Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nho quan a – ninh bình

8 91 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 10:39

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 Mơn: TỐN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh: SBD: đề thi 115 Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x4  5x2  B y  x3  3x2  C y  x4  5x2  D y   x4  5x2  Câu Tìm giá trị lớn M hàm số y = x3 - 3x2 đoạn [- 1;1] A M = B M = - C M = D M = Câu Khối lăng trụ có diện tích đáy 24 (cm ) , chiều cao 3(cm) tích A 24 (cm3 ) B 72 (cm3 ) C 8(cm3 ) D 126 (cm3 ) Câu Hàm số y  A  \ 1 2x  nghịch biến khoảng: x 1  ;1 1;   C  ;  ;  2;   Câu Khối lăng trụ ngũ giác có mặt? B mặt A mặt Câu Đồ thị sau hàm số nào? B D  ; 5   5;   C mặt D mặt Trang 1/8 - Mã đề thi 115 B y   x  x A y  x  3x Câu Hàm số y  A C y   x  x 2x  có điểm cực trị x 1 B C D y   x  x D 2x 1 2 x D x  2, y  Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1, y  B x  2, y  2 Câu Cho hàm số y  C x  2, y  x  x  3x  Tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số 3  2 B 1; 2  C 1;2  A  3;   3 Câu 10 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau D  1;2  Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  ; 1 B  1;3  C  2;  D  3;   Câu 11 Trong hình đa diện, mệnh đề đúng? A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt B Hai mặt có cạnh chung C Hai cạnh có điểm chung D Hai mặt có điểm chung Câu 12 Cho hàm số y  thị  C  với trục tung x2 có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ x 1 B y   x  C y   x  D y   x  A y  x  Câu 13 Cho khối lăng trụ ABC ABC tích V Thể tích khối tứ diện CABC V V V 2V A B C D 3 Câu 14 Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có tam giác ABC vng A , AB  AA  a, AC  2a Tính thể tích khối lăng trụ cho a3 2a A B a C 2a D 3 Câu 15 Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD ABCD có AB  AD  2, AA  A 12 B C D Câu 16 Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A Một B Hai C Bốn D Ba Câu 17 Cho hàm số y   x  x  có đồ thị  C  Mệnh đề đúng?  B Điểm A   A Điểm A  3; 28 điểm cực đại  C   3;10 điểm cực tiểu  C  C Điểm A  0;1 điểm cực đại  C    D Điểm A  3;10 điểm cực đại  C  x  x  x  có đồ thị  C  Số giá trị nguyên tham số m để có ba tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng d : y  mx Câu 18 Cho hàm số y  Trang 2/8 - Mã đề thi 115 A 26 B 28 C 27 D 25 Câu 19 ỳệ Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y   x A B C D Câu 20 Với a , b hai số thực dương Số điểm cực trị hàm số y  x  ax2  bx  A B C D Câu 21 Cho khối hộp ABCD AB C D  Tính tỉ số thể tích khối hộp khối tứ diện ACB D  A B C D 3 Câu 22 Khối hộp chữ nhật ABCD ABCD có độ dài AD, AD, AC  1; 2;3 Tính thể tích V khối chóp A ABC D 15 A V  15 B V  15 C V  D V  15 Câu 23 Nếu ba kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng lên lần? A lần B lần C 18 lần D 27 lần Câu 24 Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm  \ 1 Hàm số có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số có đường tiệm cận? A B C D Câu 25 Hàm số y  x 2 x đồng biến khoảng sau đây? A  ;  B  1;1 C  1;  D  0;   Câu 26 Cho lăng trụ tam giác ABC ABC có chiều cao Biết hai đường thẳng AB, BC  vng góc với Tính thể tích khối lăng trụ 27 27 27 27 A V  B V  C V  D V  sin x  cos x  Câu 27 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  sin x  cos x  3  2 A B C  D 2 Câu 28 Cho tứ diện ABCD có cạnh Gọi M , N trung điểm cạnh AB BC Điểm P cạnh CD cho PD  2CP Mặt phẳng  MNP  cắt AD Q Tính thể tích khối đa diện BMNPQD 2 13 23 B C D 16 48 432 432 Câu 29 Đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d ( a, b, c, d số thực a  ) hình vẽ A Trang 3/8 - Mã đề thi 115 Khẳng định A b  0, c  B b  0, c  C b  0, c  D b  0, c  Câu 30 Cho hàm số f  x   ax  bx  c  a   có đồ thị hàm số hình vẽ: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A a  ; b  ; c  B a  ; b  ; c  C a  ; b  ; c  D a  ; b  ; c  1 Câu 31 Tìm tất tham số thực m để hàm số y   m   x3  x  mx  có cực đại, cực tiểu 3 B m   ; 3   1;   A m   3;1 C m   3; 2    2;1 D m   2;1 Câu 32 Cho hàm số f ( x)  x  x  12 x  m Gọi M giá trị lớn hàm số đoạn  1;3 Giá trị nhỏ M 57 59 A B C 16 D 2 Câu 33 Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  2; 2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f  x   đoạn  2; 2 Trang 4/8 - Mã đề thi 115 y x O -2 -1 -2 -4 A B C D 2sin x  Câu 34 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng sin x  m    0;   2 1 A m   B   m  m  2 1 D m   C   m  m  2 Câu 35 Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm liên tục R , thỏa mãn f (2 x)  f (1  x)  12 x2 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x) điểm có hồnh độ A y  x  B y  x  C y  x  Câu 36 Có số nguyên dương m để hàm số y  khoảng  3;  ? A B D y  x  x   2m   x   m  9m  x  10 nghịch biến C D Câu 37 Cho số thực a hàm số y  ax  2018 x  2019  ax  2017 x  2018 Số tiệm cận nhiều ( có ) đồ thị hàm số B C D A x  mx  Câu 38 Hàm số y  đạt cực đại x  giá trị m xm A 3 B C 1 D Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình bên Hàm số y  f x có   điểm cực trị? A B C D Trang 5/8 - Mã đề thi 115 2x 1 cắt đường thẳng  d  : y   x  m hai điểm phân biệt x2 A, B Tìm giá trị tham số m để độ dài đoạn AB ngắn Câu 40 Biết đồ thị  C  hàm số y  A m  B m  C m  D m  Câu 41 Cho hàm số y  f  x   ax  bx  c biết a  , c  2017 a  b  c  2017 Số cực trị hàm số y  f  x   2017 A B C D Câu 42 Cho hai tam giác ABC ABD có độ dài cạnh nằm hai mặt phẳng vng góc Gọi S điểm đối xứng B qua đường thẳng DC Tính thể tích khối đa diện ABDSC 3 B C D A 4 Câu 43 Một người thợ nhơm kính nhận đơn đặt hàng làm bể cá cảnh kính dạng hình hộp chữ nhật khơng có nắp tích 3, m3 ; tỉ số chiều cao bể cá chiều rộng đáy (hình dưới) Biết giá mét vng kính để làm thành đáy bể cá 800 nghìn đồng Hỏi người thợ cần tối thiểu tiền để mua đủ số mét vng kính làm bể cá theo u cầu (coi độ dày kính khơng đáng kể so với kích thước bể cá) h y x A 9, triệu đồng C 8, triệu đồng B 10,8 triệu đồng D 7, triệu đồng Câu 44 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  3m có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị với gốc tọa độ O tạo thành bốn đỉnh tứ giác nội tiếp Tính tổng tất phần tử S B 3 C 1 D A Câu 45 Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  3x  x3  12 x  m có điểm cực trị B 16 C 26 D 44 A 27 Câu 46 Tất giá trị m hàm số y  x(m  x )  m nghịch biến khoảng ( 1; 1) A m  B m  C m  D m  Câu 47 Một Bác nông dân cần xây dựng hố ga khơng nắp dạng hình hộp chữ nhật tích 3200cm3 , tỉ số chiều cao hố chiều rộng đáy Hãy xác định diện tích đáy hố ga để xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? B 1600cm2 C 160 cm D 120 cm A 1200cm2 Câu 48 Cho khối chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy , mặt bên tạo với đáy góc 75 Mặt phẳng  P  chứa đường thẳng AB tạo với đáy góc 45 chia khối chóp S ABCD thành hai khối đa diện Thể tích khối đa diện chứa đỉnh S Trang 6/8 - Mã đề thi 115 2 2 16  53 B C D 26 36 3(1  2) 6(1  2) Câu 49 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số A y  x3  3x điểm phân biệt A, B , C ( B nằm A C ) cho AB  2BC Tính tổng phần tử thuộc S A 7 B C  D  Câu 50 Một đồ thị đồ thị hàm số g  x  liên tục  thỏa mãn g     , g   x   x   1;  Hỏi đồ thị hàm số g  x  đồ thị nào? A C B D - HẾT - Trang 7/8 - Mã đề thi 115 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ [Toán] -Mã đề [115] 10 C C B B A D C B A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D D D D D C D C C C Trang 8/8 - Mã đề thi 115 11 A 36 D 12 B 37 B 13 B 38 A 14 B 39 C 15 A 40 C 16 C 41 C 17 D 42 C 18 A 43 A 19 A 44 A 20 A 45 A 21 A 46 D 22 C 47 C 23 D 48 C 24 C 49 D 25 C 50 A ... C Trang 8/8 - Mã đề thi 11 5 11 A 36 D 12 B 37 B 13 B 38 A 14 B 39 C 15 A 40 C 16 C 41 C 17 D 42 C 18 A 43 A 19 A 44 A 20 A 45 A 21 A 46 D 22 C 47 C 23 D 48 C 24 C 49 D 25 C 50 A ... , AB  AA  a, AC  2a Tính thể tích khối lăng trụ cho a3 2a A B a C 2a D 3 Câu 15 Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD A BCD có AB  AD  2, AA  A 12 B C D Câu 16 Hình chóp tứ giác... nào? A C B D - HẾT - Trang 7/8 - Mã đề thi 11 5 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ [Toán] -Mã đề [11 5] 10 C C B B A D C B A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D D D D D C D C C C Trang 8/8
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nho quan a – ninh bình , Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nho quan a – ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn