TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0

22 3,226 20
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 07:34

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên I CƠ BẢN VỀ GIAO DIỆN – MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – QUẢN LÝ DỮ LIỆU Giao diện Gerber (Gerber LaunchPad) 1- Pattern Processing, Digitizing, PDS – Thiết kế mẫu, chỉnh xửa mẫu, nhảy mẫu, số hóa (nhập mẫu) 2- Marker Creations, Editors – Giác sơ đồ, thiết lập tác nghiệp giác sơ đồ 3- Plotting and Cutting – Vẽ sơ đồ cắt sơ đồ 4- AccuMark Explorer, Utilities – Quản lý hệ thống, tiện ích AccuMark 5- Documentations – Các tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thống phần mềm Tìm hiểu mơi trường làm việc, quản lý liệu AccuMark Explorer: -Trang 1/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Tạo thêm ổ lưu trữ  Copy file C:\userroot Vào ổ D, E  Mở giao diện Accumark => Accmark explore => View => Refresh Storage Areas (Ctrl + F5)  Tắt Accmark explore => Mở lại bạn có thêm ổ lưu trữ muốn  Miền lưu trữ Mở giao diện Accumark => Accmark explore => chọn ổ lưu trữ  File -> New -> Storage Area  Hoặc đưa trỏ đến chỗ trống bấm phải chuột (PC) thực hình sau: Chọn New/Storage area gõ tên (Miền lưu trữ mới) => bấm OK (Tên miền lưu trữ không ký tự, viết liền khơng có khoảng trắng) Chú ý: Nếu đặt tên V9 điền đc tối đa 20 kí tự  Xuất / Nhập liệu Import Zip / Export Zip  Xuất liệu: Chọn liệu cần xuất File => Export zip => Chọn nơi lưu liệu => Đặt tên => Save  Nhâp liệu: Chọn miền lưu trữ liệu File => Import zip => Chọn đường dẫn đến nơi lưu liệu (*.zip) => Open  Xuất liệu từ V9 sang V8: File => Export V9 Models/Pieces to V8  Thiết lập miền làm việc chuẩn Các kiểu liệu sử dụng hệ thống Cách tạo nhanh copy từ miền lưu trữ chuẩn thiết lập Hoặc Import Zip => Để nhập liệu nguồn chuẩn (đã thiết lập trước) Kiểu liệu Piece Model Mơ tả thuộc tính Chi tiết mẫu Bảng thống kê chi tiết -Trang 2/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên Order Marker Rule table Lay limits Stored Digitize Data Block buffer Annotation P – Layrule P – Marker Plot P – Notch P – Use Environ Tác nghiệp sơ đồ Sơ đồ Bảng quy tác giải cỡ Bảng quy định hướng giải vải giác sơ đồ Dữ liệu số hóa chi tiết mẫu từ bảng số hóa Tăng mẫu hay khoảng đệm sơ đồ Bảng ghi vẽ mẫu sơ đồ Tìm kiếm nước giác Bảng tham số vẽ sơ đồ Bảng quy định kiểu dấu bấm Đơn vị Môi trường sử dụng  Cách mở chi tiết, thông kê chi tiết, tác nghiệp, sơ đồ  Gửi mẫu, thông kê chi tiết, sơ đồ máy vẽ  Convert mẫu (Data Conversion Utillity) Định dạng file liệu số phần mềm thông dụng Nhận dạng định dạng file liệu số phần mềm thông dụng: - Phần mềm LECTRA + Phần mềm Thiết kế mẫu MODARIS [.mdl], [.iba], [.vet], + Phần mềm Giác sơ đồ DIAMINO [.plx], [.mkx] - Phần mềm AccumarkGerber -Trang 3/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên + Phần mềm Pattern Design chi tiết mẫu có định dạng sau; [.pce], [.ctl], [.mod], [.Zip] - Tất phần mềm xuất nhận file có định dạng chuẩn [.dxf]  Lưu đổi tên Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn chi tiết cần lưu  Điền tên chi tiết ô [File  name]  [Options]: Điền [Loại chi tiết] [Category], [Description][Save]   File/ Save/ Thao tác: Bấm phím (Ctrl+s)  Trái chuột chọn chi tiết cần lưu, Phải chuột chọn [OK] 1: Thêm điểm trung gian vào đường  Create/ Point/ Point/Drill Thao tác: Bấm phím tắt (Alt+F4)  Bấm TC chọn điểm thêm/TPC để điền thông số 2: Thêm dấu khoan cách nhau, hai điểm chọn Create/ Point/ Multiple/ Add Drills/ None: Không lấy dấu khoan đầu cuối Both: Lấy dấu khoan đầu -Trang 4/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên First: Lấy dấu khoan điểm đầu cuối  Last: Lấy dấu khoan điểm Thao tác: Bấm phím tắt (Alt+F6)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn điểm đầu  Trái chuột chọn điểm cuối  Điền số dấu khoan trung gian vào ô menu [Value Input] 3: Thêm dấu khoan chi tiết cách theo khoảng cách, hai điểm Create/ Point/ Multiple/ Add Drills Distance/  Thao tác: Bấm phím tắt (Alt+F7)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn điểm đầu  Trái chuột chọn điểm cuối  Điền khoảng cách dấu khoan vào ô [Value Input] 4: Thêm dấu khoan cách đường chu vi chọn Create/ Point/ Multiple/Add Points Line  Thao tác: Bấm phím (Alt+F8)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn đường  Trái chuột dịch ghim cần, Phải chuột [OK]  Điền số dấu khoan trung gian vào ô [Value Input], [Enter] 5: Thêm dấu khoan đường cách theo khoảng cách Create/ Point/ Multiple/Add Points Line Distance  Thao tác: Bấm phím (Alt+F9) Trái chuột chọn đường cần thêm dấu khoan  Trái chuột dịch ghim cần, Phải chuột [OK]  Điền khoảng cách dấu khoan vào ô [Value Input] 6: Thêm dấu bấm  Create/ Notch/ Standard Thao tác: Bấm tổ hợp phím nóng (Alt+F5)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn vị trí cần thêm dấu bấm CÁC LỆNH TẠO ĐƯỜNG 1: Vẽ đường tự Create/ Line/ Digitized/ -Trang 5/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+F7) Trái chuột chọn điểm đầu đường  Phải chuột, Trái chuột chọn tùy chọn đường (nếu cần)  Trái chuột chọn điểm trung gian  Phải chuột, Trái chuột chọn tùy chọn đường (nếu cần)  Trái chuột chọn điểm cuối đường 2: Đường thẳng qua hai điểm  => Create/ Line/ -Point/2-Point Thao tác: Bấm phím tắt (Alt+7)  Trái chuột chọn điểm đầu đường  Phải chuột, Trái chuột chọn thuộc tính đường (nếu cần)  Trái chuột chọn điểm cuối đường 3: Vẽ đường cong qua hai điểm: Curve  => Create/ Line/ -Point/2-Point Thao tác: Bấm phím (Alt+8)  Trái chuột chọn điểm đầu đường  Trái chuột chọn điểm cuối đường  Di chuột chọn hình dáng đường cong mong muốn TPC đồng thời điền thông số Bấm trái chọn đường cong 4: Sao chép đườngsong song Even  => Create/ Line/ Offset/ Offset Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+F4)  Trái chuột đường gốc  Di chuột hướng cần copy đường  Trái chuột đặt đường vị trí TPC đồng thời điền thông số 5: Sao chép đường chi tiết sang chi tiết khác  Create/ Line/ Copy Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+F5)  Trái chuột chọn đường copy  Phải chuột [OK] Trái chuột chọn chi tiết copy đường tới, Phải chuột [OK]  Di chuột lựa chọn vị trí đường  Trái chuột đặt đường 6: Tạo đường đối xứng qua trục đối xứng  Create/ Line/ Mirror Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn đường cần lấy đối xứng  Phải chuột [OK] kết thúc lựa chọn đường cần lấy đối xứng  Trái chuột chọn trục đối xứng Ghi chi tiết Create/ Text/ Annotation -Trang 6/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn vị trí cần ghi chi tiết mẫu  Điền nội dung ghi  Bấm nút [OK]  [New Piece Annotation]: Hộp thoại để ghi cho chi tiết xuất  [Character Size:] Cỡ chữ ghi  [Font Rotation (V8):] Ghi chữ nghiêng so với phương ngang CÁC LỆNH BÓC TÁCH CHI TIẾT 1: Bóc tách chi tiết  Create/ Piece/ Trace/ (Shift+F3) Thao tác: Trái chuột chọn đường chu vi, phải chuột chọn [OK]  Trái chuột chọn đường nội vi (nếu cần), phải chuột chọn [OK]  Đặt tên cho chi tiết vào [Value Input], [Enter] 2: Thiết kế hình chữ nhật  Create/ Piece / Rectangle Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+F6)  Trái chuột chọn góc thứ  Di chuột sang góc đối diện  Trái phải chuột đồng thời Trên hộp công cụ người dùng [User Input box] điền: Chiều dài áo vào ô (X = ), Chiều rộng áo vào ô (Y = )  [Enter]  Điền tên chi tiết vào ô [Value Input]  [Enter] 3: Sao chép chi tiết  Create/ Piece / Copy Thao tác: Trái chuột chọn lệnh chức  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chi tiết gốc cần chép  Di chuột trái đặt chi tiết xuống vùng thiết kế  Điền tên cho chi tiết, [Enter] 4: Thiết kế chi tiết viền Piece/ Create Piece/Binding/  Binding Width: Độ rộng viền  Notch Type: Bấm trái [] chọn kiểu dấu bấm  Notch Depth: Sâu dấu bấm  Grade Piece: Chi tiết viền tạo thành Nhảy mẫu theo chi tiế gốc -Trang 7/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Điền độ rộng viền vào ô [Binding Width]  Trái chuột chọn đường may viền  Phải chuột [OK] để tạo chi tiết viền  Trái chuột đặt chi tiết xuống vùng thiết kế Giao diện => Đơn vị [Notation] Đơn vị làm việc: [Metric] Lựa chọn đơn vị hệ mét [Imperial] Lựa chọn đơn vị hệ Inch [Precision] Dung sai sau dấu ( , ) Kết thúc bấm vào biểu tượng lưu nhanh [ ] Nhóm lệnh xóa: Nhóm lệnh chỉnh sửa điểm: 1: Di chuyển điểm đơn Modify / Point Actions / Single Point/ -Trang 8/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Bấm phím tắt (Alt+F12) =>Trái chuột chọn điểm cần di chuyển  Di chuột chuyển điểm theo ý muốn (Trái Phải chuột đồng thời điền thông số)  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí 2: Di chuyển điểm trượt đường  Modify / Point Actions / Point/Line Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn điểm cần di chuyển  Di chuột chuyển điểm theo ý muốn / Trái Phải chuột đồng thời điền thông số  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí 3: Di chuyển điểm, đồng thời làm trơn đường  Modify / Point Actions / Smooth Thao tác: Bấm tổ hợp phím nóng (Alt+F11)  Trái chuột chọn điểm cần di chuyển, phải chuột [OK]  Trái chuột dịch ghim cần, phải chuột [OK]  Di chuột chuyển điểm theo ý muốn  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí 4: Di chuyển nhiềm điểm  Modify / Point Actions / Point Thao tác: Bấm Trái chuột khoanh vùng chọn điểm => Phải chuột OK  Trái chuột dịch ghim cần, phải chuột [OK]  Di chuột chuyển điểm theo ý muốn / Trái Phải chuột đồng thời điền thông số  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí NHÓM LỆNH CHỈNH SỬA ĐƯỜNG 1: Di chuyển đường tự  Modify / Line Actions / Line Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+F2)  Trái chuột chọn đường cần di chuyển, Phải chuột chọn [OK]  Di chuột chuyển đường theo ý / Trái Phải chuột đồng thời điền thông số  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí 2: Di chuyển đường, đồng thời giữ ngun hình dáng, kích thước đường di chuyển  Modify / Line Actions / Anchor Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl + F3) Trái chuột chọn đường cần di chuyển, Phải chuột chọn [OK]  Trái chuột dịch ghim (nếu cần)  Di chuột chuyển đường theo ý muốn / Trái Phải chuột đồng thời điền thông số  Bấm trái chuột đặt điểm vị trí 3: Chỉnh chiều dài đường theo thông số cho trước Length Modify / Line Actions / -Trang 9/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn đường cần chỉnh chiều dài  Dịch ghim cần, Phải chuột chọn [OK]  Điền thông số đường vào ô [Value Input]  [Enter] đồng ý thông số điền 4: Làm trơn đường  Modify / Line Actions / Smooth/ Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn đường cần làm trơn  Bấm trái làm trơn đường  Phải chuột chọn [Cancel] 5: Nối đường chu vi thành đường  Thao tác: Bấm phím nóng (Ctrl+F9)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn đường cần nối, Phải chuột chọn [OK] 6: Tách đường thành nhiều đường  Modify / Line Actions / Split/ Thao tác: Bấm phím nóng (Ctrl+F10)  Trái chuột chọn điểm cần tách đường 7: Cắt gọt đường  Modify / Line Actions / Combine Modify / Line Actions / Clip/ Thao tác: Bấm phím nóng (Ctrl+F8)  Trái chuột chọn phần đường giữ lại  Trái chuột chọn đường để cắt NHÓM LỆNH CHỈNH SỬA CHI TIẾT [Menu Modify piece] Lăn khớp chi tiết 1: Lật chi tiết  Thao tác: Bấm phím (Shift+F9)  Trái chuột chọn tùy chọn menu [User Input  Trái chuột chi tiết cần lật, Phải chuột [OK]  Phải chuột [OK] kết thúc lệnh 2: Quay chi tiết  Modify / Piece Actions / Flip Modify / Piece Actions / Rotate Thao tác: Bấm phím (Shift+F10)  Trái chuột chọn tùy chọn menu [User Input]  Trái chuột chi tiết cần quay, Phải chuột [OK] 3: Đặt chi tiết trùng theo đường Modify / Piece Actions / Set/Rotate -Trang 10/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+F12)  Trái chuột chọn tùy chọn menu [User Input  Trái chuột chọn hai điểm chi tiết cố định  Trái chuột chọn hai điểm chi tiết cần đặt quay  Trái chuột chọn vị trí chi tiết, phải chuột [OK] -Trang 11/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên 4: Lăn khớp đường may Tùy chọn  [Change Direction]: Đổi hướng lăn khớp  Tùy chọn  Mark Stationary: Thêm dấu bấm chi tiết cô định  Mark Mobile: Thêm dấu bấm chi tiết di chuyển  Mark Both: Thêm dấu bấm chi tiết  Change Mobile Side: Thay đổi phía lăn  Mobile to Stationary: Tự động chỉnh chiều dài đường chi tiết lăn khớp với chiều dài đường chi tiết cố định  Stationary to Mobile: Tự động chỉnh chiều dài đường chi tiết cố định khớp với chiều dài đường chi tiết lăn  Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+W)  Trái chuột chọn đường chi tiết đứng, , mũi tên hướng lăn xuất  phải chuột, chọn [Change Direction] để đổi hướng mũi tên (nếu cần), phải chuột [OK]  Trái chuột chọn đường lăn chi tiết lăn qua, mũi tên hướng lăn xuất  phải chuột chọn [Change Direction] để đổi hướng mũi tên (nếu cần), phải chuột [OK]  Di chuột trái lăn chi tiết theo đường chi tiết cố định Phải chuột, trái chuột chọn tùy chọn chọn tùy chọn [Change Mobile Side] để lật chi tiết động lăn, thêm dấu bấm khớp mẫu (nếu cần), chỉnh khớp 5: Chỉnh hướng chi tiết ban đầu chỉnh hướng đường canh sợi theo hướng Modify / Piece Actions / Realign  Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+F5)  Trái chuột chọn đường canh sợi  Phải chuột [OK] kết thúc lệnh  [Realign Piece]Chỉnh hướng chi tiết  [Realign Grain/ Grade Ref] Chỉnh hướng đường canh sợi 6: Tạo chi Tiết đối xứng  Modify / Piece Actions / Mirror Thao tác: Bấm Trái chuột chọn đường đối xứng chi tiết => Phải chuột OK -Trang 12/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên - CÁC LỆNH ĐƯỜNG MAY 1: Ra đường may (Tạo độ dư đường may)  Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+F7)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn đường (chi tiết), Phải chuột [OK]  Điền độ rộng đường may (vào [-] [+], [Enter] 2: Đổi đường may thành đường cắt ngược lại  Advanced / Seam / Swap Thao tác: Bấm phím tắt (Shift+F8)  Trái chuột chọn (chi tiết), phải chuột [OK] 3: Cập nhật đường may theo chi tiết chỉnh sửa  Advanced / Seam / Define Advanced / Seam / Update Seam/ Thao tác: Trái chuột chọn lệnh chức  Trái chuột chọn tùy chọn menu [User Input]  Trái chuột chọn chi tiết  Phải chuột chọn [OK] để kết thúc lệnh 4: Tạo góc đường may Advanced / Seam / Corners -Trang 13/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên - THỰC ĐƠN ĐO MẪU CỠ GỐC / Verify / Measure Verify / Measure / Line Length Đo chiều dài đường Verify / Measure / Between Notches Đo khoảng cách dấu bấm Verify / Measure / Straight Đo khoảng cách điểm thành phẩm Verify / Measure / Clear Xóa số đo THỰC ĐƠN ĐO MẪU CÁC CỠ / Grade / Measure Grade / Measure / Line Length Đo chiều dài đường cỡ (Alt +9) Grade / Measure / Between Notches Đo khoảng cách dấu bấm cỡ Grade / Measure / Straight Đo khoảng cách điểm cỡ  TẠO BẢNG DẢI CỠ -Trang 14/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên Vào miền (Lưu trữ) đưa trỏ vào chỗ trống bấm phải chuột chọn New/Rule Table bảng xuất điền vào bảng sau: Size names: Chọn giải cỡ chữ (Alpha numeric) Chọn giả cỡ số (Numeric) Base size: Điền cỡ gốc (cỡ bản) Smallest size: Điền cỡ nhỏ Next size breacks: Điền cỡ giải cỡ  Save Các lệnh gán bảng quy tắc nhảy mẫu , chép chỉnh sửa dải cỡ 1: Sao chép dải cỡ từ chi tiết sang chi tiết khác  Grade / Size Line / Copy/ Thao tác: Trái chuột chọn lệnh chức  Trái chuột chọn chi tiết có giải cỡ chuẩn  Trái chuột chi tiết cần chép dải cỡ, Phải chuột [OK] 2: Đổi tên cỡ gốc giữ nguyên thông số cỡ theo hệ số nhảy mẫu Grade/ Size Line/ Base Size/  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn chi tiết cần đổi góc, Phải chuột [OK]  Trái chuột cỡ gốc mới, bấm nút [OK] đồng ý cỡ gốc chọn  Phải chuột chọn [OK] kết thúc lệnh 3: Thêm/ bớt cỡ cho dải cỡ thực Grade/ Size Line/ Modify/ 4: Đổi tên cỡ cho dải cỡ thực Grade/ Edit Size Line/ Rename Size/  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn chi tiết, Phải chuột [OK]  Điền tên cỡ cần đổi Bấm nút [OK] đồng ý cỡ đổi  Phải chuột chọn [OK] kết thúc lệnh 5: Gán bảng nhảy cỡ Grade / Size Line / Assign Rule Table  Thao tác: Bấm phím (Ctrl + 3)  Trái chuột vào chi tiết  Phải chuột OK  Chọn ổ lưu trữ  Miền lưu chữ  Chọn giải cỡ  OK -Trang 15/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên Lệnh hỗ trợ nhảy cỡ 1: Xem tất cỡ chi tiết  Grade / View/ All Sizes/ Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+G)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chi tiết (Ctrl+A) chọn tất chi tiết vùng làm việc}, Phải chuột [OK] kết thúc chọn chi tiết  Phải chuột [OK] kết thúc lệnh 2: Xem cỡ gốc(bỏ hiển thị nhảy mẫu )  Thao tác: Bấm phím tắt (Ctrl+H)  Chi tiết tự động trở cỡ gốc 3: Xem cỡ chọn  Grade / View/ Clear/ Grade/ View/ Show Selected Sizes/ Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột chọn chi tiết  Phải chuột [OK] kết thúc chọn chi tiết  Trái chuột chọn cỡ cần xem bảng [Show Selected Sizes]  Bấm nút [OK]  Phải chuột chọn [OK] để kết thúc lệnh 4: Dồn thả cỡ điểm  Grade / View/ Restack/ Thao tác: Bấm phím tắt(Ctrl+K)Trái chuột chọn tùy chọn menu [User Input]Trái chuột điểm cần dồn,Phải chuột[OK]Phải chuột [OK] kết thúc lệnh Các lệnh Nhảy mẫu trực tiếp [Pattern Design] 1: Sửa bước Nhảy mẫu cho điểm chi tiết mẫu Grade / Create/ Edit / Edit Delta /  Thao tác: Bấm (Alt+4)  Trái chuột chọn chi tiết  Trái chuột chọn điểm Nhảy mẫu  Bấm trái vào nút [ClearX/ ClearY], để xóa bước Nhảy mẫu theo trục [X/Y]  Điền hệ số Nhảy mẫu theo trục x trục y, bấm nút Update, bấm nút [Next/ Previous], để chỉnh sửa điểm Nhảy mẫu tiếp theo/ Điểm  [Update]  [OK]  Phải chuột ok kết thúc lệnh 2: Nhảy mẫu điểm trung gian, để làm trơn đường cỡ Grade/ (Create/ Edit Rules)/ Smooth Grade/ -Trang 16/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Thao tác: Trái chuột chọn lệnh  Trái chuột lựa chọn điểm Nhảy mẫu cần bỏ, Phải chuột chọn [OK]  Phải chuột [OK] kết thúc lệnh 3: Sao chép điểm nhảy mẫu  Grade / Modify /Copy Grade Rule Thao tác: Bấm tổ hợp phím nóng (Alt+3)  Trái chuột chọn tùy chọn [User Input box]  Trái chuột chọn điểm Nhảy mẫu (điểm gốc)  Trái chuột chọn điểm chưa nhảy mẫu , Phải chuột chọn [OK]  Phải chuột chọn [OK] để kết thúc lệnh Các lệnh View: 1: Phóng to vùng thiết kế  View/ Zoom/ Zoom In/ Thao tác: Bấm phím tắt (F7)  Trái chuột khoanh vùng cần phóng to 2: Xem toàn chi tiết vùng thiết kế  Thao tác: Bấm phím tắt (F3) 3: Xem chi tiết chuột kích hoạt  View/ Zoom/ Full Scale/ View/ Zoom/ Zoom to Selected/ Thao tác: Di chuột chọn chi tiết cần xem  Bấm phím tắt (F4) 4: Hiển thị điểm View/ Zoom/ Intermediate/  Thao tác: Bấm phím tắt Ctrl + I => Ctrl + A => Phải chuột OK 5: Hiển thị thông số đường may  View/ Piece/ Seam Amounts Thao tác: Trái chuột chọn lệnh => Trái chuột chọn chi tiết => Phải chuột OK 6: Lưu vị trí chi tiết Lưu vị trí chi tiết  Trái chuột chọn lệnh => Đặt tên vị trí Positions name => Trái chuột chọn chi tiết => Ctrl + A => Ctrl + S => Phải chuột OK Gọi vị trí chi tiết -Trang 17/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  Bấm lệnh tắt Shift + F11 => Chọn Positions name => Phải chuột OK -Trang 18/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên LẬP BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT [Model] 1: Cách mở: Trên giao diện phần mềm [AccuMark Explorer] Chọn ổ đĩa [ ]  Chọn miền lưu trữ [ ]  Trái chuột chọn [Menu File]  Trái chọn [New]  Trái chọn [Model ] 2: Nội dung:  Trên Khung tùy chọn tùy chọn [Shrink/ StretchUnit] Click chọn phương pháp để quy định độ co/(bai(dãn)) chi tiết theo bảng [Model] tác nghiệp [Oder] o Percentage (%):Chọn độ co bai Theo phần trăm o Linear (Distance): Chọn độ co bai Theo khoảng cách  [Piece name]  Click trái chuột chọ nút [ thống kê ] dòng gọi chi tiết mẫu vào bảng  [Image]  Máy tự động ảnh chi tiết mẫu cắt  [Category]  Máy tự động tên loại chi tiết (cthể sửa tên trực tiếp bảng Model)  [Description] Máy tđộng tên mô tả chi tiết (cthể sửa tên ttiếp bảng Model)  [Paste]  Quy định cho chi tiết dán  [Fabric]  Điền ký hiệu loại vải (VD: C, L, F, M, D…)  [Flips]  [ ]  Điền số lượng chi tiết thiết kế -Trang 19/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  [X]  Điền số lượng chi tiết lật qua trục Ox  [Y]  Điền số lượng chi tiết lật qua trục Oy  [X,Y]   Điền số lượng chi tiết lật qua đường phân giác góc xOy [Half Piece]  Quy định cho chi tiết cắt can sơ đồ  [Dyn Split]  Quy định cho chi tiết cắt can tự động giác sơ đồ  [Add Piece]  Quy định thêm chi tiết vào sơ đồ cắt giác sơ đồ  [X Shrink Stretch(%)]  Điền độ co (-)/ Độ dãn (+) theo trục Ox (dài sản phẩm)  [Y Shrink Stretch(%)]  Điền độ co (-)/ Độ dãn (+) theo trục Oy (rộng sản phẩm) 3: Lưu trữ: [File]  [Save] [Save as]  Dòng [File name] điền tên bảng thống kê [ ]  [Save] 4: Thao tác Model:  Import / Export  Open With =>  Send To =>  Quick View / Copy / Cut / Paste / Delete / Rename LẬP BẢNG TÁC NGHIỆP [Order] 1: Cách mở: Trong giao diện phần mềm lý hệ thống [AccuMark Explorer]  Trái chuột chọn ổ lưu trữ  chọn miền lưu trữ  Phải chuột vào khoảng trắng  Trái chuột [New]  Click [Order ] 2: Nội dung:  Trang 1:  Ô [Marker Name]  Điền tên sơ đồ giác [STYLE-LOẠI VAI-CỠ-KHỔ]  Ô [Lay Limits]  Bấm trái vào  Ô [Annotation]  Bấm trái vào DO] chọn bảng quy đinh giác sơ đồ [CHIEU TRAI VAI] chọn bảng quy định ghi vẽ sơ đồ cắt [GHI CHU SO  Ô [Fabric Width] Điền khổ sơ đồ (khổ vải cắt):  Bấm [Model] vào trang  [Model Name]  Bấm trái vào chọn bảng thống kê chi tiết [Model] lập có; [VDK] -Trang 20/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên  [Fabric Type]  Bấm trái vào chi tiết [Model]); [O] chọn ký hiệu loại nguyên liệu lập bảng thống kê  Tùy chọn [Add PC/BD]  Tích chọn để thêm chi tiết/ bó hàng vào sơ đồ;   [Size]  Bấm trái vào chọn tên cỡ có tác nghiệp sơ đồ; S, M, L  [Quantity]  Điền số lượng tương ứng cỡ 3: Lưu trữ Kiểm tra tên sơ đồ đặt trang số lượng sản phẩm cỡ trang Click chọn Click [Save] để lưu trữ [Process All] để chuyển tác nghiệp [Order] thành sơ đồ [Marker]  Một số lỗi thường gặp: Đọc lỗi biểu tượng 1) “The piece Has the same category as another piece in order” Chi tiết Có tên loại chi tiết giống chi tíêt khác bảng “Order” Cách sửa: Kiểm tra đặt tên lại số chi tiết có “tên loại chi tiết giống nhau” 2) “the piece does not have size Available” Chi tiết Khơng có cỡ Tương ứng dải cỡ mã hàng Cách sửa: nhảy mẫu Kiểm tra gán lại bảng quy tắc nhẩy cỡ cho chi tiết không tên bảng quy tắc 3) “No piece were ordered for the marker” Cách sửa: Khơng có chi tiết sơ đồ  Kiểm tra ký hiệu loại nguyên liệu bảng “Model” bảng “Order” ký hiệu lại cho trùng SƠ ĐỒ _[Marker Making] Mở sơ đồ: Gerber launchPad  Main  Marker Creation, Editors  Marker Making +) Ô look in: Chọn ổ đĩa, miền lưu trữ +) Ô File name: Chọn sơ đồ cần mở Cách giác: Trái chuột chọn chi tiết cần xếp  dê chuột tới vị trí cần xếp  Giữ chuột trái kéo mũi tên vị trí muốn xếp  Nhả chuột  Chi tiết bật vào chỗ cần xếp (Có mầu thẫm cho bó hàng) -Trang 21/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ NGÀNH MAY G.I.T Đ/c: Văn Nhuế - Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên Một số thao tác bản:  Đổi chiều chi tiết: Flip  (Nếu chi tiết cho phép lật quy định bảng thông số “LayLimit”)  Trái chuột chọn chi tiết  Phải chuột  Xếp chi tiết bình thường  Dược canh sợi: Rotate  Tilt  - Tilt CW (F5): Nếu dược ngược chiều Kim đồng hồ - Tilt CCW (F6): Nếu dược chiều Kim đồng hồ - Phải chuột chọn chi tiết  Phải chuột để dược canh sợi  Xếp chi tiết bình thường  Đặt chồng mép chi tiết: Trái chuột xếp chi tiết  Overlap  Phải chuột chọn chi tiết  kéo chuột theo hường xếp chồng  Nhả chuột  Chi tiết đựơc xếp chồng  Phóng to vùng giác: Zoom  Trái chuột khoanh vùng cần phóng to   Trở tỷ lệ cũ – Phóng to tỷ lệ quy định đủ để thực xếp chi tiết: Big scale  Thu nhỏ sơ đồ tỷ lệ nhìn tồn sơ đồ: Full length  Đưa chi tiết chưa xếp lên menu biểu tượng: Return Unplaced piece  Huỷ bỏ thao tác vừa thự hiên: Edit  Undo Lưu sơ đồ:File  Save -Trang 22/20 Người soạn: Đặng Thành Công SĐT: 0979.861.663 ... kí tự  Xuất / Nhập liệu Import Zip / Export Zip  Xuất liệu: Chọn liệu cần xuất File => Export zip => Chọn nơi lưu liệu => Đặt tên => Save  Nhâp liệu: Chọn miền lưu trữ liệu File => Import... Import zip => Chọn đường dẫn đến nơi lưu liệu (*.zip) => Open  Xuất liệu từ V9 sang V8: File => Export V9 Models/Pieces to V8  Thiết lập miền làm việc chuẩn Các kiểu liệu sử dụng hệ thống Cách tạo... trường sử dụng  Cách mở chi tiết, thông kê chi tiết, tác nghiệp, sơ đồ  Gửi mẫu, thông kê chi tiết, sơ đồ máy vẽ  Convert mẫu (Data Conversion Utillity) Định dạng file liệu số phần mềm thông dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GERBER ACCUMARK V9.0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn