quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh điện tại thủy điện sông đà

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 14:16

... tra kế hoạch (Ban kế hoạch cấp thẩm định) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo cấp trên) Triển khai thực kế hoạch (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết năm (Phòng kế hoạch) ... phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch chi tiết tháng, quý để triển khai thực ban lãnh đạo phân cơng giao việc cụ thể cho phòng ban liên quan để thực sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch hàng. . .Lập kế hoạch năm tiến độ chi tiết (Do phòng kế hoạch thực hiện) Các phòng ban có trách nhiệm thảo luận xây dựng dự thảo kế hoạch Quy t định chuyển kế hoạch báo cáo cấp (Ban lãnh đạo thực hiện)
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh điện tại thủy điện sông đà , quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh điện tại thủy điện sông đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn