Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 2)

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:21

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 02 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10‒34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10‒19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Cho khối lượng hạt nhân 13 T ; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u; 1,0073 u 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 13 T A 8,01 eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 6,71 eV/nuclôn Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài dây treo với chu kì T, lắc đơn có chiều dài dây treo A T B dao động điều hoà dao động điều hồ với chu kì C 2T 2T D T Câu 3: Hai điện tích q1, q2 đặt cách cm khơng khí lực tương tác chúng 2.10‒5 N Khi đặt chúng cách cm dầu có số điện mơi lực tương tác chúng là? A 4.10 5 N B 4.10 5 N C 4.10 5 N D 4.10 5 N Câu 4: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích    tụ điện có biểu thức q  3.106.sin  2000t   (C) Biểu thức cường độ dòng điện  mạch       A i  cos  2000t   (mA)  C i  cos  2000t   (A)        B i  cos  2000t   (mA)  D i  cos  2000t   (A)  Câu 5: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hồ phương có phương trình  2    x1  3cos  t   (cm) x  cos  t   (cm) Biên độ dao động vật  3   A cm B cm C cm D cm Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 6: Đặt điện áp u  U0 cos t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi) Khi thay đổi  để công suất điện tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại hệ thức A 2 LC   B 2 LCR   D 2 LC  R  C LC   Câu 7: Ở mặt thoáng chất lỏng, hai điểm A B cách 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha, biên độ tần số 50 Hz Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại A B C D   Câu 8: Đặt điện áp u  200 cos 100t   (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm H 3   Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm         A i  2 cos 100t   (A) B i  cos 100t   (A)      C i  cos 100t   (A)  D i  2 cos 100t   (A)   Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm 104 H tụ điện có điện dung F Để cơng suất điện tiêu thụ  2 đoạn mạch đạt cực đại biến trở điều chỉnh đến giá trị A 150  B 100  C 75  D 50  Câu 10: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Quá trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng khơng truyền chân khơng C Sóng dao động lan truyền môi trường D Sóng q trình lan truyền phần tử vật chất môi trường Câu 11: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức   0 cos t (với   khơng đổi) khung dây xuất suất điện động cảm ứng có biểu thức e  E cos  t    Giá trị  A B   C  D  Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 12: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã A 0, 750N0 B 0, 250N0 C 0,125N0 D 0,875N Câu 13: Vật sáng AB có dạng đoạn thẳng nhỏ đặt vng góc với trục (A nằm trục chính) thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ Biết ảnh A’B’ có độ cao lần độ cao vật AB khoảng cách A’ A 50 cm Tiêu cự thấu kính A cm B 15 cm C 12 cm D cm Câu 14: Hai kim loại phẳng rộng, song song mang điện tích trái dấu, cách cm, cường độ điện trường hai 3000 V/m Sát dương có điện tích q = 0,015 C Công lực điện trường thực điện tích di chuyển đến âm là? A J B 0,09 J C 0,9 J D 1,8 J Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hoà địa điểm A với chu kì s Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hồ, khoảng thời gian 201 s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A tăng 0,1% B tăng 1% C giảm 1% D giảm 0,1% Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều pha với rơto nam châm có p cặp cực (p cực nam p cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ n vòng/giờ từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số A f  pn (Hz) 60 B f  np (Hz) C f  np (Hz) 3600 D f  60n (Hz) p Câu 17: Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại mạch I0, hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Hệ thức là: A U  I0 C L B I0  U LC C I0  U C L D U  I0 LC Câu 19: Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngồi nấc ngắt điện, có ba nấc bật khác: nấc bật cuộn dây 1, nấc bật cuộn dây 2, nấc bật cuộn dây Để đun sơi lượng nước đầy bình, bật nấc 1, cần thời gian 10 phút; bật nấc 2, cần thời gian 15 phút Hỏi bật nấc để đun sơi lượng nước đầy bình thời gian? Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A phút B 18 phút C 25 phút D 45 phút Câu 20: Một sóng âm có chu kì 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 21: Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A cảm ứng điện từ B quang điện C phát xạ nhiệt électron D quang - phát quang Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính s) vào hai đầu đoạn mạch Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch đạt giá trị 155 V lần thời điểm A s 120 B s 300 C s 60 D s 600 Câu 23: Hai dây dẫn tròn đồng tâm bán kính R 2R nằm mặt phẳng, dòng điện I chạy qua hai dây dẫn ngược chiều Cảm ứng từ tâm O hai dây dẫn tạo có độ lớn B 2.107 A I R C 3.107 I R D .107 I R Câu 24: Khi truyền tải điện có cơng suất không đổi xa với đường dây tải điện pha có điện trở R xác định Để cơng suất hao phí đường dây tải điện giảm 100 lần nơi truyền phải dùng máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp A 100 B 10 C 50 D 40 Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô trạng thái bản, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r0 Khi ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính A 11r0 B 10r0 C 12r0 D 9r0 Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc  có biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật       A x  A cos  t    C x  A cos  t          B x  A cos  t    D x  A cos  t    A Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 27: Từ thơng qua mạch kín biến thiên theo thời gian có phương trình   0, 08   t  (t tính s,  tính Wb) Điện trở mạch 0,4  Cường độ dòng điện mạch là? A 0,2 A B 0,4 A C 1,6 A D A Câu 28: Khi nói tia X, phát biểu sau sai? A Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm B Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh C Tia X có khả gây tượng quang điện D Tia X có khả đâm xuyên Câu 29: Một người cận thị đeo kính có độ tụ ‒2 điốp sát mắt nhìn rõ vật vơ mà mắt khơng phải điều tiết Khi khơng đeo kính, điểm cực viễn mắt người cách mắt A 50 cm B 25 cm C 75 cm D 100 cm Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí có li độ cm, sau 2,25 s vật vị trí có li độ A 10 cm B ‒5 cm C cm D cm Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến quan sát đoạn 50 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân thay đổi lượng 250 lần bước sóng Khoảng cách hai khe hẹp A 20 mm B mm C mm D mm Câu 32: Cho sợi dây đàn hồi, thẳng, dài Đầu O sợi dây dao động với phương trình u  4cos 20t (cm) (t tính s) Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng dây 0,8 m/s Li độ điểm M dây cách O đoạn 20 cm theo phương truyền sóng thời điểm t = 0,35 s A 2 cm B 2 cm C cm D ‒4 cm Câu 33: Trong chân không, lượng phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75μm A 2,65 MeV B 1,66 eV C 2,65 MeV D 1,66 MeV Câu 34: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π2 = 10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật có độ lớn A 20 cm/s B 10 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 35: Ban đầu có mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian  số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (e số loga tự nhiên với lne = 1) Sau thời gian t =  lại phần trăm khối lượng chất phóng xạ mẫu so với ban đầu? A 25% B 12,5% C 15% D 5% Câu 36: Hình hướng lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện tích dương chuyển động từ trường đều? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 37: Khi mức cường độ âm điểm môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB cường độ âm điểm tăng A 107 lần B 106 lần C 105 lần D 103 lần Câu 38: Khi nói sóng ngắn, phát biểu sau sai? A Sóng ngắn phản xạ tốt tầng điện li B Sóng ngắn khơng truyền chân khơng C Sóng ngắn phản xạ tốt mặt đất D Sóng ngắn có mang lượng Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên quan sát, khoảng cách hai vân sáng bậc hai phía vân sáng trung tâm mm Giá trị  A 0,57 μm B 0,60 μm C 1,00 μm D 0,50 μm Câu 40: Đặt điện áp u  220 cos100t (V) vào hai đầu điện trở công suất điện tiêu thụ điện trở 1100 W Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở A i  10cos100t (A) B i  5cos100t (A) C i  cos100t (A) D i  10 cos100t (A) - HẾT - Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 02 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 01 B 02 D 03 A 04 B 05 B 06 A 07 A 08 D 09 D 10 D 11 B 12 D 13 C 14 C 15 C 16 C 17 D 18 C 19 A 20 D 21 B 22 B 23 D 24 B 25 D 26 A 27 A 28 A 29 A 30 B 31 B 32 C 33 B 34 A 35 D 36 B 37 A 38 B 39 D 40 C Câu 3: • Trong khơng khí: F  k • Trong dầu: F/  k q1q r2 q1q r /2 F/ r2   /2  F/  4.105 N Chọn A F r Câu 4:    • q  3.10 6 sin  2000t   (C)  3.106 cos  2000t  (C)   • I0  q0  mA; i  q        i  cos  2000t   (mA) Chọn B 2 2  Câu 7:  AB  Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn nối hai nguồn   x2   Chọn A    Câu 9: Giá trị biến trở để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại R  ZL  ZC  50 Chọn D Câu 11: e  /  t   e trễ pha với  góc  Chọn B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 13: Ảnh A/ B/ nhỏ vật  trường hợp thấu kính hội tụ cho ảnh thật!  d  d /   50 cm k   f  d/    d /  d  d  20 cm d /  30 cm d dd /  12 cm Chọn C d  d/ Câu 14: A  qEd  0,9J Chọn C Câu 15:   gA  gB   g B  0,99g A  99%g A  giảm 1% Chọn C  2, 01 g 201 A    2  100 gB   2s  2 Câu 19: Ta có: Q  Pt  U2 Q tt R t~R R U  t1 ~ R tt RR    t ~ R , mà R / /  ; đó: t   phút Chọn A t1  t R1  R t ~ R // 3 Câu 22: Tại t  : u  U0 (biên dương)  khoảng thời gian u  155 V  U0 T  s Chọn B 300 Câu 23: Do hai dòng điện tròn ngược chiều, nên vecto cảm ứng từ gây tâm hai dòng điện tròn ngược chiều  B0  B1  B2  2.107 I I I  2.107  .107 Chọn D R 2R R Câu 24: Php  P2R  U cos   Câu 27:  Php giảm 100 lần U nơi truyền tải tăng 10 lần Chọn B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch eC  /  t   0, 08 V  Dòng điện mạch I  eC  0, A Chọn A R Câu 29: f 1  OCv  OCv    0,5m  50cm Chọn A D D Câu 30: t  2, 25 s  4T  T  hai thời điểm ngược pha  trạng thái dao động ngược nhau! Chọn B Câu 31: • Ban đầu i  D a Trừ vế  250  • Lúc sau: i /  i  250  .50cm  a  2mm Chọn B a Câu 32: M trễ pha O:   2d    u M  4cos  20t    (cm)   Tại t  0,35 s, li độ M là: u M  4cm Chọn C Câu 34: Con lắc lò xo nằm ngang → Khi lò xo dãn cm, li độ vật có độ lớn x  2cm  v   A  x  20 cm/s Chọn C Câu 35: Tại thời điểm  , số hạt nhân lại là: N0  N 0et  e  e e Tại thời điểm 3 , số hạt nhân lại là: N0e.3  N  5%N e3 → khối lượng chất phóng xạ (tỉ lệ với số hạt) 5% so với ban đầu Chọn C   D  50cm  a ... điện tích dương chuyển động từ trường đều? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 37: Khi mức cường độ âm điểm mơi trường truyền âm tăng thêm 70 dB cường độ âm điểm tăng A 107 lần B 106 lần C 105 lần... 310cos100πt (V) (t tính s) vào hai đầu đoạn mạch Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch đạt giá trị 155 V lần thời điểm A s 120 B s 300 C s 60 D s 600 Câu 23: Hai dây dẫn tròn... kính, điểm cực viễn mắt người cách mắt A 50 cm B 25 cm C 75 cm D 100 cm Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 2) , Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn