Luyện từ và câu lớp 2: Tư ngữ về loài thú

19 781 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2013, 15:30

Từ ngữ về muông thú. Dấu chấm, dấu phấy . vào ô trống: Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thm vườn thú Hai chị em n mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và. ........ hổ (cọp). thỏ. voi. sóc. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. - Dữ nh­ - Nh¸t nh­ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 2: Tư ngữ về loài thú , Luyện từ và câu lớp 2: Tư ngữ về loài thú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn