30 UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

5 147 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 30 - UL toán cực trị mạch RLC f biến thiên Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L Điều chỉnh f đến giá trị f1 f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây cực đại phải điều chỉnh tần số f tới giá trị: A f   f12  f 22  B f   f12  f 22  / C 1  2 2 f f1 f2 D 1  2 2 2f f1 f2 Câu Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều u = U0cosωt Trong U0 khơng đổi tần số góc ω thay đổi Khi ω = ω1 = 60π rad/s mạch điện có cộng hưởng điện cảm kháng cuộn dây điện trở R Để điện áp cuộn cảm L đạt cực đại tần số điện áp có giá trị sau đây: A 100π rad/s B 100π rad/s C 90π rad/s D 120π rad/s Câu Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 6,25/π H, tụ điện có điện dung C = 10-3/(4,8π) F Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 200 cos(ωt + φ) V có tần số góc ω thay đổi Thay đổi ω tìm hai giá trị ω1 = 30π rad/s ω2 = 40π rad/s điện áp hiệu dụng cuộn dây có giá trị Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: A 120 V B 120 V C 150 V D 100 V Câu Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 6,25/π H, tụ điện có điện dung C = 10-3/(4,8π) F Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 200 cos(ωt + φ) V có tần số góc ω thay đổi Thay đổi ω, thấy tồn ω1 = 30π rad/s ω2 = 40π rad/s điện áp hiệu dụng cuộn dây có giá trị Điện trở R có giá trị A 100 Ω B 200 Ω C 120 Ω D 240 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 100 Ω, C = 200/π µF Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch Giữ nguyên Uo thay đổi tần số f điện áp toàn dải (từ đến ∞) thấy giá trị UL tương ứng với giá trị tần số f Giá trị L A 4/π H B 3/π H C 2/π H D 1/π H Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 200 Ω, C = 100/π µF Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch Giữ nguyên Uo thay đổi tần số f điện áp tồn dải (từ đến ∞) thấy có giá trị UL tương ứng với hai giá trị khác f1 f2 tần số Giá trị L A 3/π H B 2/π H C 1/π H D 1/(2π) H Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 100 Ω, C = 200/π µF, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo, thay đổi tần số f thấy f = foL, điện áp hiệu dụng cuộn dây cảm đạt giá trị cực đại ULmax Giá trị foL A 25/ Hz B 25 Hz C 50/ Hz D 50 Hz Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 50 Ω, C = 300/π µF, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f thấy f = f1 = 35 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng L có giá trị giống Giá trị f2 A 18 Hz B 13 Hz C 27 Hz D 36 Hz Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 50 Ω, C = 300/π µF, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo, thay đổi tần số f thấy giá trị UL tìm giá trị tần số f tương ứng Tần số f nhận giá trị A 13 Hz B 15 Hz C 17 Hz D 11 Hz Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định tần số thay đổi lên hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Trong trình tần số Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 biến đổi, để tìm nhật giá trị UL (điện áp hiệu dụng cuộn cảm) tương ứng với hai tần số khác mạch điện (f1 ≠ f2) thơng số mạch điện phải thỏa mãn điều kiện A L ≤ R2C B C ≤ R2L C 2L > R2C D 2C > R2L Câu 11 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 200 Ω, C = 100/π µF, L = 4/π H Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(2πft) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo, thay đổi tần số f thấy với giá trị UL cho trước, người ta tìm giá trị tần số f tương ứng Tần số f nhận giá trị ? A 15 Hz B 25 Hz C 25 Hz D 30 Hz Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với R = 100 Ω, C = 50/π µF, L = 1/2π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 thay đổi tần số f tìm giá trị tần số cho điện áp hiệu dụng cuộn dây cảm đạt giá trị cực đại Giá trị tần số A 100/ Hz B 100 Hz C 50 Hz D 50 Hz Câu 13 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 50 Ω, C = 100/π µF, L = 1/π H Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos(2πft) V vào hai đầu mạch Điều chỉnh tần số f tồn dải thấy có hai giá trị khác tần số để điện áp hiệu dụng L có giá trị UL cho trước UL nhận giá trị ? A 90 V B 200 V C 240 V D 120 V Câu 14 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với R = 200 Ω, C = 100/π µF, L = 4/π H Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(2πft) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f thấy f = f1 = 32 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng L có giá trị giống Giá trị f2 xấp xỉ A 25 Hz B 43,4 Hz C 40 Hz D 36,7 Hz Câu 15 Cho mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R = 100 Ω, C = 200/π µF, L = 4/π H Đặt điện áp xoay chiều u = 120 cos(2πft) V vào hai đầu mạch Điều chỉnh tần số f tồn dải thấy có hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 giá trị khác tần số để điện áp hiệu dụng L có giá trị UL cho trước UL khơng thể nhận giá trị ? A 150 V B 140 V C 170 V D 110 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Ta có Câu 2: D Bài ta sử dụng cách chọn giá trị cho nhanh Giả sử cộng hưởng Câu 3: C tần số góc điện áp hai đầu cuộn dây cực đại Câu 4: B Với  điện áp đầu cuộn day cực đại ta có : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác ta có Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: A Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: D Câu 12: B Câu 13: D Khi thay đổi f để ln có hai giá trị khác tần số để điện áp hiệu dụng L có giá trị ta có: Câu 14: C Mặt khác thay đổi tần số có giá trị f để điện áp hiệu dụng L giống thì: Câu 15: D ... hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f thấy f = f1 = 35 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng L có giá trị giống Giá trị f2 A 18 Hz B 13 Hz C 27 Hz D 36 Hz Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC không... Ω, C = 300 /π F, L = 2/π H Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo, thay đổi tần số f thấy giá trị UL tìm giá trị tần số f tương ứng Tần số f nhận giá trị A... Uocos(2πft) vào hai đầu mạch, giữ nguyên Uo thay đổi tần số f thấy f = f1 = 32 Hz f = f2 điện áp hiệu dụng L có giá trị giống Giá trị f2 xấp xỉ A 25 Hz B 43,4 Hz C 40 Hz D 36,7 Hz Câu 15 Cho mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên , 30 UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn