Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018)

60 56 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:51

... động dạy học GV HS dạy học chủ đề tích hợp “Áp suất” thể - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung kiến thức chủ đề “Áp suất” thể + Tiến trình tổ chức dạy học chủ đề “Áp suất” thể Giả thuyết khoa học Nếu... PHƢƠNG ÁN DHTH CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG CƠ THỂ 2.1 Mục tiêu chủ đề “Áp suất” thể 2.2 Nội dung tích hợp chủ đề “Áp suất” thể 2.3 Thiết kế phƣơng án DHTH chủ đề “Áp suất” thể 2.4 Cơ hội phát huy,...TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ĐÀO THỊ THU THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG CƠ THỂ CHO HỌC SINH THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lý KHĨA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018), Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn