PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

3 214 3
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 15:25

Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư bằng tiền, tài sản, hàng tồn kho …). Thì trong tất cả các hình thức đầu tư đó thì việc đầu tư bằng cổ phiếu thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học thuật này tôi muốn chỉ ra những điểm khác nhau giữa các loại cổ phiếu trên và vấn đề hạch toán trong kế toánCổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.Người nắm giữ cổ phiếu trở thánh cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.Giữa 3 loại cổ phiếu trên có những điểm khác nhau sau: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN GV: Nguyễn Thị Hồng Minh Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư bằng tiền, tài sản, hàng tồn kho …). Thì trong tất cả các hình thức đầu tư đó thì việc đầu tư bằng cổ phiếu thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học thuật này tôi muốn chỉ ra những điểm khác nhau giữa các loại cổ phiếu trên và vấn đề hạch toán trong kế toán Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thánh cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Giữa 3 loại cổ phiếu trên có những điểm khác nhau sau: Nội dung Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Khái niệm Là CP do công ty phát hành mua ngược lại từ TTCK Là loại cổ phiếu thông thường nhất trong các cty cổ phần Là một loại chứng khoán vừa có đặc điểm giống CP thường, vừa có đặc điểm giống trái phiếu Quyền biểu quyết Không có quyền biểu quyết, rất hạn chế trong tham gia điều hành công ty Có quyền biểu quyết đối với các quyết định lớn tại đại hội cổ đông Chỉ có quyền biểu quyết nhất định đối với các quyết định lớn của công ty Cổ tức Không được trả cổ tức hưởng cổ tức theo giá trị cổ phiếu mà người sở hữu nắm giữ, tuy nhiên có thể thay đổi theo tỷ lệ sở hữu được hưởng một mức cổ tức cố định hàng năm cho dù công ty kd thua lỗ hay có lợi nhuận cao. Được ưu tiên chia lãi cổ phần trước Chuyển nhượng chỉ được bán sau 1 thời gian bắt buộc phải nắm giữ kể từ khi mua (ở Vn là 6 tháng) và phải đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành được chuyển nhượng tự do giữa các chủ sở hữu Sau 3 năm mới được giao dịch chuyển nhượng, sang tên, tuy nhiên có thể 1 năm nếu công ty vừa phát hành bán đấu giá được 1 năm mà đã có quyết định lên sàn giao dịch. Vì số lượng ít và không được phép sang tên khi chưa cho phép nên gọi là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng Lý do hình thành CP - Khi nhận thấy cổ phiếu của công ty đang giảm giá trên TTCK thì công ty sẽ quyết định mua lại CP để đẩy giá lên - Mua lại cp để thưởng cho nhân viên - Mua bán để kiếm lời - Là loại CP bán cho CBCNV, được mua với giá 60% so với giá đấu bình quân khi công ty đó đấu giá - Với những người không ưa mạo hiểm mua CP như một hình thức cho vay và có thể yên tâm với mức lãi ổn định hàng năm Ảnh hưởng đến công tác hạch toán - Trên BCĐKT, CPQ được ghi vào mục vốn cổ đông nhưng mang giá trị âm (giảm trừ VCSH) - Chi phí mua CP được tính vào giá vốn CP - Chi phí bán CP hạch toán giảm trừ - Hạch toán tương tự như các khoản đầu tư, hạch toán ở phần TS - Chi phí mua hạch toán vào giá vốn CP - Chi phí bán hạch toán vào CPTC - Chênh lệch giữa giá bán và giá mua - hạch toán tương tự như CP phổ thông số tiền thu được do bán CP - Chênh lệch giữa giá bán và giá mua được ghi vào thặng dư vốn cổ phần hạch toán vào CPTC hoặc TNTC Quy định riêng - Tổng số CPQ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hoá mà luật pháp quy định - Sau khi mua có thể tiến hành rút số CP này đi hoặc giữ lại để bán khi cần vốn - Không dùng vốn vay, vốn chiếm dụng để mua CPQ, chỉ sử dụng tiền - Không mua CPQ trong trường hợp công ty đang kd thua lỗ, có nợ quá hạn mà không trả - Không mua CPQ khi công ty đang phát hành thêm chứng khoán để huy động vốn - Người sở hữu được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị - Không thể chuyển đổi thành CP ưu đãi - Giá thường thấp hơn 10 đến 15 giá - Sau khi đấu giá 4 tháng thì công ty phát hành sẽ cấp sổ cho loại CP này - Cổ tức được chia cao hơn CP thường, khi công ty bị thanh lý thì có ưu tiên thanh toán hơn CP thường - MG CPƯĐ khác với MG CPT chỉ có giá trị danh nghĩa - Có thể chuyển đổi thành CP thường . PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN GV: Nguyễn Thị Hồng Minh Như. thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN, PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

Bình luận về tài liệu phan-biet-cac-loai-co-phieu-co-phieu-quy-co-phieu-pho-thong-va-co-phieu-uu-dai-trong-ke-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP