Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1

5 308 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 11:50

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT YÊN MỸ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN 12 (Khơng kể thời gian phát đề) Thời gian làm : 90 phút Họ tên học sinh : Số báo danh : Mã đề 238 2x 1 đồ thị hàm số y  x  x  cắt hai điểm, kí hiệu x tọa độ hai điểm Tìm y1  y2 Câu 1: Biết đồ thị hàm số y   x1; y1  ,  x2 ; y2  A y1  y2  B y1  y2  C y1  y2  D y1  y2  3  Câu 2: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  1;  có đồ 2  44 y thị đường cong hình vẽ Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số f  x   1;  là: 2  A M  4, m  C M  , m  1 2 B M  4, m  1 D M  , m  x -1 O -1 Câu 3: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? A y  x  x  B y   x  1 C y  x3  x  x  D y   x  x  Câu 4: Cho hàm số y  f (x) có lim f (x)  lim f (x)  3 Khẳng định sau khẳng x  x  định ? A Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y = y = - B Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x = x = - Câu 5: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  2x  đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến R \ 1 B Hàm số đồng biến  ;1 1;   C Hàm số nghịch biến  ;1 1;   D Hàm số đồng biến R \ 1 Câu 6: Gọi V thể tích khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ', V’ thể tích khối tứ diện A ' ABD Hệ thức sau đúng? A V = 4V’ Môn toan - Mã đề 095 B V = 8V’ C V= 6V’ D V=2V’ Trang Câu 7: Đồ thị hàm số y  3x  4x  6x  12x  đạt cực tiểu M(x1 ; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A B -11 C - 13 D Câu 8: Phương trình x  x   m có bốn nghiệm phân biệt khi: A 13  m  B m  C m  13 Câu 9: Đồ thị sau hàm số ? D 13  m  2 -2 - O -2 A y  x  3x 4 C y   x  4x D y   x  x B y   x  2x 2 Câu 10: Hàm số y   x3  3x2 1 đồng biến khoảng: A  0;  B  ;1 D  ;0  ,  2;   C R Câu 11: Cho hai điểm M (2;3) N (2;5) Đường thẳng MN có vectơ phương là:     B u  (4; 2) C u  (4; 2) D u  (2; 4) A u  (4; 2) Câu 12: Hàm số y  x  4x  nghịch biến khoảng sau A   3;0  ;  2;  B   2;  D   2;0  ;  2;   C ( 2; ) Câu 13: Cho khối chóp tam giác Nếu tăng cạnh đáy lên bốn lần giảm chiều cao lần thể tích khối chóp A Tăng lên tám lần B Không thay đổi C Giảm hai lần D Tăng lên hai lần Câu 14: Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn?   A y  cos  x    B y  sinx 3 C y   sinx x 1 là: x 1 B R \ 1 D y  sinx+cos x Câu 15: Tập xác định hàm số y  A R \ 1 Câu 16: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  C R \ 1 D 1;   x 1 điểm có hồnh độ -3 là: x2 A y  3x  B y  3x  13 C y  3x  13 D y  3x  Câu 17: Cho hàm số y  x  x  Chọn phương án phương án sau A max y  3, y  B max y  11, y  C max y  2, y  D max y  11, y  [0;2] [0;2] [- 2;0] [- 2;0] [0;1] [0;1] [0;2] [0;2]  cos x Câu 18: Tập xác định hàm số y  sin x      A  \   k  B  \ k  C  \ k 2  D  \   k 2  2  2  x 1 Câu 19: Cho hàm số y  Đồ thị hàm số có phương trình đường tiệm cận ngang x2 Môn toan - Mã đề 095 Trang B y  1; x  2 A x + = C y  D y  2 Câu 20: Hàm số y  x  3x  đạt cực trị điểm: A x  1 B x = 0, x = C x  2 D x  0, x  Câu 21: Lăng trụ đứng có đáy hình thoi có mặt phẳng đối xứng? A B C D  2 Câu 22: Tìm ảnh đường tròn (C ) :  x     y  1  qua phép tịnh tiến theo vectơ v 1;  A C  x  1   y  3  2  x  3   y  1  2 B D  x  1   y  3  2  x  3   y  1  2 Câu 23: Trong khơng gian , hình vng có trục đối xứng ? A B C Câu 24: Cho bảng biến thiên hàm số : y = x - y’ a D Vô số 3 x , phát biểu sau : x2 + - + y - A a lim y x  B b lim y x  b C b lim y D a lim y x  x 1 Câu 25: Hình khơng phải hình đa diện? A B C D  x  2x khix   Câu 26: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f  x    x  liên tục x  mx  x   A m  B m = C m  2 Câu 27: Khối lập phương thuộc loại khối đa diện nào? B 4;3 C 3;4 D 5;3 A 3;3 D Không tồn m 2 x   x   Câu 28: Cho hàm số f  x    Khi đó, f    f  2  bằng: x 1  x +1 x   A B C D 3 Câu 29: Diện tích mặt hình lập phương Thể tích khối lập phương A 729 B 81 C 27 D Câu 30: Tìm số nghiệm phương trình 3sin 2x  cos2x   0, x   0; 4  Môn toan - Mã đề 095 Trang A B D 12 C Câu 31: Xếp ngẫu nhiên người đàn ông, hai người đàn bà đứa bé vào ngồi ghế xếp thành hàng ngang Xác suất cho đứa bé ngồi hai người đàn bà 30 A B C 15 D Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O Gọi H K trung điểm V SB, SD Tỷ số thể tích AOHK VS ABCD 12 A B C D Câu 33: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB  a, AD  a , SA   ABCD  , góc SC đáy 600 Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A 2a B 6a C 3a 2a D Câu 34: Giá trị m để đồ thị hàm y = x4 + 2mx2 - có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích là: A m = B m = 2 C m  2 D m  1 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy M, N, P trung điểm SB, BC, SD Tính khoảng cách AP MN A 3a 15 B 3a 10 C 15a D a 5 Câu 36: Đợt xuất gạo Tỉnh A thường kéo dài tháng (60 ngày) Người ta nhận thấy số lượng gạo xuất tính theo ngày thứ t xác định cơng thức S  t   t  63t  3240t  3100 (tấn) với 1  t  60  Hỏi 60 ngày ngày thứ có số lượng gạo xuất cao nhất? A 60 B 45 C 30 D 25 Câu 37: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a A’B = 3a Thể tích khối lăng trụ là: A 9a B 7a D 7a3 C 6a Câu 38: Tham số m để phương trình 3sin x +m cos x = vô nghiệm A m   4;  B m   4;   C m     4   4;   D m   ; 4  Câu 39 Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x  y  Giá trị nhỏ biểu thức P x  x2  y2  x  A P  Môn toan - Mã đề 095 B P  C P  17 D P  115 Trang Câu 40: Số giá trị m nguyên m  2018;2018 để hàm số y y  m  1 x   m  1 x  3x  đồng biến R là: A 4035 B 4037 C 4036 D 4034 Câu 41: Cho hàm số f  x  xác định  có đồ thị hàm số 1 O 1 f   x  hình vẽ bên Số tiếp tuyến đồ thị hàm số f  x  vuông góc với x + 4y + 2018 = A C 1 x B D Câu 42: Trong hộp có cầu đỏ cầu xanh kích thước giống Lấy ngẫu nhiên cầu từ hộp Hỏi có khả lấy số cầu đỏ nhiều số cầu xanh A 245 B 3480 C 246 D 3360 Câu 43: Cho hình hộp ABCD.ABCD Gọi I trung điểm AB Mp(IBD) cắt hình hộp theo thiết diện hình gì? B Hình thang C Hình chữ nhật D Tam giác A Hình bình hành Câu 44: Cho hàm số f  x   x   2m  1 x    m  x  Tìm tất giá trị m để hàm số y  f  x  có điểm cực trị 5 5 A   m  B 2  m  C  m  D  m  4 4 mx  Câu 45: Đồ thị hàm số y  có hai đường tiệm cận đứng x  3x  A m  B m  m  C m  D m  m  Câu 46: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f '( x)  x( x  1)2 ( x  1) Hàm số y  f ( x) có điểm cực trị? A B C D 2x  Câu 47: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị (C ) hàm số y  cắt đường x 1 thẳng  : y  x  m hai điểm phân biệt A B cho tam giác OAB vuông O B m  C m  D m  1 A m  3 Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: A 9a 3 B a3 C Câu 49: Giá trị lớn m để hàm số y  a3 3 D 3a 3 x  mx  8  2m x  m  đồng biến R là? B m  C m  2 D m  A m  4 2 Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn  C  : x  y  x  y  25  điểm M (2;1) Dây cung (C) qua M có độ dài ngắn là: B 16 C D A - HẾT -Môn toan - Mã đề 095 Trang ... - Mã đề 095 B P  C P  17 D P  11 5 Trang Câu 40: Số giá trị m nguyên m  2 018 ; 2 018  để hàm số y y  m  1 x   m  1 x  3x  đồng biến R là: A 4035 B 4037 C 4036 D 4034 Câu 41: Cho...  4x  6x  12 x  đạt cực tiểu M(x1 ; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A B -11 C - 13 D Câu 8: Phương trình x  x   m có bốn nghiệm phân biệt khi: A 13  m  B m  C m  13 Câu 9: Đồ... 3 C y   sinx x 1 là: x 1 B R  1 D y  sinx+cos x Câu 15 : Tập xác định hàm số y  A R  1 Câu 16 : Phương trình tiếp tuyến hàm số y  C R 1 D 1;   x 1 điểm có hồnh độ -3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1, Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn