Làm quen với chữ cái i.t.c

Robert Boyle
Robert Boyle(9613 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 3978
15
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Tr­êng mÇm non Tr­êng mÇm non 25 - 10 S DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái S DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái Bi : Làm quen chữ cái i, t, c Chủ điểm : Thế giới động vật Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Đơn vị : Trường mầm non 25-10. Học viện Chính trị quân sự . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: i, t, c 2. Kỹ năng: - Trẻ tìm đúng chữ cái : i, t, c trong các từ chỉ tên các con vật - Biết sử dụng các kỹ năng vẽ, vận động, chơi trò chơi để nhận biết và phát âm đúng các chữ cái đã học. 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ biết yêu quý và tham gia bảo vệ các con vật có ích. CHUẨN BỊ • Giáo án đi n t ệ ử • B ng đ a nh c có ghi bài ă ĩ ạ hát: “V t con h c ch ”, “Gà ị ọ ữ tr ng, mèo con và cún con”, ố “Tôm cá cua thi tài” • Hai tranh v c nh các con ẽ ả v t s ng trong r ng và ậ ố ừ trong gia đình Hoạt động I - Trò chuyện Cho trẻ hát bài:Gà trống, mèo con và cún con Đàm thoại với trẻ về các con vật mà trẻ biết(nơi sống, sinh sản,) Giíi thiÖu ch÷ míi Ho¹t ®éng 2 Vịt bơi giỏi Vịt bơi giỏi . C U 1. Kiến th c: Trẻ nhận bi t và ph t âm đúng c c chữ c i: i, t, c 2. Kỹ năng: - Trẻ t m đúng chữ c i : i, t, c trong c c t chỉ t n c c con v t - Bi t. và c n con Đàm tho i v i trẻ về c c con v t mà trẻ bi t( n i sống, sinh sản,) Gi i thiÖu ch÷ m i Ho t ®éng 2 V t b i gi i V t b i gi i i i i Cho trẻ

— Xem thêm —

Xem thêm: Làm quen với chữ cái i.t.c, Làm quen với chữ cái i.t.c, Làm quen với chữ cái i.t.c

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.142129182816 s. Memory usage = 17.56 MB