Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

4 90 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 11:48

... khơ ta để dồn đống 2 .Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Đặt vấn đề (3 phút) - Ở học trước ta tìm - Lắng nghe hiểu số tượng vật lí đơn giản thường gặp thực tế Bài học hơm tìm hiểu... thêm tượng sơi Tiết 33 SỰ SÔI - Gv:o học sinh đọc mẫu đối thoại đầu - Gọi 1, học sinh đưa dự - Đọc mẫu đối thoại đoán đầu - Để biết sai ta tìm hiểu học này, - Đưa dự doán - Ghi Hoạt động Làm... diễn 2.Vẽ đường biểu diễn diễn có đặc điểm gì? + Nước sơi nhiệt độ nào? Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ nước có thay đổi khơng Đường biểu diễn hình vẽ có đặc điểm gì? - Gọi học sinh nêu nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi, Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn