MẪU CÔNG văn xếp hạng doanh nghiệp

2 1,093 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 14:15

(Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-…. V/v xếp hạng doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Tĩnh, ngày (Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: /….-…. V/v xếp hạng doanh nghiệp Hà Tĩnh, ngày tháng năm 201… Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh Thực hiện Quyết định số /2012/QĐ-UBND, ngày tháng năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp báo cáo Sở Xây dựng tình hình hoạt động như sau: Tên doanh nghiệp: . Địa chỉ: . Số điện thoại: số fax: . Địa chỉ email: . Giấy phép kinh doanh: . Ngành nghề Kinh doanh: . Xếp Hạng doanh nghiệp: . (Ghi rõ Hạng I, Hạng II, “Nếu chưa đủ điều kiện xếp hạng” thì ghi chưa đủ điều kiện xếp hạng). Bảng tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh nghiệp TT Nội dung Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1 Tổng số vốn kinh doanh - Vốn cố định - Vốn lưu động 2 Doanh thu 3 Lợi nhuận sau thuế 4 - Thuế phải nộp - Đã nộp 5 - Tổng số lao động không thời hạn - Tổng số lao động có thời hạn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP công ty. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (đóng dấu) . Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: /….-…. V/v xếp hạng doanh nghiệp Hà. doanh: ......................................................................................... Xếp Hạng doanh nghiệp: ......................................................................................... (Ghi rõ Hạng I, Hạng II, “Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU CÔNG văn xếp hạng doanh nghiệp , MẪU CÔNG văn xếp hạng doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn