Đề thi thử THPT quốc gia 2018 trường THPT phước vĩnh, bình dương – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán

8 129 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2018, 16:26

KẸẢO SÁ ẸẤ L Ợ Ẹ Ẹࡋ QUỐ ẸIA ĂM ẸỌ 2017 - 2018 MƠ Ố Khối lớp 12 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ Ẹࡋ ℸࡋm Ẹ ≸ࡋ Ẹ Ẹ Ẹࡋ ࡋẸ ≸ ℸ Ẹ (Đề thi có 06 trang) mọ tên học sinh : Số báo danh : đề 107 âu Một bình đựng cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để cầu toàn màu xanh là: A 10 B 15 20 D 30 âu rong không gian với tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x  2)  ( y  1)  ( z  3)  16 ọa độ tâm I bán kính R mặt cầu ( S ) là: A I (2;1; 3) R  I (2; 1;3) R  16 B I (2;1;3) R  D I (2; 1;3) R  âu ࡋghiệm phương trình A x  log ( x  1)  B x  âu Số giao điểm đồ thị A x4 D x  3 y  x3  x  với đồ thị hàm số y  x  B D âu rong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x  y   Véc tơ vectơ pháp tuyến ( P ) ?  A n  (2; 5;3)   B n  (2;0; 5)  n  (2; 5;0) D n  (2;5; 0) w  1  5i D w  1  i âu Cho số phức z   3i Số phức w  i.z  z là: A w  1  i B w   i âu Cơng thức tính diện tích hình phẳng S giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x ) liên tục , trục hoành hai đường thẳng x  a x  b là: A S   b f ( x)dx B S  a b  f ( x) dx âu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A S a b  f ( x)dx D S   b  f ( x) dx a a x 1 x2  B D âu rong không gian cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z  m  A(1; 2;1) ập hợp tất giá trị m cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( P ) m   m  5 A  m   m  7 B  là: m     m   1/8 - Mã đề 107  m  5 m  D  âu 10 iá trị m để hàm số y  x  3x  m có cực đại, cực tiểu cho giá trị cực đại giá trị cực tiểu trái dấu? A 2  m   m  2 m  B m  D m  2  âu 11 Một hình nón có đường kính đáy 6, chiều cao Ẹiện tích xung quanh hình nón ? A 15 12 B 12 13 âu 12 Cho hàm số y  D 2 x3  2x  3x  oạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 A (1;2) B (1;-2) (3; ) D (-1;2) x âu 13 ࡋguyên hàm hàm số f ( x)  ( x  1)e là: A xe x  C âu 14 iá trị lớn hàm số A x ( x  1)e  C B xe x  C B y x2 x3 đoạn x D ( x  2)e  C 0;4 D âu 15 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  (ABCD) SA  a hể tích khối chóp S.ABCD có giá trị là: A a3 âu 16 Phương trình B a cos x  sin x  A a3 có nghiệm thuộc B D a3 0;2  D âu 17 Ẹiện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x , tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm x  hai đường thẳng x  0, x  bằng: A B 1 D 2 x3 x 7 x  49 âu 18 ính giới hạn lim A B 13  56 D -1 âu 19 Cho cấp số cộng có u4  12, u14  18 Khi số hạng cơng sai A u1  22, d  B u1  21, d  âu 20 Có hai số phức z thỏa mãn A 10 B u1  21, d  3 D u1  20, d  3 z 1 2  z   z1 , z2 ính T  z1  i  z  i z2 2/8 - Mã đề 107 D 16 âu 21 ạo hàm cấp hàm số y  ln(2 x  1) A (2 x  1)ln B 2x  (2 x  1)ln D 2x    âu 22 ích phân I  sin x.cosx dx bằng: A I  4 B I  D I   I 1 âu 23 số 1, 2, 3, 4, 5, số lập số tự nhiên có chữ số khác chia hết cho A 120 B 216 60 D 180 âu 24 Cho hình chóp S.A CẸ có đáy A CẸ hình chữ nhật có AB  a, AD  2a Các tam giác SA , SAC vng A SA  4a ính khoảng cách Ẹ SC theo a A 6a B a âu 25 ập nghiệm bất phương trình A 3  S   ;  2  B a D a D 1  S   ;   2  log (2 x  1)  1 3 S  ;  2 2 1  S   ;  2  âu 26 Cho hình chóp S.A C có đáy A C tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy SB  5a ọi trọng tâm tam giác A C ính khoảng cách từ A 57 a 57 B đến mặt phẳng (S C) theo a 57 a 57 âu 27 Kết luận sau tính đơn điệu hàm số 57 a 57 D y  x3  3x  2 57 a 19 đúng? (1;1) B màm số nghịch biến khoảng (; 1) (1; ) màm số đồng biến khoảng (; 1) (1; ) D màm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   A màm số đồng biến khoảng âu 28 rong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : x 1 y  z 1   mặt phẳng 1 ( P ) : x  y  z   ọa độ giao điểm A đường thẳng  mặt phẳng ( P ) là: A (3; 0; 1) B  3; 0;5  1;1;  D (0;3; 1) âu 29 rong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(1;1; 1) Phương trình mặt phẳng ( P ) qua A chứa trục Ox là: A y  z  B x  y  xz 0 3/8 - Mã đề 107 D y  z  âu 30 màm số A y  log  x  x  5 có tập xác định D   5;1 B D   ; 5  D D  1;   D   ; 5   1;   âu 31 Cho hàm số y  f  x   2sin 3x cos x  3x  2cos x ính I      f  x  dx A 14  B 14  2008  D 2008  * âu 32 Cho dãy số  un  thỏa mãn log  2un  u4    log  log  n  1 ,  n   ính S10  u1  2u2  3u3   10u10 A 1100 B 1045 605 D 145 âu 33 Cho tứ diện A CẸ gọi M trung điểm AC, ࡋ trung điểm AẸ ọi  góc tạo M Cࡋ ính cos  A B D âu 34 Cho dãy số (un ) thỏa mãn log u1   log u1  l og u  l og u  un 1  3un với n  iá trị nhỏ n để un  22018 A 1273 B 1752 1272 D 1753 âu 35 Cho tứ diện A CẸ có cạnh ính diện tích xung quanh S xq hình nón có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác CẸ chiều cao chiều cao tứ diện A CẸ A 4 âu 36 Cho hàm số y  B 8 16 D 12 3x  có đồ thị (C) ìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho khoảng cách từ M đến tiệm x 3 cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1  1;1 ; M  7;5 B M1 1;1 ; M  7; 5 M1 1;1 ; M  7;5 D M1 1; 1 ; M  7;5 x x x âu 37 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 16  2.12  (m  2)9  có nghiệm ? A B D âu 38 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  x  A 2018 B 1009 2017 âu 39 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  0;1 iết D 1008 1  xf '  x  dx   f 1    f  x   2 dx 4/8 - Mã đề 107 m  có điểm cực trị? 2018 ính A B  13 3  D 13 âu 40 Một nhóm học có 25 học sinh iáo viên cần chọn nhóm định em nhóm làm nhóm trưởng Số học sinh nhóm phải lớn nhỏ 25 mỏi có cách lập nhóm thỏa mãn yêu cầu A 419430400 B 201326568 âu 41 Cho số phức z thỏa mãn   i  z  A 419430375 D 201326592 z   9i ính z 1 i B 13 17 D âu 42 rong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(4;6; 2) B(2; 2;0) mặt phẳng ( P) : x  y  z  Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) qua , gọi m hình chiếu vng góc A d iết d thay đổi m thuộc đường tròn cố định ính bán kính R đường tròn B R  A R  D R  R2 âu 43 ìm giá trị tham số m để hàm số y  x  4mx  có hai cực tiểu khoảng cách điểm cực tiểu đồ thị B m   A m  16 25 m 25 D m  16 âu 44 rong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1; 2; 1 , B  2;3;0  ọi M  a; b; c  thuộc mặt phẳng  P  : x  y  z   cho MA+M đạt giá trị nhỏ Khi giá trị a  b  3c A 19 B  âu 45 Cho hàm số  y  f  x 13 liên tục a a , a, b* b b  f  x  dx  A 12 -2   0;  A 1127    y     z  3  25 2 B A 12 B a b  S1  :  x  1 D  y   z  1  25, ính phần thể tích giới hạn hai mặt cầu 1135  âu 47 Cho số phức z thỏa mãn   f  x   f  x   cos x  dx   16  32 , iết 17 âu 46 rong không gian Oxyz, cho hai mặt cầu  S2  :  x    phân số tối giản ính B -11 D z   z   10 1127  24 D 1127  12 giá trị lớn giá trị nhỏ 5/8 - Mã đề 107 D z ? âu 48 Cho hàm số y  f  x   x  x  có đồ thị (C) hình ìm số điểm cực trị hàm số A y  f  x 1 B ? D âu 49 Một hình nón có bán kính đáy chiều cao Một mặt phẳng (P) song song với đáy cắt hình nón theo đường tròn Khối trụ (m) có đáy đường tròn giao (P) hình nón đáy lại nằm đáy hình nón, trục hình trụ (m) trục hình nón ính thể tích khối trụ (m) trường hợp thể tích lớn ? 42  13 D âu 50 Cho hình chóp S.A CẸ có đáy A CẸ hình bình hành có AD  4, AB  A 24  13 B 64  27 32  27  ABC  600 Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (A CẸ) hai lần khoảng cách từ A đến CẸ ọi M, ࡋ, P thuộc đoạn SA, S , SC cho A 20 3 SA  2SM , SN  NB , SP  3NC B ính thể tích khối đa diện 10 HẾT 6/8 - Mã đề 107 SMNPD D 40 3 ĐÁࡋ Á ĐỀ ẸI 980 664 635 107 D B A D A B D B D B D B A B D B D B A A D D D A D A A B A A A B 10 11 B 12 13 14 A 15 B A D A A 16 D D 17 D A A B D 18 19 A 20 A 21 D A A A B D D A B A B D B 22 A A 23 B D 24 D A 25 D 26 A B 27 D D 28 B B B D 7/8 - Mã đề 107 29 D 30 31 B A A B A D D 32 A A D 33 A A 34 A B B B D 35 B D A 36 D B B A 37 B A D B D D 38 B 39 A 40 D 41 A 42 B 43 44 D B A B A D D A A B D A B B D 45 D A 46 B B D B D B D B D D B A D 47 D 48 49 A 50 B 8/8 - Mã đề 107 ...  x  A 2018 B 1009 2017 âu 39 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  0;1 iết D 1008 1  xf '  x  dx   f 1    f  x   2 dx 4/8 - Mã đề 107 m  có điểm cực trị? 2018 ính... tròn giao (P) hình nón đáy lại nằm đáy hình nón, trục hình trụ (m) trục hình nón ính thể tích khối trụ (m) trường hợp thể tích lớn ? 42  13 D âu 50 Cho hình chóp S.A CẸ có đáy A CẸ hình bình. .. A màm số đồng biến khoảng âu 28 rong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : x 1 y  z 1   mặt phẳng 1 ( P ) : x  y  z   ọa độ giao điểm A đường thẳng  mặt phẳng ( P ) là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2018 trường THPT phước vĩnh, bình dương – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán , Đề thi thử THPT quốc gia 2018 trường THPT phước vĩnh, bình dương – đề minh họa THPT quốc gia 2018 môn toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn