31 UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

5 132 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 31 - UC toán cực trị mạch RLC f biến thiên Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp R = 100 Ω, C = 200/(3π) μF, L = 1/π H, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều: u = 100 cos(ωt) V Cho tần số dòng điện thay đổi để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Giá trị ω A 120π (rad/s) B 140π (rad/s) C 100π (rad/s) D 90π (rad/s) Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi ω = ω1 ω = ω2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ ω1, ω2 ω0 : A 0  (1  2 ) B 02  (12  22 ) C 0  12 D  1 (  2) 1 2  Câu Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H tụ điện có điện dung C = 100/π µF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = 100 cos(ωt) V, tần số dòng điện thay đổi Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại tần số góc dòng điện bằng: A 100π/ rad/s B 200π rad/s C 100π rad/s D 100π rad/s Câu Cho mạch điện RLC nối tiếp, mắc mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f biến đổi, f = 60 Hz f = 80 Hz hiệu điện hiệu dụng hai tụ có giá trị UC, f = 16 Hz hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn (cuộn cảm thuần) có giá trị cực đại Xác định giá trị tần số f để hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị cực đại A 40 Hz B 50 Hz C 40 Hz D 70 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 130 (Ω), L = 4/π (H) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f điện áp khoảng (0, ∞) thấy giá trị UC tương ứng với giá trị tần số Điện dung C nhận giá trị A 110 µF B 125 µF C 140 µF D 165 µF Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 200 (Ω), C = 100/π (µF) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch Giữ nguyên Uo thay đổi tần số f điện áp tồn dải (từ đến ∞) thấy giá trị UC tương ứng với giá trị tần số f Giá trị L A 7/π H B 11/π H C 4/π H D 1/π H Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 100 Ω, C = 50/π µF, L = π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f thấy giá trị UC tìm giá trị tần số f tương ứng Tần số f nhận giá trị A 42 Hz B 20 Hz C 35 Hz D 40 Hz Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi vào đoạn đầu mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần) Khi tần số góc ω = ω1 = 40π rad/s UC đạt giá trị cực đại, ω = ω2 = 90π rad/s UL đạt giá trị cực đại Khi công suất tiêu thụ điện điện trở R đạt giá trị cực đại tần số dòng điện A 50 Hz B 60 Hz C 30 Hz D 120 Hz Câu Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Trong trình tần số biến đổi, để giá trị UC (điện áp hiệu dụng hai tụ) tương ứng với giá trị tần số thơng số mạch điện phải thỏa mãn điều kiện A 2L ≤ R2C B 2C ≤ R2L C 2L > R2C D 2C > R2L Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f thay đổi vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần) Khi f = f1 UC đạt giá trị cực đại, f = f2 UL đạt giá trị cực đại Khi UR đạt giá trị cực đại tần số dòng điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A |f1 – f2| f f B 2 C f1 f D f1 + f2 Câu 11 Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Khi f = f1 f = f2 điện áp hiệu dụng tụ điện có giá trị Khi f = f0 điện áp hiệu dụng tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ f1, f2 f0 A f0 = (f1+f2)/2 B f02 = (f12 + f22)/2 1 1 C  (  ) f0 f1 f2 D f  f1 f Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi f = f1 = 30 Hz UC đạt giá trị cực đại Khi f = f2 = 120 Hz UL đạt giá trị cực đại Khi hệ số công suất mạch đạt giá trị cực đại tần số dòng điện A 90 Hz B 60 Hz C 75 Hz D 150 Hz Câu 13 Cho mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R = 200 Ω, C = 50/π µF, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch thay đổi tần số f tồn dải (0 đến ∞) thấy có hai giá trị tần số khác để điện áp hiệu dụng tụ điện có giá trị UC cho trước Hỏi UC giá trị ? A 260 V B 150 V C 210 V D 230 V Câu 14 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với điện trở R = 200 Ω, điện dung C = 100/π µF, điện cảm L = 2π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 thay đổi tần số điện áp thấy f = f1 = 10 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng C có giá trị giống Giá trị tần số f2 xấp xỉ A 13,8 Hz B 14,2 Hz C 5,8 Hz D 11,3 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 100 Ω, C = 100/π µF, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + phi) vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 thay đổi tần số f thấy f = f1 = 25 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng C có giá trị giống Giá trị f2 xấp xỉ A 35,3 Hz B 33,5 Hz C 53,3 Hz D 30,3 Hz Câu 16 Cho mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R = 200 Ω, C = 100/π µF, L = π H Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos(2πft) vào hai đầu mạch thay đổi tần số f thấy có hai giá trị tần số khác để điện áp hiệu dụng tụ điện có giá trị UC cho trước Hỏi UC nhận giá trị ? A 90 V B 150 V C 130 V D 110 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tần số thay đổi để UCcực đại Lại có Câu 2: B Câu 3: A  thay đổi để UCcực đại thì: Câu 4: A Câu 5: D Câu 6: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: A Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: B Câu 13: D Câu 14: D Khi tần số thay đổi để có hai giá trị cho điện áp hiệu dụng C, ta có: → f2 = 11,3 Hz Câu 15: A Câu 16: A ... tiếp Khi f = f1 f = f2 điện áp hiệu dụng tụ điện có giá trị Khi f = f0 điện áp hiệu dụng tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ f1 , f2 f0 A f0 = (f1 +f2 )/2 B f0 2 = (f1 2 + f2 2)/2 1 1 C  (  ) f0 f1 f2 ... chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f thay đổi vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần) Khi f = f1 UC đạt giá trị cực đại, f = f2 UL đạt giá trị cực đại Khi UR đạt giá trị cực đại... f2 D f  f1 f Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi f = f1 = 30 Hz UC đạt giá trị cực đại Khi f = f2 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên , 31 UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn