Luận án Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam

234 86 0
  • Loading ...
1/234 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 16:35

... pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu  Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào?  Các nhân... KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam  Cần hoàn thiện KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận án Đối tượng nghiên cứu Luận án kiểm soát nội doanh nghiệp. .. soát nội doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam - Đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam, Luận án Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn