized, laborers should own and control the means of production What can you learn from the economic theory of Keynesian? - Economic theory of Keynesian, describes how governments can act within capitalistic economics, to promote economic stability It calls for reduced taxes and increased government spending when the economy become stagnant, and increased taxes and reduced spending when the economy becomes overly active In general, how can people benefit from studying economics? - Because buying and selling are activities vital to survival and success Studying economics can help people understand human thought and behavior 10 What id GDP? (Gross Domestic Product) - GDP is the total value of goods and services produced by a country in a year tích hoạt động kinh tế toàn quốc gia khu vực quốc tế Bạn học từ lý thuyết kinh tế Adam Smith? - Smith tin người hành động hàng hóa giàu có sản xuất theo sở thích riêng họ làm cho xã hội trở nên lành mạnh Ơng tin phủ khơng nên hạn chế can thiệp vào thị trường họ tự điều chỉnh đó, tạo giàu có hiệu tối đa Bạn học từ lý thuyết kinh tế Karl Marx? -Marxism nói chủ nghĩa tư cuối thất bại chủ sở hữu nhà máy CEO khai thác lao động để tạo giàu có cho họ Karl Marx tin việc khai thác dẫn đến bất ổn xã hội xung đột tầng lớp Để đảm bảo ổn định kinh tế xã hội, ông nêu lý thuyết rằng, người lao động nên sở hữu kiểm soát phương tiện sản xuất Bạn học từ lý thuyết kinh tế Keynes? - Lý thuyết kinh tế Keynes mơ tả cách phủ hành động kinh tế tư bản, để thúc đẩy ổn định kinh tế Nó kêu gọi giảm thuế tăng chi tiêu phủ kinh tế trở nên trì trệ, tăng thuế giảm chi tiêu kinh tế trở nên tích cực Nói chung, làm để người hưởng lợi từ việc nghiên cứu kinh tế? - Bởi mua bán hoạt động sống để sinh tồn thành cơng Nghiên cứu kinh tế học giúp người hiểu suy nghĩ hành vi người 10 GDP gì? (Tổng sản phẩm quốc nội) - GDP tổng giá trị hàng hóa dịch vụ quốc gia sản xuất năm English finance UNIT 2: ECONOMIC SYSTEMS No Summary QUESTIONS What is a market economy? - An economic system in which the market is supposed to be regulated by the law of supply and demand How companies compete in the market economy? - Companies compete freely in the market economy How does the Government influence the economy in the market economy? - The government influence the economy in the market economy through its fiscal and budgetary policies What is a planned economy? - A system whereby the structure of the market is deliberately planned by the states, in which production and consumption quotas are fixed beforehand, and where there is no real competition between industrial or commercial organizations What is a mixed economy? - An economy system in which some goods and services are produced by the government and some by private enterprise It lies between a command economy and a complete laissez-faire economy What is the market? - The market is the relation between producers and consumers, buyers and sellers, inpsectors and workers, management and labor Nền kinh tế thị trường gì? - Một hệ thống kinh tế mà thị trường phải quy định pháp luật cung cầu Các công ty cạnh tranh kinh tế thị trường? - Các công ty cạnh tranh tự kinh tế thị trường Chính phủ ảnh hưởng đến kinh tế kinh tế thị trường? - Chính phủ ảnh hưởng đến kinh tế kinh tế thị trường thông qua sách tài khóa ngân sách Nền kinh tế kế hoạch gì? - Một hệ thống theo cấu trúc thị trường tiểu bang hoạch định, hạn ngạch sản xuất tiêu thụ ấn định trước cạnh tranh thực tổ chức công nghiệp thương mại Nền kinh tế hỗn hợp gì? - Một hệ thống kinh tế số hàng hố dịch vụ sản xuất phủ số doanh nghiệp tư nhân Nó nằm kinh tế huy kinh tế laissez-faire hoàn chỉnh Thị trường gì? - Thị trường mối quan hệ người sản xuất người tiêu dùng, người mua người bán, tra người lao động, quản lý lao động What are the differences between a market economy and a planned economy? Market economy - An economic system in which the market is supposed to be regulated by the law of supply and demand - Companies compete freely in the market economy Planned economy - A system whereby the structure of the market is deliberately planned by the states, in which production and consumption quotas are fixed beforehand, and where there is no real competition between industrial or commercial organizations - There is no real competition between industrial or commercial organizations English finance - Direct government intervention is theoretically ruled out although the government will influence the economic situation through its fiscal and budgetary policies - All the means of production and the channels of distribution are state controlled UNIT 3: MICROECONOMICS SUMMARY Microeconomics is about limits- the limited incomes, the limited budget and technical know-how that firms can use to produce things, and the limited number of hours in a week that workers can allocate to labor or leisure It is also about ways to make the most of these limits Kinh tế vi mô giới hạn - thu nhập hạn chế, ngân sách hạn chế bí kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất thứ số giới hạn tuần mà cơng nhân phân bổ cho lao động giải trí Đó cách để tận dụng tối đa giới hạn Allocation decisions in planned economy and a modern market economy Quyết định phân bổ kinh tế kế hoạch kinh tế thị trường đại Trade-offs made by consumers, workers and firms Thương mại thực comsumers, công nhân công ty Câu hỏi Thuật ngữ “thương mại” có nghĩa gì? -Trade-off có nghĩa bạn muốn đó, bạn phải từ bỏ người khác nguồn lực hạn chế QUESTIONS What does the term “trade-offs” mean? -Trade-offs mean you want something, you have to give up others because of limited resources What can you learn from the consumer theory? - Consumer theory describes how consumers, based on their preferences maximize their well-being Give some examples explaining the trade-offs made by consumers - They trade off the purchase of more of some goods with the purchase of less of others -They trade off current consumption for future consumption Give some examples explaining the trade-offs made by workers - They trade off working for small company with working for large corporation - They trade off working now ( and earning an immediate income) with continued education (and the hope earning higher future income) -They trade off labor for leisure Give some examples explaining the trade-offs Bạn học từ lý thuyết người tiêu dùng? - Lý thuyết người tiêu dùng mơ tả cách người tiêu dùng, dựa sở thích họ tối đa hóa thịnh vượng họ Đưa số ví dụ giải thích đánh đổi thực người tiêu dùng - Họ giao dịch mua nhiều hàng hóa với việc mua hàng hóa -Chúng giao dịch tiêu thụ để tiêu thụ tương lai Đưa số ví dụ giải thích đánh đổi công nhân - Họ giao dịch cho cơng ty nhỏ làm việc cho tập đồn lớn - Bây họ bắt đầu làm việc (và kiếm thu nhập lập tức) với giáo dục thường xuyên (và hy vọng kiếm thu nhập cao tương lai) -Thương mại lao động để giải trí Đưa số ví dụ giải thích đánh đổi English finance made by firms -The firms must trade off between hiring additional workers with buying new machinery - Trade off between producing one set of products with another công ty -Các công ty phải thương mại việc thuê thêm công nhân với việc mua máy móc nwr - Giao dịch sản xuất sản phẩm với sản phẩm khác What does the theory of the firm indicate? - The theory of the firm describe the trade off can be best made Lý thuyết công ty điều gì? - Lý thuyết cơng ty mơ tả thương mại thực tốt What are three important themes of microeconomics? - The idea of making optimal trade-offs - The role of prices - The central role of markets Ba chủ đề quan trọng kinh tế vi mơ gì? - Ý tưởng tạo cân tối ưu - Vai trò giá - Vai trò trung tâm thị trường UNIT 4: MACROECONOMICS SUMMARY The goals of microeconomics (is to look at overall economic trends such as employment levels, economic growth, balance of payments, inflation and so on TÓM TẮT Mục tiêu kinh tế học vi mơ (là nhìn vào xu hướng kinh tế tổng thể mức độ việc làm, tăng trưởng kinh tế, cán cân toán, lạm phát Monetary policy (controls a nation’s money supply is supervised by each country ‘s central bank) Difference between microeconomics and macroeconomics Chính sách tiền tệ (kiểm soát nguồn cung tiền quốc gia giám sát ngân hàng trung ương quốc gia) Sự khác biệt kinh tế học vi mô kinh tế vĩ mô Relationship between microeconomics and macroeconomics Mối quan hệ kinh tế học vi mô kinh tế vĩ mô QUESTIONS What are two major macroeconomics policies? - Monetary policy and fiscal policy CÂU HỎI Hai sách kinh tế vĩ mơ gì? - Chính sách tiền tệ sách tài khóa What are the main tools of fiscal policy? - The main tools of fiscal policy are government spending and taxation Các cơng cụ sách tài khóa gì? - Các cơng cụ sách tài chi tiêu phủ thuế What are the main objectives of these two policies? - The objectives are to promote economic growth, Mục tiêu hai sách gì? - Mục tiêu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát giữ cho kinh tế không English finance keep inflation undercontrol and keep the economy from overheating or slowing down too quickly What is the goal of macroeconomics? - The goal of macroeconomics is to look at overall economic trends such as employment levels, economic growth, balance of payments, inflation… nóng chậm nhanh Mục tiêu kinh tế vĩ mơ gì? - Mục tiêu kinh tế vĩ mơ nhìn vào tổng thể xu hướng kinh tế mức độ việc làm, tăng trưởng kinh tế, cán cân toán, lạm phát… What is the difference between microeconomics and macroeconomics? Microeconomics - The study of individuals and business decisions - Focus on demand, supply price (competition policy and price policy) - Take a bottoms-up approach to analyzing the economy Macroeconomics - Look at higher up country and government decisions - Focus on some issues such as GDP unemployment,national income, rate of growth (monetary policy and fiscal policy) - Take a top-down approach UNIT 5: DEMAND AND SUPPLY SUMMARY 1.- The law of demand ( If the price of a specific good or service increases, the quantity a buyer will purchase will decrease If the price decrease, the quantity a buyer will purchase will increase.) - Shift factor of demand (society’s income, prices of other goods, expectations and tastes) - Demand curves (A price change causes a movement along a given demand curves) - The change in one of the shift factor of demand causes the demand curves shift to the left or to the right - The law of supply - Shift factor of supply (prices of inputs, techonogy taxes and supplier’s expectations) - Supply curves - The change in one of shift factor of supply causes the supply curves shift to the left or to the right When is a market in equilibrium? QUESTIONS What is the definition of demand? TÓM TẮT 1.- Luật cầu (Nếu giá hàng hóa dịch vụ cụ thể tăng lên, số lượng người mua mua giảm Nếu giá giảm, số lượng người mua tăng lên) - Yếu tố thay đổi nhu cầu (thu nhập xã hội, giá hàng hóa khác, kỳ vọng thị hiếu) - Đường cầu (Sự thay đổi giá gây chuyển động dọc theo đường cầu cho) - Sự thay đổi yếu tố thay đổi nhu cầu khiến cho đường cầu dịch chuyển sang trái sang phải - Luật cung - Yếu tố cung cấp dịch chuyển (giá đầu vào, thuế công nghệ kỳ vọng nhà cung cấp) - Đường cung - Sự thay đổi yếu tố thay đổi cung gây đường cong cung dịch chuyển sang trái sang phải Khi thị trường cân bằng? English finance - Demand is the quantity of goods and services buyers are willing and able to buy at various price in a period of time What is the quantity of demand? - Quantity of demand is the quantity of goods and services buyers are willing and able to buy at a certain price in a period of time How prices of a good influence its demand? - If the price of a specific good and service increases, the quantity a buyer will purchase will decrease - If the price of a specific good and service decreases, the quantity a buyer will purchase will increase What factor cause the whole demand curve shift to the left or to the right? - The shift factors of demand cause the whole demand curve shift to the left or to the right What is supply? -Supply is the quantity of goods and services sellers are willing and able to sell at a various price in period of time What is the quantity supplied? - Quantity of supplied is the quantity of goods and services sellers are willing and able to sell at a certain price in a period of time How price of good influence its quantity supplied? - If the price of a specific good and service increases, the quantity supplied increases - If the price of a specific good and service decreases, the quantity supplied decreases Will the supply curve of beer shift to the right or to the left if there is an increase in its production costs? - The supply curve of beer will shift to the left if there is an increase in its production costs When is a market in equilibrium? - A market will be in equilibrium at the price where quantity demanded equals quantity supplied CÂU HỎI Định nghĩa cầu gì? - Cầu số lượng người mua hàng hóa dịch vụ sẵn sàng mua mức giá khác khoảng thời gian Lượng cầu bao nhiêu? - Lượng cầu số lượng người mua hàng hóa dịch vụ sẵn sàng mua mức giá định khoảng thời gian Giá ảnh hưởng tốt đến nhu cầu nào? - Nếu giá hàng hóa dịch vụ cụ thể tăng lên, số lượng người mua mà mua giảm - Nếu giá hàng hóa dịch vụ cụ thể giảm, số lượng người mua mà mua tăng lên Yếu tố khiến toàn đường cầu dịch chuyển sang trái phải? - Các yếu tố giá cầu làm cho toàn đường cầu dịch chuyển sang trái sang phải Cung gì? - Cung số lượng người bán hàng hóa dịch vụ sẵn sàng bán mức giá khác khoảng thời gian Lượng cung gì? - Lượng cung số lượng người bán hàng hóa dịch vụ sẵn sàng bán mức giá định khoảng thời gian Giá hàng hóa ảnh hưởng đến lượng cung nào? - Nếu giá hàng hóa dịch vụ cụ thể tăng lên, lượng cung tăng lên - Nếu giá hàng hóa dịch vụ cụ thể giảm, lượng cung giảm Đường cung bia dịch chuyển sang phải hay sang trái có gia tăng chi phí sản xuất? English finance - Đường cung bia dịch chuyển sang trái có gia tăng chi phí sản xuất Khi thị trường cân bằng? - Một thị trường trạng thái cân lượng cầu với lượng cung UNIT 6: PUBLIC FINANCE SUMMARY How American government raise revenue from taxation? TĨM TẮT Chính phủ Mỹ tăng doanh thu từ thuế nào? Federal fund and Trust fund How to spend them? Quỹ liên bang quỹ tín thác Làm để chi tiêu chúng? Cách vay tiền phủ liên bang The way of borrowing money by federal government The federal debt, debt held by the public, debt held by federal account Nợ liên bang, nợ công chúng, nợ giữ QUESTIONS What are income taxes? - Income taxes are taxed paid by individuals CÂU HỎI Thuế thu nhập gì? - Thuế thu nhập thuế cá nhân nộp 2.What are payroll taxes? - Payroll taxes are taxed paid jointly by workers and employment Thuế tính bảng lương gì? - Thuế tính bảng lương người lao động việc làm trả What are corporate income taxes? - Corporate income taxes are taxes paid by business What are custom duties? - Custom duties are taxes on imports, paid by the importers What are Excise taxes? tài khoản liên bang Thuế thu nhập doanh nghiệp gì? - Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế doanh nghiệp trả Thuế hải quan gì? - Thuế hải quan thuế nhập khẩu, người nhập toán English finance - Excise taxes levied on specific goods, like gasoline What are federal funds? - Federal funds are income taxes and corporate taxes Thuế tiêu thụ đặc biệt gì? - Thuế tiêu thụ đặc biệt tính mặt hàng cụ thể, xăng Quỹ liên bang gì? - Quỹ liên bang thuế thu nhập thuế doanh nghiệp What are trust funds? - Payrolls taxes become trust funds Quỹ tín thác gì? - Thuế tính bảng lương trở thành quỹ tín thác For what purpose are these funds used? - Congress and president can decide to spend them on just about anything when they conduct the annual appropriations process Quỹ sử dụng mục đích gì? - Quốc hội chủ tịch định chi tiêu chúng điều họ tiến hành quy trình phân bổ hàng năm For what purpose are trust funds used? - Trust funds can be used only to pay for very specific programs such as social security and Medicare Quỹ tín thác sử dụng mục đích gì? - Quỹ tín thác sử dụng để chi trả cho chương trình cụ thể an sinh xã hội Medicare 10 What is definition public finance? - Public finance is concerned with how the government raise and spend their money 10 Định nghĩa tài cơng gì? - Tài cơng liên quan với cách phủ tăng chi tiêu tiền họ 11 By what way does the Treasury borrow money? - The Treasury borrows money by issuing bonds 11 Kho bạc vay tiền cách nào? - Kho bạc vay tiền cách phát hành trái phiếu 12 Who does the Federal Government owe money to? - The federal government owes to all of its creditors in the general public such as Americans as well as foreign individuals and the governments of foreign countries 12 Chính phủ Liên bang nợ tiền ai? - Chính phủ liên bang nợ tất chủ nợ cơng chúng người Mỹ cá nhân nước ngồi phủ nước ngồi 13 What is the federal debt? - The federal debt is the sum of the debt held by the public plus the debt held by federal account 13 Nợ liên bang gì? - Nợ liên bang tổng số nợ công chúng cộng với khoản nợ tài khoản liên bang nắm giữ 14 What is debt held by the public? - Debt held by the public is the total amount the government owes to all of its creditors in the general public 14 Cơng nợ gì? - Nợ công chúng nắm giữ tổng số tiền mà phủ nợ tất chủ nợ cơng chúng 15 What is debt held by federal accounts? - Debt held by federal accounts is the amount of money that the Treasury has borrowed from itself 15 Nợ tài khoản liên bang gì? - Nợ tài khoản liên bang nắm giữ số tiền mà Kho bạc mượn từ UNIT 7: FISCAL POLICY English finance SUMMARY Two main tools of fiscal policy: Government spending and taxation directly affect the overall performance of the economy What is deficit? What is deficit spending? How deficit spending be harmful or useful for the economy Definition of fiscal policy The main objective of fiscal policy and monetary policy Expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy TÓM TẮT Hai cơng cụ sách tài khóa: Chi tiêu phủ thuế ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu tổng thể kinh tế Thâm hụt gì? Chi tiêu thâm hụt gì? Làm chi tiêu thâm hụt có hại có lợi cho kinh tế Định nghĩa sách tài khóa Mục tiêu sách tài khóa sách tiền tệ Chính sách tài khóa mở rộng sách tài khóa thắt chặt Các yếu tố mà phủ xem xét việc định sách tài khóa The factors that government consider in making decisions on the fiscal policy CÂU HỎI QUESTIONS Thâm hụt gì? - Khi phủ chi nhiều số tiền nhận được, thiếu hụt What is deficit? - When the government spends more than it receives, it runs deficit What is deficit spending? - Deficit spending is spending funds obtained by borrowing and printing instead of taxation Is deficit spending useful or harmful for the economy? Why? -It is useful Because when unemployment is high, the government can undertake projects that use workers who would otherwise be idle The economy will then expand because more money is being pumped into it - It is also harmful Because when unemployment is low, a deficit may result in rising prices, inflation, the additional government spending creates more competition for scarce workers and resources and this inflates wages and prices What is fiscal policy? Chi tiêu thâm hụt gì? - Chi tiêu thâm hụt chi tiêu tiền thu cách vay in thay đánh thuế Chi tiêu thâm hụt có lợi hay có hại cho kinh tế khơng? Tại sao? -Nó có lợi Bởi thất nghiệp cao, phủ thực dự án sử dụng cơng nhân, người mà khơng nhàn rỗi Nền kinh tế sau mở rộng nhiều tiền bơm vào - Nó có hại Bởi tỷ lệ thất nghiệp thấp, thâm hụt dẫn đến tăng giá, lạm phát, chi tiêu phủ bổ sung tạo cạnh tranh cho công nhân nguồn lực khan điều thổi phồng tiền lương giá Chính sách tài khóa gì? - Chính sách tài khóa sách phủ liên quan đến thuế chi tiêu cơng Chính sách kinh tế phủ gì? -Các sách kinh tế phủ English finance - Fiscal policy is a government policy related to taxation and public spending What are the government’s major economic policies? -The government’s major economic policies are fiscal policy and monetary policy What are they aimed at? - The government uses them in attempt to maintain economic growth, high employment and low inflation What is fiscal policy expansionary? - Fiscal policy expansionary is a fiscal policy in which taxation is reduced or public spending is increased What is fiscal policy contractionary? - Fiscal policy contractionary is a fiscal policy in which taxation is increased or public spending is reduced Difference between fiscal policy expansionary and fiscal policy contractionary Expansionary Contracsionary -Definition - Definition -When a government - When inflation is high feels its economy is not - To reduce the amount growing fast enough or of money in the unemployment is too economy available for high purchasing goods, thus - To raise demand decreasing spending, demand, and ultimately, pressure on prices 10 What factors should be considered in making decisions on the fiscal policy? - Factors should be considered in making decisions on the fiscal policy are the level of economic growth or unemployment likely in the future; whether or not to run a budget deficit, political considerations such as beliefs about the size of the role that governments should play in the economy, or the likely public reaction to a particular course of action - Fiscal policy decisions can be inluenced by other sách tài khóa sách tiền tệ Chúng nhằm mục đích gì? - Chính phủ sử dụng chúng để cố gắng trì tăng trưởng kinh tế, việc làm cao lạm phát thấp Chính sách tài khóa mở rộng gì? - Chính sách tài khóa mở rộng sách tài thuế giảm chi tiêu công tăng lên Chính sách tài khóa thắt chặt gì? - Chính sách tài khóa thắt chặt sách tài thuế tăng lên chi tiêu cơng giảm Sự khác biệt sách tài khóa mở rộng sách tài khóa co thắt Để giảm số tiền kinh tế có sẵn để mua hàng hóa, giảm chi tiêu, nhu cầu cuối áp lực lên giá 10 Những yếu tố cần xem xét định sách tài khóa? - Các yếu tố cần xem xét việc đưa định sách tài khóa mức tăng trưởng kinh tế khả thất nghiệp tương lai; có hay khơng thâm hụt ngân sách, cân nhắc trị niềm tin quy mơ vai trò mà phủ nên có kinh tế phản ứng cơng khai xảy trình hành động cụ thể - Các định sách tài khóa bị ảnh hưởng yếu tố bên ngồi khác như: sách tài khóa quốc gia khác, yêu cầu IMF English finance outside factores as well: the fiscal policies of other countries, the requirements of the IMF (international monetary fund) UNIT 8: TAXATION SUMMARY Functions of taxation The advantages and disadvantages of different tax system Some ways evade tax Some ways avoid tax (on salaries and on profits) QUESTIONS What is the primary function of taxation? - The primary function of taxation is to raise revenue to finance government expenditure TÓM TẮT Chức thuế Những lợi ích bất lợi hệ thống thuế khác Một số cách trốn thuế Một số cách tránh thuế ( tiền lương lợi nhuận) CÂU HỎI Chức thuế gì? - Chức thuế tăng doanh thu để tài trợ cho chi tiêu phủ What are function of taxation? - Functions of taxation are to raise revenue to finance government expenditure, excise duties can be designed to dissuade people from smoking, drinking alcohol, and so on, to redistribute wealth Chức thuế gì? - Chức thuế tăng doanh thu, để tài trợ cho chi tiêu phủ, thuế tiêu thụ đặc biệt tạo để ngăn chặn người hút thuốc, uống rượu,… để phân phối lại giàu có What are some way evade tax? - Lots of people have undeclared part-time evening jobs - Self-employed people have undeclared their income - The criminal organizations lauder money Một số cách trốn thuế gì? - Rất nhiều người khơng khai báo công việc bán thời gian buổi tối - Những người tự làm chủ không khai báo thu nhập họ - Các tổ chức tội phạm rửa tiền 3b Một số cách tránh thuế hợp pháp - Một số nhà tuyển dụng cung cấp cho nhân viên trả lương cao nhiều “đặc quyền” thay tiền chịu thuế xe công ty, bảo hiểm y tế miễn phí bữa trưa trợ cấp - Các cơng ty chuyển tiếp vốn (trên nhà máy, máy móc mới, v.v.) Làm để tổ chức tội phạm che giấu nguồn gốc tiền? - Các tổ chức tội phạm có xu hướng chuyển tiền qua loạt công ty giao dịch phức tạp Tại lại nói rằng: lợi nhuận kinh doanh thường bị đánh thuế hai lần? 3b Some ways legal avoiding tax - Some employers give highly- paid employees lot of “perks” instead of taxable money such as company cars, free health insurance, and subsidized lunches - Companies can being forward capital expenditure ( on new factories, machines, and so on.) How criminal organizations disguise the origin of money? - Criminal organizations tend to pass money through a series of companies in very compicated transactions Why is it said that: business profits are generally taxed twice? English finance - Because companies pay tax on their profits and the shareholders pay income tax on dividends - Bởi cơng ty nộp thuế lợi nhuận họ cổ đông trả thuế thu nhập cổ tức What is a regressive tax? - A regressive tax is a tax that is propotionally higher for people with less money Thuế thối lui gì? - Thuế thối lui thuế cao cho người có số tiền What does tax-shelter mean? - Tax shelter mean a way to delay the payment of tax to a later time Nơi tạm trú thuế có nghĩa gì? - Nơi tạm trú thuế cách trì hỗn việc nộp thuế cho thời gian sau 8.What does tax- deductible mean? - Tax-deductible mean the amount of expenditures that can be taken-away from taxable income profits Thuế khấu trừ có nghĩa gì? - Thuế khấu trừ có nghĩa số tiền chi tiêu lấy từ lợi nhuận chịu thuế What does tax-havens mean? - Tax-havens mean a country offering very low tax rates to foreign businesses Thiên đường thuế nghĩa gì? - Thiên đường thuế quốc gia cung cấp thuế suất thấp cho doanh nghiệp nước 10 What is an income tax? - An income tax is the tax people pay in their wages and salaries 10 Thuế thu nhập gì? - Thuế thu nhập số thuế người nộp tiền lương tiền công 11 What is a direct tax? - A direct tax is a tax on wages and salaries or on company profits 12 What is a progressive tax? - A progressive tax is a tax levied at a higher rate on a higher incomes 11 Thuế trực tiếp gì? - Thuế trực tiếp thuế tiền lương, tiền công lợi nhuận công ty 12 Thuế lũy tiến gì? - Thuế lũy tiến bị đánh thuế cao với thu nhập cao 13 What is an indirect tax? - An indirect tax is a tax paid on property, sales transactions, imports and so on 13 Thuế gián thu gì? - Thuế gián thu thuế toán cho tài sản, giao dịch bán hàng, hàng nhập khẩu, v.v 14 What is a value-added tax? - A value-added tax is a tax collect at each stage of production, excluding the already-taxed costs from previous stages 14 Thuế giá trị gia tăng gì? - Thuế giá trị gia tăng thu thuế giai đoạn sản xuất, không bao gồm chi phí nộp thuế từ giai đoạn trước 15 What is a capital gain tax? - Profits made by selling assets are generally liable to a capital gain tax 15 Thuế lợi tức gì? - Lợi nhuận có cách bán tài sản nói chung phải chịu thuế từ vốn 16 What is capital transfer tax? - Gifts and inheritances over a certain value are often liable to a capital transfer tax 16 Thuế chuyển nhượng vốn gì? - Quà tặng thừa kế giá trị định thường phải chịu thuế chuyển nhượng vốn English finance 17 What does tax evasion mean? -Tax evasion mean making false declaration to the tax authorities 17 Trốn thuế nghĩa gì? -Trốn thuế có nghĩa khai man cho quan thuế UNIT 10 : INSURANCE SUMMARY Definition of insurance Functions and operation of insurance Benefit of the insured The difference between gambling and insurance TÓM TẮT Định nghĩa bảo hiểm Chức hoạt động bảo hiểm Quyền lợi người bảo hiểm Sự khác biệt cờ bạc bảo hiểm QUESTION In what way, losses can be predicted before they occur? - Losses can be predict before they occur through the operation of insurance system Why the predictability of losses in advance is basic to an insurance system’s operation? - The predictability of losses in advance is basic to an insurance system’s operation because it allows the cost of losses to be financed and resdistributed in advance CÂU HỎI Theo cách nào, tổn thất dự đoán trước chúng xảy ra? - Các tổn thất dự đốn trước chúng xảy thông qua hoạt động hệ thống bảo hiểm Tại khả dự đoán trước tổn thất hoạt động hệ thống bảo hiểm? - Khả dự đoán trước tổn thất hoạt động hệ thống bảo hiểm cho phép chi phí tổn thất tài trợ phân phối trước What is insurance in financial definition? - Insurance is a financial arrangement that redistributes the costs of unexpected losses Bảo hiểm định nghĩa tài gì? - Bảo hiểm thỏa thuận tài để phân phối lại chi phí tổn thất bất ngờ What does the insurance agreement involve? - The insurance arrangement involves the transfer of many different exposures to loss to one insurance pool, which combines the numbers exposures Thỏa thuận bảo hiểm có liên quan đến gì? - Việc xếp bảo hiểm liên quan đến việc chuyển giao nhiều lần phơi nhiễm khác để thua lỗ hồ sơ ngoại hối, kết hợp số phơi nhiễm How can an insurance system accomplish the resdistribution of the costs of losses? - An insurance system accomplishes the resdistribution of the costs of losses by collecting a premium payment from every participant in the system Làm hệ thống bảo hiểm thực việc phân phối lại chi phí tổn thất? - Một hệ thống bảo hiểm hồn thành việc phân phối lại chi phí tổn thất cách thu phí tốn từ người tham gia hệ thống What does the insured receive when a loss occurs? - The insured receives a promise from the insurance system to be compensated when loss occurs Người bảo hiểm nhận mát xảy ra? - Người bảo hiểm nhận lời hứa từ hệ thống bảo hiểm để bồi thường mát xảy English finance Why are peoply willing to pay an insurance premium? - People are willing to pay insurance premium to be relieved of uncertainly about a loss, as well as to be compensated if the loss actually occurs Is insurance like gambling? Why? - Insurance isn’t like gambling Because insurance is legal and gambling is inlegal What you know about contracts of insurance? - Contracts of insurance form a special class of contract in that the law requires paties to them, the insured and the insurer, to excise the utmost good faith to wards each other 10 What does compensation mean? - Compensation mean the amount of money that insurer pay for insured when loss actually occurs 11 What does “ Premium” mean? - Premium mean an amount of money paid at regular times to insure 12 What is an insurance policy? - An insurance policy is financial agreement signed between the insurance company and the insured 13.What are functions of insurance? - They are losses can be predicted in advance, the insurance system the cost of losses to be financed and redistributed in advance; the insured receives a promise from the insurance system to be compensated in the event of a loss; If no loss occurs during a year value has still been received in the form of an eliminated unpleasant mental state, the anxiety about loss Tại họ sẵn sàng trả phí bảo hiểm? - Mọi người sẵn sàng trả phí bảo hiểm để giảm bớt cách không chắn mát, đền bù tổn thất thực xảy Bảo hiểm có phải cờ bạc? Tại sao? - Bảo hiểm không giống cờ bạc Bởi bảo hiểm hợp pháp cờ bạc bất hợp pháp Bạn biết hợp đồng bảo hiểm? - Hợp đồng bảo hiểm loại hợp đồng đặc biệt theo quy định pháp luật đòi hỏi phải có đồng ý với họ, người bảo hiểm công ty bảo hiểm, tiêu thụ hết lòng tin tốt cho bên 10 Bồi thường nghĩa gì? - Bồi thường số tiền mà cơng ty bảo hiểm tốn cho người bảo hiểm tổn thất thực xảy 11 "Phí bảo hiểm" có nghĩa gì? - Phí bảo hiểm số tiền trả vào thời điểm thơng thường để đảm bảo 12 Chính sách bảo hiểm gì? - Chính sách bảo hiểm hợp đồng tài ký cơng ty bảo hiểm người bảo hiểm 13 Các chức bảo hiểm gì? - Các khoản lỗ dự đốn trước, hệ thống bảo hiểm chi phí tổn thất tài trợ phân phối lại từ trước; người bảo hiểm nhận lời hứa từ hệ thống bảo hiểm để bồi thường trường hợp mát; Nếu tổn thất xảy suốt năm giá trị nhận hình thức trạng thái tinh thần khơng khó chịu, lo lắng mát UNIT 11 : MONEY AND ITS FUNCTIONS SUMMARY The concept of money TÓM TẮT Khái niệm tiền English finance Four main functions of money: medium of exchange, measure of value, store of value, standard of deffered payment Two types of money: commodity money and token money QUESTIONS 1, What is concept of money ? - Money is commodity accepted by general consent as a medium of economic exchange 2, What are the functions of money ? - functions of money are: medium of exchange, measure of value, store of value and standard of defered payments 3, What is a medium of exchange ? - A medium of exchange is anything that is widely accepted in payment for goods and services and in settlements of debts 4, How is money used as a medium of exchange ? - People buy or sell goods in exchange for money Money is a medium through which people exchange goods and services 5, What is the unit of account ? - The unit of account is the unit in which prices are quoted and account are kept 6, How is money used as a unit of account ? - As we need measurements for distances, weights, energy so we need measurement for the value of things offered at the market Money measures value in its unit of accounts 7, How is money used as a store of value ? - Because money can be used to make purchases in the future This mean if we choose not to buy with our money today, we can save it to buy in the future 8, How is money used as a standard of deferred payment? Bốn chức tiền: phương tiện trao đổi, đo lường giá trị, lưu trữ giá trị, tiêu chuẩn toán bị Hai loại tiền: tiền hàng hóa tiền dấu hiệu CÂU HỎI 1, Khái niệm tiền gì? - Tiền hàng hóa chấp nhận đồng ý chung phương tiện trao đổi kinh tế 2, Chức tiền - chức tiền là: phương tiện trao đổi, đo lường giá trị, lưu trữ giá trị tiêu chuẩn khoản tốn hỗn lại 3, Một phương tiện trao đổi gì? - Phương tiện trao đổi thứ chấp nhận rộng rãi tốn cho hàng hóa dịch vụ việc toán khoản nợ 4, Làm tiền sử dụng phương tiện trao đổi? - Người mua bán hàng đổi lấy tiền Tiền phương tiện để người trao đổi hàng hóa dịch vụ 5, Đơn vị tài khoản gì? - Đơn vị tài khoản đơn vị giá trích dẫn tài khoản giữ lại 6, Tiền sử dụng đơn vị đo lường nào? - Vì cần đo lường cho khoảng cách, trọng lượng, lượng nên cần đo lường cho giá trị thứ cung cấp thị trường Tiền đo lường giá trị đơn vị tài khoản 7, Làm tiền sử dụng lưu trữ giá trị? - Bởi tiền sử dụng để mua hàng tương lai Điều có nghĩa chọn khơng mua tiền hơm nay, tiết kiệm để mua tương lai 8, Tiền sử dụng tiêu chuẩn toán trả chậm nào? 9, Bạn nghĩ chức quan trọng tiền? Tại ? - Phương tiện trao đổi Bởi người mua English finance bán tốt để đổi lấy tiền Tiền phương tiện thơng qua người trao đổi hàng hóa dịch vụ 9, What you think is the most important function of money ? Why ? - Medium of exchange Because people buy and sell good in exchange for money Money is medium through which people exchange goods and services 10, What are main types of money? - main of money are commodity money and token money 10, What is commodity money? - Commodity money is a useful good that serves as a medium of exchange 10, loại tiền gì? - tiền tiền hàng hóa tiền mặt 10, Tiền hàng hóa gì? - Tiền hàng hóa lợi ích hữu ích phục vụ phương tiện trao đổi 11, Tiền gì? - Tiền mặt phương tiện tốn có giá trị sức mua tiền vượt Chi phí sản xuất giá trị sử dụng khơng phải tiền 12 Giá trị sức mua tiền lớn nhiều so với chi phí sản xuất giá trị mục đích khác ngồi tiền 11, What is token money ? - Token money is a mean of payment whose value or purchasing power as money greatly exceeds Its cost of production or value in uses other than as money 12, Difference: Commodity money - Definition -The value of commodity money is about equal to the value of the material contained in it - Example: Golden, silver… - It is heavier Token money - Definition - The value or purchasing of power as money greatly exceeds its cost of production or value in uses other than as money - Example: dollar, VND, - It is lighter UNIT 12: MONETARY POLICY SUMMARY quantitatives tools of monetary policy Reserve requirement Discount rate Open market operation 2 types of monetary policy TÓM TẮT cơng cụ định lượng sách tiền tệ Dự trữ bắt buộc Tỷ lệ chiết khấu Hoạt động thị trường mở 2 loại sách tiền tệ English finance Expansionary MP Contractionary MP Chính sách tiền tệ mở rộng Chính sách tiền tệ thắt chặt QUESTIONS 1, What is reserve requirement ? The reserve requirement is the percertage the Fed sets as the minium amount of reserves as bank must have CÂU HỎI 1, Dự trữ bắt buộc gì? Dự trữ bắt buộc tỷ lệ phần trăm mà FED yêu cầu số lượng dự trữ tối thiểu ngân hàng phải có 2, What is the central role of the reserve requirement? The reserve requirement play acentral role in how much money banks have to lent out 2, Vai trò dự trữ bắt buộc gì? - Dự trữ bắt buộc đóng vai trò quan trọng số tiền ngân hàng phải cho vay 3, What is the discount rate? - The discount rate is the rate of interest the Fed changes for those loans 4, What are open market operation? - Open market operations are the Fed’s buying and selling government securities 5, What is an expansionary monetary policy ? An expansionary monetary policy is monetary policy in which the money supply is increased 6, What is a restrictive monetary policy ? A restrictive monetary policy is monetary policy in which the money supply is reduced Difference: Expansionary - Definition -If the central bank lower reserve requirment drops the discount rate or buy more bonds, it will increase bank lending capacity 3, Tỷ lệ chiết khấu gì? - Tỷ lệ chiết khấu lãi suất mà Fed thay đổi khoản vay 4, Hoạt động thị trường mở gì? - Các hoạt động thị trường mở chứng khốn phủ mua bán Fed 5, Chính sách tiền tệ mở rộng gì? -Chính sách tiền tệ mở rộng sách tiền tệ cung tiền tăng lên 6, Chính sách tiền tệ hạn chế gì? -Chính sách tiền tệ hạn chế sách tiền tệ cung tiền giảm Restrictive -Definition -If the central bank increase reserve requirment increase the discount rate or sell more bond, it will decrease bank lending capity UNIT 14: THE FOREIGN EXCHANGE MARKET English finance SUMMARY Definition and characteristic of foreign exchange market and development of foreign exchange market TÓM TẮT Định nghĩa đặc trưng thị trường ngoại hối phát triển thị trường ngoại hối London is the worlds’s largest foreign exchange center London trung tâm ngoại hối lớn giới Two type of transactions: spot transaction and forward transasction Three types of participants in the market They are customer: multinational corporations , market maker: bank, the broker: companies Hai loại giao dịch: giao dịch giao giao dịch kỳ hạn Ba loại người tham gia thị trường Họ khách hàng: tập đoàn đa quốc gia, nhà sản xuất thị trường: ngân hàng, nhà môi giới: công ty QUESTIONS 1, What is the foreign exchange market ? - The foreign exchange market is market in which national currency are exchange CÂU HỎI 1, Thị trường ngoại hối gì? - Thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc gia trao đổi 2, Why is it considered to be an OTC market? - Because it is not an organized market with fixed hours and a physical meeting place and the primary communication instruments are the tellphone and the computer 2, Tại coi thị trường OTC? - Bởi khơng phải thị trường có tổ chức với cố định nơi gặp gỡ vật lý công cụ truyền thông điện thoại máy tính 3, Why is London the world’s largest foreign exchange center ? - Because london’s trading position arises partly from the large volume of interational finincial business genenated here London also benefit from its geographical location The foreign exchange market thus trades 24 hours a day 4, What are types of transasctions in the foreign exchange market ? - Spot transactions and forward transactions 3, Tại London trung tâm ngoại hối lớn giới? - Bởi vị trí giao dịch london phát sinh phần từ khối lượng lớn hoạt động kinh doanh liên tỉnh sinh London hưởng lợi từ vị trí địa lý Thị trường ngoại hối giao dịch 24 ngày 4, Các loại transasctions thị trường ngoại hối gì? - Giao dịch giao giao dịch kỳ hạn 5, What are spot transactions ? - Spot transactions are undertaken for an actual exchange of currencies (delirery or settlement ) two business days later the value date 5, Giao dịch giao gì? Giao dịch giao thực cho trao đổi tiền tệ (giao hàng toán) ngày làm việc sau ngày giá trị 6, What are forward transactions ? - Forward transactions involve delivery date further into the future, possibly as far as a year or more a head 6, Giao dịch kỳ hạn gì? - Các giao dịch kỳ hạn liên quan đến ngày giao hàng tiếp tục tương lai, từ năm trở lên English finance 7, How many types of participants are there ? Who are they ? - There are types of participants They are customer such as multinaltional corporations; market maker such as banks; the brokers as companies 7, Có loại người tham gia? Họ ai? - Có loại người tham gia Họ khách hàng tập đoàn đa quốc gia; nhà sản xuất thị trường ngân hàng; công ty môi giới công ty 8, For what purposes multinational coporations need foreign currencies ? -They require foreign currency in the course of their cross border trade or investment business 8, Vì mục đích nào, cơng ty đa quốc gia có cần ngoại tệ? - Họ yêu cầu ngoại tệ trình kinh doanh thương mại đầu tư xuyên biên giới họ 9, What the term “ bid rates “ and “ offer rates” mean ? - Bid rate mean buying rate Offer rate mean selling rate 9, Thuật ngữ "giá thầu" "giá ưu đãi" có nghĩa gì? - Tỷ giá mua trung bình Tỷ lệ ưu đãi có nghĩa tỷ giá bán 10, How brokers participate in the foreign exchange market ? - Broker acts as intermediaries between the banks They are specialist companies with the telephone lines to the bank throughout the world so that at anytime They should know which bank has the lowest offer By calling a broker, therefore,it should be possible for banks to find the best dealing rate currently available The broker doesn’t deal on his own account but charges a commission for his services 10, Làm để nhà môi giới tham gia vào thị trường ngoại hối? - Môi giới hoạt động trung gian ngân hàng Họ công ty chuyên nghiệp với đường dây điện thoại đến ngân hàng toàn giới để lúc Họ nên biết ngân hàng có ưu đãi thấp Bằng cách gọi nhà mơi giới, đó, ngân hàng tìm thấy tỷ lệ giao dịch tốt có sẵn Người mơi giới khơng xử lý tài khoản tính phí hoa hồng cho dịch vụ UNIT 15: THE FINANCIAL MARKET English finance NO SUMMARY QUESTIONS 1, What is the main funtion of financial market ? - Financial markets perform the essential economic funtion of channeling funds from households, firms, and goverments that have saved surplus funds by spending less than their income to those that have a shotage of funds because they wish to spend more than their income CÂU HỎI 1, Chức thị trường tài gì? - Thị trường tài thực chức kinh tế cần thiết việc phân bổ nguồn vốn từ hộ gia đình, doanh nghiệp phủ tiết kiệm số tiền thặng dư cách chi tiêu thu nhập họ cho người có nguồn vốn họ muốn chi tiêu nhiều thu nhập họ 2, What is debt market ? - The debt market is a financial market in which debt instrument are exchanged 2, Thị trường nợ gì? - Thị trường nợ thị trường tài chính, cơng cụ trao đổi 3, What is the debt instrument? - The debt instument is a contracttual agreement by the borrwer to pay the holder of instument fixed doller amountat regular intervals intervest and principal payment until a specified date ( the maturity date), when a final payment is made 3, Công cụ nợ gì? - Cơng cụ nợ thỏa thuận hợp đồng bên vay phải trả cho chủ tài khoản cố định số tiền định kỳ toán gốc ngày cụ thể (ngày đáo hạn), thực toán cuối 4, What is equity market? - Equity market is a financial market in which equities are exchanged 4, Thị trường chứng khốn gì? - Thị trường chứng khốn thị trường tài chính, cổ phiếu trao đổi 5, What is securtity market ? - Security is a financial market in which securities are exchanged 5, Thị trường chứng khoán gì? - thị trường tài chứng khoán trao đổi 6, What is long-term debt instrument ? - Long-term debt instrument is a debt instrument when its maturity is more than a year 6, Công cụ nợ dài hạn gì? - Cơng cụ nợ dài hạn công cụ nợ thời gian đáo hạn năm 7, What is short-term debt instrument ? - Short-term debt instument is a debt instrument when maturity is less than a year 7, Công cụ nợ ngắn hạn gì? - Chứng khốn nợ ngắn hạn cơng cụ nợ thời gian đáo hạn năm 8, What is primary market ? - Primary market is a financial market in which new issues of security, such as a bond or a stock are sold to initial buyers by the corportation or government 8, Thị trường sơ cấp gì? - Thị trường sơ cấp thị trường tài chính, phát hành chứng khoán mới,chẳng hạn trái phiếu cổ phiếu bán cho người mua English finance agency borrowing funds ban đầu quỹ vay quan phủ 9, What is secondary market ? - A secondary market is a financial market in which securities that have been preiously issued can be resold 9, Thị trường thứ cấp gì? - Thị trường thứ cấp thị trường tài chính, chứng khốn phát hành bán lại 10, In which type of financial markets are fresh share is issued and sold ? - Primary market 10, Trong loại thị trường tài cổ phiếu phát hành bán? - Thị trường sơ cấp 11, Why are the primary markets for securities not well known to the public ? - Because the selling of securities to initial buyer of ten takes place behind closed doors 11, Tại thị trường cho chứng khốn khơng biết đến nhiều cơng chúng? - Bởi việc bán chứng khoán cho người mua ban đầu mười diễn sau cánh cửa đóng kín 12, Difference: Exchange market -Buyer and seller of securities meet in one central location to conduct trades 12 - Người mua người bán chứng khốn gặp vị trí trung tâm để tiến hành giao dịch - Không phải thị trường có tổ chức với cố định địa điểm gặp gỡ thực tế OTC market -Isn’t an organized market with fixed hours and physical meeting place 13, What is money market ? - The money market is a financial market in which only short term debt instruments (generally those with oringinal maturity of less than one year) are traded 14, What is capital market ? - The capital market is the market in which longerterm debt (generally those with original maturity of one year or greater) and equity instruments are traded 13,Thị trường tiền tệ gì? - Thị trường tiền tệ thị trường tài chính, có cơng cụ nợ ngắn hạn (thường cơng cụ có thời gian đáo hạn năm )được giao dịch 14, Thị trường vốn gì? - Thị trường vốn thị trường nợ dài hạn thường( khoản nợ có thời gian đáo hạn ban đầu từ năm trở lên) công cụ chủ sở hữu trao đổi 15, What are functions of secondary market? - functions of secondary market are: make it easier and quicker to sell financial instrument to raise cash; help determine the prices of fresh share in primary market 15, Hai chức thị trường thứ cấp gì? - chức thị trường thứ cấp là: giúp bán cơng cụ tài dễ dàng nhanh để tăng tiền mặt; giúp xác định giá cổ phần tươi thị trường sơ cấp 16, What is the advantage and disavantage of owning 16, Lợi bất lợi việc sở hữu công ty English finance a corporation must pay all its debt that an equity holder is a residual claimant? -The advantage of holding equitiies is that equity holders benefit directly from any increases in the corporation’s profitability or asset value because equiti confor ownership right on the equity holders phải trả tất khoản nợ chủ sở hữu cổ phần người yêu cầu bồi thường lại gì? - Lợi việc nắm giữ cổ phần chủ sở hữu cổ phần hưởng lợi trực tiếp từ gia tăng lợi nhuận giá trị tài sản công ty cổ phần sở hữu quyền sở hữu cổ phần cổ đông COME ON! YOU CAN DO IT! English finance ... sách tài thuế giảm chi tiêu cơng tăng lên Chính sách tài khóa thắt chặt gì? - Chính sách tài khóa thắt chặt sách tài thuế tăng lên chi tiêu công giảm Sự khác biệt sách tài khóa mở rộng sách tài. .. sách tài khóa sách tiền tệ Chúng nhằm mục đích gì? - Chính phủ sử dụng chúng để cố gắng trì tăng trưởng kinh tế, việc làm cao lạm phát thấp Chính sách tài khóa mở rộng gì? - Chính sách tài khóa... bổ sung tạo cạnh tranh cho công nhân nguồn lực khan điều thổi phồng tiền lương giá Chính sách tài khóa gì? - Chính sách tài khóa sách phủ liên quan đến thuế chi tiêu cơng Chính sách kinh tế phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Học Viện Tài Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Học Viện Tài Chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn