Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội

77 117 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 10:52

... kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu tư XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục... sách Nhà nước Kho bạc - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm - Đề xu t giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội , Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn