520 cum tu hay gap trong de thi QG

10 254 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 14:55

... sb thắng Drive sb to desperation dồn vào tuyệt vọng Do st for profit làm lợi nhuận Commit oneself to st hứa làm Set on doing st có ý định làm Be dear of one's advice làm thinh với lời khuyên... sb :tạo ấn tượng với 65 On the brink of extinction= be in danger : có nguy tuyệt chủng 66 Try/do one's best gắng 67 Decide against doing st định chống lại đieu 68 Do sb a favor = lift sb a finger... tồn khơng By degrees dần dần, chút Old hand: người có kinh nghiệm tay nghề Eager beaver: người đam mê làm việc vất vả Part and parcel : phần thi t yếu Ins and outs : chi tiết, nguồn Turn the lock
- Xem thêm -

Xem thêm: 520 cum tu hay gap trong de thi QG, 520 cum tu hay gap trong de thi QG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn