SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT

61 86 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2018, 15:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ****** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT Ngành học: CƠNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2004 – 2008 Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG VŨ PHONG Tháng 9/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ****** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS TRẦN THỊ LỆ MINH TRƯƠNG VŨ PHONG KS TRỊNH THỊ PHI LY Tháng 9/2008 LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ:  Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ Mơn Cơng nghệ Sinh học, tất quý thầy cô truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học trường  TS Trần Thị Lệ Minh, KS Trịnh Thị Phi Ly trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp  Các anh chị Vườn Ươm Bộ môn Công nghệ Sinh học tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập tốt nghiệp  Các anh chị phụ trách phòng Hóa Lý, Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hóa Sinh trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM giúp đỡ tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp  Các bạn Nguyễn Trung Tính, Nguyễn Phương Vỹ, Nguyễn Văn Non, Đinh Hải An tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp  Toàn thể bạn lớp DH04SH động viên, giúp đỡ suốt trình học tập làm đề tài tốt nghiệp Con thành kính ghi ơn ba mẹ người thân gia đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập Chân thành cảm ơn Tháng 09 năm 2008 Trương Vũ Phong iii TÓM TẮT Đề tài “SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT” thực trường Đại học Nông Lâm TP HCM Tháng 9/2008 Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ LỆ MINH KS TRỊNH THỊ PHI LY Đề tài tiến hành trồng khảo sát tiêu sinh trưởng số lá, số cành, chiều cao bạc hà trồng chậu đất trồng hệ thống thủy canh nhà lưới thuộc Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh; so sánh hàm lượng tinh dầu, hàm lượng nước, hàm lượng menthol menthone bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh, xác định hàm lượng menthol menthone nước thơm sau chưng cất bạc hà, tinh tinh dầu sau ly trích với dung môi sắc ký cột silica gel Những kết nhận được:  Bạc hà trồng hệ thống thủy canh tăng trưởng số lá, số cành, chiều cao nhanh so với trồng chậu đất Bạc hà thủy canh có sinh khối lớn bạc hà trồng chậu đất  Cây trồng chậu đất trồng thủy canh tương đương hàm lượng tinh dầu, hàm lượng nước, hàm lượng menthol menthone  Lượng menthol menthone lại nước thơm sau chưng cất 100g bạc hà tươi với 600ml nước cất 0.2230mg 0.0401mg  Phương pháp sắc ký cột silica gel theo quy trình cải thiện tiết kiệm hóa chất thời gian quy trình ban đầu cho kết  Phương pháp sắc ký cột silica gel thu nhiều menthone phân đoạn 2, thu nhiều menthol phân đoạn iv SUMMARY Subject “COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO METHOD OF CULTIVATING MINT (Mentha arvensis L.) AND PURIFYING ESSENTIAL OIL BY COLUMN CHROMATOGRAPHY” was carried out at Nong Lam University, Ho Chi Minh city 9/2008 Supervisors: Dr Tran Thi Le Minh Ing Trinh Thi Phi Ly The goal of experiment: Planting and studying growth quotient about the number of leaves, branches, height of mint planted in the soil pot and the hydroponic system cultivated in nursery garden, Derpartment of Biotechnology, Nong Lam University, Ho Chi Minh city; comparison essential oil, water, menthol and menthone content in mint planted in two ways; quantitative analysis of menthol and menthone in waste water discharges from distillation mint; purifying essential oil extracted with solvent by using column silica gel chromatogaphy Results of experiments:  Mints planted in the hydroponic system grow better than in the soil pots Living mass of mints planted in the hydroponic system is more than in the soil pots  Essential oil, water, menthol and menthone content in mint planted in two ways are similar  Menthol and menthone content of waste water discharges from distillation 100g of fresh mint in turn are 0.2230mg and 0.0401mg  The improved processing of purifying essential oil by using column silica gel chromatogaphy save more chemical and time than initial process but their results are the same  By using column silica gel chromatogaphy, we get the most menthone content in fraction 2, the most menthol content in fraction v MỤC LỤC Tiêu đề Trang Trang tựa LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung bạc hà 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 2.1.5 Điều kiện sinh thái 2.1.6 Công dụng tinh dầu bạc hà 2.2 Trồng bạc hà 2.2.1 Giống chất lượng giống 2.2.2 Thời vụ 2.2.3 Bón phân 2.2.4 Phương pháp trồng thủy canh 10 2.3 Phương pháp chưng cất nước .11 2.3.1 Phương pháp chưng cất nước 11 2.3.2 Phương pháp chưng cất nước nước 11 vi 2.3.3 Phương pháp chưng cất nước 12 2.4 Phương pháp sắc ký 13 2.4.1 Phương pháp sắc ký cột 13 2.4.2 Phương pháp sắc ký khí 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng thí nghiệm 15 3.2 Thời gian địa điểm tiến hành 15 3.3 Hóa chất thiết bị 15 3.4 Nội dung nghiên cứu 15 3.4.1 Khảo sát đặc điểm sinh học bạc hà trồng chậu đất thủy canh 16 3.4.1.1 Phương pháp trồng chậu đất 16 3.4.1.2 Phương pháp trồng thủy canh 17 3.4.2 Xác định hàm lượng nước bạc hà trồng chậu đất thủy canh 18 3.4.3 Xác định hàm lượng tinh dầu bạc hà 19 3.4.4 Xác định hàm lượng menthol menthone bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh 19 3.4.5 Định lượng menthol menthone lại nước thơm sau chưng cất nước 20 3.4.6 Tinh tinh dầu bạc hà sau ly trích dung mơi 20 3.4.6.1 Chuẩn bị mẫu sắc ký cột 20 3.4.6.2 Tiến hành sắc ký (quy trình 1) 21 3.4.6.3 Cải thiện quy trình (quy trình 2) .23 3.5 Xử lý số liệu .23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm sinh học bạc hà 24 4.2 So sánh đặc điểm sinh học bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh 25 4.3 So sánh hàm lượng nước bạc hà trồng chậu đất thủy canh 28 4.4 So sánh hàm lượng tinh dầu, hàm lượng menthol menthone bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh .28 4.4.1 So sánh hàm lượng tinh dầu 28 4.4.2 So sánh hàm lượng menthol menthone 29 vii 4.5 Xác định hàm lượng menthol menthone lại nước thơm sau chưng cất nước .31 4.6 Tinh tinh dầu bạc hà sau ly trích dung mơi 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.1.1 Đặc điểm sinh học bạc hà 35 5.1.2 So sánh bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh 35 5.1.3 Hàm lượng menthol menthone lại nước thơm sau chưng cất nước 35 5.1.4 Tinh tinh dầu bạc hà sau ly trích dung môi 35 5.2 Đề nghị .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng bạc hà trồng chậu đất thủy canh 25 Bảng 4.2 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh tiêu chiều cao, số số cành bạc hà trồng chậu đất thủy canh ngày thứ 70 27 Bảng 4.3 Hàm lượng nước (%) bạc hà trồng chậu đất thủy canh 28 Bảng 4.4 Kết hàm lượng tinh dầu bạc hà trồng chậu đất thủy canh 28 Bảng 4.5 Kết đường chuẩn menthol sắc ký khí 29 Bảng 4.6 Kết đường chuẩn menthone sắc ký khí .29 Bảng 4.7 Kết hàm lượng % menthol bạc hà trồng chậu đất thủy canh 30 Bảng 4.8 Kết hàm lượng % menthone bạc hà trồng chậu đất thủy canh 30 Bảng 4.9 Lượng menthol menthone lại nước thơm 31 Bảng 4.10 Kết hàm lượng menthol (g/l) phân đoạn thu từ sắc ký cột mẫu bạc hà theo quy trình 32 Bảng 4.11 Kết hàm lượng menthol (g/l) phân đoạn thu từ sắc ký cột mẫu bạc hà theo quy trình 32 Bảng 4.12 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng menthol (g/l) quy trình phân đoạn 33 Bảng 4.13 Kết hàm lượng menthone (g/l) phân đoạn thu từ sắc ký cột mẫu bạc hà .33 Bảng 4.14 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng menthone (g/l) phân đoạn quy trình 33 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Mentha arvensis L .3 Hình 2.2 Sơ đồ thiết bị sắc ký khí detector ion hóa lửa FID 14 Hình 3.1 Khung giâm bạc hà trồng chậu đất .16 Hình 3.2 Chậu trồng bạc hà 17 Hình 3.3 Khung giâm bạc hà trồng thủy canh .17 Hình 3.4 Hệ thống thủy canh trồng bạc hà 18 Hình 3.5 Sắc ký cột silica gel mẫu tinh dầu bạc hà .22 Hình 4.1 Thân ngầm bạc hà trồng thủy canh 24 Hình 4.2 Hoa bạc hà 24 Hình 4.3 Các phân đoạn sắc ký cột 34 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Trang Sơ đồ 3.1 Chương trình nhiệt sắc ký khí 20 Sơ đồ 3.2 Chuẩn bị mẫu sắc ký cột 21 Sơ đồ 3.3 Quy trình sắc ký cột (quy trình 1) 22 Sơ đồ 3.4 Cải thiện quy trình sắc ký cột 23 x 36  Phân đoạn có hàm lượng menthone cao (0.27923 g/l), phân đoạn có hàm lượng menthol cao (1.35827 g/l)  Nếu cần nhiều menthol cần thu phân đoạn 3, cần nhiều menthone ta thu phân đoạn Ngoài muốn thu tinh dầu tinh cần thu phân đoạn 5.2 Đề nghị  Cô lập tinh menthol menthone từ tinh dầu bạc hà  Tiến hành sắc kí cột tinh dầu bạc hà với nhiều hệ dung mơi khác  Tận trích menthol menthone nước thơm sau chưng cất phương pháp sắc ký cột  Khảo sát thêm số thành phần khác tinh dầu bạc hà 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Lê Ngọc Thạch, 2003 Tinh dầu Nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [2] Phạm Động Điện, 2006 Chưng cất tinh dầu nước Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [3] PGS PTS Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, 1999–2000 Bài giảng Chiết xuất dược liệu Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh [4] PGS TS Trần Hùng, 2006 Giáo trình thực tập dược liệu Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh [5] PGS TS Trần Hùng, 2004 Phương pháp nghiên cứu dược liệu Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh [6] Phạm Thanh Kỳ, 2002 Bài giảng dược liệu Nhà xuất y học, Hà Nội [7] GS Nguyễn Khang, TS Phạm Văn Khiển, 2001 Khai thác tinh dầu làm thuốc xuất Nhà xuất y học, Hà Nội [8] Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2006 Kỹ thuật trồng khai thác đặc sản rừng Nhà xuất lao động, Hà Nội [9] Trịnh Thị Phi Ly, 2005 Khảo sát phương pháp chiết xuất, thành phần hóa học tính chất hóa lý tinh dầu hoa lài Jasminum sambae L trồng An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Cơng nghệ sinh học, trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh [10] TS Võ Thị Bạch Mai, 2003 Thủy canh trồng Nhà xuất đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [11] Nguyễn Trung Tính, Nguyễn Phương Vỹ, 2008 Khảo sát hàm lượng tinh dầu, menthol menthone bạc hà (Mentha arvensis L.) phương pháp khác Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh 38 Tài liệu tiếng Anh [12] Amr E.Edris, Badie S.Girgis, and Hoda H.M.Fadel, 2003 Recovery of volatile aroma components from aqueous waste streams using an activated carbon column Food Chemistry Page: 195 – 202 [13] A.K.Singh, V.K.Raina, A.A.Naqvi, N.K.Patra, Birendra Kumar, P.Ram, and S.P.S.Khanuja, 2005 Essential oil composition and chemoarrays of menthol mint (Mentha arvensis L f piperascens Malinvaud ex Holmes) cultivars Flavour and Fragrance Journal Page: 302 – 305 [14] M.Bendahou, A.Muselli, M.Grignon–Dubois, M.Benyoucef, JeanMarie Desjobert, AntoineFranỗois Bernardini, and Jean Costa, 2008 Antimicrobial activity and chemical composition of Origanum glandulosum Desf essential oil and extract obtained by microwave extraction: Comparison with hydrodistillation Food Chemistry Page: 132 –139 [15] Carmen Gherman, Monica Culea, and O.Cozar, 2000 Comparative analysis of some active principles of herb plants by GC:MS Talanta Page: 253 – 262 [16] Magdalena Ligor, and BoguslÇaw Buszewski, 1999 Determination of menthol and menthone in food and pharmaceutical products by solid–phase microextraction– gas chromatography Journal of Chromatography A Page: 161 – 169 [17] M.J.Nozal, J.L.Bernal, J.J.Jiménez, M.J.González, and M.Higes, 2002 Extraction of thymol, eucalyptol, menthol, and camphor residues from honey and beeswax Determination by gas chromatography with flame ionization q detection Journal of Chromatography A Page: 207 – 215 Tài liệu Internet [18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12058905?ordinalpos=1&itool=EntrezSyst em2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Disco very_RA [19] http://en.wikipedia.org/wiki/Menthol [20] http://vietbao.vn/Suc-khoe/Bac-ha/55055627/250/ 39 PHỤ LỤC Phụ lục KẾT QUẢ THEO DÕI CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG CỦA CÂY BẠC HÀ 1.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng số bạc hà trồng thủy canh Cây Ngày Lần Lần Lần 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 10 10 12 12 10 10 10 12 12 12 10 12 12 10 10 12 12 10 12 10 10 12 14 12 12 12 14 14 14 12 14 16 12 12 14 12 15 16 16 16 16 14 16 18 16 14 18 18 14 18 16 14 20 18 20 18 22 18 20 20 20 18 20 22 18 20 18 16 25 20 24 22 24 22 24 26 24 22 24 26 22 24 22 22 30 26 26 26 28 24 26 28 26 26 26 30 24 26 26 24 35 28 30 30 32 26 28 34 28 30 30 34 26 30 30 28 40 30 34 32 36 30 30 38 34 32 32 36 28 34 32 32 45 32 36 36 40 32 34 40 36 34 34 38 30 36 36 34 50 36 40 40 44 34 36 40 40 38 36 42 34 40 38 38 55 40 44 44 48 38 40 42 44 42 40 46 38 44 42 42 60 42 48 48 50 42 42 44 48 46 44 48 42 48 44 44 65 44 52 52 52 44 44 46 50 48 46 50 44 50 46 46 70 44 54 56 54 46 46 48 52 50 48 52 46 54 48 48 10 10 10 10 10 40 1.2 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng số cành bạc hà trồng thủy canh Lần Cây Ngày Lần Lần 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 15 11 10 20 13 14 11 15 11 14 14 13 10 25 14 16 18 18 14 13 20 18 12 16 20 12 16 14 14 30 18 20 20 22 20 19 22 20 16 20 24 15 23 18 16 35 20 22 22 24 22 20 24 22 20 22 26 18 24 20 18 40 22 25 24 26 24 24 26 26 24 25 28 22 28 24 20 45 23 25 26 26 26 26 26 26 24 25 30 24 30 25 21 50 26 25 27 26 27 28 26 26 26 25 32 28 30 26 24 55 28 25 27 26 27 28 26 26 26 27 32 29 30 26 24 60 29 26 27 26 28 28 26 26 26 29 32 30 30 26 24 65 30 26 27 26 28 29 26 26 26 30 32 30 30 26 24 70 30 26 27 26 28 29 26 26 26 30 32 30 30 26 24 41 1.3 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng chiều cao (cm) bạc hà trồng thủy canh Lần Cây Ngày 01 02 03 Lần 04 05 06 07 08 Lần 09 10 11 12 13 14 15 2.2 3.3 3.8 3.6 2.6 2.7 4.3 4.3 2.4 3.9 4.0 1.4 3.1 2.9 1.4 3.3 4.5 4.5 4.5 4.3 3.9 5.6 5.3 3.0 4.2 5.3 2.2 3.9 3.9 1.8 10 4.7 6.5 5.9 6.4 5.2 5.2 8.1 7.2 4.3 6.1 7.9 4.1 5.9 4.7 2.2 15 6.9 9.5 8.4 9.4 7.7 7.5 12.2 11.0 7.5 8.8 11.2 6.9 9.1 6.9 4.7 20 11.3 13.5 13.6 14.4 13.7 13.5 13.5 18.4 14.9 14.1 17.5 12.5 17.3 11.8 9.9 25 18.1 21.0 23.4 22.4 22.6 19.4 26.7 26.1 22.0 20.4 25.0 21.7 28.7 23.5 21.9 30 23.7 29.1 32.3 29.5 31.0 26.6 35.6 35.2 31.8 28.1 32.5 29.6 36.9 33.4 31.9 35 33.4 40.2 46.0 39.2 44.0 41.4 48.7 46.5 40.4 38.9 43.5 42.0 50.4 43.0 45.0 40 40.1 46.5 53.4 46.0 51.5 47.9 57.3 53.9 52.3 47.0 50.3 49.6 58.5 53.3 53.3 45 47.0 51.7 60.0 51.9 59.2 52.6 64.0 60.5 57.8 53.7 56.0 55.7 65.5 62.2 61.2 50 53.7 56.6 65.5 57.2 66.3 58.6 70.5 67.2 65.5 61.7 61.1 61.4 71.6 70.3 68.8 55 59.1 61.3 71.4 63.6 72.7 64.3 76.4 74.6 72.8 69.7 66.4 67.3 77.4 77.6 76.1 60 64.1 65.8 76.8 69.8 77.3 69.7 80.6 81.8 79.6 77.7 71.2 73.1 83.1 81.9 81.9 65 68.9 69.5 81.0 74.5 80.0 74.1 83.9 88.2 86.2 85.6 75.8 78.6 88.5 85.5 87.1 70 73.5 73.7 86.1 80.2 84.0 79.2 87.8 95.0 92.6 93.2 80.1 84.0 94.0 89.6 92.7 42 1.4 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng số bạc hà trồng chậu đất Lần Cây Ngày Lần Lần 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 6 8 8 10 10 12 8 10 8 10 12 8 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10 12 10 10 12 10 12 14 12 10 12 15 12 10 10 10 12 10 12 14 10 14 16 14 10 10 12 20 14 12 12 12 14 12 12 16 12 16 18 14 10 12 14 25 16 16 12 16 18 12 16 18 14 18 20 18 16 14 16 30 20 18 16 18 20 16 20 20 16 22 22 20 16 16 18 35 22 20 18 20 22 18 22 22 16 24 24 22 20 18 20 40 28 22 20 22 26 22 22 26 18 26 26 24 24 20 22 45 30 24 22 24 26 24 24 28 20 28 30 28 26 22 24 50 34 28 24 26 30 26 26 32 22 32 32 28 28 22 28 55 36 30 26 28 32 26 26 32 24 36 34 32 32 24 28 60 40 32 30 32 36 30 30 36 24 38 34 34 34 24 32 65 44 36 34 34 38 32 32 38 26 42 36 38 40 28 34 70 48 40 36 36 40 34 32 40 28 42 36 40 42 28 38 10 43 1.5 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng số cành bạc hà trồng chậu đất Lần Cây Ngày Lần Lần 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 30 4 2 0 5 0 35 10 8 11 10 11 40 19 13 10 13 12 15 14 15 10 45 22 14 12 17 11 16 22 16 20 18 12 50 26 28 20 21 12 13 19 25 22 27 25 14 55 28 21 24 28 17 16 22 27 24 30 31 16 60 28 25 28 30 19 16 24 27 26 30 31 12 25 65 28 26 30 33 24 16 26 27 26 32 31 13 28 70 28 26 30 33 26 16 28 27 26 32 31 13 32 44 1.6 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng chiều cao (cm) bạc hà trồng chậu đất Lần Cây Ngày 01 02 03 Lần 04 05 06 07 08 Lần 09 10 11 12 13 14 15 5.5 3.0 2.8 5.0 5.0 3.5 7.0 4.1 3.3 4.2 7.0 4.5 2.9 5.2 5.7 6.5 4.0 3.4 7.0 6.2 4.3 9.2 5.3 4.1 8.0 7.9 5.8 3.1 5.5 6.0 10 8.0 5.7 4.6 9.2 8.0 5.5 12.1 7.0 6.1 11.8 9.6 7.5 5.9 6.3 6.4 15 10.8 8.7 5.7 12.4 10.3 7.6 16.5 9.7 8.2 15.7 12.5 10.3 7.4 8.3 7.8 20 13.7 12.0 7.2 16.2 13.5 10.2 20.0 13.3 11.0 19.3 15.3 14.0 9.6 11.2 9.4 25 18.5 15.0 10.8 20.0 17.4 14.5 23.5 18.0 13.5 23.1 18.6 17.8 13.4 13.9 13.3 30 22.1 19.7 14.3 23.1 21.9 18.0 26.0 23.5 15.9 27.0 21.6 20.6 17.3 16.3 18.5 35 25.7 24.8 19.0 27.0 26.5 23.4 29.0 29.7 18.2 31.2 25.5 25.4 22.0 20.7 25.7 40 30.9 29.2 23.2 30.4 29.9 27.3 32.3 34.1 20.2 35.2 28.3 28.8 25.2 26.4 28.9 45 35.0 34.3 27.3 32.5 34.2 31.9 35.2 40.0 22.9 39.5 31.6 33.7 30.5 29.3 31.3 50 39.5 38.3 31.8 34.4 36.7 36.0 38.0 41.4 24.5 42.9 34.5 37.3 33.9 33.7 35.9 55 41.8 42.0 32.3 36.5 39.5 36.3 39.3 47.3 26.7 45.6 35.7 39.0 36.3 36.0 37.9 60 44.9 46.0 36.3 37.9 44.4 41.8 39.6 50.0 29.8 50.3 38.5 40.3 39.0 38.8 42.5 65 50.7 53.0 42.2 41.9 47.2 45.8 43.7 54.6 32.7 55.2 40.4 43.9 42.2 44.1 45.5 70 54.7 57.5 45.7 44.7 51.2 49.0 45.2 56.4 34.7 56.8 41.6 48.3 45.1 46.3 50.2 45 Phụ lục MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG C 2.1 Thành phần đa lượng Hóa chất Hàm lượng (g/l) KH2PO4 0.1756 KNO3 0.64646 Ca(NO3)2 0.8835 MgSO4 0.4056 2.2 Thành phần vi lượng Hóa chất Hàm lượng (g/l) Fe 0.00005 FeSO4.7H2O 0.025 EDTA 0.035 MnSO4.4H2O 0.004065 H3BO3 0.002864 CuSO4.5H2O 0.0004 ZnSO4.7H2O 0.0009 Na2MoO4.2H2O 0.000126 CoSO4.6H2O 0.0001 KI 0.0005 46 Phụ lục XỬ LÝ SỐ LIỆU 3.1 Kết xử lý tiêu tăng trưởng bạc hà trồng chậu đất trồng thủy canh 3.1.1 Kết xử lý tiêu tăng trưởng số Two-Sample T-Test and CI: TC - La, Dat - La Two-sample T for TC - La vs Dat - La TC - La Dat - La N 15 15 Mean 49.73 37.33 StDev 3.69 5.38 SE Mean 0.95 1.4 Difference = mu (TC - La) - mu (Dat - La) Estimate for difference: 12.40 95% CI for difference: (8.92, 15.88) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 7.36 P-Value = 0.000 DF=24 3.1.2 Kết xử lý tiêu tăng trưởng số cành Wilcoxon Signed Rank Test: TC - Canh, Dat - Canh Test of median = 0.000000 versus median not = 0.000000 TC - Canh Dat - Canh N 15 15 N for Test 15 14 Wilcoxon Statistic 120.0 105.0 P 0.001 0.001 Estimated Median 28.00 26.25 3.1.3 Kết xử lý tiêu tăng trưởng chiều cao Two-Sample T-Test and CI: TC - Cao, Dat - Cao Two-sample T for TC - Cao vs Dat - Cao TC - Cao Dat - Cao N 15 15 Mean 85.71 48.49 StDev 7.22 6.26 SE Mean 1.9 1.6 Difference = mu (TC - Cao) - mu (Dat - Cao) Estimate for difference: 37.22 95% CI for difference: (32.16, 42.28) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 15.08 P-Value =0.000 DF=27 3.2 Kết xử lý hàm lượng tinh dầu, hàm lượng nước, hàm lượng menthol menthone trồng chậu đất trồng thủy canh 3.2.1 Kết xử lý hàm lượng tinh dầu Wilcoxon Signed Rank Test: TC - Tinh dau, Dat - Tinh dau Test of median = 0.000000 versus median not = 0.000000 TC - Tinh dau Dat - Tinh dau N 3 N for Test 3 Wilcoxon Statistic 6.0 6.0 P 0.181 0.181 Estimated Median 0.5771 0.4317 47 3.2.2 Kết xử lý hàm lượng nước Two-Sample T-Test and CI: TC - HLNuoc, Dat - HL Nuoc Two-sample T for TC - HLNuoc vs Dat - HL Nuoc TC - HLNuoc Dat - HL Nuoc N 3 Mean 0.7667 0.7733 StDev 0.0115 0.0115 SE Mean 0.0067 0.0067 Difference = mu (TC - HLNuoc) - mu (Dat - HL Nuoc) Estimate for difference: -0.00667 95% CI for difference: (-0.03284, 0.01951) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = -0.71 P-Value = 0.519 DF=4 3.2.3 Kết xử lý hàm lượng menthol Wilcoxon Signed Rank Test: TC - Menthol, Dat - Menthol Test of median = 0.000000 versus median not = 0.000000 TC - Menthol Dat - Menthol N 3 N for Test 3 Wilcoxon Statistic 6.0 6.0 P 0.181 0.181 Estimated Median 0.1692 0.2573 3.2.4 Kết xử lý hàm lượng menthone Two-Sample T-Test and CI: TC - Menthone, Dat - Menthone Two-sample T for TC - Menthone vs Dat - Menthone TC - Menthone Dat - Menthone N 3 Mean 0.03045 0.03517 StDev 0.00264 0.00146 SE Mean 0.0015 0.00084 Difference = mu (TC - Menthone) - mu (Dat - Menthone) Estimate for difference: -0.00473 95% CI for difference: (-0.01026, 0.00081) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = -2.72 P-Value = 0.073 DF=3 3.3 Kết xử lý hàm lượng menthol menthone phân đoạn sắc ký cột silica gel 3.3.1 Kết so sánh khác biệt hàm lượng menthol quy trình Two-Sample T-Test and CI: Quy trinh - Menthol, Quy trinh - Menthol Two-sample T for Quy trinh - Menthol vs Quy trinh - Menthol Quy trinh - Menthol Quy trinh - Menthol N 4 Mean 0.374 0.472 StDev 0.597 0.675 SE Mean 0.30 0.34 48 Difference = mu (Quy trinh - Menthol) - mu (Quy trinh - Menthol) Estimate for difference: -0.098 95% CI for difference: (-1.256, 1.061) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = -0.22 P-Value = 0.837 DF=5 3.3.2 Bảng kết so sánh khác biệt hàm lượng menthol phân đoạn One-way ANOVA: KQ - PD - Menthol versus Phan doan - Menthol Source Phan doan - Menthol Error Total S = 0.09544 Level PD1 PD2 PD3 PD4 N 2 2 DF SS 2.41852 0.03644 2.45496 R-Sq = 98.52% Mean 0.0281 0.2792 1.3583 0.0256 StDev 0.0009 0.1352 0.1346 0.0054 MS 0.80617 0.00911 F 88.50 P 0.000 R-Sq(adj) = 97.40% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.00 0.50 1.00 1.50 Pooled StDev = 0.0954 3.3.3 Kết so sánh khác biệt hàm lượng menthone quy trình Two-Sample T-Test and CI: Quy trinh - Menthone, Quy trinh - Menthone Two-sample T for Quy trinh - Menthone vs Quy trinh - Menthone Quy trinh - Menthone Quy trinh - Menthone N 2 Mean 0.191 0.3938 StDev 0.112 0.0781 SE Mean 0.079 0.055 Difference = mu (Quy trinh - Menthone 2) - mu (Quy trinh - Menthone 2) Estimate for difference: -0.2027 95% CI for difference: (-1.4271, 1.0216) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = -2.10 P-Value = 0.282 DF=1 49 Phụ lục SẮC KÝ ĐỒ SẮC KÝ KHÍ Ghi chú: Thời gian lưu menthone: 12.17 phút Thời gian lưu menthol: 12.95 phút Mẫu tinh dầu bạc hà ly trích từ trồng chậu đất Mẫu tinh dầu bạc hà ly trích từ trồng thủy canh 50 Mẫu nước thơm sau chưng cất 100g bạc hà tươi Phân đoạn sắc ký cột mẫu tinh dầu bạc hà Phân đoạn sắc ký cột mẫu tinh dầu bạc hà ... BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS TRẦN THỊ LỆ MINH TRƯƠNG VŨ PHONG KS TRỊNH THỊ PHI LY Tháng 9/2008 LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ:  Ban Giám hiệu trường... đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập Chân thành cảm ơn Tháng 09 năm 2008 Trương Vũ Phong iii TÓM TẮT Đề tài “SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT, SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn