Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 4)

11 56 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:21

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 04 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10‒34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10‒19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân 13 H 12 H 42 He 10 n  17,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 5,03.1011 J B 4,24.105 J C 4,24.108 J D 4,24.1011 J Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10‒6 (C), cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1π (A) Chu kì dao động điện từ tự mạch A 106 s B 103 s C 4.10 7 s D 4.10 5 s Câu 3: Có hai điện tích điểm đặt khơng khí có điện tích 1μC 10 nC Lực tương tác hai điện tích có độ lớn mN Khoảng cách hai điện tích A 10 mm B 10 m C 10 cm D 10 dm Câu 4: Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 25 s B 200 s C 50 s D 400 s Câu 5: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz Cơng suất xạ điện từ nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xỉ A 0,33.1019 B 3,02.1020 C 3,02.1019 D 3,24.1019 Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn Suất điện động cực đại khung dây A 220 V B 220 V C 110 V D 110 V T 5 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 7: Khi hiệu điện đặt vào hai tụ điện tăng lên lần A điện tích tụ điện tăng lên lần B điện tích tụ điện giảm lần C điện dung tụ điện tăng lên lần D điện dung tụ điện giảm lần Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng D Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s Câu 9: Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti  Li  đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động không kèm theo tia  Biết lượng toả phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 15,8 MeV B 19,0 MeV C 7,9 MeV D 9,5 MeV Câu 10: Trong máy thu vô tuyến, phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có tần số A micrơ B mạch chọn sóng C mạch tách sóng D loa Câu 11: Đặt điện áp u  U0 cos t có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Khi   LC LC A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 12: Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả thực công nguồn điện C khả dự trữ điện tích nguồn điện D khả tích điện cho hai cực nguồn điện Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? U I  0 A U I0 U I   B U I0 u i C   U I u i2 D   U I0 Câu 14: Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) UAK = 2.104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tần số lớn tia X mà ống phát xấp xỉ A 4,83.1017 Hz B 4,83.1021 Hz C 4,83.1018 Hz D 4,83.1019 Hz Câu 15: Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  5cos  6t  x  (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 16: Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 17: Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia hồng ngoại B tia Rơn-ghen C tia đơn sắc màu lục D tia tử ngoại Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 40  tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha  so với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng tụ điện A 40 3 B 20 3 C 40 D 40  Câu 19: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i  C  U0  u  L B i  L  U0  u  C C i  LC  U 02  u  D i  LC  U 02  u  Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 20: Đặt điện áp u  U cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20  R2 = 80  biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 21: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm khơng khí sóng ngang B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước Câu 22: Nguyên tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng E n  1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng Em = ‒3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ A 0,654.10‒5 m B 0,654.10‒6 m C 0,654.10‒4 m D 0,654.10‒7 m Câu 23: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hoà với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 0,32 J C 3,2 mJ D 6,4 mJ Câu 24: Đặt điện áp u  220 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha 2 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM A 110 V B 220 V C 220 V D 220 V Câu 25: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật ln dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 26: Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hồ quang điện B lò vi sóng C hình máy vơ tuyến D lò sưởi điện Câu 27: Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài dao động điều hồ với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài A 2,5 m B m C m D 1,5 m Câu 28: Cho dòng điện I chạy dây dẫn thẳng dài vơ hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây dẫn đoạn r có độ lớn A 2.107 I r B 2.107 I r C 2.107 I r2 D 2.107 I r2 Câu 29: Vật sáng AB có dạng đoạn thẳng, đặt vng góc với trục (A nằm trục chính) thấu kính, tạo ảnh A1B1 = cm rõ nét Giữ vật cố định, di chuyển thấu kính dọc theo trục đến vị trí khác lại thu ảnh A2B2 = 6,25 cm rõ nét Độ cao vật AB A 1,56 cm B cm C 25 cm D 5,12 cm Câu 30: Hiện tượng sau khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang phát quang D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 31: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao    động có phương trình x1  3cos10t (cm) x  4sin 10t   (cm) Gia tốc vật  có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 0,7 m/s2 Câu 32: Một kính thiên văn quang học gồm vật kính thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự 1,2 m cm Một người mắt khơng có tật, quan sát thiên thể xa kính thiên văn trạng thái mắt khơng điều tiết có góc trơng ảnh 5’ Góc trơng thiên thể khơng dùng kính A 0,5’ B 0,25’ C 0,35’ D 0,2’ Câu 33: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A ánh sáng trắng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối C vạch màu sáng, tối xen kẽ D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 34: Biết cường độ âm chuẩn 10‒12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10‒5 W/m2 mức cường độ âm điểm A B B B C 12 B D B Câu 35: Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  dòng hạt nhân heli ( 42 He ) B Khi khơng khí, tia a làm ion hố khơng khí dần lượng C Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện D Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s Câu 36: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 99 ± (cm), chu kì dao động nhỏ 2,00 ± 0,01 (s) Lấy π2 = 9,87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm A g = 9,7 ± 0,1 (m/s2) B g = 9,7 ± 0,2 (m/s2) C g = 9,8 ± 0,1 (m/s2) D g = 9,8 ± 0,2 (m/s2) Câu 37: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có đầu cố định đầu tự có sóng dừng Kể đầu dây cố định, dây có nút Biết khoảng thời gian lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,25 s Tốc độ truyền sóng dây A 1,2 m/s B 2,9 m/s C 2,4 m/s D 2,6 m/s Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2 mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 39: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 9° tác dụng trọng lực Ở thời điểm t0, vật nhỏ lắc có li độ góc li độ cong 4,5° 2,5π cm Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật thời điểm t0 A 37 cm/s B 31 cm/s C 25 cm/s D 43 cm/s Câu 40: Trong từ trường có chiều hướng xuống, điện tích âm chuyển động theo phương nằm ngang từ Đơng sang Tây Nó chịu tác dụng lực Lo - ren - xơ hướng phía Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Đông B Tây C Nam - HẾT - D Bắc Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 04 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04 01 D 02 D 03 C 04 C 05 C 06 A 07 A 08 C 09 D 10 D 11 B 12 B 13 D 14 C 15 B 16 D 17 A 18 A 19 A 20 B 21 A 22 B 23 B 24 D 25 D 26 A 27 C 28 B 29 B 30 D 31 C 32 B 33 D 34 B 35 D 36 D 37 C 38 D 39 D 40 D Câu 1: • Số hạt nhân g khí He là: N He  6, 02.1023  1,505.1023 (hạt) • Dễ thấy phản ứng cho hạt nhân He, để tạo g He số phản ứng N pu  N He  1,505.10 23 pư • Vậy lượng tỏa Q  Npu 17,6 MeV = 2,6488.1024 MeV = 4,23808.1011 J Chọn D Câu 2:  I0 2q T  4.105 s Chọn D q0 I0 Câu 3: r  9.109 q1q F  0,1m  10 cm Chọn C Câu 4: Cơng thức tính số hạt nhân lại thời điểm t: N X t   N t   100 T t : 20%N  N 1 0    T  T  50 s Chọn C t 100   t : 5%N  N T 0 2 Câu 5:  t T Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ P  n  nhf  n  P  3, 02.1019 Chọn C hf Câu 6: E  NBS  2n.NBS  220 V Chọn A Câu 9: W  2K X  K P  17,5 MeV  K X  9,5 MeV Chọn D Câu 13: Mạch chứa R u i pha  u U0 U    R Chọn D i I0 I Câu 14: eU AK   max  hf max  f max  eU AK  4,83.1018 Hz Chọn C h Câu 15: Thừa số nhân vào x 2      m  v  f  m/s Chọn B  Câu 18: tan  u  i    ZC  ZC  40 3 Chọn A R Câu 19: 2  i   u  Ln có       với U C  I L , biến đổi  Chọn A  I0   U  Câu 20: P U2  U  200 V Chọn B R1  R Câu 23: Wđ  W  Wt  Câu 24: 1 m2  A  x   k  A  x   0,32 J Chọn 2 B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nhìn vào giản đồ vecto dễ thấy AMB  U AM  U MB  U  220 V Chọn D Câu 27:   g     0, 21  2,  2,2 s  2  g   s  2  0, 21   m Chọn C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 29: AB  A1B1.A B2  cm Chọn B Câu 32: G   f1   20    0, 25' Chọn B 0 f2 Câu 36: T  2 g g 4 T2  42 4.9,87.0,99 g    9, 7713 m / s  2  T   g    2T  g  0,1964 m / s  g T  g  g  g  9,8  0, m/s Chọn D Câu 37: • lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng diễn T  0, 25s  T  0,1s  f  10Hz • Số bụng số nút n  Mà sóng dừng đầu cố định, đầu tự do: f   2n  1 v  v  2, 4m / s Chọn C Câu 38: Số vân sáng:  ki  4,5  1, 67  k  3, 75  vân sáng Số vân tối:   k  0,5  i  4,5  2,17  k  4, 25  vân tối Chọn D Câu 39: s     m  v  g   02     43 cm/s Chọn D ... cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i  C  U0  u  L B i  L  U0  u  C C i  LC  U 02  u  D i  LC  U 02  u  Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi... nối liền cách liên tục Câu 34: Biết cường độ âm chuẩn 10‒12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10‒5 W/m2 mức cường độ âm điểm A B B B C 12 B D B Câu 35: Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  dòng... điều hòa với biên độ góc 9° tác dụng trọng lực Ở thời điểm t0, vật nhỏ lắc có li độ góc li độ cong 4,5° 2,5π cm Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật thời điểm t0 A 37 cm/s B 31 cm/s C 25 cm/s D 43 cm/s Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 4) , Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn