Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiên mặt tại ngân hàng nông nghiep và phát trien nông thôn chi nhánh ninh kiêu

132 255 0
nguyendaitin89

nguyendaitin89 Gửi tin nhắn

Tải lên: 29 tài liệu

  • Loading...
1/132 trang
Tải xuống 40,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 19:04

Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiên mặt tại Ngân hàng Nông nghiep và Phát trien nông thôn Chi nhánh Ninh Kiêu Cần Thơ 2012 TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. ðÀM THỊ PHONG BA BÙI VŨ HÀ MY MSSV: 4084384 Lớp: Kế toán tổng hợp 1 Khóa: 34 Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - ii - SVTH: Bùi Vũ Hà My LỜI CẢM TẠ          Kết thúc 4 năm rèn luyện trên giảng ñường trường ðại học Cần Thơ, với kiến thức ñược trang bị từ chuyên ngành Kế toán tổng hợp, luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Kiều và sự chỉ dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là Cô ðàm Thị Phong Ba. ðể hoàn thành luận văn tốt nghiệp, ngoài nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ hết mình từ phía các anh chị trong ngân hàng, bên cạnh em còn có Cô ðàm Thị Phong Ba với cương vị là giáo viên hướng dẫn ñã tận tình giúp ñỡ em hoàn chỉnh luận văn về mặt nội dung lẫn hình thức trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn Cô và các anh, chị trong ñơn vị thực tập ñã hỗ trợ cho em trong suốt thời gian lấy số liệu và viết bài nghiên cứu, hỗ trợ những kiến thức quan trọng ñể luận văn thêm phong phú và mang ý nghĩa thực tiễn. Bằng tất cả tấm lòng, em xin gởi lời cảm ơn chân thành ñến quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ñã giảng dạy cho em những năm qua và ñặc biệt là Cô ðàm Thị Phong Ba ñã giúp em hoàn thành luận văn trong năm học cuối này. Tuy nhiên do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong ñược sự thông cảm của quý Thầy Cô và Cơ quan thực tập. Em xin kính chúc quý Thầy Cô, Ban giám ñốc và toàn thể nhân viên ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều dồi dào sức khỏe và thành công. Ngày…….tháng……năm Sinh viên thực hiện Bùi Vũ Hà My Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - iii - SVTH: Bùi Vũ Hà My LỜI CAM ðOAN          Em xin cam ñoan rằng ñề tài này do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày…….tháng……năm Sinh viên thực hiện Bùi Vũ Hà My Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - iv - SVTH: Bùi Vũ Hà My NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN          Họ và tên giáo viên hướng dẫn: ðÀM THỊ PHONG BA Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kế Toán Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh, Trường ðại học Cần Thơ Họ và tên sinh viên: BÙI VŨ HÀ MY Mã số sinh viên: 4084384 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, khóa 34 Tên ñề tài: “Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Ninh Kiều” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo . . . 2. Về hình thức . . . 3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn . . 4. ðộ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn . . Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - v - SVTH: Bùi Vũ Hà My 5. Nội dung và kết quả ñạt ñược . . . 6. Các nhận xét khác . . . 7. Kết luận . . . Cần Thơ, ngày … tháng….năm 2012 Giáo viên hướng dẫn ðÀM THỊ PHONG BA Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - vi - SVTH: Bùi Vũ Hà My NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN          . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày…….tháng……năm Giáo viên phản biện Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - 7 - SVTH: Bùi Vũ Hà My MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU . 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.4.1. Không gian . 3 1.4.2. Thời gian 3 1.4.3. ðối tượng nghiên cứu 3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5 2.1.1. Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt . 5 2.1.2. Tìm hiểu về mức ñộ hài lòng của khách hàng . 20 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 23 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 24 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU 27 3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU . 27 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 27 3.1.2. Các hoạt ñộng chính tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều 28 3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Agribank chi nhánh Ninh Kiều 29 3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU TỪ NĂM 2009 ðẾN NĂM 2011 31 3.2.1. Phân tích tình hình doanh thu 34 Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - 8 - SVTH: Bùi Vũ Hà My 3.2.2. Phân tích tình hình chi phí . 36 3.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận . 38 3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI . 40 3.3.1. Thành tựu . 40 3.3.2. Hạn chế 41 3.3.3. Phương hướng hoạt ñộng 42 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU 44 4.1. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TÌÊN MẶT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU 44 4.1.1. Số lượng tài khoản tiền gởi thanh toán tại NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều 44 4.1.2. Tình hình TTKDTM theo phương tiện thanh toán 46 4.1.3. Phân tích tình hình hoạt ñộng của từng phương tiện thanh toán . 51 4.1.4. ðánh giá hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của hoạt ñộng TTKDTM . 57 4.2. TỔNG QUAN VỀ ðẶC ðIỂM KHÁCH HÀNG 62 4.2.1. Giới tính và ñộ tuổi 62 4.2.2. Thu nhập và nghề nghiệp 63 4.2.3. Các sản phẩm dịch vụ TTKDTM ñược khách hàng lựa chọn . 65 4.2.4. Số lần khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM . 66 4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN QUYẾT ðỊNH CHỌN NGÂN HÀNG ðỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA KHÁCH HÀNG . 67 4.3.1 Tầm quan trọng của nguồn thông tin với quyết ñịnh của khách hàng 67 4.3.2. Tầm quan trọng của các tiêu chí ảnh hưởng ñến quyết ñịnh chọn ngân hàng ñể sử dụng dịch vụ TTKDTM của khách hàng 71 Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - 9 - SVTH: Bùi Vũ Hà My 4.4. ðÁNH GIÁ MỨC ðỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU . 73 4.4.1. Khái quát mức ñộ hài lòng của khách hàng ñối với dịch vụ TTKDTM tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều 74 4.4.2. Tính tin cậy khi sử dụng dịch vụ TTKDTM . 76 4.4.3. Mức phí khi sử dụng dịch vụ TTKDTM . 77 4.4.4. Mức ñộ thuận tiện của dịch vụ TTKDTM 79 4.4.5. Khả năng hướng dẫn và giải quyết phàn nàn 81 4.5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ðỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU 82 4.5.1. Mối quan hệ giữa nghề nghiệp với mức ñộ hài lòng của khách hàng . 83 4.5.2. Mối quan hệ giữa mức thu nhập với sự hài lòng của khách hàng . 84 4.5.3. Mối quan hệ giữa số lần giao dịch với mức ñộ hài lòng của khách hàng. 85 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ðỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ðỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI ARGIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU 86 5.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIẢI PHÁP 86 5.1.1. Những vấn ñề tồn tại . 86 5.1.2. Ý kiến ñóng góp của khách hàng 87 5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI VÀ THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI ðẾN VỚI NGÂN HÀNG 88 5.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp 89 5.2.2. Thúc ñẩy hoạt ñộng marketing 89 5.2.3. Mở rộng ñiểm giao dịch 90 5.2.4. Mức phí dịch vụ phù hợp 91 5.2.5. Một số giải pháp khác . 91 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 93 Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank chi nhánh Ninh Kiều GVHD: ThS. ðàm Thị Phong Ba - 10 - SVTH: Bùi Vũ Hà My 6.1 KẾT LUẬN 93 6.2 KIẾN NGHỊ . 94 6.2.1. ðối với NHNo & PTNT Việt Nam 94 6.2.2. ðối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98 PHỤ LỤC 1 . 99 PHỤ LỤC 2 . 103 PHỤ LỤC 3 . 116 . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU Giáo viên. 42 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiên mặt tại ngân hàng nông nghiep và phát trien nông thôn chi nhánh ninh kiêu, Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiên mặt tại ngân hàng nông nghiep và phát trien nông thôn chi nhánh ninh kiêu

Bình luận về tài liệu phan-tich-tinh-hinh-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-chi-nhanh-ninh-kieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP