Biên bản cuộc họp

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9868 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 17717
322
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

Mô tả: BIÊN BẢNHọp ………………………1.Thời gian họp:- Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm - Địa điểm: - Nội dung: 2.Thành phần dự họp:-Thành viên:Có mặt:…………………………… trên tổng số:………………………Vắng mặt:……………………… trên tổng số:………………………- Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự: CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Phòng Hành chính Nhân sự ________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: . - Nội dung: . 2. Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt:…………………………… trên tổng số: ……………………… + Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… - Đại biểu (Khách mời nếu có): . - Tổng số người tham dự: 3. Chủ trì cuộc họp: 4. Thư ký cuộc họp: . 5. Nội dung cuộc họp: a) b) c) 6. Tổng kết: - Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: . - Biểu quyết : .% nhất trí .% không nhất trí - Ý kiến bảo lưu (nếu có): 7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………năm ………………………………… 8. Tài liệu kèm theo (nếu có) - - THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ 1. 2 . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng. 3. Chủ trì cuộc họp: ........................................................................................................ 4. Thư ký cuộc họp: .....................................................................................................

— Xem thêm —

Xem thêm: Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-cuoc-hop

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.20134496688843 s. Memory usage = 17.8 MB