Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 11:23

... phận sinh sản chủ - GV giáo dục em biết bảo vệ hoa yếu hoa không hái hoa ngắt nhị nhuỵ Hoa quan mang yếu tố đực, hoa tham gia sinh sản hữu tính Tiểu kết: - Đài, tràng: Họp thành bao hoa, chức. .. điểm, chức năng) nhị nhuỵ để trả lời câu hỏi - H: + Tế bào sinh dục đực hoa nằm - HS quan sát lại trả lời câu hỏi: đâu? Thuộc phận hoa? Yêu cầu nêu được: Bộ phận sinh sản chủ + Những phận hoa có chức. .. chức yếu: sinh sản chủ yếu? + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào + Vì nhị nhuỵ phận sinh sản sinh dục đực chủ yếu hoa? + Nhuỵ có noãn mang tế bào sinh dục + Sinh sản hữu tính khác với sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa, Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn