giao an lop 4 buoi 2 ( ca nam)

31 3,630 19
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học Tuần 1 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & luyện tập kiến thức cơ bản ở lớp 3 ; rèn kn tính giá trị của biểu thức có chứa 1 chữ . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 3, 5, 9, 10, 11 . ( T 7, 8 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn phân tích cấu tạo của tiếng. B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 2 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 7. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 3. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 10 ) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 2 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng đọc viết số có 6 chữ số ; luyện tập về hàng và lớp . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học - Bài 14, 15, 16 . ( T 7, 8 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn sử dụng dấu hai chấm ; MRVT : Nhân hậu - Đoàn kết. B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 2, 3 , 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 13. ) b) GV chép lên bảng BT 3, 4. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 15 ) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 3 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng đọc viết số đến hàng triệu -& lớp triệu . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 17, 18 19, 21, 24. ( T 7, 8 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn xác định và phân biệt từ đơn & từ phức ; MRVT : Nhân hậu - Đoàn kết. Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 2, 3 , 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 18. ) b) GV chép lên bảng BT 2 , 3, 4. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 20 ) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 4 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo khối lợng & đơn vị đo thời gian . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 32, 33, 34, 35, 36. ( T 11, 12 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn xác định và phân biệt từ ghép từ láy ; từ ghép có nghĩa phân loại ; từ ghép có nghĩa tổng hợp B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1 ,2, 3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 22, 23. ) b) GV chép lên bảng BT 2 , 3, 4. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 26) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học Tuần 5 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng các bài toán Tìm trung bình cộng ; đọc biểu đồ . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 41, 42, 43, 44, 51. ( T 11, 12 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn xác định danh từ ; MRVT Trung thực Tự trọng B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1 ,2, 3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 28, 29. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 31) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 6 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng cộng , trừ & các bài toán có liên quan. B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 52, 53, 54, 54 56. ( T 13 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn xác định danh từ chung & danh từ riêng ; MRVT Trung thực Tự trọng B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 34. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 ,4 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 35, 36) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 7 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có chứa chữ ; tính chất của phép cộng . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 63, 65, 66, 67. ( T 14, 15 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn viết tên ngời , tên địa lý Việt Nam B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 , 3, 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 38, 39. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 40, 41) Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 8 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs củng cố & rèn kĩ năng giải bài toán Hiệu - Tỉ B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 68, 69, 70, 71, 73, ( T 17, 18. .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn viết tên ngời , tên địa lý nớc ngoài , kn sử dụng dấu ngoặc kép . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 , 3, 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 44. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 46) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 9 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs Ôn tập các yếu tố hình học : góc , hai đờng thẳng song song , hai đờng thẳng vuông góc .Ôn tập KTĐK Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 72, 74,76 a ,77a ,78( T 17, 18. .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập động từ & MRVT : ớc mơ B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 48. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 50, 51) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 10 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập , củng cố về cộng , trừ số có nhiều chữ số & các BT có liên quan. Ôn tập các yếu tố hình học : góc , hai đờng thẳng song song , hai đờng thẳng vuông góc . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 52, 54, 56, 58, 76, 77. ( T 17, 18. .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập động từ & nhận biết tính từ B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 ,3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 56, 57. ) b) GV chép lên bảng BT 3, 4, 5, 6 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 57, 58) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 11 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập , củng cố về các tính chất của phép nhân & nhân với số có tận cùng là c/s 0 . Khái niệm về m 2 B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) GV hỏi lại : Mét vuông là gì ? Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 82., 84 89, 91. ( T 17, 18. .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập động từ & nhận biết tính từ B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 ,3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 61 ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 63) Yêu cầu HS làm bài vào vở Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 12 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập , củng cố về các tính chất của phép nhân & nhân với số có 1 chữ số B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 80, 82, 86, 87, 88. ( T 17, 18. .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập MRVT ý chí nghị lực . Rèn kn xác định tính từ , dùng tính từ đặt câu . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 ,3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 66 ) b) GV chép lên bảng BT 3 , 4 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 69) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 13 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập , củng cố về nhân với số có 2 ,3 chữ số & đổi đơn vị đo khối lợng , đơn vị đo diện tích. Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 92, 93, 95, 100, 101, 105 ( T 19 - 20 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập MRVT ý chí nghị lực . Rèn kn viết câu hỏi B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 ,3 , 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 72 ) b) GV chép lên bảng BT 2 ,3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 74) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . ----------------------------------------------------- Tuần 14 Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập , củng cố về nhân với số có 2 ,3 chữ số , chia cho số có 1 chữ số các BT có lời văn liên quan B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 104, 105, 110, 111 ( T 20, 21 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đã làm . -------------------------------------- Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt Giáo viên : Nguyễn Thị Lan [...]... nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV chép BT lên bảng và yc HS làm vào vở _ Bài 2 24 , 22 5, 22 6, 23 1, 23 2, 23 3 .( T 40 -41 sách BT toán 4) b) Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . TiÕt 2 Híng dÉn häc sinh tù häc tiÕng viÖt A, Mục tiêu : - Giúp hs luyện viết bài văn miêu tả cây cối .( tả cây có bóng mát... . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV chép BT lên bảng và yc HS làm vào vở _ Bài 22 1, 22 8, 22 6, 23 5, 24 6 , 24 7 .( sách BT toán 4) b) Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . Tiết 2 Híng dÉn häc sinh tù häc tiÕng viÖt A, Môc tiêu : - Giúp hs luyện tập về... yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1 ,2, 3 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 22 , 23 . ) b) GV chép lên bảng BT 2 , 3, 4. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 26 ) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu... và yc HS làm vào vở _ Bài 23 8 ,23 9, 24 0 , 24 1 , 24 2 (sách BT toán 4) b) Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : . - Giúp hs luyện tập và mở rộng vốn từ về Dũng cảm B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập... 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 , 3, 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 38, 39. ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 40 , 41 ) Giáo viên : Nguyễn Thị Lan Trờng Tiểu học Chàng Sơn Kế hoạch dạy học B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 2, ... Tuần 27 Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 20 09Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, Mục tiêu : - Gióp cho HS lun tËp ,cđng cè rÌn kÜ năng 4 phép tính với phân số.- Tìm thành phần cha biết trong phép tính , giải toán có lời văn . B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV chép BT lên bảng và yc HS làm vào vở _ BT 22 0 ,22 1 ,22 7 ,23 0... Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 41 , 42 , 43 , 44 , 51. ( T 11, 12 sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa bài yc HS chữa bài lên bảng NX, Chữa bài 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập & rèn kn xác định danh từ ; MRVT Trung thực Tự trọng B,... tập đà làm . Tiết 2 Hớng dẫn học sinh tự học tiếng việt A, Mục tiêu : Giúp hs luyện tập MRVT ý chí nghị lực . Rèn kn viết câu hỏi B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 ,3 , 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 72 ) b) GV chép lên bảng BT 2 ,3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 74) Yêu cầu HS làm bài... nớc ngoài , kn sử dụng dấu ngoặc kép .B, Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài ôn tập a) GV đọc cho HS chép bài tập 1, 2 , 3, 4 (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 44 . ) b) GV chép lên bảng BT 1, 2, 3 . - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ t 46 ) Yêu cầu HS làm bài vào vở c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét... học chủ yếu 1) Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học 2) Hớng dẫn HS làm bài tập a) GV chép BT lên bảng và yc HS làm vào vở . - BT 1 , 2 , 3 , 4. - (sách BT trắc nghiệm TV 4 _ T 121 - 122 )c) Chữa bài : yc HS chữa bài trên bảng và NX GV chốt kết quả đúng . 3) Nhận xét giờ học : Dặn HS về nhà xem lại các bài tập đà làm . Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 20 09Tiết 1 : Hớng dẫn học sinh tự học toán A, . cho 2 , 5 - Gv chép bài tập lên bảng : - Bài 127 , 128 , 129 ,1 12 , 119 ( T 21 , 22 , 23 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở Giáo viên : Nguyễn Thị Lan. Giới thiệu và nêu yêu cầu giờ học : 2) Hớng dẫn HS làm bài tập - Bài 41 , 42 , 43 , 44 , 51. ( T 11, 12 .- sách BT toán 4) - GV HD HS làm bài vào vở - Chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 buoi 2 ( ca nam), giao an lop 4 buoi 2 ( ca nam), giao an lop 4 buoi 2 ( ca nam)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-4-buoi-2-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP