Chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu

25 109 1
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2013, 19:50

Chiến lược. Mức độ rõ ràng và thuyết phục của chiến lược marketing. Mức độ phù hợp của chiến lược với các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm. Các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu, và các đặc điểm 1 Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c kinh c kinh doanh trong môi doanh trong môi trư trư ờ ờ ng c ng c ạ ạ nh nh tranh to tranh to à à n c n c ầ ầ u u QU QU Ả Ả N TR N TR Ị Ị CHI CHI Ế Ế N LƯ N LƯ Ợ Ợ C C Tin sĩ Nguyn Văn Sn Chương Chương 9 9 9-2 M M ụ ụ c tiêu nghiên c c tiêu nghiên c ứ ứ u u 1. Phân tích nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu. 2. Tìm hiểu nội dung các chiến lược và cách thức doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu. 3. Nắm ñược các vấn ñề cần chú trọng xử lý trong hoạt ñộng kinh doanh toàn cầu. 2 9-3 N N ộ ộ i dung cơ b i dung cơ b ả ả n n 1. Vì sao các doanh nghiệp nên mở rộng kinh doanh toàn cầu ? 2. Các chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu. 3. Các phương thức tiếp cận thị trường toàn cầu. 4. Các vấn ñề cơ bản cần chú trọng khi mở rộng kinh doanh toàn cầu. 9-4 V V ì ì sao c sao c á á c doanh nghi c doanh nghi ệ ệ p nên m p nên m ở ở r r ộ ộ ng ng kinh doanh to kinh doanh to à à n c n c ầ ầ u ? u ? Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải mở rộng kinh doanh toàn cầu ñể thích ứng với các quá trình:  Toàn cầu hóa.  Nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. 3 9-5 To To à à n c n c   u h u h ó ó a (Globalization) a (Globalization)  Là tiến trình liên kết (phụ thuộc nhau ngày càng chặt chẽ hơn giữa) các quốc gia và cá nhân toàn thế giới:  Khởi ñầu từ các quan hệ kinh tế quốc tế;  Kéo theo nhiều lĩnh vực khác có liên quan.  Xu hướng phát triển của toàn cầu hóa là tất yếu và không thể ñảo ngược. Nhưng nó có tính hai mặt. 9-6 To To à à n c n c   u h u h ó ó a (Globalization) a (Globalization)  Nội dung kinh tế của toàn cầu hóa:  Toàn cầu hóa thị trường (trên nền tảng của tự do hóa thương mại) tất yếu dẫn ñến toàn cầu hóa sản xuất (trên cơ sở tự do hóa tài chính và ñầu tư).  Lực lượng cơ bản: MNCs/TNCs.  Các tổ chức giữ vai trò thúc ñẩy toàn cầu hóa: WTO, WB, UNCTAD… 4 9-7 To To à à n c n c   u h u h ó ó a (Globalization) a (Globalization)  Cạnh tranh trong ñiều kiện toàn cầu hóa:  Hàng rào thương mại giữa các quốc gia giảm xuống rất thấp; trong khi quan hệ phục thuộc về tài chính ngày càng tăng lên.  Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải cạnh tranh quốc tế (kể cả cạnh tranh quốc tế ngay trên thị trường nội ñịa).  Mở rộng kinh doanh toàn cầu là bước phát triển tất yếu ñối với nhiều doanh nghiệp. 9-8 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter) Tiến sĩ Micheal Porter, Giáo sư ðại học Harvard công bố năm 1990 Các yếu tố thâm dụng C C á á c y c y ế ế u t u t ố ố thâm d thâm d ụ ụ ng ng Các ñiều kiện về nhu cầu C C á á c ñi c ñi ề ề u ki u ki ệ ệ n n v v ề ề nhu c nhu c ầ ầ u u Chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c, c, c c ấ ấ u tr u tr ú ú c v c v à à t t í í nh nh c c ạ ạ nh tranh c nh tranh c ủ ủ a a c c á á c công ty c công ty Các ngành công nghiệp liên kết và bổ trợ C C á á c ng c ng à à nh nh công nghi công nghi ệ ệ p liên p liên k k ế ế t v t v à à b b ổ ổ tr tr ợ ợ 5 9-9  Các yếu tố thâm dụng:  Yếu tố cơ bản: ñịa ñiểm, khí hậu, tài nguyên, nguồn nhân lực…;  Yếu tố cao cấp: cơ sở hạ tầng, thông tin, kỹ năng lao ñộng, công nghệ, know-how…  Yếu tố cao cấp có vai trò quan trọng hơn trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh. Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter) 9-10 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter)  Các ñiều kiện về nhu cầu:  Nhu cầu nội ñịa ngày càng nâng cao thì ñòi hỏi của người tiêu dùng càng khắt khe hơn.  ðiều ñó buộc các doanh nghiệp nội ñịa liên tục cải tiến chất lượng và hạ giá thành sản phẩm ñể nâng cao sức cạnh tranh (với các ñối thủ ñến từ các quốc gia khác). 6 9-11 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter)  Các ngành công nghiệp liên kết, bổ trợ:  Một ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển mạnh chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển ñồng bộ của nhiều ngành công nghiệp liên kết, bổ trợ; và ngược lại.  Hệ quả là, có nhiều ñối thủ cạnh tranh mới gia nhập ngành. 9-12 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter)  Chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty:  Tính cạnh tranh trên thị trường của các quốc gia sẽ trở nên quyết liệt hơn, nếu: mức cầu của thị trường tăng mạnh; khả năng của các nhà cung cấp tăng mạnh; số ñối thủ mới gia nhập ngành tăng mạnh. 7 9-13 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter)  Chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty:  Cạnh tranh nội ñịa thúc ñẩy các công ty nâng cao sức cạnh tranh bằng cách: ñầu tư ñổi mới công nghệ, tăng năng suất, tăng chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; ñiều chỉnh chiến lược và cấu trúc tổ chức ñể nâng cao trình ñộ quản lý… 9-14 Năng l Năng l   c c c c   nh tranh qu nh tranh qu   c gia c gia (theo mô h (theo mô h ì ì nh kim cưng c nh kim cưng c   a M. Porter) a M. Porter)  Chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty:  Sức cạnh tranh nội ñịa ngày càng tăng sẽ thúc ñẩy các công ty mở rộng thị trường ra ngoài biên giới quốc gia.  Cuối cùng, sẽ xuất hiện những ñối thủ cạnh tranh tầm cỡ thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. 8 9-15 C C á á c chi c chi ế ế n lư n lư ợ ợ c kinh doanh trong môi c kinh doanh trong môi trư trư ờ ờ ng to ng to à à n c n c ầ ầ u u  Căn cứ ñể xây dựng chiến lược.  Các chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu:  Chiến lược kinh doanh quốc tế.  Chiến lược nhiều thị trường nội ñịa.  Chiến lược kinh doanh toàn cầu.  Chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. 9-16 Căn c Căn c   ñ ñ   xây d xây d   ng chi ng chi   n lư n lư   c c  Sức ép giảm chi phí:  Trong nhiều ngành hàng, sức ép cạnh tranh về giá nổi trội hơn hẳn so với các vấn ñề chiến lược khác.  Công ty kinh doanh toàn cầu luôn phải tìm cách (thông qua lợi thế vị trí ñể) giảm chi phí xuống ngang với vị thế của những ñối thủ có giá thành sản phẩm thấp nhất. 9 9-17 Căn c Căn c   ñ ñ   xây d xây d   ng chi ng chi   n lư n lư   c c  Sức ép từ các phản ứng tại thị trường ñịa phương (nước ngoài), do:  Khác biệt về sở thích, thị hiếu, phong tục, tập quán.  Khác biệt về cơ sở hạ tầng, về hệ thống kênh phân phối.  Những yêu cầu về kinh tế và chính trị của chính quyền ñịa phương… 9-18 L L   a ch a ch   n chi n chi   n lư n lư   c kinh doanh trong c kinh doanh trong môi trư môi trư   ng to ng to à à n c n c   u u sức ép của yêu cầu giảm chi phí thấpcao sức ép của yêu cầu ñịa phươngthấp cao Chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c c kinh doanh kinh doanh xuyên qu xuyên qu ố ố c gia c gia Chiến lược nhiều thị trường nội ñịa Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c c nhi nhi ề ề u th u th ị ị trư trư ờ ờ ng ng n n ộ ộ i ñ i ñ ị ị a a Chiến lược kinh doanh toàn cầu Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c c kinh doanh kinh doanh to to à à n c n c ầ ầ u u Chiến lược kinh doanh quốc tế Chi Chi ế ế n lư n lư ợ ợ c c kinh doanh kinh doanh qu qu ố ố c t c t ế ế 10 9-19 Chi Chi   n lư n lư   c kinh doanh qu c kinh doanh qu   c t c t   (International Strategy) (International Strategy)  Từng SBU có quyền chủ ñộng áp dụng chiến lược này.  Giải pháp cơ bản:  Khai thác lợi thế so sánh, lợi thế vị trí trong nước ñể biến thành lợi thế cạnh tranh.  Sản xuất sản phẩm theo chuẩn mực nhu cầu của thị trường nội ñịa ñể xuất khẩu. 9-20 Chi Chi   n lư n lư   c kinh doanh qu c kinh doanh qu   c t c t   (International Strategy) (International Strategy)  Lưu ý:  Chiến lược này ít chịu sức ép giảm chi phí và sức ép của yêu cầu ñịa phương (vì hoạt ñộng sản xuất chủ yếu diễn ra trong nước).  Nhưng nó nhạy cảm cao ñối với các rủi ro về tỷ giá và rủi ro chính trị. . trong môi trường toàn cầu:  Chiến lược kinh doanh quốc tế.  Chiến lược nhiều thị trường nội ñịa.  Chiến lược kinh doanh toàn cầu.  Chiến lược kinh doanh. c kinh doanh trong môi c kinh doanh trong môi trư trư ờ ờ ng to ng to à à n c n c ầ ầ u u  Căn cứ ñể xây dựng chiến lược.  Các chiến lược kinh doanh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu , Chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu

Bình luận về tài liệu chien-luoc-kinh-doanh-trong-moi-truong-toan-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP