Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GDĐT Mã Đề 104

5 134 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2018, 20:21

Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GDĐT, tổng hợp đề thi môn toán thpt 2018 Chiều 276, Bộ GDĐT đã công bố đề thi chính thức của môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2018.Chiều 276, Bộ GDĐT đã công bố đề thi chính thức của môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2018.Mã đề 101Mã đề 102Mã đề 103Mã đề 104Mã đề 105Mã đề 106 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đề thi 104 Câu 1: Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác ? B 𝐶 C 𝐴 A D Câu 2: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) : 2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 − = có vectơ pháp tuyến A → 𝑛 = (1; 3; 2) B → 𝑛 = (3; 1; 2) C → 𝑛 = (2; 1; 3) D → 𝑛 = (−1; 3; 2) Câu 3: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ) có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 4: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 − B 𝑦 = 𝑥 − 𝑥 − C 𝑦 = − 𝑥 + 𝑥 − D 𝑦 = − 𝑥 + 3𝑥 − Câu 5: Với 𝑎 số thực dương tùy ý, log A − log 𝑎 B − log 𝑎 𝑎 C log 𝑎 Câu 6: Nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 1 A 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 C 3𝑥 + 2𝑥 + 𝐶 B 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 Câu 7: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng ? A ( − 2; + ∞) B ( − 2; 3) C (3; + ∞) D + log 𝑎 D 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 D ( − ∞; − 2) Câu 8: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt cầu (𝑆): (𝑥 − 5) + (𝑦 − 1) + (𝑧 + 2) = có bán kính C D A √3 B 2√3 Câu 9: Số phức có phần thực phần ảo A −1 − 3𝑖 B − 3𝑖 C −1 + 3𝑖 D + 3𝑖 𝑥= 1−𝑡 Câu 10: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, điểm thuộc đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 𝑡  ? A 𝑃(1; 2; 5) B 𝑁(1; 5; 2) C 𝑄( − 1; 1; 3) 𝑧 = + 3𝑡 D 𝑀(1; 1; 3) Trang 1/5 - đề thi 104 Câu 11: Cho khối lăng trụ có đáy hình vuông cạnh 𝑎 chiều cao 2𝑎 Thể tích khối lăng trụ cho C 2𝑎 D 4𝑎 A 𝑎 B 𝑎 3 Câu 12: Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay có bán kính đáy 𝑟 độ dài đường sinh 𝑙 A 𝜋𝑟𝑙 B 4𝜋𝑟𝑙 C 2𝜋𝑟𝑙 D 𝜋𝑟𝑙 Câu 13: Cho hình phẳng (𝐻) giới hạn đường 𝑦 = 𝑥 + 2, 𝑦 = 0, 𝑥 = 1, 𝑥 = Gọi 𝑉 thể tích khối tròn xoay tạo thành quay (𝐻) xung quanh trục 𝑂𝑥 Mệnh đề ? A 𝑉 = 𝜋 (𝑥 + 2) d𝑥 B 𝑉 = (𝑥 + 2) d𝑥 C 𝑉 = 𝜋 (𝑥 + 2)d𝑥 D 𝑉 = (𝑥 + 2)d𝑥 Câu 14: Phương trình + = 125 có nghiệm C 𝑥 = D 𝑥 = A 𝑥 = B 𝑥 = 2 Câu 15: lim 2𝑛 + 1 B C +∞ A D Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 6, 1%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người thu (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất không thay đổi người khơng rút tiền ? A 13 năm B 10 năm C 11 năm D 12 năm Câu 17: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy, 𝐴𝐵 = 𝑎 𝑆𝐵 = 2thức 𝑥(𝑥 − 2) + (3𝑥 − 1) A 13548 B 13668 C −13668 D −13548 Câu 32: Ông A dự định sử dụng hết 5, 5 m kính để làm bể cá kính có dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp, chiều dài gấp đơi chiều rộng (các mối ghép có kích thước khơng đáng kể) Bể cá có dung tích lớn (kết làm tròn đến hàng phần trăm) ? A 1, 17 m B 1, 01 m C 1, 51 m D 1, 40 m Câu 33: Cho (2 + 𝑥 ln 𝑥)d𝑥 = 𝑎𝑒 + 𝑏𝑒 + 𝑐 với 𝑎, 𝑏, 𝑐 số hữu tỉ Mệnh đề ? A 𝑎 + 𝑏 = − 𝑐 B 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 C 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 D 𝑎 − 𝑏 = − 𝑐 Câu 34: Cho tứ diện 𝑂𝐴𝐵𝐶 có 𝑂𝐴, 𝑂𝐵, 𝑂𝐶 đơi vng góc với nhau, 𝑂𝐴 = 𝑎 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 = 2𝑎 Gọi 𝑀 trung điểm 𝐵𝐶 Khoảng cách hai đường thẳng 𝑂𝑀 𝐴𝐵 √2𝑎 √6𝑎 2√5𝑎 B 𝑎 A D C Trang 3/5 - đề thi 104 𝑥 𝑦+1 𝑧−1 = = mặt phẳng (𝑃) :   𝑥 − 2𝑦 − 𝑧 + = Đường thẳng nằm (𝑃) đồng thời cắt vng góc với 𝛥 có phương trình 𝑥=1 𝑥= −3 𝑥= 1+𝑡 𝑥 = + 2𝑡 Câu 35: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, A 𝑦 = − 𝑡 cho đường thẳng 𝛥: B 𝑦 = − 𝑡 𝑧 = + 2𝑡 C 𝑦 = − 2𝑡 𝑧 = 2𝑡 D 𝑦 = − 𝑡 𝑧 = + 3𝑡 𝑧=2 Câu 36: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;16] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 683 1457 19 77 A B C D 2048 4096 56 512 Câu 37: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' có tâm 𝑂 Gọi 𝐼 tâm hình vng 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' 𝑀 điểm thuộc đoạn thẳng 𝑂𝐼 cho 𝑀𝑂 = 𝑀𝐼 (tham khảo hình vẽ) Khi sin góc tạo hai mặt phẳng (𝑀𝐶'𝐷') (𝑀𝐴𝐵) 17√13 6√13 6√85 7√85 A B D C 65 65 85 85 𝑥 = + 3𝑡 Câu 38: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 4𝑡 Gọi 𝛥 đường thẳng qua điểm 𝑧=1 → 𝐴(1; 1; 1) có vectơ phương 𝑢 = (−2; 1; 2) Đường phân giác góc nhọn tạo 𝑑 𝛥 có phương trình 𝑥 = + 27𝑡 𝑥 = − 18 + 19𝑡 𝑥 = − 18 + 19𝑡 𝑥 = 1−𝑡 A 𝑦 = + 𝑡 𝑧= 1+𝑡 B 𝑦 = − + 7𝑡 𝑧 = 11 − 10𝑡 C 𝑦 = − + 7𝑡 𝑧 = − 11 − 10𝑡 D 𝑦 = + 17𝑡 𝑧 = + 10𝑡 Câu 39: Cho khối lăng trụ 𝐴𝐵𝐶 𝐴'𝐵'𝐶', khoảng cách từ 𝐶 đến đường thẳng 𝐵𝐵' √5, khoảng cách từ 𝐴 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 𝐶𝐶' 2, hình chiếu vng góc 𝐴 lên mặt phẳng (𝐴'𝐵'𝐶') trung điểm 𝑀 𝐵'𝐶' 𝐴'𝑀 = √5 Thể tích khối lăng trụ cho √15 2√5 2√15 C √5 A B D 3 3 Câu 40: Cho hai hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑔(𝑥) = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑥 −  (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℝ) Biết đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥) cắt ba điểm có hồnh độ −2; 1; (tham khảo hình vẽ) Hình phẳng giới hạn hai đồ thị cho có diện tích 253 125 125 253 A B C D 48 24 48 24 Câu 41: Trong khơng gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(−1; 0; 2) qua điểm 𝐴(0; 1; 1) Xét điểm 𝐵,  𝐶,  𝐷 thuộc (𝑆) cho 𝐴𝐵,  𝐴𝐶,  𝐴𝐷 đơi vng góc với Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có giá trị lớn B D A C 3 Trang 4/5 - đề thi 104 Câu 42: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥 + (𝑚 − 3)𝑥 − (𝑚 − 9)𝑥 + đạt cực tiểu 𝑥 = ? A B C D Vô số 𝑥−2 Câu 43: Cho hàm số 𝑦 = có đồ thị (𝐶) Gọi 𝐼 giao điểm hai tiệm cận (𝐶) Xét tam 𝑥+1 giác 𝐴𝐵𝐼 có hai đỉnh 𝐴, 𝐵 thuộc (𝐶), đoạn thẳng 𝐴𝐵 có độ dài A 2√3 B 2√2 C √3 D √6 Câu 44: Cho hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝑓(2) = − 𝑓 (𝑥) = 𝑥 [𝑓(𝑥)] với 𝑥 ∈ ℝ Giá trị 𝑓(1) 71 79 C − D − 20 20 Câu 45: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥 − 𝑥 có đồ thị (𝐶) Có điểm 𝐴 thuộc (𝐶) cho tiếp tuyến (𝐶) 𝐴 cắt (𝐶) hai điểm phân biệt 𝑀(𝑥 ; 𝑦 ), 𝑁(𝑥 ; 𝑦 ) (𝑀, 𝑁 khác 𝐴) thỏa mãn 𝑦 − 𝑦 = 4(𝑥 − 𝑥 ) ? A B C D A − 35 B − Câu 46: Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥) Hai hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) 𝑦 = 𝑔 (𝑥) có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑔 (𝑥) Hàm số ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 6) − 𝑔 2𝑥 + đồng biến khoảng ? 21 A ; +∞ B ;1 C 3; 21 D 4; 17 Câu 47: Có số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧|(𝑧 − − 𝑖) + 2𝑖 = (6 − 𝑖)𝑧 ? A B C D Câu 48: Cho phương trình + 𝑚 = log (𝑥 − 𝑚) với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 ∈ (−18;  18) để phương trình cho có nghiệm ? A B 19 C 17 D 18 Câu 49: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : (𝑥 − 2) + (𝑦 − 3) + (𝑧 + 1) = 16 điểm 𝐴( − 1; − 1; − 1) Xét điểm 𝑀 thuộc (𝑆) cho đường thẳng 𝐴𝑀 tiếp xúc với (𝑆), 𝑀 thuộc mặt phẳng có phương trình A 3𝑥 + 4𝑦 − = B 3𝑥 + 4𝑦 + = C 6𝑥 + 8𝑦 + 11 = D 6𝑥 + 8𝑦 − 11 = Câu 50: Cho 𝑎 > 0, 𝑏 > thỏa mãn log + + (4𝑎 + 𝑏 + 1) + log trị 𝑎 + 2𝑏 15 B C A HẾT + (2𝑎 + 2𝑏 + 1) = Giá D Trang 5/5 - đề thi 104 ...rang 3/5 - Mã đề thi 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GDĐT Mã Đề 104, Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GDĐT Mã Đề 104

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn