Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang

14 582 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:27

Kiãøm tra baìi cuî: Nãu cäng duûng cuía dáúu cháúm læ íng? Láúy vê duû minh hoaû. Tiãút 122: DÁÚU GẢCH NGANG I .Cäng dủng ca dáúu gảch ngang: 1.Ví dụ: a. Âẻp quạ âi,ma xn åi - ma xn ca H Näüi thán u ( .) b. Cọ ngỉ åìi kh nọi : - Báøm dãù cọ khi âã våỵ ! Ngi cau màût gàõt ràòng : - Màûc kãû. 2. Nhận xét: a. Đánh dấu bộ phận giải thích. b.Dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. c. Liệt kê(liệt kê cơng dụng của dấu chấm lửng). d. Dùng để nối các từ nằm trong một liên danh. c. Dáúu cháúm lỉ íng âỉ åüc dng âãø: -T cn nhiãưu s ỉ û váût, hiãûn tỉ åüng chỉ a liãût kã hãút. -Thãø hiãn chäø låìi nọi b dåí hay ngáûp ngỉ ìng, ngàõt qung. -Lm gin nhëp âiãûu cáu vàn, chøn bë cho s ỉ û xút hiãûn ca mäüt tỉ ì ngỉ ỵ biãøu thë näüi dung báút ngåì hay hi hỉ åïc, chám biãúm. d . Mäüt nhán chỉ ïng thỉ ï hai ca cüc häüi kiãún Va-ren -Phan Bäüi Cháu (xin chàóng dạm nãu tãn nhán chỉ ïng ny) lải qu quút ràòng (Phan) Bäüi Cháu â nhäø vo màût Va- ren ; cại âọ thç cng cọ thãø. Tiãút 122: DÁÚU GẢCH NGANG I .Cäng dủng ca dáúu gảch ngang: 1.Vê du : 2.Nhận xét : 3.Ghi nhåï : Dáúu gảch ngang cọ nhỉ ỵng cäng dủng s au : - Âàût åí giỉ ỵa cáu âãø âạnh dáúu bäü pháûn chụ thêch, gii thêch trong cáu . - Âàût åí âáưu dng âãø âạnh dáúu låìi nọi trỉ ûc tiãúp ca nhán váût hồûc âãø liãût kã . - Näúi cạc tỉ ì nàòm trong mäüt liãn danh *Bài tập áp dụng : Nêu tác dụng của dấu gạng ngang trong các ví dụ sau: a. Em để nó ở lại – Giọng em ráo hoảnh – Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa. b. -Thưa cô, em không dám nhận… em không được đi học nữa. - Sao vậy ? Cô Tâm sửng sốt. c. Nơi nhận: - Các giáo viên chủ nhiệm - Các lớp. - Lưu văn phòng. d. - Liên doanh Việt – Nga. - Thời kì 1930 – 1945. Tióỳt 122: DU GACH NGANG I .Cụng dng ca du gch ngang: 1.Vờ du : 2.Nhn xột : 3.Ghi nhồù : II.Phõn bit du gch ngang vi du gnh ni: 1. Vớ d: Mọỹt nhỏn chổ ùng thổ ù hai cuớa cuọỹc họỹi kióỳn Va-ren Phan Bọỹi Chỏu (xin chúng daùm nóu tón nhỏn chổ ùng naỡy) laỷi quaớ quyóỳt rũng (Phan) Bọỹi Chỏu õaợ nhọứ vaỡo mỷt Va-ren ; caùi õoù thỗ cuợng coù thóứ . 2. Nhn xột: - Va-ren: Ni cỏc ting trong t phiờn õm. (T mn) - Cỏch vit: Du gnh ni ngn hn du gch ngang. Tióỳt 122: DU GACH NGANG I . Cụng dng ca du gch ngang: 1.Vờ du : 2.Nhn xột : 3.Ghi nhồù : II.Phõn bit du gch ngang vi du gnh ni: 1. Vớ d: 2. Nhn xột: 3. Ghi nh : 3. Ghi nh : - Dỏỳu gaỷch nọỳi khọng phaới laỡ mọỹt dỏỳu cỏu. Noù chố duỡng õóứ nọỳi caùc tióỳng trong nhổ ợng tổ ỡ mổ ồỹn gọửm nhióửu tióỳng. - Dỏỳu gaỷch nọỳi ngừn hồn dỏỳu gaỷch ngang. Tiãút 122: DÁÚU GAÛCH NGANG I . Công dụng của dấu gạch ngang: 1.Vê du : 2.Nhận xét : 3.Ghi nhåï : II.Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạnh nối: 1. Ví dụ: 2. Nhận xét: 3. Ghi nhớ : 3. Ghi nhớ : * Bài tập áp dụng: Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối: - Chủ nghĩa Mác − Lê-nin. - Thủ đô Mát-xcơ-va. Tiãút 122: DÁÚU GAÛCH NGANG I. Công dụng của dấu gạch ngang: 1. Ví dụ: 2. Nhận xét: 3. Ghi nhớ : II.Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạnh nối: 1. Ví dụ: 2. Nhận xét: 3. Ghi nhớ : 3. Ghi nhớ : III. Luyện tập: III. Luyện tập: III. Luyóỷn tỏỷp . Baỡi tỏỷp 1: a,b .Duỡng õóứ õaùnh dỏỳu bọỹ phỏỷn giaới thờch, chuù thờch. c. Duỡng õóứ õaùnh dỏỳu lồỡi noùi trổỷc tióỳp cuớa nhỏn vỏỷt vaỡ bọỹ phỏỷn chuù thờch , giaới thờch. d,e Duỡng õóứ nọỳi caùc bọỹ phỏỷn trong mọỹt lión danh (Haỡ Nọỹi -Vinh; Thổ ỡa Thión - Huóỳ) . ni ngn hn du gch ngang. Tióỳt 122: DU GACH NGANG I . Cụng dng ca du gch ngang: 1.Vờ du : 2.Nhn xột : 3.Ghi nhồù : II.Phõn bit du gch ngang vi du gnh ni:. một đoạn văn từ 5 đến 7 câu trong đó sử dụng dấu gạch ngang và dấu gạch nối. Tióỳt 122: DU GACH NGANG I .Cọng duỷng cuớa dỏỳu gaỷch ngang. 1.Vờ du : 2.Nhn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang, Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang, Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang

Bình luận về tài liệu ngu-van-7-tiet-122-dau-gach-ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP