Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình

97 62 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2018, 13:01

... tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. .. nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG... Lệ Thủy 36 tê 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1 Các pháp lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn