Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

1 1,925 53
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ……………………………………. BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………… Quý (Quarter):…… Năm (Year) ……………………………………. STT (NO.) CẤP CẦN TUYỂN (Position) CHỨC DANH (Job Title) SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) (Quantity) THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ (Availability) LÝ DO TUYỂN (Reasons for Recruitment) 1 Cấp Lãnh Đạo (Leader Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel) Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 2 Vị Trí Cấp Cao (Senior Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel) Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 3 Vị Trí Cấp Trung (Junior Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel) Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 4 Vị Trí Nhân Viên (Staff Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel) Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 5 Vị Trí Công Nhân (Worker Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel) Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) TỔNG CỘNG (TOTAL) Tp hcm, .2010 Xác nhận của Trưởng Bộ Phận (Confirmation of Chief of Department) Tp hcm, .2010 Trưởng phòng Nhân Sự Phê Duyệt (Approval of Human Resource Director) Tp hcm, .2010 Ban Giám Đốc Duyệt (Approval of Board of Directors) . BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………... ……………………………………. STT (NO.) CẤP CẦN TUYỂN (Position) CHỨC DANH (Job Title) SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) (Quantity) THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ (Availability) LÝ DO TUYỂN (Reasons for Recruitment)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự , Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Bình luận về tài liệu bang-mau-ke-hoach-tuyen-dung-nhan-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP