Biên bản cuộc họp

1 28,353 413
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy

Tải lên: 9,867 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

BIÊN BẢNHọp ………………………1.Thời gian họp:- Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm - Địa điểm: - Nội dung: 2.Thành phần dự họp:-Thành viên:Có mặt:…………………………… trên tổng số:………………………Vắng mặt:……………………… trên tổng số:………………………- Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự: CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Phòng Hành chính Nhân sự ________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: . - Nội dung: . 2. Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt:…………………………… trên tổng số: ……………………… + Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… - Đại biểu (Khách mời nếu có): . - Tổng số người tham dự: 3. Chủ trì cuộc họp: 4. Thư ký cuộc họp: . 5. Nội dung cuộc họp: a) b) c) 6. Tổng kết: - Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: . - Biểu quyết : .% nhất trí .% không nhất trí - Ý kiến bảo lưu (nếu có): 7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………năm ………………………………… 8. Tài liệu kèm theo (nếu có) - - THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ 1. 2 . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng. 3. Chủ trì cuộc họp: ........................................................................................................ 4. Thư ký cuộc họp: .....................................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp

Bình luận về tài liệu bien-ban-cuoc-hop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP