CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

48 5,413 75 Gửi tin nhắn cho vờ_inh xinh
vờ_inh xinh

vờ_inh xinh

Tải lên: 17,813 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 15:33

Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam-Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006 -quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.- quan hệ cơ bản và chủ yếu của xã hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần các quan hệ đó.-Phạm vi của các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mà Luật dân sự điều chỉnh được xác định như sau: +Quan hệ tài sản: quan hệ xã hội được hình thành giữa con người với nhau thông qua một tài sản nhất định.( không điều chỉnh quan hệ giữa người với tài sản.) Tài sản : đa dạng và phong phú, bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản (Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005). - mang tính chất trao đổi hàng hoá tiền tệ. Chủ thể tham gia có quyền bình đẳng và tự định đoạt. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam - Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006 - quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.- quan hệ cơ bản và chủ yếu của xã hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần các quan hệ đó. - Phạm vi của các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mà Luật dân sự điều chỉnh được xác định như sau: +Quan hệ tài sản: quan hệ xã hội được hình thành giữa con người với nhau thông qua một tài sản nhất định.( không điều chỉnh quan hệ giữa người với tài sản.) Tài sản : đa dạng và phong phú, bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản (Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005). - mang tính chất trao đổi hàng hoá tiền tệ. Chủ thể tham gia có quyền bình đẳng và tự định đoạt. +Quan hệ nhân thân: quan hệ xã hội phát sinh từ một giá trị tinh thần như danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân …không mang tính giá trị, không tính được thành tiền -> không phải là đối tượng để trao đổi, chuyển dịch từ chủ thể này sang chủ thể khác. chia thành 2 nhóm: -Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản: là những quan hệ không mang đến cho chủ thể của những giá trị tinh thần đó bất cứ một lợi ích vật chất nào như danh dự, nhân phẩm, tên gọi, uy tín cá nhân v.v… -Quan hệ nhân thân gắn với tài sản: là những quan hệ có thể mang lại cho chủ thể những giá trị tinh thần, những lợi ích vật chất nhất định, hay nói cách khác là các quan hệ mà trong đó có cả yếu tố nhân thân và yếu tố tài sản. -> xuất phát từ các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 1992. Câu 2: Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là - những cách thức, biện pháp tác động của ngành luật đó lên các quan hệ xã hội - mang tính tài sản và các quan hệ xã hội mang tính nhân thân - làm cho các quan hệ xã hội đó phát sinh, thay đổi hay chấm dứt phù hợp với ý chí và lợi ích của Nhà nước. đặc trưng sau: - Chủ thể tham gia vào các quan hệ độc lập và bình đẳng với nhau o về tổ chức và tài sản. o Sự bình đẳng này thể hiện ở chỗ không có bên nào có quyền ra lệnh, áp đặt ý chí của mình cho bên kia - Các chủ thể tham gia quan hệ tài sản tự định đoạt, tự do cam kết, thoả thuận nhằm vào những mục đích, nhu cầu, lợi ích nhất định của họ nhưng phải “không trái với pháp luật và đạo đức xã hội” và “ không xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác Nguyễn Văn Tín K09504 1 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - Các quyền dân sự của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự được chia thành quyền đối nhân và quyền đối vật. o Quyền đối nhân là quyền của chủ thể quyền đối với chủ thể nghĩa vụ, đòi hỏi chủ thể nghĩa vụ phải thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm thoả mãn nhu cầu về mọi mặt của mình. o Quyền đối vật là quyền của chủ thể quyền thực hiện một cách trực tiếp hoặc một số hành vi nhất định đối với một hoặc một khối tài sản. Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự chủ yếu nhằm tác động, thúc đẩy các hành vi tích cực, chủ động và sáng tạo của các chủ thể trong việc thiết lập và thực hiện các quan hệ dân sự, do vậy trong phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự, ngoài những quy phạm cấm, quy phạm mệnh lệnh thì phần lớn là các quy phạm tuỳ nghi, quy phạm định nghĩa hướng dẫn cho các chủ thể tham gia những xử sự pháp lý phù hợp. Đặc trưng của phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự là tạo cho các chủ thể tham gia vào quan hệ đó quyền tự thoả thuận – hoà giải để lựa chọn cách thức, nội dung giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.Trong trường hợp không thể hoà giải hoặc thoả thuận được thì có thể giải quyết các tranh chấp bằng con đường Toà án theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự và chủ yếu là trên cơ sở yêu cầu của một trong các bên. Các biện pháp bảo vệ do Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo cho chủ thể của quan hệ dân sự quy định trong Điều 9 Bộ Luật Dân sự 2005 gồm có: công nhận quyền dân sự của mình, buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, buộc bồi thường thiệt hại. Câu 3 : Nêu và phân tích nhiệm vụ của Luật Dân sự Việt Nam Đoạn 2, Điều 1 Bộ Luật Dân sự 2005 Nhiệm vụ đó được xác định trên cơ sở vị trí, vai trò và mục tiêu của sự điều chỉnh pháp luật dân sự trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta. Ngoài nhiệm vụ nêu trên, Luật Dân sự Việt Nam còn có nhiệm vụ đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi khách quan sau đây : - Bảo vệ sở hữu toàn dân, tăng cường, khuyến khích, đẩy mạnh giao lưu dân sự, bảo đảm đời sống và phát triển sản xuất. - Pháp luật Dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. - Tạo cơ sở pháp lý tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, quyền con người về dân sự. - Góp phần đảm bảo cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc Việt Nam - Góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quan lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Nguyễn Văn Tín K09504 2 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 4: Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam? Một văn bản pháp luật cần thoả mãn những điều kiện nào để được coi là nguồn của luật dân sự? - Là các văn bản quy phạm pháp luật dân sự o do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành o theo những trình tự luật định o nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự giữa các chủ thể trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. một văn bản được xem là nguồn của Luật Dân sự phải đáp ứng các điều kiện sau đây: - chứa đựng các quy tắc xử sự để điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. văn bản không chứa đựng các quy tắc xử sự chung như bản án của Toà án thì không phải là nguồn của Luật Dân sự. - Chỉ những cơ quan được pháp luật quy định mới có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dân sự. - ban hành theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục luật định. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hình thức, thủ tục, trình tự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. - được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng các biện pháp thích hợp, trong đó quan trọng nhất là cưỡng chế buộc thi hành và áp dụng chế tài đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Câu 5: Phân loại nguồn của Luật Dân sự Việt Nam mức độ điều chỉnh và mức độ hiệu lực pháp lý và cơ quan ban hành của văn bản quy phạm pháp luật dân sự. Trên cơ sở đó, nguồn của Luật Dân sự Việt Nam bao gồm : - Hiến pháp:  đạo luật cơ bản của Nhà nước,  do Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam ban hành,  trong đó các quy định về chế độ chính trị, chế độ kinh tế và các quyền cơ bản của công dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân v.v…  do Quôc hội ban hành cũng điều chỉnh các quan hệ dân sự, trong đó Bộ Luật Dân sự giữ vị trí trung tâm trong các nguồn của Luật Dân sự. Nguyễn Văn Tín K09504 3 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1  Các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thi hành Bộ Luật Dân sự cũng được coi là nguồn của Luật Dân sự. - Pháp lệnh và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội  Pháp lệnh thừa kế (1990), Pháp lệnh hợp đồng dân sự (1991)…  Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất (năm 1994)… - Nghị định của Chính phủ: phong phú và đa dạng của LDS  thể hiện hầu hết các lĩnh vực mà Luật Dân sự điều chỉnh.  Ví dụ như Nghị định 138/2006 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài,  Nghị định 144/2006 về hội họp, biêu, phường ,  Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm,  Nghị định 151/2007 về tổ hợp tác … - Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ  để cụ thể hoá luật, pháp lệnh, nghị định trong phạm vi, lĩnh vực Bộ, ngành quản lý là bộ phận quan trọng đối với pháp luật dân sự.  Ngoài ra, các cơ quan này và các cơ quan có thẩm quyền khác có thể ban hành các văn bản liên tịch như Thông tư liên tịch. - Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Quyết nghị, Chỉ thị, Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành, áp dụng pháp luật dân sự: đây là loại nguồn theo nghĩa rộng của luật dân sự nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xét xử. Câu 6: Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật dân sự - là quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc - do Nhà nước ban hành - nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự và - là công cụ bảo vệ, củng cố, phát triển các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự, thông qua việc quy định quyền và nghĩa vụ dân sự của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Các đặc điểm của quy phạm pháp luật dân sự : - Có 3 bộ phận hợp thành là phần giả định, phần quy định và phần chế tài: - Việc thực hiện và tuân thủ các quy phạm pháp luật dân sự được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, tổ chức cũng như các biện pháp cưỡng chế thi hành. Câu 7: Phân tích các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật dân sự Quy phạm pháp luật dân sự có 3 bộ phận cấu thành như sau: +Phần giả định : nêu lên những tình huống, hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế. VD: việc chiếm hữu một tài sản, việc giám hộ, việc thừa kế … Nguyễn Văn Tín K09504 4 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 +Phần quy định : đưa ra các xử sự mang tính bắt buộc, buộc các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự đó phải tuân theo. Cách xử sự này có thể là cho phép chủ thể quyền lựa chọn một trong các cách xử sự đã được ấn định trước hoặc có thể là không cho phép chủ thể tham gia quan hệ đó thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định. Đây là phần trung tâm và quan trọng nhất của quy phạm pháp luật dân sự. +Phần chế tài : nêu ra hình thức xử lý, hậu quả pháp lý mà một người phải gánh chịu do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng cách xử sự được nêu trong phần quy định. Câu 8: Phân loại quy phạm pháp luật dân sự Các quy phạm pháp luật dân sự chủ yếu được chia thành - quy phạm mệnh lệnh, - quy phạm tuỷ nghi và - quy phạm định nghĩa tuỳ thuộc vào tính chất bắt buộc của các xử sự hay tính chất giải thích, hướng dẫn được nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật dân sự đó. Quy phạm mệnh lệnh ấn định cho chủ thể cách thức xử sự bắt buộc ( chủ thể không có quyền lựa chọn phương thức xử sự khác ). VD: Điều 343 Bộ Luật dân sự 2005 quy định về hình thức thể chấp tài sản. Quy phạm tuỳ nghi nêu lên nhiều khả năng xử sự khác nhau mà các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự có thể lựa chọn tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện, ý nguyện của mình . Đây là loại quy phạm phổ biến và đặc trưng của các quy phạm pháp luật dân sự. VD: Điều 428, Điều 429, Điều 430 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về hợp đồng mua bán tài sản. Quy phạm định nghĩa các định nghĩa pháp lý cần thiết cho việc bảo đảm cách hiểu thống nhất những từ ngữ được sử dụng trong các quy phạm pháp luật cũng như đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện và áp dụng pháp luật. VD: Điều 208 Bộ Luật Dân sự 2005 về sở hữu tập thể. Câu 9: Áp dụng pháp luật dân sự - là những hoạt động cụ thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - căn cứ vào những tình tiết cụ thể, những sự kiện thực tế, căn cứ vàơ những quy định của Luật dân sự - ra những quyết định phù hợp với những quy định của pháp luật và lợi ích của nhà nước. Những quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động áp dụng pháp luật dân sự có thể là : - Công nhận hay bác bỏ một quyền dân sự nào đó. VD: Xác định ai là người có quyền tác giả đối với một tác phẩm văn học, nghệ thuật cụ thể. - Xác định một nghĩa vụ cụ thể cho một chủ thể nhất định. VD: Buộc một người phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu trong trường hợp người đó chiếm hữu hay sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật. Nguyễn Văn Tín K09504 5 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - Áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo vệ quyền lợi của một chủ thể hoặc lợi ích của Nhà nước. VD: Buộc bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm … Khi áp dụng pháp luật dân sự cần - lưu ý đến mối liên hệ giữa các quy phạm pháp luật dân sự với các cam kết và thoả thuận của các bên tham gia quan hệ pháp luật dân sự, - tập quan giao lưu dân sự, - nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự, thông lệ quốc tế cũng như lẽ công bằng, sự hợp tình, hợp lý. Trong quá trình áp dụng pháp luật dân sự, - trước hết sự cam kết, thoả thuận về nội dung, về quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên được ưu tiên áp dụng với điều kiện những thoả thuận này của các chủ thể không trái với những nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Dân sự và không xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. - Trong trường hợp trước đó các bên không có sự thoả thuận cụ thể nào liên quan đến tranh chấp thì các quy phạm pháp luật dân sự sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp đó.  Tập quán trong giao lưu dân sự sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trường hợp không có sự thoả thuận của các bên cũng như không có các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh và các tập quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Dân sự.  Áp dụng tương tự luật dân sự là trường hợp sử dụng khi không có quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh trực tiếp quan hệ xã hội đang bị tranh chấp nhưng có các quy phạm pháp luật mang tính chất gần gũi hoặc tương tự. Áp dụng tương tự luật dân sự được chia làm hai trường hợp : tương tụ luật dân sự và tương tự pháp luật. Câu 10: Áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật Điều 3 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 - áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trường hợp không có sự thoả thuận của các bên cũng như không có các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh và các tập quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Dân sự. - Áp dụng tương tự luật dân sự : o sử dụng khi không có quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh trực tiếp quan hệ xã hội đang bị tranh chấp nhưng có các quy phạm pháp luật mang tính chất gần gũi hoặc tương tự. o Áp dụng tương tự luật dân sự được chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân sự và  tương tự pháp luật. Câu 11: Phân tích các nguyên tắc thể hiện bản chất của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K09504 6 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 1.Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận (Điều 4 Bộ Luật Dân Sự) - các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào - Cam kết. thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng.” -> nguyên tắc kinh điển thể hiện bản chất của pháp luật dân sự. -> Theo nguyên tắc này, trong giao lưu dân sự, quyền tự do cam kết, thoả thuận trong việc xác lập các quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được pháp luật bảo đảm. -> Trong giao lưu dân sự, các bên hoàn toần tự nguyện, mọi sự cấm đoán, áp đặt, cưỡng ép, ngăn cản đều bị pháp luật cấm. Trong trường hợp này các giao dịch dân sự đó đều vô hiệu. Mọi cam kết, thoả thuận, giao dịch dân sự hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên. 2.Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 Bộ Luật Dân sự) Nguyên tắc này quy định và bảo đảm vị trí bình đẳng giữa các bên trong giao lưu dân sự. Đây là nguyên tắc hiến định được thể hiện trong Luật Dân sự. nó thể hiện vị trí độc lập của các chủ thể trong giao lưu dân sự. 3.Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 Bộ Luật Dân sự) Đây là nguyên tắc truyền thống của Luật Dân sự. - Thiện chí, trung thực, ngay thẳng là những đòi hỏi cần thiết cả về mặt pháp lý lẫn đạo lý trong giao lưu dân sự. - Việc quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên luôn là yếu tố bắt buộc mỗi bên tham gia phải thực hiện. - Nguyên tắc này còn nhằm mục đích cao hơn đó là tôn trọng và quan tâm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. -> mọi sự lừa dối trong giao lưu dân sự đều bị coi là hành vi trái pháp luật và giao dịch dân sự đó có thể bị tuyên là vô hiệu. -> Tuy nhiên, nếu một bên cho rằng bên kia không trung thực thì có nghĩa vụ phải chứng minh. 4.Nguyên tắc hòa giải (Điều 12 Bộ Luật Dân sự) - nguyên tắc xuyên suốt trong giao lưu dân sự. - Nguyên tắc này có mối liên hệ biện chứng với ba nguyên tắc nêu trên. Câu 12: Phân tích các nguyên tắc thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K09504 7 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - đòi hỏi các chủ thể tham gia quan hệ dân sự phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình, - nếu không thì có thể bị cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ đó và phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 2.Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (Điều 11 Bộ Luật Dân sự) - đòi hỏi các chủ thể khi xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự phải theo căn cứ, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định - trong trường hợp pháp luật không quy định thì có thể cam kết thoả thuận và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, miễn là không trái với những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự. Câu 13: Phân tích những nguyên tắc thể hiện sự tôn trọng đạo đức truyền thống , phong tục tập quán tốt đẹp của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp (Điều 8 BLDS) Xuất phát từ các đặc điểm xã hội, truyền thống dân tộc ở nước ta, Bộ Luật Dân sự đã nâng việc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp thành một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự. Đồng bào thiểu số sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu dân sự để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mình. Xuất phát từ thuần phong mỹ tục và bản sắc dân tộc, việc giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn tật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự cũng được khuyến khích. 2.Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự (Điều 9 Bộ Luật Dân sự) xuất phát từ những đặc điểm truyền thống dân tộc và các quyền công dân đã được Hiến pháp 1992 quy định trong toàn bộ Chương V. Mỗi ngành luật xuất phát từ đặc điểm về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó để cụ thể hoá ra các phương pháp bảo vệ tương ứng. 3.Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác (Điều 10 Bộ Luật Dân sự) Nó xuất phát từ nhiệm vụ cuả Bộ Luật Dân sự quy định trong Điều 2 Bộ Luật Dân sự. Câu 14: Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 10/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 90/SL cho phép tạm thời giũ các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những luật mới áp dụng cho toàn quốc. Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 1883, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 8 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 luật Bắc kỳ năm 1931, Bộ dân luật Trung kỳ năm 1936 vẫn tạm thời có hiệu lực thi hành ở Việt Nam sau ngày thành lập chính quyền nhân dân. Bước phát triển tiếp theo là ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 97/SL, theo đó việc tiếp tục áp dụng các luật lệ cũ không được trái với các nguyên tắc được quy định tại Sắc lệnh này. Sắc lệnh số 97/SL đax đặt cơ sở cho sự hình thành và phát triển pháp luật dân sự mới ở nước ta, với những nguyên tắc thực sự dân chủ, tiến bộ, mang tính nhân dân sâu sắc như:”Những quyền dân sự đều được luật bảo vệ khi người ta hành sử nó đúng với quyền lợi của nhân dân” hay “Người ta chỉ được hưởng dụng và sử dụng các vật thuộc quyền sở hữu của mình một cách hợp pháp và không gây thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân” hay “ Người đàn bà có chồng có toàn năng lực về mặt hộ” hay “Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ước có thể coi là vô hiệu” . Việc áp dụng các quy định pháp luật dân sự nói trên kéo dài đến năm 1959 và chấm dứt khi TANDTC bằng Chỉ thị số 772/CT-TATC đình chỉ việc áp dụng pháp luật phong kiến đế quốc. Trong những năm từ đầu thập kỳ 60 đến thập kỷ 80, nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản theo hướng nhằm thực hiện công cuộc cải tạo và xây dựng XHCN; thực hiện cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung và bao cấp. cho nên phương pháp mệnh lệnh hành chính đã được sử dụng chủ yếu trong việc điều chỉnh các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự. Các nguyên tắc cơ bản, đặc trưng của Luật Dân sự chưa được coi trọng đúng mức. Trong những năm 80, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội do Đảng ta đề ra, đặc biệt là việc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải có sự điểu chỉnh của pháp luật tương ứng, trong đó có pháp luật dân sự. Để đáp ứng đòi hỏi đó, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh các quan hệ dân sự như: Luật Hôn nhân và Gia đình (1986), Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam (1992) v.v… Một trong những đặc điểm của pháp luật dân sự giai đoạn này là sự ra đời của hàng loạt pháp lệnh, đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật dân sự và tạo ra những tiền đề cho việc soạn thảo và ban hành Bộ Luật Dân sự sau này. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cơ bản của Luật Dân sự chưa được pháp luật điều chỉnh đầy đủ, chằng hạn như các quan hệ về sở hữu tài sản, các hợp đồng dân sự thông dụng v.v… nên trên thực tế khi giải quyết tranh chấp, Toà án vẫn phải vận dụng các báo cáo tổng kết ngành, báo cáo chuyên đề và thông tư hướng dẫn của TANDTC để bù lấp chỗ trống . Sự kiện Bộ Luật Dân sự được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/1996 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Luật Dân sự Việt Nam. Kể từ ngày có hiệu lực cho đến năm 2005, Bộ Luật Dân sự 1995 đã phát huy được tác dụng của mình trong việc quy định và giải quyết các tranh chấp dân sự một cách nhanh chóng và thoả đáng nhất. Nhưng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ này diễn ra với một tốc độ chóng mặt.Nền kinh tế nước ta đang hoà nhập rất nhanh với thị trường khu vực và quốc tế, chính vì vậy mà rất nhiều quan hệ dân sự mới phát sinh hoặc phát triển hơn cần có được sự quy định và bảo vệ của pháp luật ví dụ như lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ v.v…Đáp ứng đòi hỏi đó, ngày 14/6/2005, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI đã chính thức thông qua Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005. Bộ Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006. Nguyễn Văn Tín K09504 9 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về mặt thời gian : - áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật có hiệu lực, tức là ngày 1/1/2006. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006 và chấm dứt trước ngày 1/1/2006 nhưng có tranh chấp sau ngày 1/1/2006 thì áp dụng Bộ Luật Dân sự 1995 để giải quyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006 nhưng kéo dài đến sau 1/1/2006 mà nội dung và hình thức của các quan hệ pháp luật đó phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 thì khi xảy ra tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giải quyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006, kéo dài đến sau ngày 1/1/2006, nội dung phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005, hình thức không phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì khi xảy ra tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giải quyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006, kéo dài đến sau ngày 1/1/2006, về nội dung và hình thức đều trái với Bộ Luật Dân sự 2005 thì áp dụng các quy định của Bộ Luật Dân sự 1995 trong việc giải quyết tranh chấp. - Về thời hiệu, nếu các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 1/1/2006 có quy định về thời hiệu thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đó. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự mà vắn bản quy phạm pháp luật trước ngày 1/1/2006 không quy định về thời hiệu nhưng Bộ Luật Dân sự 2005 có quy định về thời hiệu thì áp dụng thời hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005. Thời điểm bắt đầu tình thời hiệu là ngày 1/1/2006. Khoản 2 quy định về không gian mà Bộ Luật Dân sự 2005 có hiệu lực, đó là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Khoản 3 quy đinh Bộ Luật Dân sự 2005 ngoài việc được áp dụng cho các quan hệ dân sự thiết lập giữa các chủ thể mang quốc tịch Việt Nam thì còn có hiệu lực đối với cả các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, nghĩa là quan hệ dân sự giữa chủ thể mang quốc tịch Việt Nam với chủ thể không mang quốc tịch Việt Nam nhưng được xác lập và thực hiện tại Việt Nam, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên có quy định khác. 16. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QHPL DS - QHPL DS là o Hình thức pháp lý của các QH xã hội o Xuất hiện trên sự điều chỉnh của quy phạm PL với quan hệ xã hội của các bên tham gia có quyền và nghĩa vụ Nguyễn Văn Tín K09504 10 [...]... đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân v.v…  do Quôc hội ban hành cũng điều chỉnh các quan hệ dân sự, trong đó Bộ Luật Dân sự giữ vị trí trung tâm trong các nguồn của Luật Dân sự. Nguyễn Văn Tín K095043 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - Tc là một tập. .. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15 : Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về mặt thời gian :- áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật có hiệu lực, tức là ngày 1/ 1/2006. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/ 1/2006 và chấm dứt trướcngày 1/ 1/2006 nhưng có... lực hành vi dân sự không đầy đủ.(điều 20)Nguyễn Văn Tín K0950432 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 4: Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam? Một văn bản pháp luật cần thoả mãnnhững điều kiện nào để được coi là nguồn của luật dân sự? - Là các văn bản quy phạm pháp luật dân sự o do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành o theo những trình tự luật định o nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự giữa các... tc không có tư cách pháp nhân thuộc dạng trách nhiệm vôhạnNguyễn Văn Tín K0950423 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - đòi hỏi các chủ thể tham gia quan hệ dân sự phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình, - nếu không thì có thể bị cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ đó và phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 2.Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (Điều 11 Bộ Luật Dân sự) -... saungày 1/ 1/2006, nội dung phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005, hình thức không phù hợpvới Bộ Luật Dân sự 2005 nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì khi xảy ra tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giải quyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/ 1/2006, kéo dài đến saungày 1/ 1/2006, về nội dung và hình thức đều trái với Bộ Luật Dân sự 2005... chấp sau ngày 1/ 1/2006 thì áp dụng Bộ Luật Dân sự 19 95để giải quyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/ 1/2006 nhưng kéo dài đếnsau 1/ 1/2006 mà nội dung và hình thức của các quan hệ pháp luật đó phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 thì khi xảy ra tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giảiquyết. - Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/ 1/2006, kéo... hiệu? 42 ( học kỹ) Câu 60 : Các loại thời hạn? Cách tính thời hạn? 42 ( học kỹ) Câu 61: Các loại thời hiệu? Cách tính thời hiệu? 43 ( học kỹ) Câu 62: Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự? 44 Câu 64: Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự: 44Nguyễn Văn Tín K0950448 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 o Cùng đóng góp công sức để hoạt động... trên. Câu 12 : Phân tích các nguyên tắc thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự 1. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 o Được NN quy định trg các văn bản PL dựa trên cơ sở mức độ phá triển vềKT, VH, XH Sự phản ánh địa vị của cá nhân trg XH đc NN ghi nhận trg các vănbản... dân sự được chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân sự và  tương tự pháp luật. Câu 11 : Phân tích các nguyên tắc thể hiện bản chất của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095046 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 o Trong trường hợp anh, chị ruột không có thỏa thuận khác, thì anh cả hoặc chịcả đã thành niên có đủ điều kiện phảo là người giam hộ của em chưa thànhniện, nếu anh cả hoặc chị cả không... K09504 41 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Thep điều 13 7 BLDS 2005, hậu quả pháp lý của GDDS vô hiệu, đó là: 1. GDDS đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào chocác chủ thể tham gia xác lập GDDS.Trừ trường hợp GDDS vô hiệu từng phần thì phần GDDS có hiệu lực pháp luật vẫn làmphát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự 2. Vô hiệu ngay từ thời điểm xác lập GDDS đó và các bên không . CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15 : Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam - Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1 , CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1 , CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

Bình luận về tài liệu cau-hoi-on-tap-mon-luat-dan-su-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP