Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2018 sở GDĐT gia lai – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán

16 79 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2018, 16:33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC (Số trang: 06 trang) ĐỀ THI THỬ TRƯỚC KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2018 Mơn: Tốn (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hai số thực dương a,b a  Mệnh đề đúng? A loga  ab  loga b C a loga b  b B loga ab  ab Câu 2: Tìm số nghiệm thực phương trình log22x2  log A B D log a   loga 10  4x    C D Câu 3: Trong khơng gian Oxyz , cho tam giác ABC có diện tích nằm mặt phẳng P: x  y  z   điểm S 1; 2; 1 Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  B V  26 C V  D V  Câu 4: Thể tích V khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B tính theo cơng thức đây? A V  Bh B V  3Bh C V  Bh D V  Bh Câu 5: Cho hàm số y  f x có bảng biến thiên sau: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x   m  có bốn nghiệm phân biệt A 3  m  B 3  m  C m  2 D m  3  x y 1 z  Câu 6: Trong khơng gian Oxyz , tìm vectơ phương đường thẳng d :   1 B c  3;1; 4 C d  2;1; 3  A b  2; 1;3 D a  2; 1;3  Câu 7: Tìm giá trị lớn M hàm số y  x2  6x  A M  B M  C M  D M  Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh , cạnh bên SA vng góc với đáy, góc cạnh bên SC đáy 60o Tính thể tích khối trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp hình vng ABCD chiều cao chiều cao khối chóp S.ABCD A V  6 B V  6  C V  6 D V  3  Trang 1/8  Câu 9: Cho đồ thị hàm số  y  f x có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f x nghịch biến khoảng đây? A 0;   B 0; 2 C ;2 D 2; 2  Câu 10:Tìm họ nguyên hàm F x hàm số f x  x3  x 1 A F  x   x4  C F  x   x  x3 B F  x   C x3 x4  x C  x2  x C D F  x   3x3  C Câu 11:Cho hàm số y  f x có bảng biến thiên sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm y  B Hàm số đạt cực đại điểm x 1 C Hàm số đạt cực tiểu điểm x  D Hàm số đạt cực đại điểm x  Câu 12:Một hộp chứa 15 cầu gồm cầu màu đỏ cầu màu xanh Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai cầu từ hộp Tính xác suất để chọn hai cầu màu A 13 B Câu 13:Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình C 15 D 30 2z2  3z   Tính giá tị biểu thức P  z1  z2 A P  B P  14 C P  Câu 14:Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A D P  14 D, AB  2a, AD  DC  a , cạnh bên SA vng góc với đáy Tính số đo góc đường thẳng BC mặt phẳng SAC  A 45o B 60o C 30o D 90o Câu 15:Thể tích V khối trụ có bán kính đáy R độ dài đường sinh l tính theo cơng thức đây? Trang 2/8 A V  R2l B V   R2l C V  Câu 16:Tính tích phân I   A  ln  R3l D V   R2l dx  2x B  ln C ln D log y  f  x  , y  g  x  liên tục đoạn a; b Câu 17:Cho hình phẳng D giới hạn đồ thị hai hàm số đường thẳng x  a, x  b Diện tích S hình D tính theo cơng thức đây? b b A S    f  x   g  x  dx  f x g x dx B S  a a b b C S    f  x   g  x  dx D S    f  x   g  x   dx a a Câu 18:Trong mặt phẳng toạn độ, điểm M 3; 2 điểm biểu diễn số phức đây? A z   2i B z  3 2i C z  3 2i Câu 19:Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  B m 1; 2 A m 1; 2  D z   2i mx  nghịch biến khoảng 3;1 mx C m 1; 2 D m  1; 2 Câu 20:Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm A1;1;  , B 5; 1;3,C 2; 2; m  , D 3;1;5 Tìm tất giá trị thực tham số m để A, B,C, D bốn đỉnh hình tứ diện A m  B m  C m  D m  Câu 21:Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang? 3x 1 A y   x 1 B y  x3  3x2  3x 1  b Câu 22:Tính I    a  x2 a  a  x  A I  2b a  b2 2 C y  x2  x 1 D y  x4  x2 x 1 dx (với a,b số thực dương cho trước) B I  b a  b2 Câu 23:Trong không gian Oxyz , cho ba điểm C I  b a  b2 D I  b a b M 2; 0;  , N 0;1;  , P 0; 0;  Tìm phương trình mặt phẳng MNP A x y z   1 2 B x y z   0 2 1 C x y z   0 2 D x y z   1 2 2 Câu 24:Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? Trang 3/8 A y  x 1 B y  x 1 x2 x 1 C y  x4 D y  x 1 Câu 25:Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật x3 x 1 AB  a, BC  2a , cạnh bên SA vng góc với đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng SA CD A a B a C a D 2a Câu 26:Tính M  lim x  x 2x  A M  B M  D M  C M   Câu 27:Có cách xếp học sinh theo hàng dọc? A 46656 B 4320 Câu 28:Tìm tập xác định D hàm số y  log A D  3;  D 720 D 360 C D  ; 1 D D  1;3 x 1 x3 B D  ; 1 3;   Câu 29: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo kì hạn tháng với lãi suất 1, 5% quý (mỗi quý tháng) Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau quý số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho quý Hỏi sau quý người nhận số tiền nhiều 130 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi người khơng rút tiền A 19 quý B 16 quý  C 18 quý Câu 30:Cho F x nguyên hàm hàm số f  x   D 17 quý thỏa mãn F 5  F 0  Mệnh x 1 đề đúng? A F 1   ln B F  2   ln C F 3  1 ln Câu 31: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số điểm A 3  m  B m  3 Câu 32: Cho hình phẳng D giới hạn parabol C m  3 y D F 3  y  x3  mx  cắt trục hoành D m  x2  2x , cung tròn có phương trình y  16  x2 , với (  x  ), trục tung (phần tô đậm hình vẽ) Tính diện tích hình D Trang 4/8 A 8  16 B 2  16 C 4  16 D 4  16 3 1  x    ( x  n số nguyên dương), biết x   tổng hệ số số hạng thứ nhất, thứ hai thứ ba khai triển 46 Câu 33: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển A 84 B 62 C 86 D 96 x  y  z 1   4 1 x y 1 z  d ':   Phương trình phương trình đường thẳng vng góc chung d 6 d ' ? Câu 34:Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng chéo A x 1 y 1 z   2 B x 1 y 1 z   2 C d: x 1 y 1 z   2 D x 1 y 1 z 1   2 Câu 35:Cho hình lập phương ABCD.A' B 'C ' D ' có cạnh a Gọi M , N trung điểm cạnh AA' A ' B ' Tính số đo góc hai đường thẳng MN BD A 45o B 30o C 60o D 90o Câu 36:Cho hình lăng trụ ABCD.A' B 'C ' D ' có đáy hình thoi cạnh a ABC  120o Góc cạnh bên AA' mặt đáy 60o , điểm A' cách điểm A, B, D Tính thể tích khối lăng trụ cho theo a A a3 3 Câu 37:Cho hàm số y  B a3 C a3 12 x 1 m ( m tham số thực) thỏa mãn 1 x D a3 max y  Giá trị m thuộc tập 2;5 đây? Trang 5/8 A ; 4 B 0; 4 C 4; 0  D 4;  A3; 0; 0 , B 0; 6;  ,C 0; 0; 6 Phương Câu 38: (*) Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC với trình phương trình đường thẳng qua trực tâm tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  A x 1 y  z    1 B x  y 1 z 1   1 C x  y  z 6   1 D x 1 y  z    1 4x  m.2x1   2m  có Câu 39: (*) Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình nghiệm thực A m  B m  Câu 40: (*) Cho số phức z thỏa mãn A P  10 C m  D m  z  Tìm giá trị lớn biểu thức P  1 z  1 z B P  Câu 41: (*) Cho hình lăng trụ đứng C P  15 D P  A, BAC  120o , ABC.A' B 'C ' có đáy ABC tam giác cân AB  BB'  a Gọi I trung điểm CC ' Tính cosin góc hai mặt phẳng  ABC   AB ' I  70 A 10 30 C 10 B Câu 42: (*) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x 1   y     z  3  25 15 D 2 hai điểm A3; 2;  , B 0;1; 0 Mặt phẳng  P  : ax  by  cz   chứa đường thẳng AB cắt S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính nhỏ Tính giá trị biểu thức M  2a  b  c B M  A M  C M  D M  Câu 43: (*) Cho hàm số y  x3  3x2  có đồ thị C  điểm Am;2 Tìm tập hợp S tập tất  giá trị thực m để ba tiếp tuyến C  qua A 4  A S  ; 1 ;  2;  3    5  C S  ; 1 ;  2;  3      ;  2;      5  D S  ; 1 ;3  3;      B S  ; 2   5  Trang 6/8   Câu 44:(*) Cho hàm số a dx theo a I 1 f x A I  3a f x liên tục, f x  B I  2a Câu 45: (**) Cho phương trình f  x  f  a  x  đoạn 0; a Tính D I  C I  3a sin x  m  a  sin2 x  m2   sin x  m  Gọi S  a;b tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình có nghiệm thực Tính giá trị P  a2  b2 A P  162 49 B P  162 49 Câu 46: (**) Cho hàm số  y  f 1 x2 A C P  y  f x Hàm số D P  y  f 'x có đồ thị hình vẽ bên Hàm số  nghịch biến khoảng đây?  3;      B  3; 1 D 0;1 C 1; Câu 47: (***) Cho dãy số un  thỏa mãn u1  un1   un với n  Tìm u2018 A u2018  cos  22017 B u2018  cos  22019 C u2018  cos  22018 D u2018  Câu 48: (***) Cho tứ diện ABCD Hai điểm M , N di động hai đoạn thẳng BC BD BC BD cho 3  10 Gọi V ,V thể tích khối tứ diện ABMN ABCD Tìm giá trị BM BN V nhỏ V2 A B C D 25 Trang 7/8 Câu 49: (**) Có bì thư đánh số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8 tem thư đánh số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8 Dán tem thư lên bì thư (mỗi bì thư dán tem thư) Hỏi có cách dán tem thư lên bì thư cho có bì thư dán tem thưsố trùng với sốthư A 25489 B 25487 C 25490 Câu 50: (***) Trong khơng gian Oxyz , cho tứ diện ABCD có D 25488 A1;1;1, B 2; 0; 2 , C 1; 1;0 D 0;3;  Trên cạnh AB, AC, AD lấy điểm B ',C ', D ' cho thể tích khối tứ diện AB 'C ' D' nhỏ AB  AC  AD    Tìm phương trình mặt phẳng  B 'C ' D ' AB ' AC ' AD ' A 16x  40 y  44z  39  B 16x  40 y  44z  39  C 16x  40 y  44z  39  D 16x  40 y  44z  39  HẾT Trang 8/8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC (Số trang: 06 trang) ĐÁP ÁN THI THỬ TRƯỚC KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2018 Mơn: Tốn (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hai số thực dương a, b a  Mệnh đề đúng? A loga  ab   loga b B log aab  ab Câu 2: Tìm số nghiệm thực phương trình log22 x2  log A B C a loga b  b D log a  loga 10  4x    C D Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có diện tích nằm mặt phẳng  P : x  y  z   điểm S 1; 2; 1 Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  B V  26 C V  D V  Câu 4: Thể tích V khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B tính theo cơng thức đây? A V  Bh B V  3Bh D V  Bh C V  Bh Câu 5: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên sau: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x   m  có bốn nghiệm phân biệt A 3  m  B 3  m  C m  2 Câu 6: Trong khơng gian Oxyz , tìm vectơ phương đường thẳng d :  A b  2; 1;3 B c  3;1;4 C d  2;1; 3 D m  3 y 1 z    1 3x D a  2; 1;3  Câu 7: Tìm giá trị lớn M hàm số y  x2  6x  A M  B M  C M  D M  Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh , cạnh bên SA vng góc với đáy, góc cạnh bên SC đáy 60o Tính thể tích khối trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp hình vng ABCD chiều cao chiều cao khối chóp S.ABCD A V  6 B V  6  C V  6 D V  3  Trang 1/8  Câu 9: Cho đồ thị hàm số  y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A 0;   B 0; 2 C ;2 D 2; 2  Câu 10:Tìm họ nguyên hàm F  x  hàm số f  x   x3  x 1 A F  x   x x3  C C F  x   x  x3 B F  x    x C x4 x2   x C D F  x   3x3  C Câu 11:Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm y  B Hàm số đạt cực đại điểm x  C Hàm số đạt cực tiểu điểm x  D Hàm số đạt cực đại điểm x  Câu 12:Một hộp chứa 15 cầu gồm cầu màu đỏ cầu màu xanh Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai cầu từ hộp Tính xác suất để chọn hai cầu màu A 13 B Câu 13:Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình C 15 D 30 2z  3z   Tính giá tị biểu thức P  z1  z2 A P  B P  14 C P  Câu 14:Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A D P  14 D, AB  2a, AD  DC  a , cạnh bên SA vng góc với đáy Tính số đo góc đường thẳng BC mặt phẳng SAC  A 45o B 60o C 30o D 90o Câu 15:Thể tích V khối trụ có bán kính đáy R độ dài đường sinh l tính theo cơng thức đây? Trang 2/8 A V  R2l B V   R2l C V  Câu 16:Tính tích phân I   A  ln  R3l D V   R2l dx  2x B  ln C ln D log y  f  x  , y  g  x  liên tục đoạn a;b Câu 17:Cho hình phẳng D giới hạn đồ thị hai hàm số đường thẳng x  a, x  b Diện tích S hình D tính theo công thức đây? b b A S    f  x   g  x  dx B S   f  x   g  x  dx a a b b C S    f  x   g  x   dx D S    f  x   g  x   dx a a Câu 18:Trong mặt phẳng toạn độ, điểm M 3; 2 điểm biểu diễn số phức đây? A z   2i B z  3  2i C z  3  2i Câu 19:Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  B m 1;  A m 1; 2  D z   2i mx  nghịch biến khoảng 3;1 mx C m 1; 2 D m 1; 2 Câu 20:Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm A1;1;  , B 5; 1;3, C 2; 2; m  , D 3;1;5 Tìm tất giá trị thực tham số m để A, B, C, D bốn đỉnh hình tứ diện A m  B m  C m  D m  Câu 21:Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang? A y  3x 1 x 1 B y  x  3x2  3x 1 b a  x2 Câu 22:Tính I    a  a  x  A I  2b a  b2 2 x2  x 1 x 1 C y  D y  x  x2 dx (với a, b số thực dương cho trước) B I  b a  b2 Câu 23:Trong không gian Oxyz , cho ba điểm C I  b a  b2 D I  b a b M 2; 0;  , N 0;1;  , P 0; 0; 2 Tìm phương trình mặt phẳng MNP A x y z   1 2 B x y z   0 2 1 C x y z   0 2 D x y z   1 2 2 Câu 24:Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? Trang 3/8 A y  x 1 B y  x 1 x2 x 1 C y  x4 D y  x 1 Câu 25:Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật x3 x 1 AB  a, BC  2a , cạnh bên SA vuông góc với đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng SA CD A a B a Câu 26:Tính D 2a C M   D M  M  lim x  x A M   C a 2x  B M  Câu 27:Có cách xếp học sinh theo hàng dọc? A 46656 B 4320 Câu 28:Tìm tập xác định D hàm số y  log A D  3;  C 720 D 360 C D  ; 1 D D  1;3 x 1 x3 B D  ; 1 3;   Câu 29: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo kì hạn tháng với lãi suất 1, 5% quý (mỗi quý tháng) Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau quý số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho quý Hỏi sau quý người nhận số tiền nhiều 130 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi người khơng rút tiền A 19 q B 16 quý  C 18 quý Câu 30:Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x   D 17 quý thỏa mãn F    F 0  Mệnh x 1 đề đúng? A F 1   ln B F     ln C F 3  1 ln Câu 31: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số D F 3  y  x3  mx  cắt trục hoành điểm A 3  m  B m  3 Câu 32: Cho hình phẳng D giới hạn parabol C m  3 y D m  x2  2x , cung tròn có phương trình y  16  x2 , với (  x  ), trục tung (phần tơ đậm hình vẽ) Tính diện tích hình D Trang 4/8 A 8  16 B 2  16 C 4  16 D 4  16 3 n 1  x    ( x  n số nguyên dương), biết x   tổng hệ số số hạng thứ nhất, thứ hai thứ ba khai triển 46 Câu 33: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển A 84 B 62 C 86 D 96 x  y  z 1   4 1 x y 1 z  d ':   Phương trình phương trình đường thẳng vng góc chung d 6 d ' ? Câu 34:Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng chéo A x 1 y 1 z   2 B x 1 y 1 z   2 C d: x 1 y 1 z   2 D x 1 y 1 z 1   2 Câu 35:Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' có cạnh a Gọi M , N trung điểm cạnh AA ' A ' B ' Tính số đo góc hai đường thẳng MN BD A 45o B 30o C 60o D 90o Câu 36:Cho hình lăng trụ ABCD.A ' B 'C ' D ' có đáy hình thoi cạnh a ABC  120o Góc cạnh bên AA ' mặt đáy 60o , điểm A ' cách điểm A, B, D Tính thể tích khối lăng trụ cho theo a A a3 3 Câu 37:Cho hàm số y  B a3 C a3 12 x 1 m ( m tham số thực) thỏa mãn 1 x D a3 max y  Giá trị m thuộc tập 2;5 đây? Trang 5/8 A ; 4 B 0; 4 C 4; 0  D 4;  A3; 0;0  , B 0; 6;0  , C 0; 0;6  Phương Câu 38: (*) Trong khơng gian Oxyz , cho tam giác ABC với trình phương trình đường thẳng qua trực tâm tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  A x 1 y  z    1 B x  y 1 z 1   1 C x  y  z 6   1 D x 1 y  z    1 4x  m.2x1   2m  có Câu 39: (*) Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình nghiệm thực A m  B m  Câu 40: (*) Cho số phức z thỏa mãn A P  10 C m  z  Tìm giá trị lớn biểu thức P  1 z  31 z B P  Câu 41: (*) Cho hình lăng trụ đứng D m  C P  15 D P  A, BAC  120o , ABC.A ' B 'C ' có đáy ABC tam giác cân AB  BB '  a Gọi I trung điểm CC ' Tính cosin góc hai mặt phẳng  ABC   AB ' I  70 A 10 30 C 10 B Câu 42: (*) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x 1   y     z  3  25 15 D 2 hai điểm A3; 2;  , B 0;1;  Mặt phẳng  P  : ax  by  cz   chứa đường thẳng AB cắt S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính nhỏ Tính giá trị biểu thức M  2a  b  c A M  B M  C M  D M  Câu 43: (*) Cho hàm số y  x3  3x2  có đồ thị C  điểm Am;2 Tìm tập hợp S tập tất  giá trị thực m để ba tiếp tuyến C  qua A 4  A S  ; 1  ;   2;  3    5  C S  ; 1  ;   2;  3      ;   2;      5  D S  ; 1  ;3  3;      B S  ; 2   5  Trang 6/8   Câu 44:(*) Cho hàm số a dx theo a I 1 f  x A I  3a f  x  liên tục, B I  2a Câu 45: (**) Cho phương trình f  x  f  a  x   đoạn 0; a Tính f  x  D I  C I  3a  sin x  m  a  sin2 x  m2   sin x  m  Gọi S  a;b tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình có nghiệm thực Tính giá trị P  a2  b2 A P  162 B P  49 Câu 46: (**) Cho hàm số 49 162 C P  y  f  x Hàm số D P  y  f ' x có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f 1 x2  nghịch biến khoảng đây? A  3;      B  3; 1 Câu 47: (***) Cho dãy số  un  thỏa mãn u1  A u2018  cos  22017 B u2018  cos D 0;1 C 1; un1   un với n  Tìm u2018  22019 C u2018  cos  22018 D u2018  Câu 48: (***) Cho tứ diện ABCD Hai điểm M , N di động hai đoạn thẳng BC BD BC BD cho 3  10 Gọi V ,V thể tích khối tứ diện ABMN ABCD Tìm giá trị BM BN V nhỏ V2 A B C D 25 Trang 7/8 Câu 49: (**) Có bì thư đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 tem thư đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 Dán tem thư lên bì thư (mỗi bì thư dán tem thư) Hỏi có cách dán tem thư lên bì thư cho có bì thư dán tem thưsố trùng với sốthư A 25489 B 25487 C 25490 Câu 50: (***) Trong không gian Oxyz , cho tứ diện ABCD có D 25488 A1;1;1, B 2; 0;  , C 1; 1;  D 0;3; 4 Trên cạnh AB, AC, AD lấy điểm B ', C ', D ' cho thể tích khối tứ diện AB 'C ' D ' nhỏ AB  AC  AD    Tìm phương trình mặt phẳng  B 'C ' D ' AB ' AC ' AD ' A 16x  40 y  44z  39  B 16x  40 y  44z  39  C 16x  40 y  44z  39  D 16x  40 y  44z  39  HẾT Trang 8/8 ... 44z  39  HẾT Trang 8/8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC (Số trang: 06 trang) ĐÁP ÁN THI THỬ TRƯỚC KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2018 Mơn: Tốn (50 câu trắc nghiệm)... Cho dãy số un  thỏa mãn u1  un1   un với n  Tìm u2018 A u2018  cos  22017 B u2018  cos  22019 C u2018  cos  22018 D u2018  Câu 48: (***) Cho tứ diện ABCD Hai điểm M , N di... (***) Cho dãy số  un  thỏa mãn u1  A u2018  cos  22017 B u2018  cos D 0;1 C 1; un1   un với n  Tìm u2018  22019 C u2018  cos  22018 D u2018  Câu 48: (***) Cho tứ diện ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2018 sở GDĐT gia lai – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán , Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2018 sở GDĐT gia lai – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn