NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH)

99 158 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2018, 11:18

Nền inh tế nư c ta đang hội nhập v i nền inh tế hu vực và uốc tế uaviệc gia nhập tổ chức thương mại uốc tế (WTO) vào năm 2006. i mục tiêu đưanư c ta trở thành nư c công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực làyếu tố cơ b n cho sự phát triển nhanh và bền v ng, trong đ giáo dục và đào tạo làcon đư ng uan trọng nhất để phát huy nguồn lực con ngư i. ột trong nh ngnguồn nhân lực đ là đội ng lao động trẻ, c trình độ cao về hoa học ỹ thuật. D đ , trình độ năng lực hoa học ỹ thuật công nghệ và tri thức n i chung của S (lực lượng bổ sung cho đội ng lao động trẻ) hông ch c nghĩa v i b n thân mỗicá nhân, mà c n đ ng vai tr uan trọng đối v i uá trình phát triển inh tế xã hộicủa đất nư c.Chất lượng đào tạo được ph n ánh một phần thông ua ết u học tập(KQHT) của sinh viên (S ). Ng t hai thế ỷ trư c, nh ng nhà tư tưởng l n nhưWeber, arx đã hẳng định rằng: Trên con đư ng chinh phục tri thức, “ngư i tiênphong” ph i là tr chứ hông ph i là thầy. Do đ , để gia tăng KQHT, hông ch c đổi m i về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học mà uan trọng hơn c là b nthân mỗi S ph i tự nỗ lực, phấn đấu. ột số công trình nghiên cứu ở trong vàngoài nư c về các yếu tố nh hưởng đến KQHT c ng đã ch ra rằng: KQHT chịutác động của nhiều yếu tố, trong đ c các yếu tố thuộc b n thân S . Cái gì thúcđẩy S nỗ lực phấn đấu? Đ chính là động cơ. Động cơ là vấn đề nguyên nhân bêntrong thúc đẩy hoạt động của con ngư i – đ là vấn đề đã được các nhà hoa họcth i cổ đại đ t ra. Slavin (2008) hẳng định: “ ột trong nh ng thành phần c tínhthen chốt nhất của việc học là động cơ học tập...; mọi S đều c động cơ học tập”Trích d n theo Lê thị Hạnh, 2001, tr.2. ậy, động cơ học tập (ĐCHT) c mối uanhệ như thế nào v i KQHT? Đây là vấn đề đã được một số nhà nghiên cứu trên thếgi i nghiên cứu trên nh ng g c độ hác nhau. Ở iệt Nam, chưa c nhiều công trình nghiên cứu về mối uan hệ gi a ĐCHT v i KQHT trong hi nghiên cứu vấnđề này hông ch c nghĩa l luận mà c n c nghĩa thực tiễn sâu s c.Trư ng CĐSP Qu ng Ninh là trư ng cao đẳng duy nhất của t nh đào tạo giáoviên các bậc học THSC, tiểu học và mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển ngànhgiáo dục – đào tạo của t nh Qu ng Ninh. ột thực tế nhận thấy ở trư ng là các S hệ cao đẳng chính uy c điểm thi đầu vào gần tương đương nhau, nhưng trong uátrình học tập lại c nh ng biểu hiện về hành vi học tập hác nhau: c nh ng S tíchcực, chăm ch , say mê học tập, song c ng c nh ng S lư i học, b học, học “đốiph ”, gian lận trong thi c , KQHT chưa cao. ột trong nh ng nguyên nhân là doS chưa xác định rõ ĐCHT của mình. Liệu rằng việc xác định đúng đ n, rõ ràngĐCHT c giúp cho S đạt được thành tích học tập cao hơn hông? Tr l i cho câuh i này là việc làm rất cần thiết. Xuất phát từ nh ng l do trên, tui chọn đề tàinghiên cứu: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tậpcủa sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm” (Nghiên cứu trường hợp TrườngCao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)Hy vọng rằng, ết u của nghiên cứu sẽ g p một phần cơ sở l luận cho cácnghiên cứu tiếp theo để hám phá mối uan hệ của các yếu tố hác ngoài ĐCHTv i KQHT của S n i riêng và v i chất lượng giáo dục n i chung.Kết u của đề tài c n c nghĩa về m t thực tiễn, giúp cho các S tự xácđịnh cho mình ĐCHT đúng đ n và gia tăng KQHT; giúp gi ng viên hiểu rõ hơn vềmối uan hệ gi a ĐCHT và KQHT, từ đ c phương pháp gi ng dạy thích hợp đểích thích, hình thành ĐCHT cho S , đồng th i c ng g p phần giúp các cấp u nl của nhà trư ng c biện pháp u n l việc dạy và học c hiệu u .2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiĐề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ của ĐCHT v i KQHT và so sánh nhhưởng của các thành tố trong ĐCHT đến KQHT của S . Trên cơ sở kết qu nghiêncứu của đề tài, đề xuất một số gi i pháp để tăng cư ng ĐCHT nhằm nâng caoKQHT của S trư ng CĐSP Qu ng Ninh n i riêng và của SV hệ cao đẳng n ichung. ... tích học tập cao hông? Tr l i cho câu h i việc làm cần thiết Xuất phát từ nh ng l trên, chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ động học tập kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm ... trường Cao đẳng Sư phạm (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh) Hy vọng rằng, ết u nghiên cứu g p phần sở l luận cho nghiên cứu để hám phá mối uan hệ yếu tố hác ĐCHT v i KQHT... khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 2.1.1 Hoạt động học tập sinh viên 18 2.1.2 Động 19 2.1.3 Động học tập sinh viên 20 2.1.4 Kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH), NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH), Phương pháp nghiên cứu, Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 3. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KH YẾN NGHỊ, Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát, Phụ lục 2 PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA TOÀN BẢNG HỎI, Phụ lục 3. PHÂN TÍCH PHIẾU KHẢO SÁT BẰNG MÔ H NH RASCH, Phụ lục 4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁ PHÁ EFA, Phụ lục 5. PHÂN TÍCH CRON ACH’S ALPHA CÁC NHÂN TỐ, Phụ lục 6. Thống kê mô tả tần số, tần suất các biến quan sát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn