Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ

52 295 2
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 2/9/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng 2 -1941 Người trở về nước. Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”. 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ “ Gạo đem vào giã bao Gạo đem vào giã bao đau đớn, đau đớn, Gạo giã xong rồi trắng Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. tựa bông. Sống ở trên đời người Sống ở trên đời người cũng vậy, cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới Gian nan rèn luyện mới thành công.” thành công.” 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 [...]... ng: ng Vit Nam.Tụi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.”08/05/13 LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nht tờn Ngiã Tụi ch cú mt s ham muốn, Tôi chỉ... mạng thật là sang.” (Tức cảnh Pác Pó)(Tức cảnh Pác Pó)08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ với đồng bào vùng cao. Bác Hồ với đồng bào vùng cao.08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nht tờn NgiãTụi... LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp... Ngôn Độc Lập)08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người““Vì lợi ích...LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ “ Nhiệm vụ... LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng Ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên Chí Minh đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.hòa.08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh... Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.hòa.08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 2/9/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường... Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”.08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người““Sáng ra bờ suối tối vào hang,Sáng ra bờ suối tối vào hang,Cháo bẹ rau măng đã... nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng phấn đấu đến chừng nào?”nào?”08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người““Trời có bốn mùa Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.Xuân, Hạ, Thu, Đông.Đất có bốn phương Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc.Đông, Tây, Nam,... có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.”mặc, ai cũng được học hành.”(Trả lời các nhà báo nước ngoài (Trả lời các nhà báo nước ngoài 1-1946) 1-1946)08/05/13 LOGOwww.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người“…“…Nước Việt Nam có quyền Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước sự thật đã thành . LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990. 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ với đồng bào vùng cao. Bác Hồ với đồng bào vùng cao. 08/05/13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ, Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ, Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ

Bình luận về tài liệu bo-suu-tap-hinh-anh-bac-ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP