Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị

183 80 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 21:31

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Phan Văn Hòa - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Đức Thịnh i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt, xin cảm ơn thầy PGS.TS Phan Văn Hoà, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá xác đáng giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán công chức Sở Kế hoạch Đầu tư; cán thuộc Sở, ngành, BQLDA cấp tỉnh; cán huyện, thành phố, thị xã số đơn vị quản lý, sử dụng cơng trình địa bàn tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thời gian giúp đỡ việc khảo sát tìm kiếm nguồn thơng tin q báu cho việc hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên, khích lệ tơi vật chất lẫn tinh thần suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù, thân cố gắng, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đóng góp chân thành Q Thầy, Cơ giáo, đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Đức Thịnh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Lê Đức Thịnh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Văn Hoà Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư cơng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị” Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đầu tư cơng có vai trò quan trọng việc hồn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, hỗ trợ hoạt động tất thành phần kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh thời gian dựa nhiều vào đầu tư công hoạt động đầu tư công bộc lộ nhiều khiếm khuyết, tồn Với mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nâng cao hiệu đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian tới, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu đề ra, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích sau: phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia chuyên khảo, phương pháp thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh sử dụng việc phân tích thực trạng cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị, so sánh số liệu thu thập qua năm để đưa kết luận Kết nghiên cứu đóng góp luận văn: Trên sở hệ thống hóa lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2015-2017; đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQLDA Ban quản lý dự án CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐVHL Đơn vị hưởng lợi ĐVXL Đơn vị xây lắp GPMB Giải phóng mặt KT Kinh tế KTXH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách nhà nước PT Phát triển QL Quản lý XDCB Xây dựng UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết tài .1 đề Mục tiêu nghiên Đối tượng phạm vi cứu nhiên cứu Phương pháp nghiên .3 cứu Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.1 Cơ sở lý luận đầu tư công quản lý đầu tư công từ nguồn NSNN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầu tư cơng từ nguồn vốn NSNN 1.1.3 Nội dung quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN cấp tỉnh .9 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN 12 1.2 Tình hình đầu tư công Việt Nam kinh nghiệm quản lý đầu tư công giới v nước 14 1.2.1 Tình hình đầu tư .14 công 1.2.2 Kinh nghiệm quản 17 tư lý đầu công Việt Nam giới 1.2.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu công tác quản lý đầu tư công Sở Kế hoạch Đầu tư số địa nước 20 vi phương 1.2.4 Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý đầu tư công Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ 24 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu .24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động tỉnh Quảng Trị 24 2.1.2 Tổng quan Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị 29 2.2 Thực trạng đầu tư công từ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Trị 33 2.2.1 Tình hình vốn đầu tư cơng tổng vốn đầu tư tồn xã hội tỉnh 33 2.2.2 Cơ cấu vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực đầu tư công 36 2.2.3 Vốn đầu tư công theo ngành kinh tế 39 2.2.4 Vốn đầu tư công địa bàn phân theo địa phương cấp huyện 42 2.2.5 Hiệu đầu tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị 44 2.3 Thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị 45 2.3.1 Tổ chức quản lý đầu tư công từ nguồn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư .45 2.3.2 Công tác quản lý quy hoạch 47 2.3.3 Công tác thẩm định đầu tư công 49 2.3.4 Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công 52 2.3.5 Công tác quản lý đấu thầu 58 2.3.6 Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư .59 2.4 Đánh giá kết từ đối tượng điều tra 62 2.4.1 Đặc điểm đối tượng điều tra .62 vi i 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý đầu tư công Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị 63 2.4.3 So sánh ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư .67 2.5 Đánh giá chung quản lý đầu tư công Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị .71 vi ii 2.5.1 Kết 71 đạt 2.5.2 Hạn 73 chế 2.5.3 Nguyên nhân chế .76 hạn CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NSNNTẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ .79 3.1 Phương hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công .79 3.1.1 Phương hướng 79 hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư 3.1.2 Mục .80 cơng tiêu 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị .84 3.2.1 Cải cách thủ tục .84 hành lĩnh vực đâu tư cơng 3.2.2 Tăng cường lực quản lý nhà nước đầu tư công 86 3.2.3 Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư công từ NSNN 87 3.2.4 Chủ động linh hoạt điều hành kế hoạch đầu tư công từ NSNN .88 3.2.5 Tăng cường công tác 90 quản lý đấu thầu 3.2.6 Tập trung đạo đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư công địa bàn tỉnh 91 3.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tốn, tra, kiểm tra giám sát, chống thất thốt, lãng phí đầu .92 vii tư công PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 luận 93 Kết Kiến nghị 94 2.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ .94 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư 94 2.3 Kiến nghị với cấp ủy Đảng quyền địa phương 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .96 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN vii phương án xử lý, gửi Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bộ, ngành Trung ương theo quy định Chủ trì, phối hợp với Sở Tài ngành, đơn vị liên quan tổng hợp tnh hình nợ đọng xây dựng địa bàn tỉnh theo nguồn vốn (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách xã, phường, vốn trái phiếu Chính phủ ) đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định 3.2.5 Tăng cường công tác quản lý đấu thầu Thực nghiêm chỉnh, hướng dẫn chi tiết cho địa phương, đơn vị toàn tỉnh đầy đủ quy định, hướng dẫn Nhà nước công tác đấu thầu Nghiêm cấm tham mưu UBND tỉnh chế tài địa phương, đơn vị đưa tiêu chí chưa phù hợp cao so với yêu cầu kỹ thuật gói thầu vào hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế tham gia nhà thầu, qua làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch đấu thầu Cung cấp đăng tải đầy đủ thông tin báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ, Thơng tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài văn hướng dẫn có liên quan Quy định niêm yết công khai số điện thoại, địa hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tổ chức, công dân gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch Đầu tư) nơi bán hồ sơ mời thầu; vị trí niêm yết phải rõ ràng, dễ quan sát để tổ chức, công dân kịp thời phản ánh phát thiếu công khai, minh bạch Chủ trì tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao lực, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức thực công tác quản lý nhà nước đấu thầu địa bàn tỉnh, đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý đấu thầu địa bàn; kịp thời phát có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không thực thực không đầy đủ quy định pháp luật đấu thầu 3.2.6 Tập trung đạo đẩy nhanh tến độ thực dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Thường xuyên rà sốt, đơn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực dự án cấp vốn đầu tư từ NSNN Chủ động phối hợp với ngành, đơn vị liên quan giải kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, mặt bằng, nguồn nguyên liệu Tích cực phối hợp với quan, đơn vị nhà thầu rà soát tiến độ thi công dự án; yêu cầu đơn vị báo cáo kế hoạch chi tiết tiến độ thực dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực Đối với dự án giao vốn thực kế hoạch hàng năm, Sở Kế hoạch Đầu tư cần tham mưu UBND tỉnh quy định tiến độ thời điểm cụ thể như: yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực giao dịch KBNN hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu để khởi cơng xây dựng cơng trình (đối vơi dự án khởi công mới) trước ngày 30/6; điều chuyển vốn dự án đến hết ngày 30/9 có tỷ lệ giải ngân 60% hay đến hết ngày 30/11 có tỷ lệ giải ngân 85%, khơng bố trí kế hoạch vốn năm sau dự án đến hết ngày 30/9 có tỷ lệ giải ngân 30%; … Sở Kế hoạch Đầu tư cần thường xuyên phối hợp với ngành, đơn vị liên quan nắm bắt tnh hình, tiến độ thực dự án đầu tư theo loại nguồn vốn, lĩnh vực, chương trình, dự án để kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực dự án Phối hợp với Sở Tài tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục toán, toán vốn đầu tư công theo quy định pháp luật hành Rà soát, thống kê đề xuất xử lý chủ đầu tư chậm trễ việc hoàn tất thủ tục tốn cơng trình hồn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt toán Chủ tịch UBND tỉnh Đồng thời, yêu cầu Sở Tài cung cấp danh sách chủ đầu tư, ban quản lý dự án tham mưu cho UBND tỉnh: không giao dự án cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo toán từ 24 tháng trở lên theo thời gian quy định lập báo cáo tốn; khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo toán từ 12 tháng trở lên mà nguyên nhân khách quan; khơng cho phép nhà thầu có hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ toán hợp đồng tham gia đấu thầu dự án địa bàn tỉnh 3.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tốn, tra, kiểm tra giám sát, chống thất thốt, lãng phí đầu tư công Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch đầu tư công Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật, cố tnh cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực giải ngân kế hoạch đầu tư công Nâng cao chất lượng công tac kiểm toán, tra, kiểm tra dự án, cơng trình đầu tư cơng từ NSNN, tập trung vào khâu yếu kém, dễ xảy tiêu cực Kịp thời phát làm rõ, xử lý nhanh, dứt điểm, nghiêm minh sai trái, vi phạm Tăng cường vai trò quan dân cử, tổ chức nghề nghiệp, đoàn thể quân chúng giám sát, phát đánh giá hoạt động đầu tư Xử lý nghiêm minh việc sử dụng lãng phí ngân sách nhà nước cho đầu tư công Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức thực chế độ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trình quản lý, điều hành đầu tư cơng từ NSNN để xảy thất thốt, lãng phí chi tiêu khơng mục đích PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho thấy đầu tư cơng đóng vai trò định q trình hồn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện xã hội, phát triển đồng ngành, lĩnh vực địa phương Trong năm qua, đầu tư công công tác quản lý đầu tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết đáng khích lệ, số cơng trình dự án đầu tư cơng hồn thành đưa vào sử dụng ngày nhiều phát huy hiệu tốt Công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn, lập, phê duyệt, đầu tư, nghiệm thu tốn cơng trình dự án thực nghiêm túc, quy trình Trong đó, quy trình quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư đầy đủ, phù hợp với quy định hành; bước quy định cụ thể, rõ ràng tổ chức thực nghiêm túc Tuy nhiên cơng tác quản lý nhiều bất cập, cấu đầu tư chưa hợp lý, tnh trạng đầu tư dàn trải phổ biến, nợ đọng XDCB kéo dài lực máy quan nhà nước yếu; quy định cách thức thẩm định, lựa chọn dự án cơng đơn giản, chưa định lượng lợi ích KT-XH; chế tài xử lý vi phạm không đủ mạnh; chế quản lý kinh phí cho đầu tư lỏng lẻo Qua khảo sát 85 người từ: cán quản lý Sở Kế hoạch Đầu tư; cán Sở, ngành, BQLDA cấp tỉnh; cán huyện, thành phố, thị xã; đơn vị quản lý, sử dụng cơng trình cho thấy công tác quản lý đầu tư công Sở KH&ĐT “Cơng tác thẩm định đầu tư cơng” đánh giá thực tốt “Công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra” đánh giá yếu nhất, đặc biệt khâu: Chủ động việc lập kế hoạch thực Kinh phí bố trí thực Vì vậy, để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Trị, cần thực đồng giải pháp cụ thể: Nâng cao chất lượng quy hoạch; Lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư dự án; Thẩm định thẩm định độc lập dự án; Tăng cường hiệu việc triển khai dự án; Siết chặt kỷ luật việc điều chỉnh dự án; Kiểm toán đánh giá sau dự án kết thúc Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Một là, Quốc Hội, Chính phủ cần đạo ngành liên quan việc hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư cơng nhanh chóng, hiệu để Luật sớm phát huy vai trò thực tiễn Ban hành Luật Quy hoạch văn hướng dẫn làm sở cho việc rà sốt chấn chỉnh cơng tác quy hoạch, quản lý triệt để việc tuân thủ quy hoạch Hai là, xem xét sửa đổi bổ sung vấn đề phân cấp đầu tư Đặc biệt, sửa đổi chế định đầu tư theo hướng chủ thể định đầu tư phải chịu trách nhiệm cân đối nguồn lực cho đầu tư Siết chặt kỷ cương việc sử lý vụ việc gây thất thoát, lãng phí đầu tư cơng để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư Một là, thực việc phân bổ ngân sách Trung ương cho địa phương theo giao đoạn (5 năm) để địa phương chủ động bố trí ngân sách đầu tư công Hai là, thực nghiêm công tác tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch, tài để việc thực kế hoạch ngân sách địa phương đảm bảo mục tiêu đề 2.3 Kiến nghị với cấp ủy Đảng quyền địa phương Một là, việc quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh cần đảm bảo tính khả thi kế hoạch, quy hoạch Xác định trọng điểm đầu tư để đầu tư dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm Thực cách đắn quy hoạch, chiến lược phê duyệt Kiểm soát chặt từ khâu lập kế hoạch đầu tư Hai là, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kiểm tra, tra đầu tư công, giám sát người dân cộng đồng Các dự án đầu tư nên theo dõi, đánh giá dựa kết Ngoài ra, cần thực giám sát từ khâu lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật quy hoạch, kế hoạch duyệt; Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra để kịp thời phát xử lý sai phạm phát sinh, nâng cao hiệu quản lý nguồn vốn đầu tư công Ba là, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào dự án phát triển kết cấu hạ tầng Đây giải pháp hiệu nhằm nâng cao hiệu đầu tư công hiệu chiến lược phát triển kinh tế dài hạn Tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội htp://www.hapi.gov.vn Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhhtp://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị - htp://www.quangtri.gov.vn Đảng tỉnh Quảng Trị (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, Quảng Trị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Báo cáo tổng toán năm từ 2015-2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Nghị kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý hàng năm từ năm 2015-2017 Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng từ năm 2015-2017 Quốc hội (2005), Luật kiểm toán nhà nước, ngày 14/6/2005 Quốc hội (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 10 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 11 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 12 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Báo cáo tình hình thực đấu thầu giám sát đánh giá đầu tư từ năm 2015-2017 13 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Báo cáo giao ban xây dựng định kỳ hàng quý từ năm 2015-2017 14 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị (2016), Quyết định số 94/QĐ-SKHVP ngày 05/7/2016 việc ban hành Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2015-2017), Báo cáo tnh hình thực kế hoạch đầu tư xây dựng từ năm 2015-2017 16 Đỗ Thiên Anh Tuấn, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright niên khóa 2015-2016, “Đầu tư công quản lý đầu tư công Việt Nam” 17 Nguyễn Phương Thảo (2013), Kinh nghiệm quản lý đầu tư công số quốc gia giới - Bài đăng trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội Trung ương ngày 1/10/2013 18 Trần Sơn (2014), “Quản lý đầu tư công địa phương: Những bất cập từ phân cấp”, Tạp chí tài chính, ngày 14/01/2014 19 Ths Hà Thị Tuyết Minh (2016), Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội – Kinh nghiệm quản lý đầu tư công Nhật Bản Vương Quốc Anh – Bài đăng Tạp chí tài ngày 15/10/2016 20 Ths Nguyễn Thị Kim Chung (2017), Thấy từ kinh nghiệm quản lý đầu tư công Trung Quốc Brazil – Bài đăng Tạp chí Tài ngày 20/5/2017 21 T.S Vũ Thành Tự Anh (2013), Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Quản lý phân cấp quản lý đầu tư công Thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế” 22 Tái cấu đầu tư công (2013), Thực trạng số khuyến nghị - Bài đăng Tạp chí Tài số 12 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ PHẦN I THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Xin vui lòng cho biết đơi điều thân Câu Giới tnh  Nam  Nữ Câu Độ tuổi  Từ 18 đến 25 tuổi  Từ 26 đến 35 tuổi  Từ 36 đến 45 tuổi  Trên 45 tuổi Câu Trình độ  Phổ thơng trung học  Cao Đẳng, Đại học  Trung cấp  Trên đại học Câu Thâm niên công tác  Dưới năm  Từ đến 10 năm  Từ 10 đến 15 năm  Trên 15 năm Câu Đơn vị công tác  Sở Kế hoạch Đầu tư  Sở, ban ngành cấp tỉnh  Huyện, thành phố, thị xã  Đơn vị quản lý, sử dụng PHẦN II ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ Dưới phát biểu liên quan đến công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị Xin Anh/Chị trả lời cách khoanh tròn (hoặc ) số phát biểu Những số thể mức độ Anh/Chị đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Rất Kém Bình thường Tốt Rất tốt STT Biến quan sát Mức độ đánh giá Công tác quản lý quy hoạch 1.1 Công tác quy hoạch thực 1.2 Chất lượng quy hoạch quan tâm 1.3 Có tầm nhìn quy hoạch dự án đầu tư xây dựng 1.4 Bố trí danh mục dự án quy hoạch hợp lý Công tác thẩm định đầu tư công 2.1 Chất lượng công tác thẩm định 2.2 Năng lực cán thực thẩm định 2.3 Thời gian thực thẩm định 2.4 Hồ sơ trình phê duyệt theo quy định Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cơng 3.1 Ngun tắc, tiêu chí phân bổ vốn phù hợp 3.2 Các dự án phân bổ vốn quy định 3.3 Phân bổ vốn phù hợp khả có 3.4 Năng lực cán làm công tác lập kế hoạch 3.5 Cơng tác bố trí vốn kịp thời 5 5 5 5.1 Công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra Chủ động việc lập kế hoạch thực 5.2 Xử lý phát sinh, vướng mắc kịp thời 5.3 Năng lực máy thực 5.4 Kinh phí bố trí thực 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Công tác quản lý, thẩm định đấu thầu Thực theo trình tự, thủ tục pháp lý đấu thầu Thời gian thủ tục nhanh chóng Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phân chia gói thầu hợp lý Năng lực thực cán thẩm định Chịu ảnh hưởng yếu tố cá nhân định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 98 Đánh giá chung Đánh giá chung công tác quản lý đầu tư công 6.1 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ 99 ... tư từ nguồn vốn Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian tới, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị làm... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NSNNTẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ .79 3.1 Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công .79... tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị 44 2.3 Thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị 45 2.3.1 Tổ chức quản lý đầu tư công từ nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn