Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

32 611 0 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Kiểm tra bài cũ Em hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của chim? Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: ë gia ®×nh cña em hoÆc hµng xãm nu«i nh÷ng con thó nµo? H·y kÓ tªn? Sù sinh s¶n cña thó *Ho¹t ®éng c¸ nh©n 1-Chu tr×nh sinh s¶n cña thó Quan s¸t bµo thai trong h×nh 1 vµ cho biÕt h×nh nµo chôp thó con ®· ®­îc sinh ra vµ h×nh nµo chôp thó con cßn lµ bµo thai trong bông mÑ ? Tr¶ lêi:H×nh 1a chôp thó con cßn lµ bµo thai, h×nh 1b chôp thó con ®· ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú được nuôi dư ỡng ở đâu ? Trả lời: Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú con đã có đầu, mình, chân, đuôi, đang phát triển. 2-Nêu tên một số bộ phận của thai trong hình 1a mà em nhìn thấy ? Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú 1. Em hãy quan sát bức tranh thứ 2 và em có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ? 2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì? 3. Hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của thú? Câu hỏi: 1: Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú mẹ 2: Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa 3:Chu trình sinh sản của thú: Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: Sự sinh sản của thú 1-Chu trình sinh sản của thú Hỏi: Qua sơ đồ, em hãy cho biết chu trình sinh sản của thú như thế nào ? Trả lời: ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi thai Chim non Thụ tinh ấp Chim: Thú: Sự sinh sản của thú so sánh: Sự sinh sản của thú và chim Khác nhau: - Chim đẻ trứng rồi trứng mới đẻ thành con - ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ,thú con mới sinh ra đó có hình dạng giống thú mẹ Giống nhau: -Chim và thú đều có bản năng nuôi con cho tới khi con của chúng có thể tự kiếm ăn. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú Xem hình minh hoạ và dựa vào hiểu biết của mình để phân loại các loài động vật thành hai nhóm ; nhóm đẻ mỗi lứa một con, nhóm đẻ mỗi lứa nhiều con. 2-Số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú [...]... loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều con Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hÃy cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu ?Trả lời: Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 41-Chu trình sinh sản của thú 1. Em hÃy quan sát bức tranh thứ 2 và em có nhận xét gì về hình dạng của thú. .. của thú con và thú mẹ? 2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?3. HÃy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của thú? Câu hỏi:1: Thú con mới sinh ra đà có hình dạng giống thú mẹ2: Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa3:Chu trình sinh sản của thú: Trứng Hợp tửPhôiBào thai Thú conThụ tinhĐáp án: Về nhà học bài, chuẩn bị tiết học sau: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú. Trứng Hợp... loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, một số loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con. Sự sinh sản của thú 1-Chu trình sinh sản của thú Hỏi: Qua sơ đồ, em hÃy cho biết chu trình sinh sản của thú như thế nào ?Trả lời: ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời.Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú conThụ tinh Sự sinh sản của thú Trò... thai Thú conThụ tinhTrứng Hợp tửPhôi thai Chim nonThụ tinhấpChim: Thú: Sự sinh sản của thú so sánh: Sự sinh sản của thú và chimKhác nhau:-Chim đẻ trứng rồi trứng mới đẻ thành con- ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ ,thú con mới sinh ra đó có hình dạng giống thú mẹGiống nhau:-Chim và thú đều có bản năng nuôi con cho tới khi con của chúng có thể tự kiếm ăn. Sự sinh sản của thú *Hoạt... trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú con đà có đầu, mình, chân, đuôi, đang phát triển.2-Nêu tên một số bộ phận của thai trong hình 1a mà em nhìn thấy ? Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 41-Chu trình sinh sản của. .. dạng giống thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn Hỏi:Qua bài học n y, các em biết được gì về sự sinh sản của thú ? Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Thẻ màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi... lời: Để bảo vệ thú rừng chúng ta tuyệt đối không săn bắt, mua bán thú rừng. ở gia đình của em hoặc hàng xóm nuôi những con thú nào? HÃy kể tên? Sự sinh sản của thú 1-Chu trình sinh sản của thú 2-Số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú Trả lời: ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thànhphôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đà có... biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Thẻ màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Thẻ màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conTrò chơi bắt đầu: Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi... Sự sinh sản của thú Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ? Màu đỏ biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : 1 con Màu xanh biểu thị loài thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Sự sinh sản của thú ? Một số loài thú thuộc động vật hoang dà hiện nay đang... thú đẻ mỗi lứa : Nhiều conĐáp án: Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 41-Chu trình sinh sản của thú Xem hình minh hoạ và dựa vào hiểu biết của mình để phân loại các loài động vật thành hai nhóm ; nhóm đẻ mỗi lứa một con, nhóm đẻ mỗi lứa nhiều con. 2-Số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú Phiếu học tậpSố con trong một lứa Tên động vậtThông thường chỉ đẻ mỗi lứa một con (không kể trường hợp đặc . ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú. của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

Bình luận về tài liệu khoa-hoc-lop-5-su-sinh-san-cua-thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP