Mẫu ISO9001 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

23 1,256 9
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 22:35

Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Trang CHƯƠNG MỞ ĐẦU Giới thiệu về Công ty 5 CHƯƠNG 1 Phạm vi áp dụng 7 Phạm vi 7 Loại trừ 7 CHƯƠNG 2 Tiêu chuẩn tham khảo 8 CHƯƠNG 3 Thuật ngữ và định nghĩa 8 CHƯƠNG 4 Hệ thống quản lý chất lượng 9 Các yêu cầu chung 9 Yêu cầu về hệ thống tài liệu 9 CHƯƠNG 5 Trách nhiệm của lãnh đạo 11 Cam kết của lãnh đạo 11 Hướng vào khách hàng 11 Chính sách chất lượng 12 Hoạch định 12 Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin 13 Xem xét của lãnh đạo 15 CHƯƠNG 6 Quản lý nguồn lực 16 Cung cấp nguồn lực 16 Nguồn nhân lực 16 Cơ sở hạ tầng 16 Môi trường làm việc 16 CHƯƠNG 7 Tạo sản phẩm 18 Hoạch định việc tạo sản phẩm 18 Các quá trình liên quan đến khách hàng 18 Thiết kế và phát triển 18 Mua hàng 19 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 19 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 20 CHƯƠNG 8 Đo lường, phân tích và cải tiến 21 Khái quát 21 Theo dõi và đo lường 21 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 22 Phân tích dữ liệu 23 Cải tiến 23 Trang: 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên Công ty : Địa chỉ : Điện thoại : Fax : Email : I. Sự hình thành Công ty II. Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu: III. Định hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2006: Trang: 2 CHƯƠNG 1 PHẠM VI ÁP DỤNG - Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. - Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ quản lý và nhân viên đối với chất lượng, cách thức đáp ứng của Công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của luật định. - Sổ tay này được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu. 1. Phạm vi áp dụng: - Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong Sổ tay chất lượng này được xây dựng và áp dụng tại Trụ sở của Công ty tại số: và chi nhánh tại số. - Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong STCL này được xây dựng và áp dụng cho các hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm ngành dệt, nhuộm, thêu, may. 2. Các loại trừ: - Hiện Công ty không có quá trình đặc biệt, nên Công ty không xem xét các vấn đề liên quan để xác định giá trị sử dụng theo 7.5.2. Trang: 3 CHƯƠNG 2 TIÊU CHUẨN THAM KHẢO - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng. - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9004:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến. CHƯƠNG 3 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Các thuật ngữ sử dụng trong sổ tay này phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000. 1. Các chữ viết tắt: Công ty : STCL : Sổ tay chất lượng Hệ thống : Hệ thống quản lý chất lượng của Công Chuỗi cung ứng : Mô tả mối liên hệ giữa các bên liên quan: Bên cung ứng <-----> Tổ chức <-----> Khách hàng CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4.1 Đáp ứng các yêu cầu chung: Trang: 4 Công ty cam kết thực hiện xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Việc áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn được thực hiện bằng cách: a) Nhận biết các quá trình cần thiết trong Hệ thống và áp dụng chúng trong toàn bộ Công ty (Xem phần phụ lục 1); b) Xác định trình tự và mối tương tác của các quá trình này (Xem phần phụ lục 2); c) Xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực; d) Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình này; e) Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình này; và f) Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự định và cải tiến liên tục các quá trình này. Các quá trình được quản lý tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000. Hiện nay Công ty không sử dụng các quá trình từ bên ngoài. Khi có các quá trình được chọn từ nguồn bên ngoài để phục vụ cho Hệ thống, các quá trình này được xác định và kiểm soát theo mô tả ở mục 7.4. 4.2 Tài liệu của Hệ thống: 4.2.1 Khái quát: Các tài liệu của Hệ thống dùng để mô tả Hệ thống, xác định các chuẩn mực, các phương pháp cần thiết để đảm bảo việc xác định, thực hiện, kiểm soát, và điều hành các quá trình một cách có hiệu lực. Các tài liệu của Hệ thống bao gồm: a) Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng; b) Sổ tay chất lượng; c) Các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; d) Các tài liệu cần có của Công ty để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của Công ty; và e) Các hồ sơ theo yêu cầu bởi Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Các tài liệu được biên soạn với hình thức đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc sử dụng và đúng với thực tế của Công ty. Cấu trúc tài liệu của hệ thống được mô tả như sau: Chính sách chất lượng Sổ tay chất lượng Trang: 5 Các Thủ tục Các tài liệu Hướng dẫn tác nghiệp, các Qui định, Kế hoạch, Mục tiêu, Tiêu chuẩn, Bản vẽ, Sơ đồ. Các loại Hồ sơ ,các Biểu mẫu 4.2.2 Sổ tay chất lượng: Sổ tay chất lượng này được lập nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. 4.2.3 Kiểm soát tài liệu: Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát tài liệu để kiểm soát mọi tài liệu trong Hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. 4.2.4 Kiểm soát hồ sơ: Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát hồ sơ để qui định cách thức xác định, thu thập, lưu trữ, bảo quản, sắp xếp, truy cập, sử dụng, và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng. 4.3 Tài liệu liên quan: - Thủ tục kiểm soát tài liệu: 0087 - Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085 Trang: 6 CHƯƠNG 5 TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 5.1 Cam kết của lãnh đạo: Tổng Giám Đốc Công ty cam kết xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và việc cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống bằng cách: a) Truyền đạt cho toàn thể các thành viên trong Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng khách hàng cũng như các yêu cầu về pháp luật và chế định trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, trong các chương trình đào tạo và trong các cuộc họp liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty; b) Thiết lập chính sách chất lượng của Công ty; c) Chỉ đạo các cấp quản lý xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách chất lượng; d) Chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo để xem xét và quyết định chỉ đạo kịp thời Hệ thống. Đảm bảo Hệ thống được duy trì có hiệu quả và liên tục được cải tiến; e) Đảm bảo sẵn có các nguồn lực để thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống và thoả mãn khách hàng. Tài liệu liên quan: Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021 5.2 Hướng vào khách hàng: Tổng Giám Đốc cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các nhu cầu của khách hàng được xác định và đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng. Các hoạt động xác định nhu cầu nhằm để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng bao gồm: - Các hoạt động nghiên cứu thị trường; - Các hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng như Hội nghị khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng, hội thảo, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; - Các hoạt động xúc tiến bán hàng, giải quyết các ý kiến, thắc mắc của khách hàng. Định hướng khách hàng cũng được xem xét trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo để đảm bảo thích hợp trong từng thời kỳ. Các nhu cầu được chuyển thành các yêu cầu cụ thể trong các quá trình của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng được hoạch định và thực hiện để đảm bảo các yêu cầu này được đáp ứng, qua đó đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng. Các yêu cầu của khách hàng được truyền đạt tương ứng ở mọi cấp trong Công ty để mọi người thấu hiểu và thực hiện đầy đủ, qua đó đảm bảo và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Tài liệu liên quan: - Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021 - Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin của khách hàng: 0122 5.3 Chính sách chất lượng: Trang: 7 Tổng Giám Đốc Công ty là người xác lập chính sách chất lượng của Công ty. Được trình bày ở trang 1 STCL. 5.4 Hoạch định: 5.4.1 Mục tiêu chất lượng: Các mục tiêu chất lượng được xây dựng để cụ thể hoá việc thực hiện chính sách chất lượng và để thực hiện cải tiến liên tục hệ thống. Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xây dựng và phê duyệt các mục tiêu chất lượng của Công ty. Các mục tiêu này bao gồm cả những điều liên quan đến việc thoả mãn khách hàng, Hệ thống, các quá trình và các yêu cầu liên quan đến sản phẩm. Các mục tiêu chất lượng được xây dựng theo nguyên tắc: “ Cụ thể – Thực tế – Khả thi – Đánh giá được – Nhất quán với chính sách chất lượng “. Việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu được đề cập và xem xét trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo và các cuộc họp bất thường khác. Các mục tiêu chung của Công ty được xây dựng và triển khai ra bằng các mục tiêu cụ thể của các Bộ phận trong Công ty. Trưởng các Bộ phận trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu của Bộ phận mình. Mục tiêu chất lượng được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu. 5.4.2 Hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng: Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Việc hoạch định này nhắm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trong nội dung 4.1 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Việc hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác định các quá trình của Hệ thống, các phương pháp, chuẩn mực tác nghiệp, kiểm soát, và các nguồn lực cần thiết để thực hiện. Khi hoạch định và triển khai thực hiện, tính nhất quán của toàn Hệ thống được duy trì với bất kỳ thay đổi nào trong nội dung được hoạch định. Kết quả việc hoạch định được lập thành văn bản dưới dạng: Sổ tay chất lượng, các Thủ tục, các Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Kế hoạch hành động, Kế hoạch chất lượng, các Sơ đồ … 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Trang: 8 5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn: 1. Tổng Giám đốc Công ty: - Lập và công bố chính sách chất lượng; - Đảm bảo việc thiết lập các mục tiêu chất lượng; - Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng; - Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Công ty; - Chỉ đạo việc truyền đạt trong toàn Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật và các chế định; - Điều hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo; - Đảm bảo sẵn có các nguồn lực; - Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các Trưởng bộ phận. 2. Trách nhiệm và quyền hạn các vị trí còn lại: Trách nhiệm và quyền hạn các vị trí khác trong Công ty được qui định trong tài liệu Qui định về chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của Công ty mã số: 0201 và các tài liệu khác của Hệ thống. Trong Quyết định này xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của nhân viên trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến chất lượng. Mọi nhân viên khi vào làm việc trong Công ty đều được giới thiệu về trách nhiệm và quyền hạn của mình và các vị trí liên quan. 5.5.2 – Đại diện lãnh đạo: Tổng Giám đốc Công ty chỉ định một lãnh đạo cấp cao làm Đại Diện Lãnh Đạo, ngoài các nhiệm vụ khác, Đại Diện Lãnh Đạo có trách nhiệm sau đây: - Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì; Trang: 9 - Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến; và - Đảm bảo thúc đầy toàn bộ Công ty nhận thức được các yêu cầu của khách hàng; - Liên hệ với bên ngoài về vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty; - Lập lịch và kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ; - Đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xuất hiện sự không phù hợp đối với sản phẩm, quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng; - Thẩm tra xác nhận việc thực hiện các giải pháp; - Phát hiện và lập hồ sơ mọi vấn đề về sản phẩm, quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng; - Đề xuất, kiến nghị hoặc cung cấp các giải pháp thực hiện; - Kiểm soát việc xử lý tiếp theo, phân phối sản phẩm không phù hợp cho đến khi khuyết tật hoặc điều kiện không thỏa mãn được khắc phục; - Phối hợp các Phòng chức năng để thực hiện các công việc khác của Công ty, MA TRẬN TRÁCH NHIỆM Công ty ĐK NỘI DUNG BTG Đ ĐDLĐ /Ban ISO PTC HC P Kế toán P KHK D XN P QLC L XN 4 Hệ thống quản lý chất lượng 4.1 Các yêu cầu chung C H 4.2 Các yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.2.1 Khái quát C H 4.2.2 Sổ tay chất lượng C H 4.2.3 Kiểm soát tài liệu C H H H H H H 4.2.4 Kiểm soát hồ sơ C H H H H H H 5 Trách nhiệm của lãnh đạo 5.1 Cam kết của lãnh đạo C H 5.2 Hướng vào khách hàng C H H H H 5.3 Chính sách chất lượng C H H H H H H H 5.4 Hoạch định HTQLCL 5.4.1 Mục tiêu chất lượng C H H H H H H H 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng C H 5.5 Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin 5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn C H H 5.5.2 Đại diện lãnh đạo C 5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ C C H H H H H 5.6 Xem xét lãnh đạo 5.6.1 Khái quát C 5.6.2 Đầu vào của việc xem xét C C H H H H H H 5.6.3 Đầu ra của việc xem xét C C H H H H H H 6 Quản lý nguồn lực 6.1 Cung cấp các nguồn lực C H 6.2 Nguồn nhân lực C H ĐK NỘI DUNG BTG Đ ĐDLĐ /Ban ISO PTC HC P Kế toán P KHK D XN P QLC L XN 6.3 Cơ sở vật chất C H H H 6.4 Môi trường làm việc C H 7 Tạo sản phẩm Trang: 10 . Các loại Hồ sơ ,các Biểu mẫu 4.2.2 Sổ tay chất lượng: Sổ tay chất lượng này được lập nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. 4.2.3. - Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu ISO9001 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, Mẫu ISO9001 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Bình luận về tài liệu mau-iso9001-so-tay-chat-luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP